12 października – oleśnickie uroczystości

W dniu 12.10.2017.r. o godz.16.oo Koło ZŻWP „Lotnik” wraz z Kołem ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej zorganizowały uroczystości związane z 74 rocznicą Bitwy pod Lenino. Delegacje obu kół złożyły wiązanki z biało-czerwonych kwiatów na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy. Pan mjr Trzciński w paru słowach nakreślił wkład polskiego żołnierza w rozgromieniu faszyzmu w czasie II wojny światowej.

W dalszej części programu weterani Koła „Lotnik” udali się na uroczyste wręczenie odznaczeń, degustacje ciasta oraz gorących posiłków.

Tekst: J.Barański

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Jesienne zebranie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2017 r. w dniu 4 października br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na swoim zebraniu ogólnym. Tym razem skorzystano z gościnności Wójta Gminy Oleśnica. W sali narad Urzędu Gminy spotkało się ponad 60 koleżanek i kolegów naszego koła.

Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu zebranych przedstawił porządek zebrania. Po jego zatwierdzeniu jak zwykle sprawnie realizowane były wszystkie punkty porządku zebrania.

W szeregi naszego Koła wstąpił mł. chor. rez. Sławomir Bednarz, odbierając z rąk prezesa Koła odznakę Związku i legitymację.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć członków naszego koła, płk. Władysława LEJCZAKA i por. Stanisława WIEKIERĘ, których pożegnaliśmy na wieczną wartę.

Kolejnym punktem były sprawy bieżące.  Prezes Koła przedstawił informacje z XI Zjazdu Związku (czerwiec 2017 r.), posiedzenia ZG i ZW Związku (wrzesień 2017 r.). Mocny akcent położył na przedstawienie stanu prac nad najważniejszym przedsięwzięciem jakim jest dążenie do jednoczenia się związków i stowarzyszeń służb mundurowych.

Zgodnie z zapisami Statutu po przedstawieniu uchwały ZG Związku o wysokości składek w 2018 r. na cele ZG i ZW, zapoznał z projektem uchwały Walnego Zebrania Koła dotyczącej wysokości składek członkowskich w 2018 roku. Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Następnie przedstawione zostały planowane terminy zebrań w 2018 r. Po omówieniu i analizie terminów zebrań, obecni członkowie zaakceptowali je, akcentując spotkania świąteczne i integracyjne związków oraz stowarzyszeń.

Ważnym i stałym punktem naszego spotkania było kronikarskie spojrzenie na to co się działo w okresie między zebraniami. Występując kol. prezes który sprawnie i kolorowo przedstawił nasze „Koło w obiektywie”. Wspomniał wszystkie przedsięwzięcia, w których uczestniczyliśmy i które organizowaliśmy sami, bądź we współpracy z kołem „Lotnik”. Na uwagę zasługuje fakt podziękowań dla wspierających nasze koło przyjaciół, których mogliśmy dokonać w czasie Dożynek Gminy Oleśnica w dniu 28.08.2017 r. Również i na aktualnym spotkaniu mogliśmy miło spędzić czas kosztując wypieki i produkty spożywcze przyjaznych nam ludzi.

W dalszej kolejności prezes zaprosił nas na spotkanie z okazji 74 rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino w dniu 12.10.2017 r; odwiedzenia grobów Kolegów na Oleśnickich Cmentarzach w dniu 30.10.2017 r; uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11.11.2017 r; i spotkanie Wigilijne Koła w dniu 12.12.2017 r.

Zgodnie „Regulaminem Zbiórki Publicznej w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej” uchwalonym na walnym zebraniu w dniu 16.04.2013 roku i tym razem w czasie zebrania prowadzono zbiórkę pieniędzy na paczki dla potrzebujących dzieci. Jak co roku w porozumieniu z Gminnych Ośrodkiem Pomocy Społecznej w grudniu udamy się z paczkami do potrzebujących.

Mimo roboczego charakteru zebrania tradycyjnie można było przy kawie lub herbacie i dobrym ciastku wymienić się uwagami, wspomnieć mile spędzone chwile z wnukami w czasie wakacji oraz snuć plany na okres jesienno zimowy.

Wyrażamy serdeczne podziękowanie dla Wójta oraz mieszkańców Gminy Oleśnica za okazywaną pomoc w realizacji statutowej działalności Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej.

