Pierwsze spotkanie Nieformalnego Klubu „Dobrej Pamięci”.

img980Notka z tygodnika „Przegląd”.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

26 września 2016 roku o godzinie 10.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była sytuacja w jakiej działają koła po zerwaniu przez Ministra Obrony Narodowej porozumienia o współpracy.
Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.
Pierwszym punktem porządku obrad było wręczenie odznaczeń za wybitne zasługi dla ZŻWP. Prezes ZW płk Marian Dąbrowski, w uznaniu zasług dla naszego związku, udekorował:

 1. Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego I Klasy, Złotym z gwiazdą:
 • płk Knapek Zbigniew,
 • ppłk Nagórny Zbigniew,
 • płk Stępień Jan,
 • ppłk Szastało Franciszek.
 1. Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego II Klasy, Złotym:
 • st. chor. szt. Chodaczyński Adam,
 • ppłk Wiercioch Mirosław.
 1. Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego III Klasy, Srebrnym:
 • płk Fituch Janisław,
 • płk Kociemski Czesław,
 • st. chor szt. Wojtaszewski Adam.

Następnie odbyła się dyskusja na temat apelu ZG ZŻWP w sprawie zbiórki środków finansowych na obsługę prawną działań zmierzających do obrony praw emerytalnych byłych żołnierzy zawodowych. Zarząd Wojewódzki zdecydował, że decyzję w tej sprawie podejmie po uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji od Prezydium ZG ZŻWP.
Jako kolejny głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając informację na temat realizacji przedsięwzięć zgłoszonych do „Planu współpracy na 2016 rok…”.
Omówił również perspektywy współpracy z MON w kolejnych latach. Zwrócił również uwagę, że koła powinny rozwijać współpracę z innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego podając jako przykład zawarcie porozumienia o współpracy z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA. Poinformował, że merytorycznie przygotował to porozumienie Wiceprezes ZW ds. proobronnych ppłk Jerzy Kłodkowski.
Została odczytana treść powyższego porozumienia a następnie Prezes ZW poddał pod głosowanie Uchwałę nr 30/IX/16 ZW ZŻWP we Wrocławiu z dnia 26.09.2016 roku w sprawie zatwierdzenia porozumienia o współpracy z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA, Sektor III. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W kolejnym punkcie obrad Wiceprezes – skarbnik przedstawił rozliczenie dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2016 roku oraz zapoznał zebranych z planowanymi wydatkami do końca bieżącego roku.
W związku z decyzją Walnego Zebrania Koła ZŻWP im. płk. dr. n.med. Franciszka Kassolika o rozwiązaniu koła Prezes ZW poddał pod głosowanie Uchwałę nr 29/IX/16 ZW ZŻWP we Wrocławiu z dnia 26.09.2016 roku w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP im. płk. dr. n.med. Franciszka Kassolika. Zarząd uchwałę przyjął.

Ostatnim punktem posiedzenia ZW była dyskusja o sprawach nurtujących koła. W ramach dyskusji wystąpił płk Czesław Kociemski, który zapoznał członków ZW z działaniami w ramach FPEiRW a następnie z efektami osobistej pracy – pomocy członkom naszej organizacji w uzyskiwaniu finansowej pomocy z funduszu socjalnego przy WBE Wrocław. Głos zabierali również Prezesi kół przedstawiając wypracowane nowe formy działalności kół w trudnej sytuacji po zerwaniu przez Ministra ON porozumienia o współpracy z naszym związkiem. Po wyczerpaniu tematów do dyskusji Prezes ZW zamknął obrady ZW.

