Kwiecień w historii Polski.

POLSKI KWIECIEŃ W HISTORII POLSKI  – materiał przygotowany przez Kolegę płk. Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Kwiecień w historii Polski. została wyłączona

ZIMOWE ZAWODY NA ORIENTACJĘ.

W dniu 26 lutego 2022 r. odbyły się Zimowe Zawody na Orientację w formie scorelauf, na terenie lasu Nadleśnictwa Oborniki Śląskie oraz w formie nocnego biegu na orientację na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Organizatorami zawodów byli: Związek Żołnierzy WP – Koło „SAPER” i Klub Sportowy „Artemis” z Wrocławia. Za sprawny i prawidłowy przebieg zawodów odpowiadali: Kol. Tadeusz GRABARCZYK – kierownik zawodów, Kol. Michał WŁODARCZYK – sędzia główny (z Koła „SAPER”), Kol. Piotr SPILISZEWSKI – sędzia konkurencji scorelauf oraz Kol. Róża SPILISZEWSKA i Kol. Dominik MIROWSKI – członkowie sekretariatu (z Klubu Sportowego „Artemis”). W zawodach uczestniczyli członkowie: ZŻWP Koła „SAPER”, Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP, Klubu Sportowego „Artemis”, Klubu Sportowego Śląsk Wrocław, oraz mieszkańcy Wrocławia i województwa dolnośląskiego nie zrzeszeni w żadnych organizacjach i klubach sportowych.

Zawody poprzedziło wręczenie przez Prezesa Koła SAPER – ppłk. w st. spocz. Marka LEŚNIAKA Panu dr. Piotrowi CYCH Brązowego Medalu „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”, który jest między innymi wieloletnim opiekunem i trenerem dzieci i młodzieży dyscypliny sportowej jaką jest orientacja terenowa. Również sam jako zawodnik od wielu lat bierze udział w zawodach. Przed startem masowym kierownik zawodów przypomniał zasady scorelaufu, a członkowie sekretariatu wręczyli uczestnikom zawodów mapy z naniesionymi punktami kontrolnymi, które wyznaczył Kol. Dominik MIROWSKI. Na mecie, każdy z uczestników zawodów otrzymał „Certyfikat Uczestnictwa” oraz „Pamiątkowy Dyplom”.

Po zawodach wszyscy udali się do Klubu Rolnika w pobliskim Kuraszkowie. W oczekiwaniu na wyniki konkurencji, uczestników i organizatorów zawodów oraz zaproszonych gości przy kawie, herbacie i bardzo smacznych ciasteczkach, zabawiał Zespół Śpiewaczy MALWY. Zespół jest kierowany przez Pana Jerzego ABRYCKIEGO, a stroną muzyczną zajmuje się Pan Eugeniusz OPYD. Wśród gości byli przedstawiciele władz samorządowych i innych organizacji, w osobach: Pan Arkadiusz POPRAWA – Burmistrz Obornik Śląskich, Pani Maria HELIŃSKA-GRABARCZYK – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Wrocław-HUBY, Pani Halina MUSZAK – Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury oraz Pan Andrzej JAROS – Radnego Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich.

Po podsumowaniu konkurencji najlepszym zawodnikom wręczono dyplomy i puchary. Zarząd Koła SAPER postanowił wyróżnić Brązowym Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP”, za wieloletnią współpracę, również członków Zespołu Śpiewaczego MALWY. Wręczenia dyplomów, pucharów oraz medali dokonał Prezes Koła „SAPER” w obecności Burmistrza Obornik Śląskich oraz Prezesa Klubu Sportowego „Artemis”.

Zawodnicy, w tej konkurencji, byli oceniani w trzech kategoriach: dzieci, kobiety i mężczyźni.

Najlepsi w kategorii „Dzieci”:

Hania DRUTOWSKA – 8 pkt.

Antoni SZYMAŃSKI – 8 pkt.

Antoni SMUG – 8 pkt.

Najlepsze w kategorii „Kobiety”:

 1. Róża SPILISZEWSKA (KS Artemis) – 13 pkt.

 2. Beata WIŚNIEWSKA – 11 pkt.

 3. Maria HELIŃSKA-GRABARCZYK (ZŻWP-Koło SAPER) – 6 pkt

Najlepsi w kategorii „Mężczyźni”:

 1. Marek PIETRUSIŃSKI 24 pkt.

 2. Henryk GLIŃSKI 24 pkt

 3. Sylwester WIŚNIEWSKI 20 pkt.

Następnie uczestnicy imprezy udali się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, na terenie którego odbyły się „Nocne Zawody na Orientację”. Mapę do tej konkurencji opracował Kol. Jacek GDULA.

Najlepsi w tej konkurencji:

 1. Marek DREWNIAK i Piotr SPILISZEWSKI

 2. Wojciech WRÓBLEWSKI

 3. Marek POLOCZEK

Etapem końcowym imprezy było spotkanie przy ognisku, na które zaprosił długoletni sympatyk i przyjaciel „saperów” i „artemisiaków”, entuzjasta sportów obronnych – Radny Rady Miejskiej Obornik Śląskich Andrzej JAROS.

Tekst i foto: Wacław Malej

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania ZIMOWE ZAWODY NA ORIENTACJĘ. została wyłączona

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

28 marca 2022 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była ocena działalności Wrocławskiej Organizacji ZŻWP w 2021 roku na podstawie sprawozdań kół i sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając zebranych w tym Prezesa Honorowego ZW płk. Mariana Dąbrowskiego. Po ogłoszeniu frekwencji przez sekretarza zarządu ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad była informacja przedstawiona przez sekretarza ZW ppłk. Mirosława Wierciocha na temat przebiegu i wniosków wypracowanych w ramach akcji sprawozdawczej za 2021 rok. Ocenił, że biorąc pod uwagę obiektywne problemy związane z pandemią, jakość i terminowość sprawozdań przygotowanych przez zarządy kół stała na wysokim poziomie i nie wymagała interwencji zarządu wojewódzkiego.
W swoim wystąpieniu stwierdził, że na dzień 01.01.2022 roku WO ZŻWP liczy 11 kół, w których skupia 440 członków. W stosunku do 2020 roku liczba kół nie zmieniła się, ale liczba członków zmniejszyła się o 45 osób. Ilość członków w przedziale wieku 76-90 lat i powyżej stanowi 49,1% całego stanu osobowego (mediana wieku członków wynosi 75 lat). Fakt ten jest ogromnym wyzwaniem dla całej organizacji.
Wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2021:

 1. Stan liczbowy WOZ zmniejszył się w ubiegłym roku o 45 członków, 10 kół zanotowało spadek ilości członków, tylko w jednym kole stan nie zmienił się. Z analizy danych statystycznych wynika, że były dwie główne przyczyny zmniejszenia się stanu osobowego: zmarło 26 osób i zrezygnowało 21 osób.

 2. Odcięcie ZŻWP od struktur Wojska Polskiego jest dla naszego związku zabójcze. Brak napływu nowych członków przy naturalnym starzeniu szeregów (mediana wieku członków wynosi 75 lat) grozi wygaszaniem działalności kolejnych kół. Ponadto 2021 roku w dalszym ciągu występowało zjawisko rezygnowania z członkostwa w ZŻWP. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że ludzie nie wytrzymują presji środków masowego przekazu głównie TVP, która przedstawia służbę w Wojsku Polskim w okresie PRL jako coś co nie przynosi chwały, ponadto ogromny wpływ ma izolowanie ZŻWP od struktur Wojska Polskiego. Znaczny wpływ na postawy ludzkie wywiera długotrwała izolacja, zerwanie relacji społecznych i strach przed zachorowaniem.

 3. Obserwuje się dalsze ubożenie środowiska emerytów i rencistów wojskowych, co wyraża się w zwiększonych staraniach o pomoc socjalną i na opiekę medyczną z WBE i Fundacji.

