Historia

Zarys historii Wojewódzkiej Organizacji Związku (WOZ) we Wrocławiu.

Zamysł powołania do życia organizacji, która mogłaby bronić interesów społecznych i socjalnych żołnierzy zawodowych, zwolnionych z czynnej służby wojskowej, powstał wiele lat przed 1981 rokiem. Dopiero po 1980 roku, w okresie dużego ożywienia społecznego i politycznego, spowodowanego wydarzeniami sierpniowymi w naszym kraju, w środowisku byłych żołnierzy zawodowych wystąpiła potrzeba utworzenia odpowiedniego stowarzyszenia.
W wyniku różnych działań w środowisku, 10 marca 1981 r. rozpoczęły się rozmowy w sprawie powołania do życia ZBŻZ we Wrocławiu. Prowadził je zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Jerzy Michałowicz z grupą oficerów społeczników. Byli to oficerowie rezerwy, podpułkownicy: Stanisław Bocheński, Janusz Karbowniczek, Tadeusz Muszel i Jerzy Zawadzki oraz płk Żółciński i płk Franciszek Grocki.
16 marca został powołany komitet założycielski Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, w skład którego weszli pułkownicy: Ryszard Klebanowicz, Kazimierz Klijewski, Jan Klimczak, Józef Pietrzykowski, Stanisław Szarłat, Jan Szewczyk i Jan Wysocki. Na przewodniczącego wybrano płk. Jana Klimczaka.
31 marca komitet ten przyjął harmonogram przygotowań do zjazdu wojewódzkiego, a następnie dokonał oceny tworzenia się struktur związku na teranie garnizonu i województwa wrocławskiego. W tym czasie powstało 12. kół zrzeszających 448. członków. Były to koła przy: sztabie ŚOW, korpusie WOPK, WSzW i WKU-1, 4. Okręgowym Szpitalu Wojskowym, WSOWInż. i WSOWZmech. oraz studiach wyższych uczelni cywilnych Wrocławia, a także poza Wrocławiem przy COSSTWL w Oleśnicy oraz WKU w Miliczu.
I Zjazd Wojewódzki odbył się 29 kwietnia 1981 roku w Klubie ŚOW, w którym wzięło udział 70. delegatów i 18. zaproszonych gości. Krajowy komitet założycielski ZBŻZ reprezentował płk Antoni Jamroziński. Ukonstytuowały się władze wojewódzkie Związku: Zarząd Wojewódzki, Wojewódzka Komisja Rewizyjna oraz Wojewódzki Sąd Koleżeński. Prezesem ZW został płk Józef Pietrzykowski, przewodniczącym WKR płk Eugeniusz Sawicki, a przewodniczącym WSK płk Jerzy Zawadzki. Wiceprezesami zostali: płk Ryszard Klebanowicz i płk Władysław Smereka, a sekretarzem – płk Kazimierz Klijewski i skarbnikiem – płk Tadeusz Grudzień. Wybrano sześciu delegatów na zjazd krajowy: sierż. szt. Romana Dublanicę, ppłk. Romualda Gietkiewicza, kpt. Jana Grochockiego, płk. Ryszarda Klebanowicza, płk. Jana Klimczaka i płk. Leona Małka.

Działalność ZBŻZ w latach 1981-1989.

Organizatorem Zarządu Wojewódzkiego i jego pierwszym prezesem był płk Józef Pietrzykowski, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje (1981 – 1989). Za działalność związkową został wyróżniony Honorową Odznaką Związku i wpisem do Honorowej Księgi „Zasłużony dla ZBŻZ”.
W strukturze ZW, w I kadencji 20. osobowym i w następnych do 25. członków, obok prezesa występowali dwaj wiceprezesi, sekretarz i skarbnik oraz komisje problemowe, których liczba w kolejnych kadencjach była różna (od pięciu do trzech). Pracami ZW między jego posiedzeniami kierowało Prezydium ZW, składające się na ogół z dziewięciu członków. W III kadencji, w związku z rozwojem działalności socjalno-zdrowotnej, nastąpiło jej wyodrębnienie i podporządkowanie nowemu wiceprezesowi ds. socjalnych i zdrowia. Zwiększono tym samym liczbę wiceprezesów do trzech.

II Zjazd Wojewódzki odbył się 20 kwietnia 1985 roku w Klubie ŚOW. Zarząd Główny ZBŻZ reprezentował gen. bryg. Brunon Marchewka. Ukonstytuowały się określone statutem władze wojewódzkie Związku. Prezesem ZW został ponownie płk Józef Pietrzykowski, przewodniczącym WKR płk Mikołaj Jakubczyc, a przewodniczącym WSK płk Kazimierz Przytocki. Wiceprezesami zostali: płk Stefan Dubrawski i płk Romuald Gietkiewicz, a sekretarzem – płk Jerzy Michałowicz i skarbnikiem – płk Tadeusz Grudzień. Wybrano sześciu delegatów na zjazd krajowy: sierż. szt. Romana Dublanicę, por. rez. Wandę Byrską, pułkowników: Romana Gietkiewicza, Floriana Jarczewskiego, Aleksandra Łysakowskiego i Józefa Pietrzykowskiego.
Zjazd dokonał oceny działalności ogniw i członków Wojewódzkiej Organizacji ZBŻZ w minionej kadencji.
W działalności wojewódzkiej organizacji związkowej wyraźnie wyróżniały się dwa okresy. Pierwszy przypadał na lata 1981 – 1986, który charakteryzował się systematycznym wzrostem liczby kół i członków. I tak: w 1982 r. powstały cztery nowe koła z 400. nowymi członkami; w 1985 r. – dwa koła z 155. członkami. W 1986 r. liczba kół ustabilizowała się na poziomie 24., zrzeszając 1585. członków.
Drugi okres, w latach 1986 – 1991, cechował się pewnymi zmianami strukturalnymi, polegającymi na podziale dużych kół i wolniejszym niż poprzednio wzroście liczby członków. W tym czasie wystąpiło zjawisko dzielenia się kół i w ten sposób powstawania kół nowych. Przyczyną podziału była nie tyle ich wielkość, ile chęć dostosowania miejsc działalności do rejonów zamieszkania członków.
Szczytowym w rozwoju wojewódzkiej organizacji związkowej był rok 1989, w którym istniało 26 kół, zrzeszających 1829. członków. Od tego czasu następował niewielki ale systematyczny spadek liczby kół i członków, między innymi na skutek zawieszenia w 1991 r. działalności kół przy studiach wojskowych uczelni wrocławskich. Po II Zjeździe ZBŻZ następowała wyraźna zmiana działalności związkowej zmierzająca ku problematyce wewnątrzzwiązkowej, współpracy z innymi organizacjami, realizacji patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży i ku sprawom emerytalno-rentowym. Wynikało to również z faktu, że znaczna część członków Związku była zatrudniona w systemie Obrony Cywilnej, w Lidze Obrony Kraju, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w studiach wojskowych wyższych uczelni cywilnych Wrocławia. Na dzień 31 grudnia 1990 r. na terenie województwa wrocławskiego na stanowiskach ds. OC w administracji rządowej i samorządowej oraz w zakładach pracy zatrudnionych było 308. byłych żołnierzy zawodowych, na ogólną liczbę 466 takich stanowisk. Decydujące znaczenie dla działalności Związku, a zwłaszcza jego kół, miała współpraca z dowództwami jednostek wojskowych i z żołnierzami zawodowymi w służbie czynnej. Wszystkie koła były usytuowane przy poszczególnych jednostkach lub instytucjach wojskowych, korzystały z odpowiednich pomieszczeń z wyposażeniem, a także z pomocy rzeczowej.

Działalność ZBŻZ w latach 1989-1997.

III Zjazd Wojewódzki odbył się 15 kwietnia 1989 r. w Klubie ŚOW, w którym uczestniczyło 90. delegatów. Prezesem ZW został płk Stanisław Brzeziński, przewodniczącym WKR płk Kazimierz Nicewicz, a przewodniczącym WSK płk Stefan Jatczak. Wiceprezesami zostali: płk Franciszek Podgóreczny, gen. bryg. Mieczysław Mazur i płk Ryszard Klebanowicz, a sekretarzem – płk Jerzy Michałowicz. Wybrano sześciu delegatów na zjazd krajowy: chor. Juliana Kłosowicza, ppłk. Rudolfa Porębskiego oraz pułkowników: Stanisława Brzezińskiego, Jerzego Michałowicza, Józefa Pietrzykowskiego i Antoniego Siemińskiego.
Na dzień 31 grudnia 1988 r. wojewódzka organizacja związkowa liczyła 1799. członków, w tym: 1. generała, 1399. oficerów, 202. chorążych, 197. podoficerów – zrzeszonych w 27. kołach. Od 1985 roku przyjęto 586. członków, ubyło zaś 191. Stan członków w stosunku do liczby emerytów i rencistów wojskowych województwa wrocławskiego wynosił 56,4%.
W czasie obrad III Zjazdu na plan pierwszy wysunęły się postulaty dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz pogarszającej się sytuacji materialnej emerytów i rencistów wojskowych. Delegaci odnieśli się pozytywnie do zmian w kraju, dostrzegając oznaki postępu na drodze ku porozumieniu wszystkich Polaków, deklarując aktywne jego wspieranie.

IV Zjazd Wojewódzki odbył się 17 kwietnia 1993 roku w Klubie ŚOW, na który przybyło 59. delegatów. Zarząd Główny ZBŻZ reprezentował jego prezes płk Antoni Przestaszewski. Prezesem ZW został wybrany gen. bryg. Mieczysław Mazur, przewodniczącym WKR ppłk Jan Rogala, a przewodniczącym WSK płk Stefan Jatczak. Wiceprezesami zostali: ppłk Rudolf Porębski, płk Józef Stępnicki i ppłk Kazimierz Derkacz, a sekretarzem – płk Zdzisław Mech i skarbnikiem – ppłk Czesław Kociemski. Wybrano trzech delegatów na zjazd krajowy: gen. bryg. Mieczysława Mazura, płk. Stanisława Osińskiego i płk. Józefa Stępnickiego.

Działalność ZBŻZ w latach 1997-2009.

V Zjazd Wojewódzki odbył się 24 maja 1997 roku, jak zwykle w Klubie ŚOW. Zarząd Główny Związku reprezentował jego prezes płk Zenon Biesaga. Wybrano: 35. osobowy ZW, którego prezesem został ponownie gen. bryg. Mieczysław Mazur, 5. osobową WKR z przewodniczącym płk. Stanisławem Brzezińskim i 3. osobową WKR z przewodniczącym płk. Stefanem Jatczakiem, a po jego śmierci funkcję tą pełnił ppłk Zbigniew Balicki. Wiceprezesami zostali: gen. bryg. Zdzisław Barszczewski, płk Józef Stępnicki i płk Zdzisław Urbaniak, który zrezygnował z tej funkcji i objął ją po nim płk Józef Gajerski. Sekretarzem ZW został ppłk Mieczysław Piotrowicz, a skarbnikiem – ppłk Czesław Kociemski. Wybrano trzech delegatów na zjazd krajowy: gen. bryg. Mieczysława Mazura, płk. Stanisława Osińskiego i ppłk. Adama Flaszę. ZW wybrał ze swego składu 11 osobowe prezydium, a do bieżącej pracy z jego składu samoistnie wyłonił się zespół roboczy (prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik). Zespół ten spotykał się raz w tygodniu, aby w sposób operatywny rozstrzygać wyłaniające się problemy, bez konieczności zbierania całego Prezydium ZW. W ramach Zarządu Wojewódzkiego utworzono trzy komisje problemowe:
a/ Komisję Społeczno-Organizacyjną i Informacyjną, którą kierował płk Józef Adamczyk;
b/ Komisję Socjalną i Zdrowia, pod kierownictwem płk. Józefa Kuźniaka;
c/ Komisję Odznaczeń, Porad Prawnych, Historii i Archiwizacji, którą kierował płk Stanisław Leszczyński.
Na dzień zjazdu wojewódzka organizacja związkowa liczyła 22 koła i 1322. członków.
W pracy ZW i jego prezydium oraz kół wiele uwagi poświęcano sprawom umacniania naszego Związku na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zacieśnienia współpracy z jednostkami patronackimi i z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami oraz NSZZ Policjantów, a także z kolejnymi dyrektorami WBE – płk Ryszardem Szablewskim i płk. Leszkiem Kozigrodzkim, z którymi układała się wręcz wzorowo. Podkreślić trzeba, że działalność Związku w województwie spotkała się ze zrozumieniem, aprobatą i dużą życzliwością ze strony dowództw ŚOW i 3. KOP, komend WSO i 4. WSKzP oraz jednostek patronackich a także różnych stowarzyszeń.
W okresie tym główną uwagę skupiono na udzielaniu pomocy socjalnej i w zakresie zdrowotnym dla najbardziej ich potrzebujących, w oparciu o dobre rozpoznanie potrzeb, aby była celnie adresowana. Posiadane przez WBE środki finansowe na cele socjalne starano się przede wszystkim przeznaczać na pomoc dla najbiedniejszych, na zakup leków i dla rodzin wielodzietnych żyjących często w ubóstwie. W porozumieniu z komendą 4. WSKzP zorganizowano pomoc medyczną dla osób obłożnie i przewlekle chorych w ich domach, których liczba z roku na rok zwiększała się, np. z 35. w 1997 r. do ponad 53. w 2000 r.
Działalnością tą zajmowała się Komisja Socjalna i Zdrowia ZW(KSiZ), którą skutecznie kierował płk Józef Kuźniak. Pracowała ona w składzie: Zespół Pomocy Materialnej Emerytom i Rencistom Wojskowym, której przewodniczył płk Mieczysław Pudelewicz i Zespół Opieki Zdrowotnej z płk. lek. med. Jerzym Kotkiewiczem, jako jej przewodniczącym. Do składu komisji powołano również pełnomocnika ZW ds. mieszkaniowych płk Mariana Morę. Pieczę nad całością spraw socjalnych i w zakresie opieki zdrowotnej w ogniwach organizacyjnych Związku sprawował, z ramienia prezydium ZW, wiceprezes ZW gen. bryg. Zdzisław Barszczewski.
Komisja ta w swej pracy przyjęła podstawowe przesłanie: „Być bliżej ludzi z naszego środowiska potrzebujących pomocy”, które zdeterminowało jej czteroletnią działalność. W tym celu, już w 1997 r. opracowano i rozpowszechniono w kołach naszego Związku „Główne kierunki i zakres działania pionu ds. socjalnych i zdrowia ZW Związku we Wrocławiu”, które uporczywie i konsekwentnie wdrażano.
Dużo uwagi poświęcano sprawom zacieśnienia współpracy z jednostkami patronackimi, ze związkami i stowarzyszeniami wojskowymi, a także z NSZZ Policjantów, LOK, Stowarzyszeniem „Rodzina Wojskowa”, z którymi podpisano umowy o współpracę. Niezwykle aktywną współpracę utrzymywano z ZO ZKRPiBWP, szczególnie w dziedzinie kultywowania tradycji oręża polskiego i wspólnego przygotowywania uroczystości z okazji ważnych rocznic historycznych, świąt państwowych i wojskowych, a także przygotowania i przeprowadzenia w 1999 r. konferencji popularno-naukowej poświęconej 60. rocznicy wojny obronnej we wrześniu 1939 r.

