Witamy!

Witaj na stronie Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że miejsce to będzie źródłem aktualnych informacji o działalności organizacyjnej dla członków naszego związku z terenu Dolnego Śląska.

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Powołany do życia w 1981 r. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ), którą to nazwę zmieniono w 1997 roku na Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (ZBŻZiORWP), decyzją VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku z 2009 roku został ponownie przemianowany, tym razem na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP), a po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawa, nosi tę nową nazwę od 26 maja 2010 roku.

Związek ten jest organizacją pożytku publicznego, członkiem europejskiej organizacji stowarzyszeń wojskowych – EUROMIL i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Działalność Związku, zgodnie z jego statutem, nakierowana jest głównie na:

 • obronę czci, honoru i godności żołnierza polskiego;
 • kultywowanie tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego i czynu zbrojnego polskiego żołnierza;
 • integrowanie środowiska wojskowego, poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych oraz uroczystościach rocznicowych i związkowych;
 • ochronę warunków socjalnych i zdrowotnych emerytów i rencistów wojskowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie dla najuboższych i obłożnie chorych;
 • otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej, mogił żołnierskich i cmentarzy, na których spoczywają ofiary II wojny światowej;
 • udział w patriotyczno-obronnym wychowywaniu młodego pokolenia Polaków, zwłaszcza młodzieży.

Struktura organizacyjna:

Związek posiada trójszczeblową strukturę organizacyjną:

 • na szczeblu centralnym – Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński;
 • na szczeblu pośrednim – Zarządy Wojewódzkie i Zarządy Rejonowe (w byłych województwach) wraz z odpowiednimi komisjami rewizyjnymi i sądami honorowymi;
 • koła – zarządy kół i komisje rewizyjne kół.

Wrocławska Organizacja Związku (WOZ) działająca na obszarze byłego województwa wrocławskiego i legnickiego, posiada w swoim składzie: Zarząd Wojewódzki, Wojewódzką Komisję Rewizyjną i Wojewódzki Sąd Koleżeński oraz 11 kół (w tym 5 we Wrocławiu) z ok. 800 członkami.

Zarząd współpracuje ze związkami i stowarzyszeniami wojskowymi, w tym zwłaszcza z:

 • Zarządem Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
 • Zarządem Wojewódzkim Związku Inwalidów Wojennych;
 • Zarządem Wojewódzkim Związku Weteranów i Rezerwistów WP;
 • Zarządem Okręgowym Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”;
 • Oddziałem Towarzystwa Wiedzy Obronnej ŚOW;
 • Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów i Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim LOK.

Utrzymuje również kontakty i współpracuje z jednostkami administracji państwowej i samorządowej. Również koła w terenie, szczególnie w powiatach, współpracują z istniejącymi tam związkami i stowarzyszeniami wojskowymi oraz z terenowymi ogniwami administracji państwowej i samorządowej.

Utrzymywana wielostronna i wielopłaszczyznowa współpraca jest niezwykle korzystna dla działalności Wrocławskiej Organizacji Związku, umożliwia rzetelną realizację zadań statutowych i przyjętych planów zamierzeń. W swojej działalności statutowej Zarząd Wojewódzki i Zarządy Kół mocno akcentują przede wszystkim: obronę honoru i godności żołnierza polskiego, kultywowanie tradycji wojskowych; udzielanie pomocy materialnej potrzebującym emerytom i rencistom wojskowym, organizowanie i udział w uroczystościach patriotycznych, organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo-obronnym i patriotyczno-wychowawczym młodego pokolenia Polaków, poznawanie historii, kultury i piękna polskiej ziemi oraz innych państw Europy.

Do Związku mogą należeć żołnierze WP znajdujący się w rezerwie, stanie spoczynku i w służbie czynnej, praktycznie od szeregowca do generała, a także małżonkowie byłych żołnierzy zawodowych, którzy(e) zechcą działać na rzecz środowiska wojskowego i realizować postanowienia Statutu Związku.

Szczegółowych informacji w sprawie możliwości przyjęcia w poczet członków Związku udzielają:

Sekretariat Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu – ul. Legnicka 65, telefon: 732 470 135.

Zarząd Wojewódzki ZŻWP serdecznie zaprasza chętnych do wstępowania w szeregi Związku. Razem będzie się nam działać raźniej i skuteczniej.