Wrocławska Organizacja Związkowa.

Koleżanki i Koledzy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Organizacja nasza zrzeszała 819 członków, działających w 19 kołach. Aktualnie dolnośląska organizacja liczy 634 członków
w 12 kołach. W okresie IX Kadencji 2013 – 2017 r. ubyło –185 członków tj. 20 %.

Okres IX kadencji od 27.05.2013 r. do 27.03.2017 r. był bardzo trudny.

Dwukrotnie zmienialiśmy siedzibę Zarządu Wojewódzkiego.

Zgodnie z zapisami Statutu ZZWP w dniu 16.12.2013 r. na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego przyjęto uchwałę o rozpoczęciu zbiórki publicznej na Sztandar dla ZW ZŻWP we Wrocławiu. Procedura zwieńczona sukcesem, trwała do 13.06.2015 r. gdzie na rynku wrocławskim, aktu wręczenia sztandaru dokonał Prezes ZŻWP Pan gen. dyw. Franciszek Puchała. Fakt ten skutkował również zwiększenie liczby członków w czterech kołach.

Nawiązane kontakty przez Komitet Honorowy Ufundowania Sztandaru znacząco przyczyniły się do wzrostu współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami. To był dobry okres dla Naszej organizacji.

5.02.2016 r. Minister Obrony Narodowej wypowiedział naszemu Związkowi Porozumienie o współpracy i nakazał dowódcom i kierownikom jednostek oraz instytucji wojskowych w trybie natychmiastowym zerwanie współpracy ze Związkiem.

Dzięki zaangażowaniu naszych członków i życzliwości Instytucji oraz organizacji z terenu Wrocławia i miast gdzie działają nasze koła udało się
z powodzeniem rozwiązać problemy lokalowe i organizacyjne wynikające z Decyzji MON. Aktualnie posiedzenia Zespołu roboczego i Prezydium Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w siedzibie Dzielnicowej Rady Osiedla Gaj na ulicy Krynickiej 80 a posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ,ważne uroczystości Związku dzięki życzliwości kol. mjr. Andrzeja Jaska organizujemy w hotelu Jasek na ul. Sułowskiej 39.

Ponadto 21 września 2016 roku podpisaliśmy Porozumienie z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA z terminem ważności do
31 grudnia 2018 roku na możliwość korzystania z pomieszczeń przy ul. Legnickiej 65. Z udostępnianych pomieszczeń korzystają koła zlokalizowane we Wrocławiu.

Rozwiązanie przez MON porozumienia o współpracy uniemożliwia nam kontakt z jednostkami i instytucjami wojskowymi, co w poważnym stopniu wpływa na stany liczebne naszych kół. Prawdopodobnie kierownictwu MON o to chodziło, by
w bliskiej perspektywie osłabić potencjał organizacyjny naszego Związku
oraz poprzez uniemożliwienie nam kontaktów z młodszymi kolegami, kształtować morale Sił Zbrojnych.

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Sprawnie przeprowadzona kampania sprawozdawczo-wyborcza w kołach. ukazała stan realizacji uchwały programowej X Krajowego Zjazdu Delegatów i IX Zjazdu Delegatów Wrocławskiej Organizacji Związku. Mimo wielu trudności stan realizacji w poszczególnych obszarach przedstawia się następująco:

– W działalności organizacyjnej – Głównymi przedsięwzięciami WOZ było:

 • Organizacja i logistyczne zabezpieczenie uroczystości wręczenia Sztandaru
  ufundowanego przez społeczeństwo Dolnego Śląska,

 • Organizacja obchodów XXXV lecia Związku;

 • Organizacja statutowych form pracy w nowych warunkach po 5.02.2016 r.

 • Prowadzenie polityki informacyjnej ZW we Wrocławiu – strona internetowa –
  zzwp.wroclaw.pl

– W działalności społecznej :

Głównymi przedsięwzięciami w tej dziedzinie w IX Kadencji było:

 • Na początku kadencji tworzenie właściwej atmosfery wokół zasad współpracy
  z jednostkami i instytucjami Resortu Obrony Narodowej – Decyzja Nr 187/MON;

 • Udział w uroczystościach obchodów świąt wojskowych i państwowych;

 • Utrzymywanie właściwych relacji między wojewódzkimi strukturami Związku
  a administracją samorządową. Wyróżniające to: Oleśnica, Świdnica, Głogów
  i Rawicz.

 • Organizacja uroczystości wręczenia Sztandaru dla ZW ZŻWP – 13.06.2015 r.;

 • Rozwijanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi we
  Wrocławiu i Województwa Dolnośląskiego;

 • Rozszerzanie współpracy z Ligą Obrony Kraju na rzecz promocji obronności;

 • Tworzenie nowych form pracy organizacyjnej mającej na celu zapewnienie więzi środowiska wojskowego – jak na razie bez wsparcia MON;

 • Tworzenie właściwej polityki informacyjnej wśród naszych członków
  i środowisk, w których prowadzimy działalność.