VI Wojewódzki Zjazd Delegatów we Wrocławiu odbył się 19 czerwca 2001 r. Wzięło w nim udział 91. delegatów i 27. zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: prezes ZG Związku płk dr inż. Zenon Biesaga, komendant – rektor WSO gen. bryg. Ryszard Lackner, przedstawiciel dowódcy ŚOW ppłk Piotr Pertek i inni.
Delegaci Zjazdu wybrali 35. osobowy Zarząd Wojewódzki, który na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał 11. osobowe prezydium. Prezesem ZW został gen. bryg. Zdzisław Barszczewski, wiceprezesami – płk Józef Drozd, płk Mieczysław Pudelewicz i ppłk Kazimierz Derkacz, zaś sekretarzem – płk Jerzy Dąbrowski i skarbnikiem ppłk Czesław Kociemski. Na przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wybrano płk. Stanisława Leszczyńskiego, a Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego – płk. Józefa Adamczyka. Przewodniczącymi komisji problemowych zostali: organizacyjnej – ppłk Witold Jakóbik, społecznej i proobronnej – ppłk Mieczysław Piotrowicz oraz socjalnej i zdrowia – płk Józef Kuźniak. Na delegatów na VI Krajowy Zjazd Związku wybrano: gen. bryg. Mieczysława Mazura, gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego, płk. Stanisława Osińskiego i ppłk. Witolda Jakóbika.
Sprawnie prowadzący zjazd jego przewodniczący gen. bryg. Antoni Skibiński zapoznał uczestników z projektem Uchwały VI Zjazdu o nadaniu gen. bryg. Mieczysławowi Mazurowi tytułu „Honorowego prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku we Wrocławiu” – za wieloletni duży wkład pracy w sprawną działalność Zarządu Wojewódzkiego Związku. Projekt ten spotkał się z aplauzem jego uczestników.
VI Wojewódzki Zjazd został poprzedzony zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w kołach Związku. Do władz kół wybrano w sumie 91. nowych aktywnych działaczy Związku, co spowodowało odmłodzenie zarządów kół w 72 %. Wybrano m.in.: 10. nowych prezesów kół i 9. nowych sekretarzy. Podobna wymiana nastąpiła również w komisjach rewizyjnych, w których wybrano 14. nowych przewodniczących, a składy komisji zmieniły się w 80 %.
W 2001 r. dużo uwagi poświęcono również przygotowaniom obchodów z okazji 20-lecia powstania naszego Związku. Zasadnicze uroczystości na szczeblu wojewódzkim odbyły się w dniu 18 maja w Klubie ŚOW, które zostały poprzedzone w dniu 13. maja mszą świętą w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu, sprawowaną w intencji żołnierzy WP znajdujących się w służbie czynnej, rezerwie i stanie spoczynku. Na jej zakończenie, wykonana z inicjatywy prezesa ZW gen. Mieczysława Mazura tablica pamiątkowa – poświęcona żołnierzom Wojska Polskiego walczącym na wszystkich frontach II wojny światowej i w ruchu oporu, a po wojnie odbudowującym ze zniszczeń nasz kraj – została odsłonięta i poświęcona przez bp Pazdura.
Uroczystości z okazji 20-lecia Związku, starannie przygotowane i przeprowadzone, spowodowały ożywienie działalności kół i ogniw ZW, były okazją do odpowiedniego uhonorowania najbardziej zasłużonych członków Związku i przyczyniły się do jego spopularyzowania w środowisku wojskowym oraz cywilnym. W ramach obchodów 20-lecia Związku najbardziej zasłużeni jego członkowie zostali odznaczeni: orderami – KOOOP – ppłk Czesław Kociemski, KKOOP – ppłk Adam Flasza i ZKZ – ppłk Tadeusz Wołek; medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 42. ; Medalem Pamiątkowym „XX-lecia Związku” – 155.; Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZBŻZiOR WP” – 62.; wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku – 4. i dla Wojewódzkiej Organizacji Związkowej – 8. (uczyniono to po raz pierwszy). Ponadto wręczono kilkaset podziękowań w formie dyplomów od Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego i zarządów kół.
W ramach obchodów 20-lecia Związku zaplanowano również i przeprowadzono w maju z okazji Dnia Zwycięstwa, zawody strzeleckie o puchar prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem zarządów i członków kół, bowiem wzięło w nich udział 18. zespołów z 12. kół.
Po VI Wojewódzkim Zjeździe Delegatów naszego Związku, w myśl przyjętej przez Zjazd uchwały, zasadniczy wysiłek ZW, jego prezydium i komisji problemowych oraz kół skoncentrowano przede wszystkim na: wszechstronnym umacnianiu kół – podstawowych ogniw organizacyjnych Związku, w ścisłej współpracy z jednostkami patronackimi; występowaniu w obronie interesów i praw nabytych emerytów i rencistów wojskowych oraz honoru i godności żołnierza polskiego; integrowaniu środowiska emerytów i rencistów wojskowych; operatywnym udzielaniu pomocy socjalnej i w zakresie opieki zdrowotnej najbardziej jej potrzebującym; zacieśnieniu współpracy ze związkami i stowarzyszeniami wojskowymi oraz na popularyzowaniu działalności Związku w środowisku wojskowym i cywilnym, a także na sprawnym funkcjonowaniu wszystkich ogniw organizacyjnych wojewódzkiej organizacji związkowej.
Podkreślić trzeba, że w zasadniczych zadaniach przyjętych do realizacji przez ZW, szczególna rola przypadła Komisji Socjalnej i Zdrowia ZW i w jej składzie Zespołowi Pomocy Socjalnej kierowanemu przez płk. Karola Nowakowskiego oraz Zespołowi Opieki Zdrowotnej, którym kierował płk Jerzy Michałowicz. Pracowały one nieprzerwanie cały rok, na wysokim poziomie, odpowiedzialnie, z wielką wrażliwością na sprawy ludzkie. Duże zasługi w tym zakresie wnieśli przede wszystkim – wiceprezes ZW płk Mieczysław Pudelewicz i skarbnik ZW płk Czesław Kociemski a także społecznikowski skład komisji.
Nową formą pomocy rozpoczętą w 2003 r. było wykonywanie paczek żywnościowych dla najbiedniejszych rodzin. Za zebrane w kołach i indywidualnie pieniądze sporządzono przez społeczników i rozwieziono 125 paczek, każda o wadze 18 – 20 kg. W następnym roku takich paczek wykonano prawie 100. Organizatorem tego wysoce humanitarnego przedsięwzięcia był ppłk Czesław Kociemski wraz ze swoją rodziną.
Na uwagę zasługuje również fakt, że dla najbiedniejszych rodzin ze środowisk kombatanckich oraz emerytów i rencistów wojskowych, niezwykle życzliwy dla środowiska wojskowego Metropolita Wrocławski Kardynał Henryk Gulbinowicz, pośpieszył w 2002 roku z pomocą, wydzielając 5,5 tony ziemniaków, które rozwieziono do domów 90. rodzin.
Praktycznie, z powodzeniem realizowano przesłania: ks. Jana Twardowskiego – „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” i drugie „Nie możemy pomóc wszystkim, ale pomóżmy tym, którym możemy”.
Obok pomocy socjalnej i zdrowotnej organizowano również pomoc prawną dla zainteresowanych osób ze środowiska emerytów i rencistów wojskowych w formie porad prawnych. Udzielali ich raz w tygodniu członkowie Związku – prawnicy wojskowi z Zespołu Prawnego ZW.
Działalność finansowa w okresie całej V kadencji prowadzona była na wysokim poziomie przez niezwykle zaangażowanego i pryncypialnego skarbnika ZW ppłk. Czesława Kociemskiego. Potwierdziły to kontrole prowadzone przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną.
W 2003 roku jednym z głównych zadań było przygotowanie wojewódzkiej organizacji do referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym celu Zarząd Wojewódzki wydał apel do wszystkich członków Związku i ich rodzin, a na zebraniach kół i na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego problematyka ta była szeroko omawiana również z udziałem pełnomocnika wojewody dolnośląskiego ds. integracji z UE dr Józefem Piniorem. Według posiadanych informacji, członkowie Związku i emeryci wojskowi z rodzinami wzięli masowo udział w referendum.
Na koniec 2004 roku wojewódzka organizacja związkowa nadal liczyła 22 koła o stanie 1189. członków (w 2001 – 1260), w tym: 9. generałów, 917. oficerów, 174. chorążych, 74. podoficerów, 2. podchorążych i 13. kobiet. W sumie w ciągu czterech lat ubyło 71 członków. Średnia wieku członków wynosiła ponad 70 lat.