M. Wiercioch
Foto: W. Madej

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

73 rocznica Bitwy pod Lenino.

zaproszenie

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Świdnica – korzystna współpraca

Każdy kolejny komendant WKU od lat organizował co miesięczne spotkania z prezesami organizacji kombatanckich i żołnierskich z udziałem przedstawicieli zarządu Miast i Powiatu. A były to Miejskie i Gminne koła Związku Kombatantów, Związek Sybiraków, Związek Inwalidów Wojennych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Poszkodowanych Okresu Stalinowskiego, Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i kresów Południowo Wschodnich, Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego oraz Koło Związku Żołnierzy WP (dawniej ZBŻZiORWP). Po likwidacji WKU, z inicjatywy Koła ZŻWP zespól przyjął nazwę Związki Kombatanckie i Żołnierskie Ziemi Świdnickiej oraz przyjął pisemne ustalenia, które zawierały:

a) Kontynuować co miesięczne spotkania w pierwszy poniedziałek miesiąca,

b) W spotkaniach biorą udział prezesi kół osobiście,

c) Zespołowi przewodniczy wybrany rotacyjnie przez 6 miesięcy jeden z prezesów.

Osobną sprawą jest udział w spotkaniach znanego w Świdnicy społecznika Pana Tadeusza Grabowskiego, który pełni rolę opiekuna naszego zespołu i upoważniony jest do reprezentowania nas wobec władz Miasta i Powiatu. Funkcję tą pełni honorowo i bardzo skutecznie. Zadaniem zespołu prezesów jest udział, współudział i organizowanie uroczystości. Do nich należą w szczególności: Dzień Sapera WP, Dzień Katyński, Dzień Zwycięstwa, 11 Listopada itd. oraz uroczystości wewnątrz organizacyjne, w których bierzemy udział. Mamy bardzo duże wsparcie zarówno Pani Prezydent jak i Starosty Powiatu.
Co bardzo ciekawe, współpraca ta odbywa się bez jakichkolwiek nieporozumień i zgrzytów. Uwaga: kilka lat temu przestało istnieć Koło ZŻLWP, przybyło koło WIN-u.

Tadeusz Bortnik

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

XXXV lecie ZŻWP i Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP w Oleśnicy

W dniu 1 września br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej i Koła LOTNIK w Oleśnicy uczestniczyli w patriotycznych uroczystościach z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP. W obecności reprezentacji wojska oraz Burmistrza Oleśnicy i Wójta Gminy Oleśnica przedstawiciele Związku i stowarzyszeń kombatanckich złożyli wiązanki kwiatów pod obeliskiem  upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej na cmentarzu nr 2  w Oleśnicy.
W krótkim przemówieniu Burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński przypomniał, że koszmar wojny rozpoczął się w nieodległym Wieluniu. Mówił, że należy robić wszystko co możliwe, aby takie tragiczne zdarzenia nigdy się nie powtórzyły.
Kolejną okazją do spotkania członków działających Kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Oleśnicy był jubileusz 35-lecia powstania Związku. 
Już po raz czwarty miejscem spotkania blisko 140 Koleżanek i Kolegów oraz zaproszonych Gości był Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej.
Zaproszenie na uroczyste obchody jubileuszu Związku przyjęły władze samorządowe, starostwa, miasta i gminy Oleśnica, Garnizonu Oleśnica, zaprzyjaźnione stowarzyszenia i przyjaciele wspierający statutowa działalność nasze Koła, Koledzy z bratniego Koła WSzW 2 Wrocław, Weterani Walk o Niepodległość RP: 94 letni ppor. Piotr Wuczkowski, 91 letni ppor. Stanisław Wiekiera, płk Edward Łukasik i płk Władysław Popławski oraz Koledzy Weterani Misji Pokojowych w ramach Sił ONZ i NATO.
Po powitaniu Gości, Weteranów, przedstawieniu krótkiego rysu historycznego naszego Związku, prowadzący spotkanie Prezes Koła im. Ziemi Oleśnickiej Kol. Lucjan Ławniczek i Prezes Koła LOTNIK Kol. Zbigniew Nagórny z udziałem Prezesa ZW ZŻWP płk Mariana Dąbrowskiego, Honorowego Prezesa ZW ZŻWP gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego, Złotymi Medalami XXXV-lecia ZZWP uhonorowali Koleżanki i Kolegów współpracujących z nami tj.: Związku Inwalidów Wojennych, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Ligi Obrony Kraju, Nadleśnictwa Oleśnica Śląska oraz Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z Kościana.
Znamiennym wydarzeniem było wręczenie Legitymacji członka wspierającego Koło im. Ziemi Oleśnickiej dla Kol. Wilfrida DONNICK oraz Certyfikatu Wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZŻWP – Kol. mjr Jan KOTOWICZ.
Były też okolicznościowe przemówienia,  dyplomy i wyróżnienia, wspólna biesiada oraz koncert orkiestry dętej pod dyrekcją Roberta Szygendy.

Na naszym spotkaniu mogliśmy też podziękować przedstawicielom firm wspierających statutowa działalność Koła im. Ziemi Oleśnickiej tj.: Firmy „PROFI” z Grabowa nd Prosną i Firmie „AQUATOR” z Ostrzeszowa, którzy jak zawsze w naturze wspierają nasze spotkania.
Wspomnienia z rozrzewnieniem wracały, przeglądając dwie obszerne Kroniki Koła im. Ziemi Oleśnickiej aktualnie prowadzonych przez Kolegów ppłk Józefa Janica i mjr Bogdana Budę, w których chętnie dokonywano wpisów.
Wszyscy obecni zostali zaproszeni na najbliższe uroczystości z okazji świąt państwowych, zebrania sprawozdawczo–wyborcze podsumowującą IX kadencję Związku w kołach oraz spotkania wigilijne. Po czym koledzy prezesi zaprosił nas do wspólnego posiłku.
Na stołach znalazły się tradycyjne potrawy: grochówka, krokiety, wędliny i sałatki, były też ciasta, owoce oraz długie koleżeńskie rozmowy jak również śpiewy przy akompaniamencie orkiestry. Przy wyjściu można było zabrać do domowej degustacji wyroby zawsze wspierających nas sponsorów.
Ja tam byłem, i bardzo smaczne przysmaki próbowałem. Dołączam kilka zdjęć aby wspomnieć i pamiętać to miłe, świąteczne spotkanie w Dąbrowie…

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Jan Łaski mjr rez; Roman Teper płk w st. spocz; Portal: olesnica24.com

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

PODZIĘKOWANIE NA DOŻYNKACH.

W czasie święta plonów Gminy Oleśnica, której mieszkańcy aktywnie wspierają wszelkie inicjatywy społeczne w dniu 28.08.2016 r. w Bogusławicach jak co roku, w imieniu Zarządu oraz członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej prezes Koła Kol. Lucjan Ławniczek i zastępca Kol. Jan Łaski wraz z delegacją podziękowali za współpracę i wymierną pomoc przekazywaną wielokrotnie na cele statutowe działalności naszej organizacji.

Za okazywaną pomoc Medalami Pamiątkowymi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uhonorowani zostali:

 1. Pani BATOG Justyna – Sołtys Ligoty Wielkiej;

 2. Pani TYMAŃSKA Irena – Ligota Wielka;

 3. Pani ŚWIĘCH Małgorzata – Smardzów;

 4. Państwo Kamila i Jakub KYRCZ – Sokołowice;

 5. Pan KULCZAK Dominik – Ostrowina;

 6. Pan HAMAROWSKI Andrzej – Sołtys Nowoszyc;

 7. Pan DOMAL Tomasz – Sołtys Bogusławic;

 8. Pan PODCZASZYŃSKI Wiesław – radny Gminy Oleśnica – Jenkowice,

życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności, zdrowia i sukcesów w pracy i życiu osobistym.

Foto: Kol. Edward Biały i Kol. Jan Łaski.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

90 lat ppłk, kombatanta Edmunda Grzechnika.

