Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu – spotkanie opłatkowe.

16 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Hotelu JASEK rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2019 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2020 rok.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, prowadzący obrady stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Następnie jako pierwszy głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2019 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na konsekwencje wynikające z rozwiązania Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego i na szanse związane z dopuszczeniem struktur naszej organizacji do korzystania z pomieszczeń Klubu Garnizonowego. Przedstawił również wyniki współpracy z innymi stowarzyszeniami mundurowymi i z innymi organizacjami pozarządowymi. Jako najważniejsze zadanie w 2020 r. wskazał organizację Konferencji naukowej na temat „Roli saperów polskich w rozminowaniu kraju i działaniach ratunkowych w trakcie klęsk żywiołowych od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych”.

Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Wiceprezesa ds. obronnych ppłk Jana Barańskiego oceny działalności obronnej w 2019 roku oraz kierunków działalności w 2020 roku.

Jako następny wystąpił Wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper złożył sprawozdanie z rocznej działalności ZW w zakresie udzielania pomocy socjalnej i zdrowotnej. Przedstawił również kierunki działalności socjalnej i zdrowotnej na 2020 rok. Ponadto omówił wejście od nowego roku elektronicznych recept i konsekwencje z tym związane dla pacjentów.

Wiceprezes – skarbnik przedstawił koncepcję preliminarza dochodów i wydatków na 2020 rok.

W kolejnym punkcie obrad głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2019 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2020 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Jerzy Dąbrowski, płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński.

Przygotowania do rocznej sprawozdawczości oraz wskazówki do poprawnego wykonania sprawozdań za 2019 rok przedstawił płk Jerzy Dąbrowski.

Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie Uchwały: nr 10/X/19 z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2020 rok i nr 11/X/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

W kolejnym punkcie płk Marian Dąbrowski przedstawił Ocenę działalności ZW w 2019 roku i główne zadania do realizacji w 2020 roku.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił do sąsiedniej sali na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe na którym, w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył:

 1. Krzyż Komandorski ZŻWP:

   • ppłk w st. spocz. Mirosław Wiercioch;

   • st. chor. szt. w st. spocz. Adam Chodaczyński.

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą ZŻWP:

   • st. chor. szt. Zajączkowski Zbigniew.

 1. Złoty Krzyż ZŻWP:

   • ppłk Regdosz Jan.

Następnie głos zabrał ks. por. Woszczek Blazej – Kapelan wojskowy składając życzenia świąteczne wszystkim żołnierzom wrocławskiej organizacji ZŻWP. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw wigilijnych. Panował niepowtarzalny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.