Ponadto:

UCHWAŁA NR 39/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: rekomendacji Prezydium Zarządu Wojewódzkiego zmian w statucie Związku w czasie XI Zjazdu Krajowego Delegatów wystąpiliśmy do Zarządu Głównego z nw. propozycją :

Na podstawie postanowienia § 30 ppkt. 8 Statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu, dla umożliwienia nawiązania współpracy z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego
i zapewnienia świadczeń na rzecz osób Niepełnosprawnych naszego Związku proponujemy dokonanie przez XI Zjazd Krajowy Delegatów niżej wymienionych zmian w Statucie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i KRS ZŻWP:

 1. W Statucie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

§ 10 ust. 1 Celami działalności Związku są – dodać:

ppkt. 7) działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych – byłych i obecnych
żołnierzy Wojska Polskiego oraz ich rodzin.

 1. W KRS Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • W rubryce 3 – Cel działania organizacji – dodać:

pkt. 7) działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych – byłych i obecnych żołnierzy Wojska Polskiego oraz ich rodzin.

 • W rubryce 4 – Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – dodać:

pkt. 6) Działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zmiany proponujemy w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – Departamentem Spraw Społecznych.

Dzisiaj jednak po ogłoszeniu Wyroku Trybunału Konstytucyjnego (Sygn. akt
K 5/17 z dnia 20.06.2017 r. w sprawie „Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowniczym” więcej zmian nie proponujemy .

-W działalności obronnej:

Głównymi przedsięwzięciami w tej dziedzinie są:

 1. Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w:

  • trójboju wojskowym;

  • strzelaniu z pistoletu wojskowego;

  • strzelanie dla kobiet z pistoletu pneumatycznego i kbks.

W dniu 9.09.2017 r. wracamy do organizacji zawodów na szczeblu WOZ;

 1. Udział reprezentacji ZW w Edycjach Zawodów Sportowo Obronnych ZG.

  • 2013 r. – IV miejsce drużyny oraz III miejsce w żucie granatem.

 2. Turnieje tenisa ziemnego organizowane w Oleśnicy i we Wrocławiu,

 3. Wojskowa Liga Brydża Sportowego,

 4. Zawody strzeleckie w Głogowie,

 5. Wystawy Filatelistyczne w Głogowie,

 6. Wycieczki na Międzynarodowe Targi Obronne w Kielcach,

 7. Wycieczka w 2015 r. na posterunek radiotechniczny „Backbone”,

 8. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

 9. Pikniki integracyjne związków i stowarzyszeń kombatanckich po uroczystych obchodach świąt i rocznic.

– W działalności socjalnej i zdrowia:

Głównymi przedsięwzięciami w tej dziedzinie w czasie IX Kadencji ZW ZŻWP jest:

 • Prowadzenie stałego monitoringu z zakresu potrzeb opieki zdrowotnej
  warunków materialnych naszych członków. Ilość wymagających takiej opieki
  to ok. 45 w roku;

 • Gromadzenie własnych środków finansowych na pomoc potrzebującym.
  W kadencji zakupiono i wydano 72 bony towarowe na sumę 5000 zł;

 • Ścisła współpraca Kol. płk Czesława Kociemskiego we Wrocławiu i Kolegów
  prowadzących działalność na rzecz potrzebujących w Kołach z WBE
  we Wrocławiu w IX Kadencji skutkowała udzieleniem 1872 zapomóg
  w wysokości od 800 do 2000 zł.;

 • Wspieranie działalności FPEiR – Pomoc z 1% w ciągu IX Kadencji dla 30 osób
  na kwotę 21 tyś zł. Przy ZW powołany jest pełnomocnik Fundacji – Kol.
  płk Jerzy Dąbrowski.

– W działalności finansowej i gospodarczej:

Gospodarka finansowa Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu, prowadzona jest zgodnie z wytycznymi ZG, zapewniając realizację wszystkich zobowiązań wobec US, ZUS, instytucji i organizacji oraz osób fizycznych.

Głównymi źródłami dochodu są:

  • składki członkowskie;

  • dotacje z funduszu 1% z odpisu od podatku;

  • dopłaty członków Związku do organizowanych imprez i spotkań.

Głównymi kierunkami realizacji finansowania są:

  • opłata zobowiązań dot. wynajęcia pomieszczeń (czynsz, media, telefon….)

  • zabezpieczenie finansowania działalności biura ZW ZŻWP we Wrocławiu;

  • organizacyjne zabezpieczenie zbiórki na cele socjalne – zakup bonów;

  • wspieranie działalności FPEiR – promocja i sprzedaż cegiełek FPEiR;

  • właściwe finansowanie przedsięwzięć organizacyjnych (wycieczek,
   pikników, zawodów, spotkań) z ww. źródeł dochodu.