Edmund GrzechnikNasz dostojny jubilat, kombatant, ppłk Edmund Grzechnik urodził się 8 lipca 1925 r. w miejscowości Składów, niedaleko Puław w rodzinie chłopskiej. Młodzieńcze lata spędzał beztrosko na nauce aż do 17 roku życia, gdy jako ochotnik przystąpił do działalności partyzanckiej w oddziale o kryptonimie „Grunwald”, biorąc udział w walkach tego oddziału do marca 1944 r. Działalność partyzancką przerwało wyzwolenie i pobór do służby wojskowej w kompanii zwiadu 7 Łużyckiej Dywizji Piechoty II Armii WP. Zwolniony do rezerwy w grudniu 1947 r. już w lipcu 1952 r. zgłosił się na 6 miesięczny kurs oficerów politycznych, po skończeniu którego w stopniu podporucznika rozpoczął służbę w 79 pułku artylerii przeciwlotniczej, 15 Dywizji Art. Przeciwl. na stanowiskach zastępcy ds. politycznych. Po rozwiązaniu 79 pap, służył jako instruktor w Wydziale Politycznym Sztabu 3 KOP we Wrocławiu do marca 1974 r. Za swoją walkę z okupantem, pracę i służbę był wielokrotnie wyróżniany, w tym Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim OOP. Po zakończeniu służby wojskowej pracował jako specjalista ds. obrony cywilnej, działając jednocześnie w kołach KOR i ZBOW i D. W 1981 r. był członkiem założycielem Koła ZŻWP przy Sztabie 3 KOP a następnie aktywnym działaczem tego Związku do dnia dzisiejszego, za co był wielokrotnie wyróżniany. Z okazji 90 lecia, delegacja Koła ZŻWP im. 3 KOP odwiedziła  jubilata w domu, wręczając mu okolicznościową paterę oraz listy gratulacyjne od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Patrona Koła i Zarządu Koła.

Jan Byra

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Działalność FPEiRW

fundacja

 • Chcesz przeczytać całą treść dokumentu – kliknij w dokument powyżej.
Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Świdnica, 15.08.2016 r. – Święto Wojska Polskiego

Po Mszy w Katedrze pw. Św. Stanisława i Wacława, pod Pomnikiem Zwycięstwa na Placu Grunwaldzkim odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Poczet Flagowy przy Hymnie Państwowym wciągnął flagę na maszt. Poczet Flagowy, jak i Posterunek Honorowy stanowili członkowie Świdnickiej Organizacji Strzeleckiej.

Przedstawiciel WKU Kłodzko w swoim wystąpieniu przedstawił historię obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.

Następnie głos zabrała Prezydent Świdnicy, Pani Beata Moskal-Słaniewska (bardzo zasłużona dla Naszego Związku), podkreślając waleczność Polaków, szczególnie w bardzo tragicznych czasach dla ojczyzny. Stwierdziła, że w historii liczą się fakty, a nie ich ideologiczna interpretacja, nie zawsze rzetelna i sprawiedliwa. Podczas uroczystości nowi członkowie, wstępujący do Organizacji Strzeleckiej Oddziału Świdnickiego, złożyli uroczystą przysięgę organizacyjną.

Władze miasta, powiatu i gminy wraz z Prezesami Organizacji Kombatanckich i Żołnierskich wspólnie złożyły wieniec od mieszkańców Świdnicy. Następnie kwiaty złożyli przedstawiciele służb mundurowych oraz pozostali uczestnicy. W godzinach przedpołudniowych delegacja Świdnickiego Koła Związku Żołnierzy Polskich złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod Pomnikiem Sapera.

Na zakończenie uroczystości orkiestra świdnicka Music Label odegrała, a obecni odśpiewali Rotę. Uroczystość prowadził Prezes Koła Ziemi Świdnickiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Po uroczystości Prezydent Świdnicy Pani Beata Moskal-Słaniewska podejmowała obiadem delegacje Organizacji Kombatanckich i Żołnierskich.

Prezes Koła Ziemi Świdnickiej
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Tadeusz Bortnik

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Święto Wojska Polskiego – relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

Święto Wojska Polskiego – część pierwsza

Święto Wojska Polskiego – część druga

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz