Witamy!

  Witaj na stronie  Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że miejsce to będzie źródłem aktualnych informacji o działalności organizacyjnej dla członków naszego związku z terenu Dolnego Śląska. Chcielibyśmy również aby było to też miejsce wymiany poglądów i opinii na tematy nurtujące szeroko rozumiane środowisko wojskowe.

 

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

      Powołany do życia w 1981 r. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ), którą to nazwę zmieniono w 1997 roku na Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (ZBŻZiORWP), decyzją VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku z 2009 roku został ponownie przemianowany, tym razem na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP), a po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawa, nosi tę nową nazwę od 26 maja 2010 roku.
Związek ten jest organizacją pożytku publicznego, członkiem europejskiej organizacji stowarzyszeń wojskowych – EUROMIL i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Działalność Związku, zgodnie z jego statutem, nakierowana jest głównie na:
 • obronę czci, honoru i godności żołnierza polskiego;
 • kultywowanie tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego i czynu zbrojnego polskiego żołnierza;
 • integrowanie środowiska wojskowego, poprzez wspólne uczestnictwo
  w obchodach świąt państwowych i wojskowych oraz uroczystościach rocznicowych
  i związkowych;
 • ochronę warunków socjalnych i zdrowotnych emerytów i rencistów wojskowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie dla najuboższych i obłożnie chorych;
 • otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej, mogił żołnierskich i cmentarzy, na których spoczywają ofiary II wojny światowej;
 • udział w patriotyczno-obronnym wychowywaniu młodego pokolenia Polaków, zwłaszcza młodzieży.
Działalność Związku oparta jest na ścisłej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP
i Ministerstwem Obrony Narodowej, a także z innymi związkami i stowarzyszeniami wojskowymi.
Bardziej szczegółowe dane o Związku, jego celach i zadaniach, strukturze organizacyjnej, historii, statucie oraz o działalności bieżącej można znaleźć pod adresem www.zzwp.pl.

Struktura organizacyjna:

Związek posiada trójszczeblową strukturę organizacyjną:
 • na szczeblu centralnym – Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński;
 • na szczeblu pośrednim – Zarządy Wojewódzkie i Zarządy Rejonowe (w byłych województwach) wraz z odpowiednimi komisjami rewizyjnymi i sądami honorowymi;
 • koła – zarządy kół i komisje rewizyjne kół.
Wrocławska Organizacja Związku (WOZ) działająca na obszarze byłego województwa wrocławskiego i legnickiego, posiada w swoim składzie:
Zarząd Wojewódzki, Wojewódzką Komisję Rewizyjną i Wojewódzki Sąd Koleżeński oraz 20 kół (w tym 15 we Wrocławiu) z ok. 1000 członkami.

Zarząd Wojewódzki swoją działalność opiera na ścisłej współpracy z:
 • Dowództwem 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej;
 • Komendą Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki;
 • Dowództwem 4. Regionalnej Bazy Logistycznej;
 • Komendą Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego;
 • Komendą 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką;
 • Sztabem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego;
 • Dowództwem jednostek i instytucji wojskowych, które sprawują patronat nad poszczególnymi kołami.
Zarząd współpracuje także ze związkami i stowarzyszeniami wojskowymi, w tym zwłaszcza z:
 • Zarządem Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
 • Zarządem Wojewódzkim Związku Inwalidów Wojennych;
 • Zarządem Wojewódzkim Związku Weteranów i Rezerwistów WP;
 • Zarządem Okręgowym Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”;
 • Oddziałem Towarzystwa Wiedzy Obronnej ŚOW;
 • Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów i Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim LOK;
 • oraz innymi stowarzyszeniami, szczególnie wojskowymi.
Utrzymuje również kontakty i współpracuje z jednostkami administracji państwowej i samorządowej. Również koła w terenie, szczególnie w powiatach, współpracują z istniejącymi tam związkami i stowarzyszeniami wojskowymi oraz z terenowymi ogniwami administracji państwowej i samorządowej.
Utrzymywana wielostronna i wielopłaszczyznowa współpraca jest niezwykle korzystna dla działalności Wrocławskiej Organizacji Związku, umożliwia rzetelną realizację zadań statutowych i przyjętych planów zamierzeń. W swojej działalności statutowej Zarząd Wojewódzki i Zarządy Kół mocno akcentują przede wszystkim: obronę honoru i godności żołnierza polskiego, kultywowanie tradycji wojskowych; udzielanie pomocy materialnej i w zakresie opieki medycznej najbardziej ich potrzebującym, organizowanie i udział w uroczystościach patriotycznych, organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo-obronnym i patriotyczno-wychowawczym młodego pokolenia Polaków, poznawanie historii, kultury i piękna polskiej ziemi oraz innych państw Europy.

Do Związku mogą należeć żołnierze WP znajdujący się w rezerwie, stanie spoczynku i w służbie czynnej, praktycznie od szeregowca do generała, a także małżonkowie byłych żołnierzy zawodowych, którzy(e) zechcą działać na rzecz środowiska wojskowego i realizować postanowienia Statutu Związku.
Szczegółowych informacji w sprawie możliwości przyjęcia w poczet członków Związku udzielają:
 • Sekretariat Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu – ul. Krynicka 80, telefon: 727 008 122, biuro czynne w środy od 10.00 do 13.00;
 • prezesi Kół – wymienieni w zakładce Władze Statutowe.

       Zarząd Wojewódzki ZŻWP serdecznie zaprasza chętnych do wstępowania w szeregi Związku.
Razem będzie się nam działać raźniej i skuteczniej.