VII Zjazd Wojewódzki, który odbył się 20 czerwca 2005 r., z udziałem 93. delegatów reprezentujących 1189. członków zrzeszonych w 22. kołach oraz licznego grona zaproszonych gości, dobrze ocenił minioną kadencję. I choć nie przyniosła ona środowisku wszystkich oczekiwanych rozwiązań, to na wyróżnienie zasługuje duża aktywność ZW i jego ogniw organizacyjnych w zakresie przeciwdziałania wszelkim przejawom godzącym w dobre imię żołnierzy WP i środowiska wojskowego oraz obrony interesów emerytów i rencistów wojskowych, a także organizowania pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej dla najbardziej ich potrzebujących.
W całej kadencji zmarło 157. członków, tj. około 13 % ogólnej liczby członków wojewódzkiej organizacji. Pomimo czynionych wysiłków nie udało się utrzymać stanu liczebnego Związku na poziomie sprzed czterech lat, chociaż liczba emerytów i rencistów wojskowych stale rosła.
Podczas zjazdu wybrano 25. osobowy Zarząd Wojewódzki, 5. osobową Wojewódzką Komisję Rewizyjną, 3. osobowy Wojewódzki Sąd Koleżeński i 3. delegatów na VII Zjazd Krajowy.
Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został ponownie wybrany gen. bryg. Zdzisław Barszczewski, a wiceprezesami: płk Józef Drozd, płk Mieczysław Pudelewicz (obaj ponownie) i płk Bogdan Sędziak, sekretarzem – płk Jerzy Dąbrowski (ponownie) i skarbnikiem – st. chor. szt. Adam Chodaczyński. W skład 9. osobowego prezydium ZW, poza wymienionymi osobami funkcyjnymi, weszło trzech prezesów kół w charakterze członków prezydium: płk Jerzy Marczak, płk Adolf Sitarz i płk Jan Stępień. Przewodniczącym WKR został płk Jan Majcher, a WSK – płk Włodzimierz Kaucz. Zaszczyt reprezentowania Wrocławskiej Organizacji Związkowej na VII Krajowym Zjeździe Związku powierzono: gen. bryg. Zdzisławowi Barszczewskiemu, płk. Stanisławowi Osińskiemu i płk. Bogdanowi Sędziakowi.
Powołano, jak dotychczas, trzy komisje problemowe: organizacyjną – z płk. Adolfem Sitarzem na czele, społeczną – z ppłk. Mieczysławem Piotrowiczem oraz socjalną i zdrowia – z płk. Janem Stępniem. Zespół opieki zdrowotnej i specjalnej (paliatywnej) przejął od płk. Jerzego Michałowicza – ppłk Kazimierz Derkacz, a Zespół prawny – płk Henryk Liszka.
Ważnym zadaniem, na progu kadencji nowych władz wojewódzkich, było przygotowanie i przeprowadzenie na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym przedsięwzięć związanych z godnym uczczeniem 25-lecia Związku. Chodziło głównie o to, aby rzetelnie ocenić 25-letni dorobek Wrocławskiej Organizacji Związku i określić zadania na przyszłość, a także wykorzystać z tej okazji aktywność Zarządu Wojewódzkiego i kół na rzecz jej umocnienia i spopularyzowania działalności w środowisku wojskowym i cywilnym.
Z okazji 25-lecia Związku, na szczeblu wojewódzkim zaplanowano i przeprowadzono w 2006 r. następujące przedsięwzięcia: zawody strzeleckie o puchar prezesa Zarządu Wojewódzkiego, w maju, spotkanie pokoleń związkowców z zaproszonymi gośćmi na obiektach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, na które zaproszono 250. zasłużonych członków Związku i ponad 50. gości, uroczystą mszę świętą w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety w intencji środowiska wojskowego i członków naszego Związku, celebrowaną przez bp Edwarda Janiaka, 11. czerwca, podróż wojskowo-historyczną szlakiem walk 1. A WP na Wale Pomorskim i o zdobycie Kołobrzegu, turniej w tenisie ziemnym na kortach jednostki w Oleśnicy, którego głównym organizatorem było Koło „Lotnik” w Oleśnicy, opracowanie i wydanie książki wspomnieniowej o działalności Wrocławskiej Organizacji Związku p.t.: „Wierni Ojczyźnie”, a także jubileuszowego biuletynu Zarządu Wojewódzkiego „Po Służbie”.
Odbyło się także, z inicjatywy Prezydium ZW, wmurowanie tablicy w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Elżbiety z napisem „Polskim saperom, uczestnikom rozminowania ojczystego kraju, który obficie zrosili swą krwią, aby społeczeństwo mogło w nim żyć bezpiecznie. Ku chwale i wiecznej pamięci. Wdzięczni Dolnoślązacy. Wrocław grudzień 2006”. Mszę świętą w ich intencji celebrował kardynał Henryk Gulbinowicz – niezwykle życzliwy żołnierzom Wojska Polskiego, który poświęcił tę tablicę. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawował wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk.
W okresie VII kadencji władz nastąpiły pewne zmiany w strukturze organizacyjnej WOZ. Otóż w 2006 r. uległ samorozwiązaniu Zarząd Rejonowy Związku w Legnicy, z siedzibą w Głogowie. W związku z tym, decyzją ZG dwa koła z Głogowa i Legnicy weszły w skład WOZ, a w 2008 r. w jej skład weszło również koło ze Świdnicy, podległe dotychczas pod ZR Związku w Kłodzku. W roku tym zostało też utworzone Koło Środowiskowe „Gaj”. Pod koniec tej kadencji WOZ poniosła pewną porażkę, bo w czasie akcji sprawozdawczo wyborczej w kołach na VIII kadencję władz, dwa nieliczne i słabe koła uległy rozwiązaniu – Koło „Logistyk’ przy Logistyce ŚOW i Koło przy WSOWL. Po prostu nie udało się wybrać prezesów tych kół i niektórych członków ich zarządów.

VIII Wojewódzki Zjazd Delegatów, odbył się 25 maja 2009 r., z udziałem 72. delegatów reprezentujących 1031. członków zrzeszonych w 20. kołach oraz licznie przybyłych zaproszonych gości, m.in.: gen. dyw. Adama Rębacza, płk. Jana Pawlika – zastępcę dowódcy ŚOW, gen. bryg. Kazimierza Jaklewicza, gen. bryg. Michała Sikorę, posłów do Parlamentu Europejskiego Józefa Piniora i na Sejm RP Janusza Krasonia, płk Grzegorza Stoińskiego, płk Tadeusza Kwiatosińskiego, płk. Jerzego Panasa, płk. Jana Berezę, ks. prał. Januarego Wątrobę, prezesów zarządów wojewódzkich związków i stowarzyszeń wojskowych, starostę powiatu Oleśnica Zbigniewa Potyrałę i burmistrza tego miasta Jana Bronsia.
Zjazd, któremu sprawnie przewodniczył kol. płk Józef Drozd, dobrze ocenił minioną kadencję władz wojewódzkich, które rzetelnie i odpowiedzialnie realizowały ambitne zamierzenia, w trudniejszych niż poprzednio uwarunkowaniach. Nie udało się jedynie zahamować stałego spadku liczby członków (mniejszego jednak niż średnia w Związku), chociaż czyniono w tym względzie wiele różnych zbiegów.
Dodać jeszcze trzeba, że Wrocławska Organizacja Związku za całokształt działalności w okresie VII kadencji władz oceniona została przez Zarząd Główny Związku jako jedna z najlepszych w kraju.
Podczas zjazdu wybrano 25. osobowy Zarząd Wojewódzki, 5. osobową Wojewódzką Komisję Rewizyjną, 3. osobowy Wojewódzki Sąd Koleżeński i 4. delegatów na VIII Krajowy Zjazd Delegatów.
Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został wybrany płk dypl. pil. Janusz Tomczyk, a wiceprezesami: płk Marian Dąbrowski, płk Mieczysław Pudelewicz, który wkrótce niespodziewanie zmarł i na jego miejsce został wybrany płk Roman Teper i płk Bogdan Sędziak, sekretarzem – ppłk Stanisław Wamposzyc, który po roku zrezygnował ze względu na stan zdrowia i sekretarzem został ppłk Mirosław Wiercioch oraz skarbnikiem – st. chor. szt. Adam Chodaczyński. W skład 9. osobowego prezydium ZW, poza wymienionymi osobami funkcyjnymi, weszli w charakterze członków prezydium: płk Jerzy Marczak, płk Lucjan Ławniczek i płk Stanisław Osiński, który po roku zrezygnował z tej funkcji, ze względu na stan zdrowia. Przewodniczącym WKR został płk Antoni Tunkiewicz, a WSK – płk Henryk Liszka. Zaszczyt reprezentowania Wrocławskiej Organizacji Związkowej na VII Krajowym Zjeździe Związku powierzono: płk. Januszowi Tomczykowi, płk. Bogdanowi Sędziakowi, płk. Jerzemu Marczakowi i płk Lucjanowi Ławniczakowi.
Na zakończenie Zjazdu podjęto uchwałę o wyróżnienie ustępującego prezesa ZW gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego tytułem „Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku we Wrocławiu” oraz uchwałę programową, która generalnie nakazywała kontynuację dobrej działalności Wrocławskiej Organizacji Związku z okresu VII kadencji władz, z uwzględnieniem nowych doświadczeń i zmieniających się uwarunkowań.
Tuż po Zjeździe spotkał WOZ potężny cios, bowiem zmarł niespodziewanie po operacji wiceprezes ZW ds. socjalnych i zdrowia płk Mieczysław Pudelewicz, mocny filar Prezydium ZW, doskonały organizator i realizator pomocy socjalnej i zdrowotnej dla najbardziej jej potrzebujących, a ponadto inspirator i organizator podróży wojskowo-historycznych, krajowych i zagranicznych. Na Zjazd przygotował jeszcze ładną wystawę, zdjęciową i rzeczową, osiągnięć WOZ w VII kadencji władz wojewódzkich.

Działalność ZŻWP w latach 2009-2013.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń ZW i 23 posiedzenia jego Prezydium.

Główne problemy, którymi zajmował się Zarząd Wojewódzki:

 • w 2009 r. przygotowanie do VIII krajowego zjazdu delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego;
 • I kwartał 2010 r. przygotowanie do IX nadzwyczajnego zjazdu delegatów;
 • w 2010 r. (po zjeździe) wdrożenie nowej nazwy związku, nowego statutu, opracowanie Regulaminu Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP), założenie własnej strony internetowej;
 • w 2011 roku przygotowanie uroczystych obchodów jubileuszu 30 lecia powstania związku, uroczystości te odbyły się w dniach 03 do 04 czerwca 2011 r. przy ogromnej pomocy Komendanta WOSWL;
 • w 2012 r. przeprowadzenie akcji sprawozdawczo wyborczej w kołach, wybór delegatów na IX zjazd WO ZŻWP;
 • w I kwartale 2013 roku przygotowanie do IX zjazdu WO ZŻWP.

WO ZŻWP liczyła na dzień 01.01.2013 roku 19 kół, które zrzeszały 819 członków. W stosunku do 2009 roku liczba kół zmniejszyła się o 1 koło (rozwiązano Koło w Miliczu i Koło WKU Wrocław oraz przyjęto z ZR ZŻWP w Lesznie Koło w Rawiczu), a liczba członków zmniejszyła się o 154 osoby. Zjawisko rozwiązywania kół nie udało się powstrzymać ze względu na to, że część kół funkcjonuje po rozformowaniu jednostek patronackich bez możliwości pozyskania nowych członków. Zjawisko to nieuchronnie dotyczyć będzie kolejnych miejscowości należących w przeszłości do małych garnizonów, w których jednostki wojskowe zostały rozformowane w latach dziewięćdziesiątych.
Dużym osiągnięciem, które sprawdziło się w praktyce, było uruchomienie własnej strony internetowej ZW ZŻWP oraz wdrożenie do kontaktów z prezesami kół korespondencji elektronicznej. Pozwoliło to zmniejszyć koszy opłat pocztowych a przede wszystkim usprawniło przepływ informacji. Przedsięwzięcie to można uznać jako wyczerpującą realizację zapisu uchwały programowej VIII zjazdu delegatów WO ZŻWP „Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, wszelkie znane i stosowane środki oraz metody kontaktowania się, w tym także internet, utrzymywać żywe, codzienne kontakty z kołami, ich prezesami i zarządami, w celu informowania ich o pracach Zarządu Wojewódzkiego i jego ogniw organizacyjnych, o ciekawych i efektywnych formach i metodach pracy stosowanych przez zarządy innych kół, o organizowanych przedsięwzięciach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i patriotycznych.”.
Do podstawowych zadań Wrocławskiej Organizacji Związkowej należało zabezpieczenie potrzeb w zakresie pomocy socjalnej i w zakresie opieki zdrowotnej najbardziej potrzebującym ze środowisk kombatanckich oraz emerytów i rencistów wojskowych. Całokształtem problematyki socjalnej i zdrowotnej w czasie VIII kadencji kierował płk Roman Teper. W czasie działania uległ też zmianie skład komisji i zespołów problemowych. W Komisji Socjalnej i Zdrowia zamiast dwóch zespołów powstał jeden Zespół Pomocy Socjalnej i Zdrowia pod kierownictwem ppłk. Kazimierza Derkacza. Pracami związanymi z koordynacją i organizacją opieki socjalno-zdrowotnej z powodzeniem kierował ppłk Kazimierz Derkacz. W powyższej działalności szczególnie wyróżniał się płk Czesław Kociemski.

Na dobrym poziomie układała się współpraca ze Związkami i Stowarzyszeniami Wojskowymi t. jak:

 • Dolnośląski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;
 • Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych RP;
  Związek Weteranów i Rezerwistów WP;
 • Wrocławski Instytut Badań Naukowych im. Gen. Rozłubirskiego;
 • Zarząd Okręgowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej;
 • Stowarzyszenie Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Wojewódzki organizował lub był współorganizatorem podróży wojskowo-historycznych m.in.:

 • w czerwcu 2009 r. odbyła się podróż wojskowo-historyczna szlakiem walk I Armii Wojska Polskiego w operacji Pomorskiej 1945 r.;
 • w maju 2009 r. zorganizowano przy współpracy z biurem podróży „ADARA” podróż wojskowo-historyczną szlakiem walk 2 Korpusu gen. Andersa;
 • corocznie we wrześniu Zarząd Wojewódzki ZŻWP był współorganizatorem wycieczki na Międzynarodowe Targi Uzbrojenia w Kielcach. Głównym organizatorem od lat jest płk Adolf Sitarz – Prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza.

Organizowane były również coroczne turnieje brydża sportowego o tytuł mistrzowskiego Koła i mistrzowskiej pary brydżowej. Zawody odbywały się w dwóch okresach: zimowym i jesiennym, w czterech comiesięcznych sesjach. Turnieje te były rozgrywane w Klubie Seniora we Wrocławiu-Kuźnikach. Od 2012 r. turnieje te były rozgrywane w klubie 4 RBLOG. Średnio w turnieju uczestniczyło 24-26 osób. W działalności tej na wyróżnienie zasługuje płk Janisław Fituch. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody strzeleckie organizowane corocznie w maju na bazie WSOWL we Wrocławiu oraz zawody organizowane przez prezesa Koła „Ziemi Głogowskiej” w Głogowie. W zawodach corocznie brało udział około 30 uczestników.
W VIII kadencji członkowie naszego Związku i ich rodziny aktywnie uczestniczyły w licznych imprezach kulturalnych. W spektaklach w Operze Wrocławskiej, corocznie uczestniczyło około 70 osób.

Działalność ZW ZŻWP w latach 2013-2017.

