Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

17 października 2022 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad były kierunki działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2023 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.
Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski witając uczestników i zaproszonych gości.

Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podjąć prawomocne decyzje metodą hybrydową z wykorzystaniem pisemnych pełnomocnictw od osób nieobecnych. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wystąpienie ppłk. Bogumiła Duczmalewskiego, w którym przedstawił informację o śmierci Kol. Tadeusza Myllera – Prezesa Koła ZWiRWP w Kościanie, z którym utrzymywana była bliska współpraca zwłaszcza przez koła oleśnickie.
W kolejnym punkcie obrad Prezes ZW ppłk Bogumił Duczmalewski dokonał wręczenia wyróżnień za zasługi dla ZŻWP.
W uznaniu zasług wyróżnieni zostali:

  • Złotym krzyżem za zasługi dla ZŻWP – ppłk Wiesław Chmiel;

  • nagrodą rzeczową (wyróżnienie przyznane przez ZG ZŻWP) – płk Marian Dąbrowski.

Sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch przekazał słowa, które w trakcie zjazdu krajowego wypowiedział Prezes Związku płk Marek Bielec, dziękując płk. Marianowi Dąbrowskiemu za przeprowadzenie Wrocławskiej Organizacji ZŻWP przez dwie najtrudniejsze w historii związku kadencje.

Prezes ZW poinformował o szczegółach zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy zarządem wojewódzkim a Hotelem JASEK.
Następnie wiceprezes ZW ds. proobronnych ppłk Marek Leśniak złożył sprawozdanie o przeprowadzonych zawodach w tenisie ziemnym o puchar prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu.
Kolejnym formalnym punktem obrad było przegłosowanie Uchwały o rozwiązaniu Koła ZŻWP WSzW we Wrocławiu. Uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Po przedstawionej informacji przez wiceprezesa ds. proobronnych ppłk. Marka Leśniaka o sytuacji w Kole ZŻWP im. gen. Ohanowicza odbyła się dyskusja, w wyniku której ustalono kolejne kroki mające na celu ograniczenie strat w ilości czynnych członków. W sprawie tej zaangażował się Honorowy Prezes ZW płk Marian Dąbrowski.
Jako kolejny wystąpił Wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi rozliczenie dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2022 roku oraz planowane wydatki do końca bieżącego roku.
Następnie sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch zapoznał zebranych z kierunkami działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2023 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Jako ostatni wystąpił Prezes ZW informując zebranych o grudniowym posiedzeniu ZW z udziałem zaproszonych gości oraz o uroczystości świąteczno wigilijnej.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch

This slideshow requires JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.