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Agnieszka Pawłowska.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

25 września 2017 roku o godzinie 10.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad były kierunki działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2018 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zaproszonych gości:

  • Pana Sławomira WÓJCIKA – pracownika Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim;

  • Panią Karolinę FURMAŃSKĄ – doradcę ds. organizacji pozarządowych (ngo);

  • płk w st. spocz. prof. dr hab. Franciszka KUSIAKA – autora wielu książek historycznych, profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego;

  • gen. bryg. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO – Honorowego Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było krótkie wystąpienie Pana Sławomira WÓJCIKA wprowadzające do tematu ngo. Następnie Pani Karolina FURMAŃSKA przedstawiła interesujący wykład na temat finansowania działalności ngo.

W kolejnym punkcie posiedzenia ZW wystąpił płk w st. spocz. prof. dr hab. Franciszek KUSIAK z wykładem na temat „Wokół akcji specjalnej WISŁA i śmierci generała Karola Świerczewskiego”.

Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI podziękował prelegentom za przyjazne podejście do naszej organizacji wręczając medale pamiątkowe ZŻWP.

Po przewie Wiceprezes ds. społecznych płk Lucjan ŁAWNICZEK zapoznał zebranych z kierunkami działania jakie należy uwzględnić przy wypracowywaniu propozycji do planu działania ZW w 2018 r. na bazie wytycznych ZG ZŻWP w tej sprawie.

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi rozliczenie dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2017 roku oraz planowane wydatki do końca bieżącego roku.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych z przebiegiem i tematyką posiedzenia ZG ZŻWP.

Kolejnym punktem było wręczenie krzyża złotego z gwiazdą „za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Aktu wręczenia dokonał gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI i Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI.

Za wybitne zasługi dla ZŻWP medale otrzymali:

  • płk Zbigniew NAGÓRNY – Prezes Koła ZŻWP „LOTNIK”;
  • płk Bolesław TABOR – Prezes Koła ZŻWP im. 3. KOP.

Następnym punktem były głosowanie nad przyjęciem uchwały ZW nr 2/X/2017 w sprawie wyróżnienia ppłk. Sławomira SZANDROCHO z Koła ZŻWP „BUDOWLANI” wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Wojewódzkiej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Czas przeznaczony na wystąpienia Prezesów Kół został wykorzystany na dyskusję na temat jak radzić sobie z kierowaniem pracą Kół w sytuacji niezawinionego odcięcia naszej organizacji od struktur Wojska Polskiego. Swoje przemyślenia dotyczące działalności kół przedstawili między innymi prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza płk Adolf Sitarz i prezes Koła ZŻWP Ziemia Świdnicka płk Tadeusz BORTNIK.

W ostatnim punkcie Planu Posiedzenia ZW wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan ŁAWNICZEK zapoznał zebranych z planem organizowanej przez ZW Konferencji na temat: ”Historia i teraźniejszość w Wojsku Polskim”.

Gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI – Honorowy Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu zwrócił się do zebranych ze słowami podziękowania dla wszystkich Prezesów Kół i członków Prezydium i ZW za wysiłek jaki wnoszą w celu przetrwania struktur naszej organizacji w tym trudnym czasie.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Sto lat…

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W Oleśnickim Zamku, gdzie czasowo funkcjonuje miejska sala ślubów, po 50-ciu latach i 7 dniach stanęli dostojni jubilaci Danuta i Bogdan Buda.

Kolega major Bogdan jest członkiem koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej. Jako rodowity Wielkopolanin związał się z Oleśnicą w roku 1962, gdy został skierowany do służby wojskowej w JW 3604, czyli do „Czerwonych koszar” po zakończeniu Szkoły Podoficerskiej w Ostrowie Wlkp.

W sobotnie popołudnie 9 września 2017 roku młoda para z dorobkiem dwojga dzieci Dorotą i Grzegorzem oraz trojgiem wnucząt Karoliną, Jakubem i Maciejem spotkali się w sali Rycerskiej. Tam w obecności Burmistrza Oleśnicy Michała Kołacińskiego i kierowniczki USC Pani Reginy Kołc powtórnie wyrzekli słowa małżeńskiej przysięgi a Burmistrz w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, udekorował dostojnych jubilatów Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Potem było „gorzko, gorzko” i pocałunek jubilatów oraz gromkie sto lat na ich cześć.

Następnie najbliżsi i zaproszeni goście złożyli życzenia, wręczyli wiązanki kwiatów i przekazali upominki. Nasze koło reprezentowała delegacja z prezesem Lucjanem Ławniczkiem, któremu towarzyszyli koledzy: Andrzej Krzemiński, Zdzisław Gołębiowski i Jerzy Trzciński. Po sesji zdjęciowej jubilaci i zaproszeni goście zasiedli w gościnnej komnacie zamku i próbowali dań zamkowej kuchni ze smacznym tortem w roli głównej.

W miłej rodzinnej i koleżeńskiej atmosferze wygłaszane były toasty i kolejne życzenia oraz wspomnienia tych 50 lat, które minęły niesłychanie szybko. Ja tam wśród gości byłem, próbowałem smacznych dań i ogromnie się cieszyłem ze święta naszego kolegi Bogdana I jego żony Danuty.

Doświadczonej młodej parze życzymy zdrowia i tradycyjnych „Stu lat”…

Opr. Jerzy Trzciński mjr rez.
Foto: Rodzina

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Memoriał Bogusława Psujka w Oleśnicy.

14 września 2017 w Oleśnicy przeprowadzony został 33 Międzynarodowy Bieg Uliczny – Memoriał Bogusława Psujka. Głównym organizatorem biegu był WKS „Oleśniczanka” przy wydatnej pomocy członków koła ZŻWP „Lotnik”: Pana Jana Barańskiego i Pana Zbigniewa Nagórnego. Bieg główny był rozgrywany na dystansie 10 km, gdzie biegacze z Afryki (z Kenii) zajęli całe podium. Największe emocje dostarczyła młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w biegach na dystansach 300m i 1000 m. Łącznie odbyło się 18 biegów, w których wystartowało 800 zawodników.

Jan Barański

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP w Oleśnicy.

W dniu 1 września postanowieniem Sejmu obchodzimy Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP. Na tą uroczystość przybył Burmistrz miasta Oleśnicy pan Michał Kołaciński. W swoim przemówieniu nawiązał do weteranów, którzy walczyli z niemieckim okupantem. W dalszej części nastąpiło składanie wieńców przez zaproszone delegacje. Pomimo ulewnego deszczu przed Pomnikiem Weterana wiązanki złożyło 8 delegacji. W trzeciej części weterani i zaproszeni goście udali się na spotkanie na teren oleśnickiego kompleksu (ATOL), gdzie odbyła się część artystyczna. Sympatyczne panie serwowały grochówkę, kiełbaskę i kaszankę. Całą imprezę przeprowadziło koło ZŻWP – Lotnik.

Jan Barański

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Pamięć o historii…

Boguszyce 03.09.2017 r.

W sołectwie Boguszyce w latach siedemdziesiątych postawiono obelisk z orłem i tablicą upamiętniającą szlak bojowy 2 Korpusu Pancernego, którego oddziały stacjonowały w tej miejscowości w marcu 1945 r. Opiekę nad pomnikiem sprawowali harcerze z miejscowej szkoły podstawowej oraz mieszkańcy. Przed kilkunastu laty nieznani wandale skradli brązowego orła i tablicę a oszpecony obelisk płakał pustymi oczodołami otworów. Taka sytuacja trwała przez wiele lat, aż do momentu, gdy w 2016 r. pojawiła się inicjatywa przedstawicieli władz Gminy Oleśnica, by odrestaurować to miejsce pamięci na szlaku walk 2 Armii Wojska Polskiego. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji podjęto decyzję o wykonaniu nowych tablic. Wybrana została oferta firmy BRĄZART Państwa Kwiecińskich z Pleszewa. Do pracy przystąpił artysta rzeźbiarz Grzegorz Godawa z Poznania i na podstawie dokumentacji wykonał gipsowy model, który przekazał do firmy odlewniczej. Tam po tygodniu oczekiwania odlane zostały elementy, które po odbiorze zostały zamontowane przez Pana Adama Piórka na obelisku. Staraniem Tadeusza Kunaja zamontowano też brakujące łańcuchy i pomalowano metalowe słupki symbolicznego ogrodzenia.

Okazją do ponownego przekazania odnowionego obelisku było spotkanie mieszkańców Boguszyc w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po mszy świętej w miejscowym kościele, którą odprawili wspólnie ks. proboszcz Andrzej Augustyn i ks. Andrzej Barszcz, delegacja mieszkańców złożyła wiązankę i znicz pod krzyżem misyjnym jako dziękczynienie za bożą opiekę nad pierwszymi osadnikami, którzy pojawili się tu w 1945 r. Krótkie wystąpienie sekretarza Gminy nawiązywało do tamtych lat, które nie były łatwe ani bezpieczne.

W świetlicy odbyła się część artystyczno wspomnieniowa. Miejscowa wielopokoleniowa grupa artystów pod kierownictwem Moniki Małobęckiej, pokazała w spektaklu pt. „Chwile” przejmującą wizję wojny i tułaczki ludzi, których ona dotknęła. Muzykę do spektaklu napisał Piotr Michałowski. Całość dopełniły filmowe wywiady z mieszkańcami Boguszyc i Sokołowic , którzy wspominali te trudne chwile. Potem był występ zespołu „Boguszyczanie”, dzieci recytowały okolicznościowe wiersze, był też występ młodego solisty Szymona Śliwińskiego grającego na akordeonie melodię „Warszawskie dzieci”.

Kolejnym punktem spotkania było odsłonięcie obelisku i symboliczne przekazanie go mieszkańcom. Pod udekorowanym narodowymi flagami obeliskiem zebrali się uczestnicy uroczystości by oddać cześć pamięci żołnierzom, którzy tu przed 72 laty stacjonowali. Chwile z historii tego wydarzenia przekazała zebranym w prawdziwie wojskowym stylu Pani Mieczysława Baran, była nauczycielka i dyrektorka szkoły w Boguszycach. Osłonięcia nowych tablic dokonał Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica Tadeusz Kunaj, w asyście Sekretarza Gminy Krzysztofa Skórzewskiego i gospodyni sołectwa Boguszyce Jadwigi Bodo. Wiązankę złożyła także delegacja koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej z prezesem Lucjanem Ławniczkiem, któremu towarzyszyli Zdzisław Gołębiowski i Henryk Grzyb.

Po złożeniu wiązanek uczestnicy przeszli ponownie do świetlicy gdzie czekał na nich smaczny posiłek z żołnierską grochówką, kiełbaskami, swojskim pieczywem i ciastami. Po posiłku sala zabrzmiała wspólnym śpiewem piosenek żołnierskich. Długo potem toczyły się rozmowy, wspomnienia, w których nie ukrywano satysfakcji i zadowolenia z przeżytej wspólnie uroczystości.

Ja tam również byłem, gdzie wzruszyło mnie widowisko, zadziwiło oddanie artystów i zaskoczył smaczny poczęstunek, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach oraz niepowtarzalna atmosfera.

Opr.: mjr w st. spocz. Jerzy Tomasz Trzciński – inspektor
Foto: Agnieszka Pawłowska U. G. Oleśnica

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Walczyli o suwerenną Polskę.

     W dniu 1.09.2017 r. w Dniu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, pod oleśnickim Pomnikiem Kombatantów RP hołd obrońcom Ojczyzny oddały delegacje: Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej i Koło LOTNIK, Garnizonu Oleśnica, powiatu, miasta oraz gminy Oleśnica.

Nim delegacje złożyły biało-czerwone wieńce, głos zabrał burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński. – Honorujemy tych, którzy niezależnie od przynależności społecznej czy barw politycznych i wyznawanej wiary uznali za nadrzędne takie wartości, jak niepodległa i suwerenna Polska – podkreślił burmistrz.

W trakcie wydarzenia mówiono o ofiarach II wojny światowej i wspominano niedawno zmarłych świadkach tamtych lat. Dalsza część, integrująca związki i stowarzyszenia kombatanckie w Oleśnicy odbyła się przy kompleksie rekreacyjnym Atol.

Opr.: mjr w st. spocz. Jerzy Tomasz Trzciński.
Foto:portal mojaolesnica.pl,
oleśnica24.com i tygodnik OLEŚNICZANIN.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

2- DNIOWA WYCIECZKA NA KUJAWY 12-13 .08.2017R.