IX Wojewódzki Zjazd Delegatów, odbył się 27 maja 2013 r. w auli Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu z udziałem 62 delegatów. Na zjazd zaproszeni byli między innymi: Prezes ZŻWP gen. dyw. Adam Rębacz, Honorowy Prezes ZW gen. bryg. Zdzisław Barszczewski. W wyniku przeprowadzonego głosowania niejawnego i po przeprowadzeniu pierwszych posiedzeń nowych władz statutowych wybrano nowe władze w składzie:
płk DĄBROWSKI Marian – Prezes ZW ZŻWP- Koło SAPER

Prezydium ZW:
płk ŁAWNICZEK Lucjan – Wiceprezes ds. społecznych – Koło Ziemi Oleśnickiej
ppłk KŁODKOWSKI Jerzy – Wiceprezes ds. obronnych – Koło SAPER
płk TEPER Roman – Wiceprezes ds. socjalnych i zdrowia – Koło WSzW-2
st. chor. szt. CHODACZYŃSKI Adam – Wiceprezes Skarbnik – Koło GAJ
płk KRZYŻOSTANIAK Jerzy – Sekretarz – Koło 3 KOP
płk MARCZAK Jerzy – Członek Prezydium Zarządu – Koło SAPER
ppłk WIERCIOCH Mirosław – Członek Prezydium Zarządu. – Koło ŚOW

Członkowie ZW:
ppłk BORTNIK Tadeusz- Koło Ziemia Świdnicka
płk DĄBROWSKI Jerzy – Koło 3 KOP
ppłk DERKACZ Kazimierz – Koło Piastów Śląskich
płk FITUCH Janisław – Koło Budowlani
płk KĘSTOWICZ Adam – Koło Ziemi Głogowskiej
płk KNAPEK Zbigniew – Koło LOTNIK
chor. KWIECIEŃ Celestyn – Koło Rawicz
ppłk MAJEWSKI Eugeniusz – Koło WZRB
mjr MALEJ Wacław- Koło SAPER
ppłk NAGÓRNY Zbigniew – Koło Lotnik
ppłk OKOŃSKI Piotr – Koło Ziemia Głogowska
ppłk PIOTROWICZ Mieczysław – Koło ŚOW
płk SĘDZIAK Bogdan – Koło Piastów Śląskich
płk SITARZ Adolf – Koło im. gen. Ohanowicza
płk STĘPIEŃ Jan – Koło Budowlani
płk TABOR Bolesław- Koło 3 KOP
mjr TRZCIŃSKI Jerzy – Koło Ziemi Oleśnickiej

Wojewódzka Komisja Rewizyjna:
st. chor. szt. SZCZEREK Władysław – Przewodniczący WKR – Koło Ziemi Oleśnickiej
płk KACZMAREK Andrzej – Wiceprzewodniczący WKR – Koło Budowlani
ppłk DŁUBAK Bronisław – Sekretarz WKR – Koło LOTNIK
por. MARCINIAK Franciszek – Członek WKR – Koło Ziemia Głogowska
mjr WARNICKI Zbigniew – Członek WKR – Koło Budowlani

Wojewódzki Sąd Koleżeński:
chor. LISIEWSKI Mieczysław – Przewodniczący WSK – Koło Ziemia Świdnicka
ppłk FERENS Tadeusz – Wiceprzewodniczący WSK – Koło LOTNIK
kpt. MAJCHER Rajnhard – Sekretarz – Koło Rawicz

DELEGACI NA X KRAJOWY ZJAZD ZZWP:
płk DĄBROWSKI Marian – PREZES ZW – Koło SAPER
płk Adam KĘSTOWICZ – Koło Ziemia Głogowska
płk MARCZAK Jerzy – Koło SAPER
płk SĘDZIAK Bogdan – Koło Piastów Śląskich.

Przez całą kadencję (lata 2013-2016) Prezydium ZW zbierało i cyklicznie (raz w roku w lutym) przeprowadzało szczegółową analizę stanów osobowych kół, szczególną uwagę zwracając na wypracowanie form działalności umożliwiających wzrost szeregów naszej organizacji. Podjęte działania umożliwiły w 2014 roku osiągnięcie dodatniego wskaźnika wzrostu ilości członków (wzrost o 13 członków pomimo rozwiązania jednego koła). Wynik dodatni uzyskaliśmy po raz pierwszy od 20 lat.
 W czasie trwania kadencji ilość członków Wrocławskiej Organizacji ZŻWP zmniejszyła się o 185 członków i na dzień 01.01.2017 r. ilość członków wynosiła 634. Natomiast ilość kół zmniejszyła się z 19 do 13 (6 kół z Wrocławia). Zjawisko rozwiązywania kół we Wrocławiu wiąże się z większą średnią wieku członków w kołach wrocławskich w porównaniu do kół terenowych. Fakt ten wymuszał rozwiązywanie kół z powodu braku możliwości wyboru władz w kołach rozwiązywanych. Zarząd Wojewódzki prowadził skuteczne działania mające na celu przejęcie członków z rozwiązywanych kół przez pozostałe wrocławskie koła. W celu usprawnienia przepływu informacji i zmniejszenia kosztów korespondencji Prezydium ZW zorganizowało bazę adresów poczty elektronicznej członków ZW, Prezesów Kół, Przewodniczącego WKR i WSK. Od tego czasu 100% korespondencji prowadzona jest drogą elektroniczną. W ramach propagowania działalności ZŻWP w Siłach Zbrojnych RP do lutego 2016r. (jednostronne zerwanie porozumienia o współpracy przez Ministra ON) wszystkie koła miały ustanowione jednostki patronackie, organizowane były spotkania z kadrą zawodową jednostek wojskowych, Dowódcy garnizonów lub jednostek wojskowych zapraszani byli na posiedzenia ZW i zebrania kół oraz na najważniejsze uroczystości organizowane przez ZW.
W 2015 roku społeczeństwo Dolnego Śląska ufundowało naszej organizacji sztandar, który uroczyście został wręczony na Placu Gołębim we Wrocławiu z udziałem jednostek Wojska Polskiego (uzyskaliśmy zgodę organów decyzyjnych WP na użycie znaków graficznych rodzajów wojsk oraz zgody administracji samorządowych na użycie herbów miast, w których funkcjonują nasze koła).
Zorganizowano uroczyste obchody XXXV lecia ZŻWP w 2016 roku z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych i przedstawicieli współpracujących stowarzyszeń. Uroczystość odbyła się bez udziału wojska (Dowódcy wojskowi nie przyjęli zaproszeń).
Podejmowano efektywne działania na rzecz pozyskania nowych członków poprzez różnorodne działania integracyjne. W trakcie trwania kadencji zorganizowano 28 wycieczek krajoznawczych i historycznych, 4 wyjazdy na Międzynarodowe Targi Uzbrojenia w Kielcach, 2 wycieczki do jednostek radiotechnicznych. Najbardziej aktywne Koła w tym obszarze to Koło SAPER, Koło im. gen. Ohanowicza, Koło im. Piastów Śląskich. Koło Powiatowe w Głogowie słynie z organizacji cyklicznych międzynarodowych wystaw filatelistycznych.
Konsekwentnie minimalizowaliśmy koszty funkcjonowania biura ZW poprzez: przeniesienie biura z ulicy Mieszczańskiej w 2013 r. (spadek kosztu najmu o 50%) do pomieszczeń Klubu 4. RBLog, renegocjacje umowy najmu (rezygnacja z jednego pomieszczenia – zmniejszenie kosztu najmu o kolejne 30%) w 2014r.
W 2016 r. nastąpiła konieczność przeniesienia biura poza zasoby lokalowe MON. Biuro zostało przeniesione do pomieszczeń Rady Osiedla GAJ we Wrocławiu, pomoc udzielono nam nieodpłatnie.
Działalność „Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP” propagowaliśmy poprzez przekazywanie elektroniczne informacji o działaniach Federacji otrzymywanych z ZG ZŻWP w Warszawie. Lokalnie zapraszaliśmy przedstawicieli innych służb mundurowych oraz stowarzyszeń wchodzących w skład Federacji na uroczystości organizowane przez ZW ZŻWP we Wrocławiu.
W ramach wspierania miesięcznika „Głos Weterana i Rezerwisty” prowadziliśmy akcję propagowania prenumeraty. W pierwszym roku kadencji prenumeratę zakupiło 90 członków, aktualnie liczba ta wynosi 55 co stanowi w całym okresie około 1 egzemplarz na 10 członków. Na portalu ZW we Wrocławiu funkcjonuje link do portalu „GWiR”. Prowadziliśmy również korespondencję przesyłając materiały tekstowe i zdjęcia do wydruku w miesięczniku (do druku akceptowane było średnio 6 artykułów rocznie).
W trakcie trwania X kadencji prowadziliśmy stałą zbiórkę środków finansowych na pomoc naszym członkom, z zebranych środków corocznie fundowano bony towarowe, które potrzebujący otrzymywali (okres Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia). W ciągu czterech lat w ramach pomocy wydano 72 bony towarowe na sumę 5000 zł.
We wszystkich kołach nawiązano współpracę z Radami ds. Seniorów, istnieje możliwość pozyskania środków na pomoc naszym członkom z zasobów samorządowych. W trakcie pierwszych 3 lat kadencji działające w naszych strukturach Koło im. płk. dr. Kassolika (gromadzące lekarzy) umożliwiało nam wpływ na pomoc w pozyskaniu usług medycznych na rzecz naszych członków. Niestety koło w 2016 roku zostało oddolnie rozwiązane głównie z powodu zerwania przez Ministra ON porozumienia o współpracy.
Rozpoznawano sytuację materialną oraz warunki egzystencji emerytów i rencistów wojskowych. Pomoc realizowana była po przez organizację akcji sporządzania dokumentów do WBE w celu pozyskania zapomóg indywidualnych. Koordynatorem tej akcji był płk Czesław Kociemski. W trakcie kadencji WBE we Wrocławiu udzieliło 1872 zapomóg w wysokości od 800 do 2000 zł.
W ramach wspierania działalności Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym kolportowaliśmy do kół materiały marketingowe Fundacji, rozpowszechnialiśmy akcję pozyskiwania przez Fundację 1 % podatku od osób fizycznych, koła wpłacały środki na konto fundacji zebrane podczas zebrań. FPEiR w ciągu czterech lat udzieliła pomocy 30 osobom na łączną kwotę 21 tys. zł. Przy ZW powołany był pełnomocnik Fundacji płk Jerzy Dąbrowski.
W trakcie trwania X kadencji podejmowaliśmy działania związane z pozyskiwaniem lobby parlamentarnego przychylnego problemom i potrzebom środowisk wojskowych poprzez organizowanie spotkań w ramach zebrań Kół z kandydatami do Sejmu wywodzącymi się ze środowisk lewicowych, czasami ze środowiska Platformy Obywatelskiej. Kandydaci PiS nie nawiązywali z nami współpracy w tym zakresie. Przyjazny stosunek do naszej działalności wykazywała Pani Poseł Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg, która przyjęła godność Matki Chrzestnej sztandaru ZW ZŻWP we Wrocławiu wręczonego w 2015 roku.
Rozwinęliśmy współdziałanie z organami samorządu terytorialnego. Najlepsze efekty współdziałania uzyskaliśmy w samorządach gminnych, miejskich i powiatowych Głogowa, Oleśnicy, Świdnicy i Rawicza. W Oleśnicy udało się przyjąć jako członków kół oleśnickich podchorążych i oficerów rezerwy pełniących w organach samorządowych wysokie funkcje. W organizacji uroczystości wręczenia sztandaru na Placu Gołębim we Wrocławiu w 2015 roku dużej pomocy udzielił Urząd Wojewody Dolnośląskiego, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Wrocławia i Straż Miejska we Wrocławiu.
W ramach upowszechniania nowoczesnych form edukacji obronnej zawarliśmy Porozumienie o współpracy między Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju we Wrocławiu i Zarządem Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2014 roku. Nawiązaliśmy również współpracę z Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu w celu krzewienia wiedzy o obronności kraju. Ponadto zgodnie z „porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu” zawartym w dniu 8.02.2010 roku, strony „porozumienia” opracowują coroczny Plan wspólnych przedsięwzięć związków i stowarzyszeń Wojskowych we Wrocławiu. Stronami porozumienia są: Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”, Wrocławski Instytut Badań Naukowych im. gen. E ROZŁUBIRSKIEGO, Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa.
Przeprowadziliśmy w trzech kolejnych latach Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa ZW we Wrocławiu w konkurencjach: trójbój, pistolet wojskowy, pistolet pneumatyczny i karabinek sportowy kbks. Startowało ponad 80 zawodników. Reprezentacja ZW brała udział w Zawodach sportowo-obronnych ZŻWP. W 2016 r. zawody nie odbyły się z powodu zerwania porozumienia o współpracy przez Ministra ON. Zawody strzeleckie organizowane były również lokalnie w Głogowie i Rawiczu. Do udziału w zawodach zapraszaliśmy reprezentacje samorządów terytorialnych i stowarzyszeń współpracujących z ZŻWP. Popularyzowaliśmy systematycznie działalność Wrocławskiej Organizacji ZŻWP poprzez umieszczanie sprawozdań (arytkułów i zdjęć) z przedsięwzięć realizowanych przez Koła na portalu internetowym ZW (zzwp.wroclaw.pl).

Działalność ZW ZŻWP w latach 2017-2021.

X Wojewódzki Zjazd Delegatów, pod hasłem „Zawsze Wierni Ojczyźnie” odbył się 27 marca 2017 r. w gościnnych progach Hotelu Jasek Premium we Wrocławiu z udziałem 68 delegatów. Na Zjazd zaproszenie przyjęli między innymi:

 • Przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego Pan Damian Mrożek,

 • Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pan gen. dyw. dr. Franciszek Puchała,

 • Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego Pan gen. bryg. Zdzisława Barszczewski,

 • Przedstawiciel Prezydenta Wrocławia ppłk inż. Tadeusz Lenkiewicz,

 • Przedstawiciel Burmistrza Gminy Rawicz Pani Beata Aszkiełowicz – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,

 • Kol. gen. bryg. Zdzisław Wijas – przedstawiciel koła im. gen. Ohanowicza,

 • Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Pan kpt. mgr inż. Konstanty Ignaczak,

 • Prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych – Pan płk mgr inż. Wojciech Olenderek,

 • Prezes Zarządu Okręgowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Franciszka Gągora Pan płk mgr Krzysztof Majer,

 • Prezes Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – Pan płk Andrzej Lazarek,

 • Pan płk Ryszard Woźniak – przedstawiciela Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa,

 • Przewodniczący Towarzystwa Wiedzy Obronnej – Pan płk dr Władysław Tkaczew,

 • Sekretarz ZO Towarzystwa Wiedzy Obronnej – Pan płk mgr Aleksander Podolski,

 • Dyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. Rozłubirskiego – Pan płk dr Andrzej Kotliński,

 • Właściciel Hotelu Jasek – Pan mjr Andrzej Jasek,

 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Gaj – Pana ppłk Stefan Zydorowicz.

W wyniku głosowania niejawnego i po przeprowadzeniu pierwszych posiedzeń nowych władz statutowych, które ukonstytuowały się w składzie:

płk DĄBROWSKI Marian – Prezes ZW ZŻWP- Koło SAPER

Prezydium ZW:

 • wiceprezes ds. społecznych – Kol. Lucjan Ławniczek;
 • wiceprezes ds. proobronnych – Kol. Jan Barański;
 • wiceprezes ds. socjalnych i zdrowia – Kol. Roman Teper;
 • wiceprezes-skarbnik – Kol. Adam Chodaczyński;
 • sekretarz – Kol. Mirosław Wiercioch;
 • członek prezydium – Kol. Jerzy Dąbrowski.

Członkowie ZW:

 • Kol. Tadeusz Bortnik;
 • Kol. Kazimierz Derkacz;
 • Kol. Janisław Fituch;
 • Kol. Adam Kęstowicz;
 • Kol. Adam Kowalczyk;
 • Kol. Celestyn Kwiecień;
 • Kol. Marek Leśniak;
 • Kol. Zbigniew Nagórny;
 • Kol. Jan Regdosz;
 • Kol. Adolf Sitarz;
 • Kol. Jan Stępień;
 • Kol. Bolesław Tabor;
 • Kol. Zdzisław Wijas;
 • Kol. Adam Wojtaszewski.

Wojewódzka Komisja Rewizyjna:

 • przewodniczący WKR – Kol. Karol Horniczan;
 • wiceprzewodniczący WKR – Kol. Andrzej Pietrzykowski;
 • członek WKR – Kol. Reinhard Majcher;
 • członek WKR – Kol. Zbigniew Knapek;
 • członek WKR – Kol.Zbigniew Warnicki.

Wojewódzki Sąd Koleżeński:

 • przewodniczący WSK – Kol. Włodzimierz Kaucz;
 • wiceprzewodniczący WSK – Kol. Henryk Duda;
 • członek WSK – Kol. Mieczysław Lisiewki.

Delegaci na XI Krajowy Zjazd ZZWP:

 • płk DĄBROWSKI Marian – PREZES ZW – Koło SAPER

 • płk Adam KĘSTOWICZ – Koło Ziemia Głogowska

 • płk ŁAWNICZEK Lucjan – Koło im. Ziemi Oleśnickiej

Przez całą kadencję (lata 2017-2021) Prezydium ZW zbierało i cyklicznie (raz w roku) przeprowadzało szczegółową analizę stanów osobowych kół, szczególną uwagę zwracając na wypracowanie form działalności umożliwiających zahamowanie wzrostu liczby rezygnacji z działalności związkowej. Olbrzymim problemem uniemożliwiającym kontakty w organizacji była pandemia Covid 19, która przyczyniła się do poważnego zmniejszenia członków Wrocławskiej Organizacji Związkowej. W czasie trwania kadencji ilość członków zmniejszyła się o 104 Koleżanek i Kolegów i na dzień 01.01.2021 r. ilość wynosiła 485. Natomiast ilość kół zmniejszyła się z 13 do 11 (2 koła z Wrocławia). Zjawisko rozwiązywania kół we Wrocławiu wiąże się z większą średnią wieku członków w kołach wrocławskich w porównaniu do kół terenowych. Fakt ten wymuszał rozwiązywanie kół z powodu braku możliwości wyboru władz w kołach rozwiązywanych. Zarząd Wojewódzki prowadził skuteczne działania mające na celu przejęcie członków z rozwiązywanych kół przez pozostałe wrocławskie koła.

W celu właściwego przepływu informacji i zmniejszenia kosztów korespondencji Prezydium ZW korzysta ze zorganizowanej w poprzedniej kadencji bazy adresów poczty elektronicznej członków ZW, Prezesów Kół, Przewodniczącego WKR i WSK. W ramach propagowania działalności ZŻWP w Siłach Zbrojnych RP mimo jednostronnego zerwania porozumienia o współpracy przez Ministra ON w 2016 roku, współpraca w Garnizonach Wrocław, Głogów i Oleśnica odbywa się na partnerskich stosunkach przy olbrzymim wsparciu administracji samorządów lokalnych. Ufundowany w 2015 roku przez społeczeństwo Dolnego Śląska naszej organizacji sztandar, godnie prezentowany jest na uroczystościach z udziałem wojskowej asysty honorowej. Zorganizowane uroczyste obchody XL – lecia ZŻWP w czerwcu 2021 roku przez Koła ZZWP im. Ziemi Oleśnickiej i Koło Lotnik w Oleśnicy z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych i przedstawicieli współpracujących stowarzyszeń oraz Dowódców jednostek wojskowych Garnizonu Oleśnica świadczy o właściwych działaniach Związku, integrujących społeczność lokalną i wojskową wokół działań patriotyczno-obronnych w wychowywaniu młodego pokolenia Polaków, zwłaszcza młodzieży.

W trakcie trwania kadencji organizowano (poza okresem pandemii) wycieczki krajoznawczo-historyczne, zawody strzeleckie we Wrocławiu, Rawiczu i Głogowie, turnieje tenisa ziemnego i brydża sportowego. Najbardziej aktywne Koła w tym obszarze to Koło SAPER, Koło Lotnik w Oleśnicy i Koło Powiatowe w Głogowie, słynące również z organizacji cyklicznych międzynarodowych wystaw filatelistycznych.

Konsekwentnie minimalizowaliśmy koszty funkcjonowania biura ZW poprzez konieczność przeniesienia biura poza zasoby lokalowe MON. Biuro zostało przeniesione do pomieszczeń Rady Osiedla GAJ we Wrocławiu, gdzie pomoc udzielono nam nieodpłatnie. Na mocy porozumienia podpisanego z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA prowadzącą Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, uzyskaliśmy merytoryczne i lokalowe wsparcie naszej działalności z adresem do korespondencji włącznie, z siedzibą we Wrocławiu 54-206, przy ul. Legnickiej 65. Niestety umowa choć przedłużona obowiązuje jedynie do końca 2022 r.

Powyższa współpraca zaowocowała możliwością przeprowadzenia i wydania publikacji z konferencji nt.: „Historia i teraźniejszość w Wojsku Polskim”, „100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”, oraz opracowaniem materiałów nt.: „Udział Wojsk Inżynieryjnych w rozminowaniu kraju i działaniach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych”.

Współpraca z organizacjami kombatanckimi zwieńczona została wyróżnieniem Sztandaru ZW ZŻWP we Wrocławiu przez ZG Związku Weteranów i Rezerwistów WP Krzyżem Zasługi ZWiR WP w maju 2019 r. W Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 września 2019 r. w Oleśnicy Prezes ZŻWP odznaczył Sztandar Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Oleśnicy, Sztandar Koła Terenowego Związku Sybiraków w Oleśnicy oraz Sztandar Kościańskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora w Kościanie – Krzyżem Związku Żołnierza Wojska Polskiego. Podobne uroczystości odbyły się również 11 i 14 lutego 2020 r. kiedy to uhonorowano Sztandary Oddziału Związku Sybiraków we Wrocławiu i Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Rawiczu.

Działalność „Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP” propagowaliśmy poprzez włączenie się w akcję zbierania środków finansowych na pomoc prawną dla żołnierzy i funkcjonariuszy objętych ustawą o obniżeniu emerytur oraz przez przekazywanie elektroniczne informacji o działaniach Federacji otrzymywanych z ZG ZŻWP w Warszawie. Aktywnie włączyliśmy się również w zbieranie podpisów pod projektem tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Dostrzegaliśmy również potrzeby poszkodowanych w klęskach żywiołowych, zbierając min. środki finansowe dla dotkniętych ich skutkami w m. Rytel w Borach Tucholskich.

W trakcie trwania kadencji prowadziliśmy stałą zbiórkę środków finansowych na pomoc naszym członkom, z zebranych środków corocznie fundowano bony towarowe, które potrzebujący otrzymywali (okres Świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia). We wszystkich kołach nawiązano współpracę z Radami ds. Seniorów, oferujące możliwość pozyskania środków na pomoc naszym członkom z zasobów samorządowych. Rozpoznawano sytuację materialną oraz warunki egzystencji emerytów i rencistów wojskowych. Pomoc realizowana była po przez organizację akcji sporządzania dokumentów do WBE w celu pozyskania zapomóg indywidualnych. Koordynatorem tej akcji był Kol. Adam Chodaczyński i przedstawiciele Kół w terenie. W trakcie kadencji WBE we Wrocławiu pozytywnie rozpatrzyło ponad 700 wniosków. W ramach wspierania działalności Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym kolportowaliśmy do kół materiały marketingowe Fundacji, rozpowszechnialiśmy akcję pozyskiwania przez Fundację 1 % podatku od osób fizycznych. Koła wpłacały środki na konto fundacji zebrane podczas zebrań. FPEiR w ciągu czterech lat udzieliła pomocy 20 osobom. W ramach porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy ZŻWP a FPEiR uruchomiono szlachetną akcję pod nazwą „Uśmiech pod choinkę” w ramach której pomoc otrzymało ośmioro członków naszego Związku.

W ramach wspierania miesięcznika „Głos Weterana i Rezerwisty” prowadziliśmy akcję propagowania prenumeraty. Aktualnie 1 egzemplarz przypada na 10 członków. Na portalu ZW we Wrocławiu funkcjonuje link do portalu „GWiR”. Prowadziliśmy również korespondencję przesyłając materiały tekstowe i zdjęcia do wydruku w powyższym miesięczniku.

Rozwijaliśmy współdziałanie z organami samorządu terytorialnego. Najlepsze efekty współdziałania uzyskaliśmy w samorządach gminnych, miejskich i powiatowych Głogowa, Oleśnicy, Świdnicy i Rawicza. W ramach upowszechniania nowoczesnych form edukacji obronnej kontynuujemy Porozumienie o współpracy między Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju we Wrocławiu Ponadto zgodnie z „porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji proobronnych we Wrocławiu” zawartym w dniu 8.02.2010 roku, strony „porozumienia” opracowują coroczny Plan wspólnych przedsięwzięć związków i stowarzyszeń wojskowych we Wrocławiu. Stronami porozumienia są: Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Wrocławski Instytut Badań Naukowych im. gen. E ROZŁUBIRSKIEGO, Zarząd Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa i Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 5 we Wrocławiu.Popularyzowaliśmy systematycznie działalność Wrocławskiej Organizacji ZŻWP poprzez umieszczanie sprawozdań (artykułów i zdjęć) z przedsięwzięć realizowanych przez Koła na portalu internetowym ZW (zzwp.wroclaw.pl).