 4. Dużą szansą na wprowadzanie bardziej atrakcyjnych form działalności kół poprzez zwiększenie ich możliwości finansowych jest coroczna akcja propagandowa mająca na celu przekonanie naszych członków do deklarowania w zeznaniach podatkowych 1% podatku należnego na ZŻWP.

 5. Przedłużająca się pandemia, która skutkuję koniecznością zastąpienia tradycyjnych form kontaktów międzyludzkich kontaktami z wykorzystaniem środków technicznych jak wideo-rozmowy, elektroniczny urząd itp. ujawniła w naszych szeregach dużą liczbę osób wykluczonych, nieposiadających umiejętności posługiwania się komputerem czy smartfonem. Konieczne będzie znalezienie narzędzi do poprawy sytuacji w tej dziedzinie.

Po wystąpieniu sekretarza, Prezes ZW omówił konieczność wyznaczenia Pełnomocnika ds. współpracy z FPEiRW. Zaproponował wyznaczenie st. chor. szt. Adama Chodaczyńskiego i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 4/XI/22 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Po krótkiej przerwie wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper przedstawił sytuację dotyczącą ograniczonych możliwości udzielania pomocy finansowej osobom o niskich świadczeniach emerytalnych. Zwrócił uwagę na:

 • współpracę ze Związkiem Emerytów i Rencistów;

 • możliwości korzystania z zapomóg WBE;

 • uprawnienia wynikające z wrocławskiej karty seniora;

 • pomocne informacje zawarte w Kompendium działalności socjalnej ZŻWP dostępnym na stronie internetowej ZG ZŻWP.

W kolejnym punkcie posiedzenia ZW wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek ocenił działalność społeczną w 2021 roku. Zaakcentował sprawne przeprowadzenie akcji sprawozdawczo wyborczej w kołach oraz przeprowadzenie XI wojewódzkiego zjazdu delegatów, który wybrał nowe władze. Zwrócił uwagę, że współpraca kół z Wojskiem Polskim w mniejszych miejscowościach kształtuje się na dobrym poziomie, problemem jest sytuacja we Wrocławiu.

W działalności obronnej planowane przedsięwzięcia omówił wiceprezes ds. obronnych ppłk Marek Leśniak:

 • Zawody strzeleckie o puchar Prezesa ZW – strzelnica przy ulicy Skwierzyńskiej- 28.05.2022 r.;

 • Dzień weterana – turniej tenisa ziemnego w Oleśnicy – 1.09.2022 r.

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi sprawozdanie finansowe za 2021 rok i projekt planu finansowego na 2022 rok.

Prezes ZW poddał pod głosowanie:

 • Uchwała Nr 2/XI/22 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 28.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2021 rok.

 • Uchwała Nr 3/XI/22 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 28.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2022 rok.

Uchwały przyjęto jednomyślnie.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych ze zmianami w Regulaminie ZW ZŻWP we Wrocławiu, które przesunęły niektóre kompetencje między osobami funkcyjnymi Prezydium ZW. Zaproponował aby część posiedzeń ZW była realizowana jako wyjazdowe, w miejscowościach gdzie koła mają możliwość zorganizowania tych przedsięwzięć. Zwrócił uwagę, że na uroczystościach państwowych, patriotycznych związek powinien być widoczny.

W kolejnym punkcie w ramach wolnych wniosków płk Jerzy Dąbrowski przedstawił problemy działalności FPEiRW, brak środków finansowych, zaapelował o deklarowanie 1% z należnego podatku na FPEiRW.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. została wyłączona

Marzec w historii Polski.

POLSKI MARZEC W HISTORII POLSKI – materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Marzec w historii Polski. została wyłączona

Analiza zjawisk społecznych i politycznych w artykule Prezesa ZG ZŻWP płk. w st. spocz. Marka Bielca.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Analiza zjawisk społecznych i politycznych w artykule Prezesa ZG ZŻWP płk. w st. spocz. Marka Bielca. została wyłączona

Oleśnica pamięta o daninie krwi „żołnierzy wyklętych”.

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2001 r. ustanowił dzień 1 marca Świętem Żołnierzy Wyklętych, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego walczyli z sowieckim reżimem.

Punktualnie o godz 17.00 przy Obelisku Żołnierzy Wyklętych w Oleśnicy odbyły się uroczystości, w obecności kompani honorowej, pocztów sztandarowych szkół i organizacji wszystkich opcji politycznych, Burmistrz Jan Bronś wygłosił okolicznościowe przemówienie, gdzie podkreślił zasługi Żołnierz Wyklętych. Po apelu poległych, delegacje złożyły pod obeliskiem wiązanki kwiatów. Koło „Lotnik” reprezentował ppłk Duczmalewski Bogumił oraz ppłk Barański Jan.

Jan Barański

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Oleśnica pamięta o daninie krwi „żołnierzy wyklętych”. została wyłączona

Apel Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 09.03.2022 r.

APEL
Zarządu Wojewódzkiego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego
Szanowni Państwo

W obliczu wojny, Ukraina potrzebuje pomocy zarówno rzeczowej jak i pieniężnej. Nie przechodzimy obojętnie wobec agresji Rosji na Ukrainę. Pomoc dla Ukrainy płynie z Polski szeroką falą i ponad wszystkimi podziałami.

Apelujemy do członków ZŻWP i ich rodzin o włączenie się w pomoc Ukrainie.

Jak można pomóc Ukrainie ?

1. Pomoc pieniężna:

1) Bank Gospodarstwa Krajowego: wpłata na konto 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002.

Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy;

2) Fundacja PKO Banku Polskiego: wpłata na konto 47 1020 1068 0000 1002 0171 3014.

Tytuł przelewu: Wpłata na pomoc dla Ukrainy;

2. Inna pomoc:

1) Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej: link: https://pcpm.org.pl/ukraina;

2) Fundacja Ari Ari: link: https://pomagam.pl/droga do samodzielnosci;

3) Polska Akcja Humanitarna: link: https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina;

4) Polska Misja Medyczna: link: – https://pmm.org.pl/;

5) Caritas: link: https://caritas.pl.

6) Santander Polska S.A.: nr konta: 25 1090 1072 0000 0001 4982 4997 z dopiskiem „Pomoc dla

Ukrainy”.

3. Jak przyjąć uchodźców z Ukrainy w domu?:

Osoby chętne do zaoferowania schronienia uchodźców z Ukrainy, mogą się zgłaszać poprzez Internet: (strona Polacy dla Ukrainy).

Liczymy na podjęcie przez Państwo tego apelu i wsparcie na rzecz mieszkańców Ukrainy.

Z poważaniem

Prezes Dolnośląskiego ZŻWP
ppłk /w st.spocz./ inż. Bogumił Duczmalewski

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. została wyłączona

Apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. została wyłączona

Apel do członków i sympatyków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Członkowie i Sympatycy
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W związku z wojną w Ukrainie apelujemy o pomoc i wsparcie osób poszkodowanych w wyniku konfliktu, włączając w to osoby przemieszczające się wewnątrz kraju oraz uchodźców przyjeżdżających do Polski. Pomoc może przybierać rożne formy od datków pieniężnych poprzez dary w postaci żywności, środków higienicznych i odzieży, po oferty udostępnienia kwater dla potrzebujących. Pomagajmy mądrze. Ofiarujmy to co potrzebne. Zasięgnijmy najpierw informacji w najbliższych ośrodkach organizujących pomoc i zorientujmy się w potrzebach.

Nie pozostańmy obojętni na cierpienie innych. Niech każdy z nas pomaga na miarę swych możliwości.

Prezydium Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Apel do członków i sympatyków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. została wyłączona

Luty w historii Polski.

POLSKI LUTY W HISTORII POLSKI – materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Luty w historii Polski. została wyłączona