Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

06 marca 2023 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była ocena działalności Wrocławskiej Organizacji ZŻWP w 2022 roku na podstawie sprawozdań kół i sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając zebranych w tym Prezesa Honorowego ZW płk. Mariana Dąbrowskiego. Po ogłoszeniu frekwencji przez sekretarza zarządu ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad była informacja przedstawiona przez sekretarza ZW ppłk. Mirosława Wierciocha na temat przebiegu i wniosków wypracowanych w ramach akcji sprawozdawczej za 2022 rok. Ocenił, że jakość i terminowość sprawozdań przygotowanych przez zarządy kół stała na wysokim poziomie i nie wymagała interwencji zarządu wojewódzkiego. Należy stwierdzić, że realizacja zamierzeń ZW na rok 2022 po raz pierwszy nie została ograniczona ze względu na sytuację epidemiczną.

W swoim wystąpieniu stwierdził, że Na dzień 01.01.2023 roku Wrocławska Organizacja ZŻWP liczy 9 kół, w których skupia 388 członków. W stosunku do 2021 roku, w 2022 roku, liczba kół zmniejszyła się o 2 koła, liczba członków zmniejszyła się o 52 osoby (ubytek związany z likwidacją 2 kół wyniósł aż 46 członków). Ilość członków w przedziale wieku 76-90 lat i powyżej stanowi 45,1% całego stanu osobowego (mediana wieku członków wynosi 65 lat). Struktura wiekowa w stosunku do poprzedniego roku poprawiła się. Wynika to niestety nie z napływu nowych członków (młodszych roczników) a powodem tego zjawiska jest nadmiarowa ilość zgonów w 2021 i w 2022 roku (trend dotyczy całej Polski) oraz ubycie związane z likwidacją 2 kół, w których to kołach znacząca większość członków przekroczyła 80 rok życia. Efekt starzenia się szeregów w kolejnym roku będzie ogromnym wyzwaniem dla całej organizacji.

Wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2022:

 1. Stan liczbowy WOZ zmniejszył się w ubiegłym roku o 52 członków, 5 kół zanotowało spadek ilości członków, 3 koła zanotowały wzrost, w jednym kole stan nie zmienił się. Z analizy danych statystycznych wynika, że były dwie główne przyczyny zmniejszenia się stanu osobowego: zrezygnowało 51 osób (w tym likwidacja 2 kół) i zmarło 30 osób

 1. Odcięcie ZŻWP od struktur Wojska Polskiego jest dla naszego związku zabójcze. Brak napływu nowych członków przy naturalnym starzeniu szeregów (mediana wieku członków wynosi 65 lat) grozi wygaszaniem działalności kolejnych kół. Ponadto w 2022 roku w dalszym ciągu występowało zjawisko rezygnowania z członkostwa w ZŻWP. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że ludzie nie wytrzymują presji środków masowego przekazu głównie TVP, która przedstawia służbę w Wojsku Polskim w okresie PRL jako coś co nie przynosi chwały, ponadto ogromny wpływ ma izolowanie ZŻWP od struktur Wojska Polskiego. W 2022 roku pojawiło się zjawisko krytykowania przez wielu członków wysokości składek co może mieć wpływ na indywidualne decyzje w przyszłości.

 2. Obserwuje się dalsze ubożenie środowiska emerytów i rencistów wojskowych, co wyraża się w zwiększonych staraniach o pomoc socjalną i na opiekę medyczną z WBE i Fundacji.

 3. Dużą szansą na wprowadzanie bardziej atrakcyjnych form działalności kół poprzez zwiększenie ich możliwości finansowych jest coroczna akcja propagandowa mająca na celu przekonanie naszych członków do deklarowania w zeznaniach podatkowych 1,5% podatku należnego na ZŻWP.

 4. W trakcie wielu dyskusji prowadzonych w kołach często podnoszona jest teza, że organy przedstawicielskie np. Konwent Dziekanów, różne stowarzyszenia wojskowe w kraju i np. EUROMIL w Unii Europejskiej niewiele robi w celu obrony podstawowych praw obywatelskich (w tym praw człowieka) żołnierzy.

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi sprawozdanie finansowe za 2022 rok i projekt planu finansowego na 2023 rok.

Omówił problemy w działalności finansowej:

 • skokowy wzrost składek;

 • terminowość wpłacania składek;

 • struktura dochodów;

 • dobra dyscyplina opłacania składek w 2022;

 • zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie 5 czerwca – uroczystego posiedzenia ZW w 42 rocznicę powstania ZŻWP.

W kolejnym punkcie posiedzenia ZW wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek ocenił działalność społeczną w 2022 roku. Zaakcentował dobrą realizację Planu zasadniczych zamierzeń na 2022 rok w kołach. Zwrócił uwagę, że współpraca kół z Wojskiem Polskim w mniejszych miejscowościach kształtuje się na dobrym poziomie, problemem jest sytuacja we Wrocławiu.

Zapoznał zebranych z przebiegiem spotkania Prezydenta Wrocławia z zarządami stowarzyszeń służb mundurowych. Stwierdził, że otwierają się nowe możliwości organizacji przedsięwzięć patriotycznych i propagowania działalności proobronnej.

Poinformował, że 12 kwietnia zorganizowane będą uroczystości w Oleśnicy – Dzień Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, w których upamiętnione będą za zgodą rodzin katyńskich ofiary tej zbrodni poprzez akt posadzenia dębów pamięci.

W działalności obronnej planowane przedsięwzięcie omówił prezes ZW, który przedstawił wniosek do Prezydenta Wrocławia o objęcie Patronatem Honorowym zawodów strzeleckich o puchar Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu.

W kolejnym punkcie Prezes ZW poddał pod głosowanie:

 • Uchwała Nr 8/XI/23 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 06.03.2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2022 rok.

 • Uchwała Nr 9/XI/23 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 06.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2023 rok.

 • Uchwała Nr 10/XI/2023 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 06.03.2023r. w sprawie wyróżnienia „Wpisem do Honorowej Księgi Wojewódzkiej Organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

 • Uchwała Nr 11/XI/2023 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 06.03.2023r. w sprawie przekazania środków finansowych Zarządowi Okręgowemu Towarzystwa Wiedzy Obronnej na organizację konferencji naukowej „Bezpieczeństwo Polski a wojna rosyjsko-ukraińska”.

Uchwały przyjęto jednomyślnie.

W ramach dyskusji wystąpili:

 • płk Janosz Ryszard postulował aby występować do samorządów o dotacje na działalność propagującą postawy patriotyczne, poinformował również o Wrocławskich obchodach Rocznicy zbrodni katyńskiej – Zaproszenie od stowarzyszenia Rodzina katyńska.

 • mł. chor. Głąbski Tadeusz wnioskował o zwiększenie prenumeraty GWiR poprzez objęcie wszystkich członków ZW prenumeratą co będzie przykładem dla innych członków w Kołach.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW, zwrócił uwagę:

 • ogromne zaangażowanie Prezesów kół i zarządów Kół w działalności społecznej;

 • udział w uroczystościach patriotycznych – związek powinien być widoczny;

 • informacje wyprzedzające o organizacji np. strzelań pozwolą na lepsze wsparcie ZW;

 • aktywność w pisaniu artykułów do GWiR również w Kołach;

 • udział w śniadaniu przed świątecznym organizowanym przez Prezydenta Wrocławia będzie prognostykiem dalszej dobrej współpracy ZW z władzami Wrocławia.

Następnie podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.