     Zarząd Koła SAPER ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego i Klub Piechurów PERPEDES, zorganizowali już 3. w tym roku – 2 dniowę wycieczkę na Kujawy – do Torunia, Bydgoszczy i Inowrocławia. Dnia 12.08.2017r. członkinie i członkowie Koła Saper, Perpedesu, Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa i wdowy po naszych zmarłych Kolegach, wyruszyli o godz. 5.30 spod Hotelu Wrocław do Torunia. Wycieczkę, jak zawsze zaszczycili swoją obecnością członkowie Zarządu Koła Saper: Kolega Malej z małżonką, Kolega Heilman z małżonką. Kolega Wiśniewski i członek Honorowy ZŻWP Kolega Osiński. Kierownik wycieczki Kolega Jerzy Marczak bardzo gorąco powitał wszystkich uczestników sobotniej eskapady, a w szczególności tych , którzy po raz pierwszy dołączyli do naszej zintegrowanej grupy. Następnie w imieniu całej grupy powitał niezwykle serdecznie Panią pilot – Ewę Wróblewską, życząc jednocześnie dobrej współpracy i zadowolenia. Powitał także Pana kierowcę autokaru Piotra Nieżyńskiego, któremu życzył bezpiecznej jazdy. Wreszcie wszystkim turystom, życzył dobrego i wesołego nastroju oraz niezapomnianych i przyjemnych wrażeń. Następnie przedstawił lakonicznie program bardzo interesującej wycieczki opracowanej przez Biuro WT wespół z kierownikiem wycieczki. Z kolei Pani pilot i jednocześnie przewodnik po Bydgoszczy i Inowrocławiu, omówiła organizację i szczegółowo program wycieczki. Około jedenastej godziny, dojechaliśmy do Torunia i niezwłocznie przystąpiliśmy do realizacji programu wycieczki. Pani pilot przedstawiła nam naszą Panią przewodnik po Toruniu – Panią Katarzynę Jasińską , która od początku wzbudziła naszą sympatię i zaufanie. I tak, rozpoczęliśmy zwiedzanie Torunia od Krzywej Wieży. Legenda głosi, że ta średniowieczna baszta obronna została zbudowana przez toruńskiego krzyżaka, jako pokuta za popełnione grzechy. Odchylona od pionu o około 1,5m budowla , stanowiła część systemu obronnego dawnego Torunia. Zbudowana została na przełomie XIII i XIV wieku i na skutek niestabilnego gruntu wkrótce zaczęła się pochylać. Gdy utraciła swe militarne znaczenie pełniła funkcję więzienia, a potem kuźni. Następnie zobaczyliśmy mury i bramy miejskie, które przez stulecia broniły dostępu do miasta. Do dziś zachował się fragment biegnący wzdłuż nadwiślańskiego bulwaru. Wyróżniają się tu trzy gotyckie bramy miejskie: Klasztorna, Żeglarska oraz Mostowa. Na bramie Mostowej umieszczono tablicę wskazującą poziom wody podczas najwyższych powodzi w historii Torunia- najwyższy w 1570r. Obejrzeliśmy z wielkim zainteresowaniem Katedrę śś. Janów i Kościół NMP. Katedra śś. Janów jest najstarszym i największym kościołem w Toruniu. Budowa tej gotyckiej świątyni rozpoczęła się w XIII wieku zaraz po lokacji miasta i trwała niemal przez 300 lat.. W kościele znajduje się oryginalna, kamienna chrzcielnica, w której był ochrzczony Mikołaj Kopernik. Na wieży katedralnej od 1530r. wisi dzwon Tuba Dei co po łacinie oznacza Trąba Boża. Ważący ponad 7 ton dzwon używany jest kilka razy do roku podczas największych świąt kościelnych. Kościół NMP wyróżnia się spośród pozostałych brakiem wieży. Świątynia została wzniesiona w XIV wieku przez żebraczy zakon franciszkanów. Zgodnie z regułą zakonu kościół nie mógł posiadać widocznej, wysokiej wieży. Mistyczną atmosferę świątyni tworzą jej niepowtarzalne wnętrze, pełne malowideł, ołtarzy i cennych rzeźb. Zobaczyliśmy także Dom Kopernika, który stanowią dwie okazałe gotyckie kamienice. Kamienica pod numerem 15, uchodzi za miejsce narodzin Mikołaja Kopernika. Są one doskonałym przykładem domu kupieckiego z typowym dla niego układem wnętrz (sień, trakt tylny, kantor kupiecki) oraz wyposażeniem. Obecnie znajduje się tutaj muzeum , poświęcone życiu i dziełu wielkiego astronoma oraz makieta XV-wiecznego Torunia. Oglądnęliśmy też Kamienicę pod Gwiazdą. Jest barokową, jedną z najciekawszych kamienic mieszczańskich Torunia. Wewnątrz znajduje się wystawa „Świat Orientu”, a wnętrze zdobią polichromie oraz kunsztownie rzeźbiona klatka schodowa. Na zewnątrz ulokowany jest ogród orientalny. Z wielką przyjemnością zobaczyliśmy Ratusz Staromiejski. Jest to gotycki ratusz, wzniesiony w miejscu dawnych sukiennic, za zgodą Konrada Wallenroda. Ratusz był siedzibą władz miasta i sądu, w jego salach goszczono polskich królów. Mieściły się tu również kramy, ławy chlebowe, waga miejska, a w piwnicach prowadzono wyszynk piwa i wina. Wewnątrz znajduje się muzeum z bogatymi zbiorami sztuki gotyckiej, dawnego rzemiosła i malarstwa polskiego. Zwiedziliśmy tez Rynek Staromiejski. Ten prawie kwadratowy plac od stuleci pozostaje głównym punktem na mapie Torunia, którego centralne miejsce zajmuje monumentalny Ratusz, neorenesansowy Dwór Artusa, barokowa Kamienica Pod Gwiazdą Kościół św. Ducha i neogotycki gmach poczty (opisane powyżej). Należy na zakończenie nadmienić, że w 1997r.toruńska Starówka została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na zakończenie zwiedzania Torunia, byliśmy w Żywym Muzeum Piernika, gdzie odbyliśmy osobiście pokaz wypieku pierników według dawnych receptur. Aktywnie uczestniczyliśmy w pokazie i uformowaniu przez siebie pierników, a potem upieczone zabraliśmy jako wspaniałą pamiątkę z Torunia. I na tym zakończyliśmy 1. dzień zwiedzania dwustutysięcznego miasta, w centralnej Polsce, nad brzegami Wisły, który nas oczarował swoim pięknem. Podziękowaliśmy bardzo gorąco naszej sympatycznej i znakomitej przewodniczce Pani Katarzynie Jasińskiej za wielki profesjonalizm, i udaliśmy się już nareszcie, bardzo zmęczeni na obiadokolację, do Gocanowa. Tam w Restauracji-Pałacu XIX-wiecznym, zjedliśmy bardzo smaczną i obfitą, polską obiadokolację i udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Dodam, że Pałac położony jest na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia z piękną panoramą na jezioro Gocanowskie, niedaleko Kruszwicy. Następnego dnia wypoczęci , spałaszowaliśmy pyszne śniadanie (stół szwedzki) i pojechaliśmy do Bydgoszczy. Po Bydgoszczy oprowadzała nasz Pani Ewa W., Pani pilot i przewodnik. Rozpoczęliśmy spacer po zabytkowej starówce malowniczo położonej nad rzeką Brdą, od Spichrzów nad Brdą. Spichrz to oficjalny symbol miasta, a trzy szachulcowe spichlerze z przełomu XVIII i XIX wieku są usytuowane nad Brdą . Dawniej jedne z wielu magazynów zbożowych w mieście, dziś należą do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. Opodal nich znajduje się rzeźba ,unosząca się nad nurtem Brdy. Jest to „Przechodzący przez rzekę” linoskoczek zgrabnie balansujący na linie, który upamiętnia wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004r. Będąc na moście na rzece, podziwialiśmy tę piękną rzeźbę Jerzego Kędziory, a fenomenem jej fakt, iż umieszczono ją nad Brdą na linie rozpiętej pomiędzy brzegami. Tajemnica tkwi w przeniesieniu środka ciężkości poniżej poziomu liny. Dzięki temu rzeźba utrzymuje równowagę. „ Przechodzącemu” towarzyszy jaskółka. Byliśmy także obserwatorami przepływania po rzece „peletonu” kilkudziesięciu kajakarzy w kolorowych strojach i pięknych kajakach, co razem tworzyło piękne widowisko. Zobaczyliśmy także bardzo urokliwy Stary Rynek. Jest to prostokątny ( około 100x 125 m ) główny plac miejski, usytuowany w pobliżu ścisłego centrum miasta. Wytyczono go w 1346., wybrukowano w 1604, a od1888 r. , jeździły po nim tramwaje. Do początku XX wieku stanowił centrum administracyjno-handlowe miasta. Przy rynku znajduje się Ratusz, a nieopodal –Katedra, które obejrzeliśmy z zewnątrz. Katedra p w. św. Marcina i Mikołaja to najstarszy kościół w Bydgoszczy. Budowa trwała od 1466 do 1502r. Na uwagę zasługują 500kg drzwi spiżowe w przyziemiu wieży kościoła. Ratusz bydgoski mieści się w okazałym gmachu dawnego kolegium jezuickiego z XVII wieku. W rynku oglądnęliśmy okazały Pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej dłuta Franciszka Masiaka, ku czci Polaków zamordowanych wskutek terroru hitlerowskiego i stalinowskiego w Bydgoszczy i w rejonie bydgoskim. Usytuowano go w miejscu publicznych egzekucji, jakie Niemcy przeprowadzali tu w 1939r. Ostatnim obiektem, który przykuł nasza uwagę, to Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy. Budynek wzniesiony w XVIII wieku na potrzeby pruskiej administracji. Jest to najstarszy, zachowany w mieście księgozbiór, którego początki sięgają schyłku XV wieku . W zbiorach znajduje się Rota- pieśń hymniczna Marii Konopnickiej. Przed wejściem głównym znajduje się urocza rzeźba-fontanna „Dzieci bawiące się z gęsią”, dzieło Karla P. Kowalczewskiego, które od 1909 r. ozdabia Stary Rynek. Ostatnim etapem naszej wycieczki był Inowrocław, w którym podziwialiśmy Tężnie uzdrowiskowe. Są usytuowane w Parku Solankowym, otwarte w II połowie XIX wieku. Jest to druga co do wielkości tężnia w Polsce i jedna z nielicznych w całej Europie. Ma ona kształt dwóch połączonych ze sobą wieloboków o obwodzie 322m i wysokości 9m. Na szczycie znajduje się taras widokowy, z którego podziwialiśmy panoramę miasta i Parku Solankowego. Pompowana na szczyt tężni solanka, spływa po tarninie, którą wyłożone są jej ściany i pod wpływem wiatru i słońca powstaje naturalny solankowy aerozol. Nawdychaliśmy się tego zdrowotnego aerozolu, kupiliśmy jeszcze różne upominki na straganach i przemieściliśmy się do autokaru . Po drodze zjedliśmy jeszcze smaczną obiadokolację i w późnych godzinach wieczornych wróciliśmy do naszego pięknego Wrocławia. Z relacji uczestników wycieczki można powiedzieć , że wycieczka była bardzo interesująca, ciekawa i udana. Chciałbym , jak zawsze, najserdeczniej podziękować naszym niestrudzonym wycieczkowiczom, za godne znoszenie trudów dwudniowej eskapady i wyjątkową subordynację. Słowa niezmiernego podziękowania składam Koledze Malejowi za wykonane piękne zdjęcia. Dziękuję bardzo gorąco Pani pilot i jednocześnie przewodnikowi – Ewie Wróblewskiej za wielki profesjonalizm, wspaniałą współpracę i niezwykle sympatyczny stosunek do naszej klienteli turystycznej. Dziękuję kierowcy autokaru Panu Piotrowi Nieżyńskiemu za bezpieczną i bezkolizyjna jazdę. Słowa ogromnego podziękowania kieruję do Dyrektora Biura WT – Pana Mariusza Podgórskiego za interesujący program wycieczki i jej konkurencyjną cenę oraz bardzo dobrą, już kilkuletnią i owocną współpracę. Do spotkania na kolejnych wycieczkach jednodniowych i kilkudniowych.

Jerzy Marczak

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Program wrocławskich obchodów 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2017 r.

       Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

– podniesienie flagi narodowej i odegranie hymnu państwowego,

– przemówienia okolicznościowe,

– apel pamięci i salwa honorowa,

– składanie wieńców i wiązanek kwiatów przy pomniku.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz