Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

28 marca 2022 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była ocena działalności Wrocławskiej Organizacji ZŻWP w 2021 roku na podstawie sprawozdań kół i sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając zebranych w tym Prezesa Honorowego ZW płk. Mariana Dąbrowskiego. Po ogłoszeniu frekwencji przez sekretarza zarządu ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad była informacja przedstawiona przez sekretarza ZW ppłk. Mirosława Wierciocha na temat przebiegu i wniosków wypracowanych w ramach akcji sprawozdawczej za 2021 rok. Ocenił, że biorąc pod uwagę obiektywne problemy związane z pandemią, jakość i terminowość sprawozdań przygotowanych przez zarządy kół stała na wysokim poziomie i nie wymagała interwencji zarządu wojewódzkiego.
W swoim wystąpieniu stwierdził, że na dzień 01.01.2022 roku WO ZŻWP liczy 11 kół, w których skupia 440 członków. W stosunku do 2020 roku liczba kół nie zmieniła się, ale liczba członków zmniejszyła się o 45 osób. Ilość członków w przedziale wieku 76-90 lat i powyżej stanowi 49,1% całego stanu osobowego (mediana wieku członków wynosi 75 lat). Fakt ten jest ogromnym wyzwaniem dla całej organizacji.
Wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2021:

 1. Stan liczbowy WOZ zmniejszył się w ubiegłym roku o 45 członków, 10 kół zanotowało spadek ilości członków, tylko w jednym kole stan nie zmienił się. Z analizy danych statystycznych wynika, że były dwie główne przyczyny zmniejszenia się stanu osobowego: zmarło 26 osób i zrezygnowało 21 osób.

 2. Odcięcie ZŻWP od struktur Wojska Polskiego jest dla naszego związku zabójcze. Brak napływu nowych członków przy naturalnym starzeniu szeregów (mediana wieku członków wynosi 75 lat) grozi wygaszaniem działalności kolejnych kół. Ponadto 2021 roku w dalszym ciągu występowało zjawisko rezygnowania z członkostwa w ZŻWP. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że ludzie nie wytrzymują presji środków masowego przekazu głównie TVP, która przedstawia służbę w Wojsku Polskim w okresie PRL jako coś co nie przynosi chwały, ponadto ogromny wpływ ma izolowanie ZŻWP od struktur Wojska Polskiego. Znaczny wpływ na postawy ludzkie wywiera długotrwała izolacja, zerwanie relacji społecznych i strach przed zachorowaniem.

 3. Obserwuje się dalsze ubożenie środowiska emerytów i rencistów wojskowych, co wyraża się w zwiększonych staraniach o pomoc socjalną i na opiekę medyczną z WBE i Fundacji.

 4. Dużą szansą na wprowadzanie bardziej atrakcyjnych form działalności kół poprzez zwiększenie ich możliwości finansowych jest coroczna akcja propagandowa mająca na celu przekonanie naszych członków do deklarowania w zeznaniach podatkowych 1% podatku należnego na ZŻWP.

 5. Przedłużająca się pandemia, która skutkuję koniecznością zastąpienia tradycyjnych form kontaktów międzyludzkich kontaktami z wykorzystaniem środków technicznych jak wideo-rozmowy, elektroniczny urząd itp. ujawniła w naszych szeregach dużą liczbę osób wykluczonych, nieposiadających umiejętności posługiwania się komputerem czy smartfonem. Konieczne będzie znalezienie narzędzi do poprawy sytuacji w tej dziedzinie.

Po wystąpieniu sekretarza, Prezes ZW omówił konieczność wyznaczenia Pełnomocnika ds. współpracy z FPEiRW. Zaproponował wyznaczenie st. chor. szt. Adama Chodaczyńskiego i poddał pod głosowanie Uchwałę nr 4/XI/22 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Po krótkiej przerwie wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper przedstawił sytuację dotyczącą ograniczonych możliwości udzielania pomocy finansowej osobom o niskich świadczeniach emerytalnych. Zwrócił uwagę na:

 • współpracę ze Związkiem Emerytów i Rencistów;

 • możliwości korzystania z zapomóg WBE;

 • uprawnienia wynikające z wrocławskiej karty seniora;

 • pomocne informacje zawarte w Kompendium działalności socjalnej ZŻWP dostępnym na stronie internetowej ZG ZŻWP.

W kolejnym punkcie posiedzenia ZW wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek ocenił działalność społeczną w 2021 roku. Zaakcentował sprawne przeprowadzenie akcji sprawozdawczo wyborczej w kołach oraz przeprowadzenie XI wojewódzkiego zjazdu delegatów, który wybrał nowe władze. Zwrócił uwagę, że współpraca kół z Wojskiem Polskim w mniejszych miejscowościach kształtuje się na dobrym poziomie, problemem jest sytuacja we Wrocławiu.

W działalności obronnej planowane przedsięwzięcia omówił wiceprezes ds. obronnych ppłk Marek Leśniak:

 • Zawody strzeleckie o puchar Prezesa ZW – strzelnica przy ulicy Skwierzyńskiej- 28.05.2022 r.;

 • Dzień weterana – turniej tenisa ziemnego w Oleśnicy – 1.09.2022 r.

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi sprawozdanie finansowe za 2021 rok i projekt planu finansowego na 2022 rok.

Prezes ZW poddał pod głosowanie:

 • Uchwała Nr 2/XI/22 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 28.03.2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2021 rok.

 • Uchwała Nr 3/XI/22 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 28.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2022 rok.

Uchwały przyjęto jednomyślnie.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych ze zmianami w Regulaminie ZW ZŻWP we Wrocławiu, które przesunęły niektóre kompetencje między osobami funkcyjnymi Prezydium ZW. Zaproponował aby część posiedzeń ZW była realizowana jako wyjazdowe, w miejscowościach gdzie koła mają możliwość zorganizowania tych przedsięwzięć. Zwrócił uwagę, że na uroczystościach państwowych, patriotycznych związek powinien być widoczny.

W kolejnym punkcie w ramach wolnych wniosków płk Jerzy Dąbrowski przedstawił problemy działalności FPEiRW, brak środków finansowych, zaapelował o deklarowanie 1% z należnego podatku na FPEiRW.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.