WNIOSKI I PROPOZYCJE

 1. Nie dokonywać zmian w Statucie ,natomiast w KRS w rubryce 3- Cel działania organizacji – dodać pkt 7 działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych – byłych i obecnych żołnierzy Wojska Polskiego oraz ich rodzin ,w rubryce 4 – Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – dodać pkt 6 Działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych.

 2. Kontynuować zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną,

 3. Integrować środowisko wojskowe i służb mundurowych do aktywnego udziału w przyszłych wyborach.

 4. Jednoczyć środowiska służb mundurowych.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego
płk w st. spocz. Marian Dąbrowski

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Wzorcowa współpraca Koła ZŻWP im. Ziemi Świdnickiej z władzami Świdnicy.

Jest środa 28 czerwca, o godzinie 10.00 rozpocznie obrady Rada Miasta. Powoli miejsca na dużej Sali obrad zapewniają się Radnymi. Miejsca dla gości zajmują dyrektorzy szkół, młodzież do wyróżnień i inni zaproszeni na obrady. Nasza delegacja w składzie kol. kol. Tadeusz Bortnik, Jerzy Gaumer, Henryk Mojsa, Mieczysław Lisiewski, z wiązanką kwiatów wchodzi i zajmuje miejsce dla gości.
Godzina 10.00 Przewodniczący Rady Miasta Jan Dzięcielski otwiera obrady i przeprowadza część porządkową. Jedna z części obrad ma być poświęcona sprawom oświaty szkolnej. A więc, nagrody, mianowania, organizacja szkół itp. Jako pierwszym, Przewodniczący udzielił głosu naszej delegacji.
Zgodnie z uchwałą X Wojewódzkiego Wrocławskiego Zjazdu Naszego Związku Prezes Koła Ziemi Świdnickiej odczytał i wręczył podziękowania Pani Beacie Moskal – Słaniewskiej. W podziękowaniu podpisanym przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Kol. płk. mgr. Mariana Dąbrowskiego, podkreślono ogromne zaangażowanie Pani Prezydent w pomocy w realizacji statutowych obowiązków zarówno zarządu wojewódzkiego jak i świdnickiego koła. Następnie wręczono Pani Prezydent złoty medal XXXV – lecia związku.

Pani Prezydent podziękowała naszemu związkowi za współpracę w organizowaniu i współorganizowaniu uroczystości patriotyczno – obronnych w mieście. Zaznaczyła, że na nas może zawsze liczyć. I co jest najistotniejsze to fakt, że Pani Prezydent czyni to z mocno osobistym zaangażowaniem. Podkreśliła również swoje związki z byłym świdnickim Garnizonem Wojska Polskiego. Pozowała z nami do zdjęcia.

Pozwolę sobie na osobistą refleksję. Od wielu lat jestem mieszkańcem Świdnicy. Znałem wszystkich jej włodarzy. Ale Prezydenta z takim od serca płynącym zaangażowaniem dla nas, skromnej przecież organizacji, nie było NIGDY !

Tadeusz Bortnik

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

TARGOWICA a ZDRADA!

TARGOWICA a ZDRADA

 

– artykuł Kolegi Antoniego Tunkiewicza.
Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

W Oleśnicy Uczcili Dzień Zwycięstwa.

 „- To znamienna data. Czcimy dziś  tych, którzy przelewali krew za naszą wolność i niepodległość. Pamięć o nich to nasz obowiązek” – powiedział burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński podczas symbolicznego składania wieńców pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

Organizatorem oficjalnej części upamiętnienia żołnierza polskiego wszystkich pól bitewnych II Wojny Światowej w dniu 8 maja 2017 roku był Urząd Miasta Oleśnicy we współpracy z Dowódcą Garnizonu oraz organizacjami kombatanckimi. Miejscem złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy jak zawsze był pomnik „Orła Białego” na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy, w miejscu spoczynku dziewięciu żołnierzy
z 3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej II Armii WP, którzy zginęli w marcu 1945 roku na terenie powiatu oleśnickiego. Kwiaty złożono także na cmentarzu wojennym żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli w czasie wyzwalania Oleśnicy.

Druga część spotkania odbyła się w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym ATOL Sp. z o.o. Gospodarzem imprezy integracyjnej związków i stowarzyszeń kombatanckich było Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej. Z zaproszenia skorzystali Koleżanki i Koledzy Koła ZŻWP im. LOTNIK, przedstawiciele Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych
z Prezes Panią Marią HAWIŃSKĄ, Związku Sybiraków z Prezes Panią Genowefą SUWAŁĄ, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Prezes Panią Stefanią KÖLLNER, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 pułku Ułanów Jazłowieckich na koniach z prezesem Panem Andrzejem KOTOWSKIM. Spotkanie uświetnili swoją obecnością Starosta Oleśnicki Pan Wojciech KOCIŃSKI, Burmistrz Oleśnicy Pan Michał KOŁACIŃSKI i Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica Pan Tadeusz KUNAJ oraz przedstawiciele Garnizonu Oleśnica Pan mjr Krzysztof JERMALONEK i mjr Andrzej KOZIARA. Patronat honorowy integracyjnego spotkania w Oleśnicy
z osobistym uczestnictwem, sprawował Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu Kolega płk Marian DĄBROWSKI z wiceprezesem Kolegą st. chor. szt. Adamem CHODACZYŃSKIM.

W części wstępnej, w której w szeregi Koła im. Ziemi Oleśnickiej przyjęto Kol. por. Kazimierza ŻEGLIŃSKIEGO i mł. chor. Jana CHILĘ, uhonorowano Złotym Krzyżem ZŻWP Kol. ppłk. Rudolfa PORĘBSKIEGO i ppłk. Henryka GRZYBA, Odznaką Honorową ZŻWP Kol. Jadwigę SKIBIŃSKĄ i Kol. st. chor. szt. Roberta SZYGENDĘ oraz Medalem Pamiątkowym ZŻWP Prezesa Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 pułku Ułanów Jazłowieckich Pana Andrzeja KOTOWSKIEGO.

Wspólne rozmowy i wymiana doświadczeń odbywały się przy smacznych daniach z grilla serwowanych przez załogę Atol Grill Party, a czas umilał występ orkiestry dętej z Namysłowa pod dyrekcją Kol. st. chor. szt. Roberta Szygendy.

Organizowane od pięciu lat spotkania integracyjne związków i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego cieszą się dużym uznaniem w śród członków Kół i zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych. Dlatego na zakończenie spotkania snuto plany na kolejne spotkanie integracyjne – najbliższe to Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 września br.

płk w st. spocz. Lucjan Ławniczek
Foto: mjr rez. Jan Łaski

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Podborsko – warto zajrzeć i zwiedzić.

Podborsko – relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza

Podborsko cz.2

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

ŚWIDNICA-UROCZYSTOŚCI

To zaproszenie właściwie wyjaśnia wszystko. A więc współpracę organizacji kombatanckich i żołnierskich oraz znaczenie Patronatu Honorowego. Pierwsza część uroczystości jak co roku odbyła się pod pomnikiem Sapera WP. Powitaniem przybyłych rozpoczął uroczystość niezawodny społeczny organizator Pan Tadeusz Grabowski. Następnie zgodnie z ustaloną już tradycją prowadzenie uroczystości przejmuje uczeń III LO, klasy mundurowej. Po odegraniu Hymnu Państwowego przez orkiestrę miasta Świdnicy, głos zabrał Prezes Koła ZŻWP, omawiając krótko historię garnizonu WP w Świdnicy, zaznaczając, że pomnik przy którym odbywa się uroczystość jest pozostałością po 21 Batalionie Saperów i stanowi jedyną pamiątkę historyczną garnizonu. Nawiązuje również co łączy obydwie uroczystości. Na wszystkich frontach II Wojny Światowej zginęło 2317 saperów w tym w Katyniu i Miednoje 234. Nastąpiło składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem przez przedstawicieli władz samorządowych i organizacji kombatanckich, przedstawicieli służb mundurowych i innych. Krótką część artystyczną zaprezentowali uczniowie III LO oraz 3 Gimnazjum im. Gen. M. Zmorskiego. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił Wiceprezes ZW ZŻWP kol. Adam Chodaczyński, który na bieżąco wspiera nasze koło. Na zakończenie tej części uroczystości Prezes Koła serdecznie podziękował za liczny udział organizacji, sztandarów, przedstawicieli władz miasta i powiatu a szczególnie młodzieży szkolnej. Przy dźwiękach orkiestry w sformowanej kolumnie pomaszerowano na Plac Św. Małgorzaty gdzie odbyła się bardzo podniosła uroczystość związana z 77 Rocznicą zbrodni Katyńskiej.

Tadeusz Bortnik

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

X Jubileuszowy Zjazd ZŻWP we Wrocławiu

Pod hasłem „Zawsze Wierni Ojczyźnie” obradował 27 marca br. X Wojewódzki Zjazd Delegatów Po złożeniu sprawozdań przez władze statutowe odbyła się wielowątkowa dyskusja. Udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. Wybrano 21-osobowy Zarząd Wojewódzki, 5-osobową Komisję Rewizyjną, 3-osobowy Sąd Koleżeński oraz trzech delegatów na Zjazd Krajowy. Prezesem został wybrany ponownie płk Marian Dąbrowski.

Obrady zjazdu rozpoczął Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk mgr inż. Marian Dąbrowski witając:

 • Kolegów Delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w kołach,

 • Przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego Pana Damiana Mrożka,
 • Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pana gen.dyw. dr. Franciszka Puchałę,
 • Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Pana gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego,
 • Przedstawiciela Prezydenta Wrocławia ppłk inż. Tadeusza Lenkiewicza,
 • Przedstawiciela Burmistrza Gminy Rawicz Panią Beatę Aszkiełowicz – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
 • Kol. gen. bryg. Zdzisława Wijasa -przedstawiciela koła im. gen. Ohanowicza,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Pana kpt. mgr inż.Konstantego Ignaczaka,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych – Pana płk mgr. inż. Wojciecha Olenderka,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związka Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im.Franciszka Gągora Pana płk mgr. Krzysztofa Majera,
 • Prezesa Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ-Pana płk Andrzeja Lazarka,
 • Pana płk Ryszarda Woźniaka – przedstawiciela Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa,
 • Przewodniczącego Towarzystwa Wiedzy Obronnej – Pana płk Władysława Tkaczewa,
 • Sekretarza ZO Towarzystwa Wiedzy Obronnej – Pana płk mgr. Aleksandra Podolskiego,
 • Dyrektora Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. Rozłubirskiego – Pana płk dr Andrzeja Kotlińskiego,
 • Właściciela Hotelu Jasek – Pana mjr Andrzeja Jaska,
 • Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gaj – Pana ppłk Stefana Zydorowicza.

Po powitaniu delegatów i zaproszonych gości Prezes ZW poprosił Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pana gen.dyw. dr. Franciszka Puchałę i Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Pana gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego o wręczenie wyróżnień za zasługi dla ZŻWP.

Na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Kapituła Krzyża wyróżniła:

 1. Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego I Klasy Złotym z Gwiazdą:
 • ppłk Tadeusza Bortnika,
 • płk Jerzego Marczaka
 • płk Lucjana Ławniczka
 1. II Klasy Krzyżem Złotym:
 • ppłk Kazimierza Derkacza
 • st. chor. szt. Wiesława Szczerka
 1. III Klasy Srebrnym:
 • mjr Wacława Maleja.

Za działalność na rzecz Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Pisemnym Podziękowaniem został wyróżniony kol. płk Czesław Kociemski.

Następnym punktem obrad było przedstawienie przez Prezesa ZW sprawozdania z działalności ZW za okres kadencji (2013 – 2017). Kolega st. chor. szt. Władysław Szczerek jako kolejny przedstawił sprawozdanie z pracy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, w konkluzji składanego sprawozdania wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi wojewódzkiemu.

Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego Kolega st. chor. szt. Mieczysław Lisiewski poinformował delegatów, że w trakcie kadencji nie została zgłoszona żadna sprawa do rozpatrzenia przez WSK.

Jako następny wystąpił Przewodniczący Komisji Mandatowej płk Jerzy Dąbrowski podając dane dotyczące frekwencji (na 68 delegatów stawiło się na zjazd 56 delegatów, 82%). Na podstawie przedstawionych danych stwierdził, że decyzje zjazdu będą prawomocne.

W kolejnym punkcie obrad głos zabierali zaproszeni goście, którzy składali życzenia owocnych obrad i sukcesów w dalszej działalności związku.

Następnie rozpoczęto dyskusję na temat dotychczasowych osiągnięć ZW i wyzwań przed którymi stoi WO ZŻWP. Koledzy zabierający głos najczęściej przedstawiali konieczność dokonania zmian w statucie w celu dostosowania go do dzisiejszych realiów (zerwane porozumienie o współpracy przez Ministra ON). Wnioski z dyskusji zaprezentowane będą przez delegatów w trakcie Krajowego Zjazdu ZŻWP.

Ważnym punktem było poddanie przez Przewodniczącego zjazdu płk Lucjana Ławniczka wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zjazd udzielił absolutorium jednogłośnie.

Po przedstawieniu przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz wojewódzkich związku i delegatów na XI Krajowy Zjazd ZŻWP oraz po wybraniu Komisji skrutacyjnej odbyły się wybory.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji skrutacyjnej płk Stanisław Murzyn poinformował, że głosowało 54 delegatów i w wyniku głosowania wybrano:

 1. Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu – Kol. Marian Dąbrowski (54 głosy uzyskane).
 2. Delegatów na zjazd krajowy:
 • Kol. Marian Dąbrowski (51 głosów uzyskanych);
 • Kol. Adam Kęstowicz (48 głosów uzyskanych);
 • Kol. Lucjan Ławniczek (51 głosów uzyskanych).
 1. Członków Zarządu Wojewódzkiego:
 • Kol. Jan Barański;
 • Kol. Tadeusz Bortnik;
 • Kol. Adam Chodaczyński;
 • Kol. Jerzy Dąbrowski;
 • Kol. Kazimierz Derkacz;
 • Kol. Janisław Fituch;
 • Kol. Adam Kęstowicz;
 • Kol. Adam Kowalczyk;
 • Kol. Celestyn Kwiecień;
 • Kol. Marek Leśniak;
 • Kol. Lucjan Ławniczek;
 • Kol. Zbigniew Nagórny;
 • Kol. Jan Regdosz;
 • Kol. Adolf Sitarz;
 • Kol. Jan Stępień;
 • Kol. Bolesław Tabor;
 • Kol. Roman Teper;
 • Kol. Mirosław Wiercioch;
 • Kol. Zdzisław Wijas;
 • Kol. Adam Wojtaszewski.
 1. Członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej:
 • Kol. Karol Horniczan;
 • Kol. Rajnhard Majcher;
 • Kol. Zbigniew Knapek;
 • Kol. Andrzej Pietrzykowski;
 • Kol. Zbigniew Warnicki.
 1. Członków Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego:
 • Kol. Henryk Duda;
 • Kol. Włodzimierz Kaucz;
 • Kol. Mieczysław Lisiewki.

Następnie głos zabrał Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pan gen.dyw. dr. Franciszek Puchała przedstawiając ocenę działalności ZŻWP na Dolnym Śląsku. Stwierdził, że ZW ZŻWP we Wrocławiu należy do najlepiej pracujących zarządów w całym związku. Podziękował za dotychczasową pracę i życzył sukcesów w działalności społecznej w przyszłości.

Przewodniczący zjazdu ogłosił 10 minutową przerwę, w trakcie której, nowo wybrane władze wojewódzkie odbyły swoje pierwsze posiedzenia. Wynikiem tych posiedzeń były następujące rozstrzygnięcia:

 1. Ustalono skład Prezydium ZW:
 • wiceprezes ds. społecznych – Kol. Lucjan Ławniczek;
 • wiceprezes ds. proobronnych – Kol. Jan Barański;
 • wiceprezes ds. socjalnych i zdrowia – Kol. Roman Teper;
 • wiceprezes-skarbnik – Kol. Adam Chodaczyński;
 • sekretarz – Kol. Mirosław Wiercioch;
 • członek prezydium – Kol. Jerzy Dąbrowski.
 1. Ustalono funkcje WKR:
 • przewodniczący WKR – Kol. Karol Horniczan;
 • wiceprzewodniczący WKR – Kol. Andrzej Pietrzykowski;
 • członek WKR – Kol. Reinhard Majcher;
 • członek WKR – Kol. Zbigniew Knapek;
 • członek WKR – Kol.Zbigniew Warnicki.
 1. Ustalono funkcje WSK:
 • przewodniczący WSK – Kol. Włodzimierz Kaucz;
 • wiceprzewodniczący WSK – Kol. Henryk Duda;
 • członek WSK – Kol. Mieczysław Lisiewki.

Ostatnim punktem obrad było przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał płk Aleksandra Podolskiego projektu uchwały programowej. Przewodniczący zjazdu poddał Uchwałę programową X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZŻWP we Wrocławiu pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zjazdu ogłosił zakończenie obrad.

Foto: R. Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

27 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad był stan przygotowań WO ZŻWP do X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

W pierwszym punkcie obrad płk Jerzy Dąbrowski przedstawił najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań. Wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2016 rok omówił sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch. Jako główny problem wskazał starzenie się szeregów (70% stanu osobowego wrocławskiej organizacji ZŻWP mieści się w przedziale wieku 70-100).

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi sprawozdanie finansowe za 2016 rok i projekt planu finansowego na 2017 rok.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych z oceną kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i oceną przygotowań do X Zjazdu delegatów Wrocławskiej Organizacji ZŻWP.

Jako ostatni wystąpił wiceprezes ds. społecznych, który omówił szczegóły przygotowań do X zjazdu, przedstawił projekt Regulaminu zjazdu oraz  kierunki i tezy jako propozycje ZW na X zjazd.

Kolejnym punktem były głosowania nad przyjęciem uchwał ZW:

 • Uchwała nr 33/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2017 rok.

 • Uchwała nr 34/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2016 rok.

 • Uchwała nr 35/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017r. w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP LEGNICA w Legnicy.

 • Uchwała nr 36/IX/17 w sprawie wyróżnienia wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej.

 • Uchwała nr 37/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie uruchomienia zbiórki darowizn na pomoc prawną dla obrony naszych emerytur i rent.

 • Uchwała nr 38/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu obrad X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów”.

 • Uchwała nr 39/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rekomendacji Prezydium Zarządu Wojewódzkiego zmian w statucie Związku w czasie XI Zjazdu Krajowego Delegatów.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W kolejnym punkcie w ramach wolnych wniosków odbyła się dyskusja, w której swoje przemyślenia dotyczące działalności kół przedstawili między innymi prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza płk Adolf Sitarz i prezes Koła ZŻWP Ziemia Świdnicka ppłk Tadeusz Bortnik.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Żołnierz żołnierzowi.

Tak właśnie lokalna prasa w Oleśnicy zatytuowała wydarzenie ze stycznia br. w Oleśnicy. Bohaterem powyższego jest mjr w st. spocz. Jerzy Trzciński (członek ZW ZŻWP we Wrocławiu i Wiceprezes Zarządu Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej), aktualnie również pracownik Urzędu Gminy Oleśnica.

Nasz Kolega w 2009 roku przyjął korespondencję od ks. Grzegorza Cebulskiego i Pani Jeleny Fiedukiny, zawierającą informację, że w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowo – Historycznym w Moskwie w zbiorze 3535, spis 3, akta 365 znaleziona została przez wspomnianą już Panią Jelenę Fiedukinę wiadomość o zmianach kadrowych oficerów i żołnierzy z 1813 – 1814 r..

W wiadomości tej pod datą 15.03.1813 r. wpisano informację o śmierci żołnierza kawalergardy szeregowca Kalinika Rotczenki. Pułk Kawalergardów Jego Cesarskiej Mości, któremu patronowała Cesarzowa Maria Fiodorowna, towarzyszył najprawdopodobniej jako ochrona carowi Aleksandrowi I w podróży na spotkanie z cesarzem Niemiec Fryderykiem Wilhelmem. Przyczyną śmierci Kalinika Rotczenki był najprawdopodobniej zawał serca.

Z inicjatywy Kolegi Trzcińskiego Władze Gminy Oleśnica podjęły decyzję o renowacji grobu, która objęła dodatkowo uporządkowanie terenu, wykonanie utwardzonego placu wokół grobu i ścieżek, umożliwiających dojście do niego od strony istniejącego parkingu. Wykonano również gabloty, w których znajdują się opisy historycznego zdarzenia z okresu wojen napoleońskich, historii grobu i historyczne krzyże z grobu (jeden z nich stanowi zabytek, drugi ciekawostkę). Podpisana została również umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim i Wójtem Gminy Oleśnica o realizowaniu opieki nad grobem wojennym.

W listopadzie każdego roku, nabożeństwo ekumeniczne odprawia ks. Jerzy Szczur, proboszcz parafii pw. Przenajświętszej Bogarodzicy w Oleśnicy i ks. Andrzej Augustyn z kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Boguszyc. Po zakończeniu modłów zaproszeni goście, w tym uczniowie ze SP w Sokołowicach, opiekujący się grobem, palą znicze.

29 stycznia 2017 r. na corocznym „Wieczorze kolęd”, na który mieszkańców zaprosiła Parafia Prawosławna, za opiekę nad mogiłą Rotczenki, Prawosławny Ordynariat Polowy Wojska Polskiego uhonorował Kol. mjr w st. spocz. Jerzego Trzcińskiego Odznaką Pamiątkową. Powyższe odznaczenie na zakończenie koncertu kolęd, wręczył ksiądz mitrat Jerzy Szczur.

Kol. Jerzy Trzciński dziękując za wyróżnienie, szczególne wyrazy wdzięczności przy współpracy w opiece nad mogiłą, skierował do: Marii Gorzelak, Kamili i Jakuba Kyrcz, Jacka Patykowskiego, Józefa Raka, Edwarda Wilka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowicach, młodzieży Szkoły Podstawowej w Sokołowicach i wolontariuszy Gminnego Gimnazjum w Oleśnicy.

Na cześć wyróżnionych Chór Oktoich Prawosławnego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (dyrygent ks. Grzegorz Cebulski) zaśpiewał kolędę.

W artykule wykorzystano materiały z prasy lokalnej „Panorama Oleśnicka”, „Informator Gminy Oleśnica” oraz zdjęcia portalu internetowego „Moja Oleśnica pl”.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

„Saperska” Wigilia 2016 r.

W dniu 15.12.2016 r. jak tradycja każe w Hotelu JASEK odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe Koła SAPER ZŻWP. To świąteczno – noworoczne spotkanie rozpoczął Prezes Koła Kol. Marek LEŚNIAK najserdeczniej dziękując Państwu Marioli i Andrzejowi JASEK – właścicielom hotelu – oraz sponsorowi kol. Lesławowi MAJEWSKIEMU za wspaniałomyślność, troskę oraz dobrą wolę. To właśnie dzięki nim a także grupie kolegów – członków Koła SAPER – my wielka saperska rodzina, mieliśmy możliwość po raz kolejny spotkać się w tak uroczym i gościnnym miejscu. Mimo upływu lat na spotkanie przybyło ponad 110 osób. To świadczy że społeczność naszą, łączą głębokie więzy przyjaźni i koleżeństwa.

