Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

30 września 2019 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad były kierunki działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2020 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Posiedzenie rozpoczął Wiceprezes ZW płk Lucjan Ławniczek witając uczestników i zaproszonych gości na czele z gen. bryg. Zdzisławem Barszczewskim – Honorowym Prezesem ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wystąpienie płk. Lucjana Ławniczka, w którym omówił przebieg posiedzenia ZG ZŻWP w Warszawie. W swojej wypowiedzi zaakcentował:

 • Problemy w działalności FPEiRW, podjęcie Uchwały ZG w sprawie powołania pełnomocników ds. kontaktów z Fundacją w zarządach wojewódzkich i rejonowych.

 • Sytuacja finansowa ZŻWP i podjęcie Uchwał ZG w sprawie budżetu na 2020 r. i w sprawie opłacania składek członkowskich w 2020 r.

 • Plan zasadniczych zamierzeń ZG na 2020 r.

 • Powołanie nowej spółki (Uchwała ZG), która realizować będzie dystrybucję materiałów promocyjnych Związku.

 • Termin XII zjazdu Związku – wrzesień 2021.

 • Inicjatywa „Odwiedź Kolegę”.

Następnie Wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan ŁAWNICZEK zapoznał zebranych z kierunkami działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2020 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Jako kolejny wystąpił Wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi rozliczenie dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2019 roku oraz planowane wydatki do końca bieżącego roku.

W związku z rezygnacją Przewodniczącego WKR kpt. w st. spocz. Karola Horniczana, plany WKR na najbliższe miesiące przedstawił nowo powołany Przewodniczący WKR płk w st. spocz. Zbigniew Knapek.

Po przerwie Prezes ZW płk w st spocz. Marian Dąbrowski wraz z Honorowym prezesem ZW gen. bryg. Zdzisławem Barszczewskim dokonali wręczenia wyróżnień za zasługi dla ZŻWP.

W uznaniu zasług wyróżnieni zostali:

Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • płk Drozd Józef – Koło Saper,
 • płk Marczak Jerzy – Koło Saper,
 • ppłk Nagórny Zbigniew – Koło Lotnik,
 • płk Tabor Bolesław – Koło 3 KOP.

Krzyżem Złotym z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • ppłk Dunowski Feliks – Koło Lotnik,
 • mjr Nowak Ryszard – Koło Lotnik,
 • mjr Jasek Andrzej – Koło Saper,
 • płk Osiński Stanisław – koło Saper,
 • płk Podolski Aleksander – Koło Saper,
 • ppłk Dobrowlański Krzysztof – Koło im. gen. Zbigniewa Ohanowicza,
 • mjr Dryla Jan – Koło 3KOP,
 • płk Jaskólski Zdzisław – Koło 3 KOP,
 • płk Kaucz Włodzimierz – Koło im. gen. Zbigniewa Ohanowicza,
 • ppłk Kozioł Jan – Koło im. gen. Zbigniewa Ohanowicza,
 • st. chor. Zajączkowski Zbigniew – Koło 3 KOP.

Płk w st. spocz. Stanisław Osiński podziękował w imieniu wyróżnionych i stwierdził, że będzie to dodatkowa motywacja do angażowania się w prace społeczne na rzecz środowiska wojskowego.

Płk w st. spocz. Włodzimierz Kaucz bardzo interesująco przedstawił wieloletnią historię swojego zaangażowania w pracy na rzecz ZŻWP.

Czas przeznaczony na wystąpienia Prezesów Kół został wykorzystany na dyskusję na temat jak radzić sobie z kierowaniem pracą Kół w sytuacji niezawinionego odcięcia naszej organizacji od struktur Wojska Polskiego.

Dyskusję podsumował Prezes ZW przedstawiając najważniejsze problemy:

 • Instytucje i podmioty gospodarcze, które umożliwiły nam przetrwanie.

 • Udział w wyborach do Sejmu i Senatu jest moralnym obowiązkiem każdego żołnierza.

 • Pomoc koleżeńska, akcja „Odwiedź swojego Kolegę”.

 • Przyjazne relacje z władzami samorządowymi stwarzają nam możliwość zaistnienia w sprawach ważnych dla społeczności lokalnych.

 • Przygotowania do XII Zjazdu delegatów ZŻWP.

W swojej wypowiedzi gen. bryg. Zdzisław Barszczewski – Honorowy Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu, zaapelował do zebranych o udział w wyborach 13 października 2019 r..
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.