Przedświąteczne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

12 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00 w Hotelu JASEK rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2022 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2023 rok.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Następnie jako pierwszy głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2022 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na dobrze rozwijającą się współpracę z innymi stowarzyszeniami mundurowymi i rozwijanie przyjaznych relacji z organami administracji samorządowej. Przedstawił również wyniki współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Jako najważniejsze zadanie w 2023 r. wskazał konieczność podtrzymywania dobrych relacji z jednostkami wojskowymi wszędzie gdzie będzie to tylko możliwe.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2022 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2023 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński. Ważną częścią wystąpienia były przygotowania do rocznej sprawozdawczości oraz wskazówki do poprawnego wykonania sprawozdań za 2022 rok.

Wiceprezes-skarbnik, st.chor.szt. Adam Chodaczyński, omówił stan finansów Zarządu Wojewódzkiego, ocenił dyscyplinę przekazywania składek członkowskich w 2022 roku jak dobrą. Następnie zwrócił uwagę na zmiany w sprawozdaniach finansowych za 2022 rok i przekazał Prezesom Kół pakiety druków do wykonania sprawozdań.

Zarząd Wojewódzki przyjął Uchwały: nr 7/XI/22 z dnia 12 grudnia 2022 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2023 rok i nr 6/XI/22 z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza we Wrocławiu.

W ramach dyskusji poruszane były tematy:

 • zawody strzeleckie służb mundurowych z okazji Dnia Sapera w Świdnicy i Rawiczu;

 • podziękowanie od Prezesa Koła Powiatowego w Głogowie płk. Adama Kęstowicza skierowane do Prezesa ZW i Skarbnika ZW za wspomaganie działalności koła;

 • wpływające skargi na rozpatrywanie wniosków o zapomogi z funduszu WBE;

 • zawody obronne dla młodzieży w Oleśnicy;

 • zawody na orientację organizowane przez Koło Saper;

 • Coroczne Plany współpracy z jednostkami wojskowymi.

W kolejnym punkcie płk Bogumił Duczmalewski przedstawił Ocenę działalności ZW w 2022 roku i główne zadania do realizacji w 2023 roku.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe.

Rozpoczynając spotkanie wigilijno-opłatkowe, Prezes ZW powitał przybyłych gości:

 • Z-ca Dowódcy 16. Brygady WOT – mjr Rutkowski Przemysław,

 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu –
  st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud,

 • Prezes Zarządu Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu – płk Majer Krzysztof,

 • Kapelan wojskowy – ks. mjr Jezierski Maksymilian.

Po powitaniu zaproszonych gości, Prezes ZW, w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył:

 1. Medal za wybitne zasługi dla ZŻWP:

   • mjr Jasek Andrzej.

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą ZŻWP:

   • mł. chor. Głąbski Tadeusz.

Następnie głos zabrał ks. mjr Jezierski Maksymilian – Kapelan wojskowy składając życzenia świąteczne wszystkim żołnierzom wrocławskiej organizacji ZŻWP. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw wigilijnych. Panował niepowtarzalny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Mirosław Wiercioch
Foto: Wacław Malej

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.