Serdecznie i z największą sympatią powitano żony naszych zmarłych kolegów oraz członkinie Rodziny Wojskowej.

Szczególnie gorąco powitano:

 • Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP Kol. Mariana DĄBROWSKIEGO

 • Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO

 • Prezesa Honorowego Koła SAPER Kol. Jerzego MARCZAKA,

 • Członka Honorowego Zarządu Głównego ZŻWP kol. Stanisława OSIŃSKIEGO

Nie sposób wymienić wszystkich ale te osoby -bardzo silnie związane z kołem „SAPER”- są godne szczególnego podkreślenia.

Z wielką przyjemnością powitano również nowo przyjętych do Koła Kol. Kol.

 • Mariolę HELIŃSKĄ

 • Longinę PŁUCIENNIK

 • Irenę PRASKĘ

 • Mieczysława EBERTOWICZA.

Stało się już tradycją, że Bożonarodzeniowe spotkania pozwalają jeszcze bardziej integrować się z „naszą wiarą” i kultywować najlepsze obyczaje i zwyczaje starszych pokoleń, stanowiącą wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.

Przed złożeniem życzeń, głos zabrał wiceprezes Koła Kol. Andrzej SYPNIEWSKI, przedstawiając osoby, którym następnie zostały wręczone wyróżnienia.

ZA WSPIERANIE DZIAŁAŃ STATUTOWYCH ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

DYPLOMEM

Kazimierz Wiatr

Krzysztof Tłuściak

Edward Białecki

Stanisław Wamposzyc

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZŻ WP

Andrzej Pietrzykowski

ODZNAKĄ HONOROWĄ ZŻ WP

Waldemar Królikowski

MEDALEM XXX –LECIA ZŻ WP

Eugeniusz Mączka

Lesław Stopiński

MEDALEM XXXV- LECIA ZŻ WP

Lechosław Grabowski

Marta Gertsyk

Beata Iwanicka-Stachera

Mariola Jasek

Barbara Krzyżanowska

Ryszard Konewecki

Marek Leśniak

Wiesław Markiewicz

Piotr Małys

Adam Maraj

Bolesław Milewski

Marek Gleba

Jan Kwietniowski

Władysław Wysocki

Zdzisław Pawliczak

Andrzej Pęcak

Marian Pośpieszny

Krzysztof Tłuściak

Zenon Zamiar

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM XI KADENCJI ZARZĄDU KOŁA SAPER

DYPLOMEM PODZIĘKOWANIA:

Zdzisław Barszczewski

Lesław Majewski

Bronisław Dziaduch

Edward Olszewski

Andrzej Pietrzykowski

Adam Kajkowski

Leszek Wiśniewski

Marek Gleba

Wojciech Skonieczny

Mariola Helińska

Teresa Byłeń

Janina Hryniuk

DYPLOMEM OKOLICZNOŚCIOWYM

z okazji dnia urodzin uhonorowano 3 koleżanki i 6 kolegów.

Wszystkie wyróżnienia zostały wręczone przez Prezesów: Zarządu Wojewódzkiego i Koła SAPER.

Po uroczystości wręczenia medali i dyplomów ponownie głos zabrał Prezes kol. Marek LEŚNIAK, który pogratulował wyróżnionym, a wszystkim zebranym z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzył by były one pełne miłości i ludzkiej życzliwości. Życzył również by zbliżający się Nowy 2017 Rok przyniósł obfite i nieprzemijające sukcesy osobiste, zawodowe oraz rodzinne a także wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i samych słonecznych dni.

Następnie ks. kapelan por. Maksymilian JEZIERSKI rozpoczął celebrowanie uroczystości święceniem opłatków i potraw wigilijnych. Wygłosił Słowo Boże, a my wszyscy po jego wysłuchaniu podzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem by za chwilę delektować się przygotowaną przez załogę hotelu pyszną wieczerzą (m.in. zupą grzybową z uszkami, rybami, pierogami a także świetnymi przekąskami i wspaniałymi słodkościami) oraz ciągnącymi się
w nieskończoność wspomnieniami minionych dni i lat. Tutaj taka refleksja, że warto się było potrudzić, by w sercach saperskich żar obudzić. A czasem w chwilach gdy nie zawsze łatwo się myśleć chciało, to z bratnią duszą przy wigilijnym stole miło się siedziało.

Na zakończenie spotkania Prezes Koła wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP serdecznie podziękowali wszystkim za przybycie, jeszcze raz życząc by kolejne spotkania odbywały się co najmniej w tym samym składzie.

Nasze wspólnotowe spotkanie dobiegło końca uświadamiając nam że ‘SAPERSKA BRAĆ” potrafi być ze sobą na dobre i złe.

Opracował : Andrzej Sypniewski.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz