W Świdnicy bez zmian.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Ziemi Świdnickiej postanowiło jednomyślnie pozostawić poprzedni skład Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2016-2020r.
Władze Koła kształtują się następująco:

 • Zarząd Koła: Tadeusz Bortnik, Jerzy Gaumer, Mieczysław Lisiewski,

 • Komisja Rewizyjna: Henryk Mojsa, Tadeusz Górecki, Bolesław Prokopowicz.

Na zjazd wojewódzki wybrano Tadeusza Bortnika i Mieczysława Lisiewskiego.

Obecny na zebraniu Wiceprezes ZW Kol. Adam Chodaczyński bardzo pozytywnie ocenił zaangażowanie Zarządu Koła w realizację celów statutowych Związku, życząc sukcesów w następnej kadencji.

Prenumeratę GWiR pozostawiono w wymiarze 1 egz. na 4 członków.
Sukcesy są możliwe dzięki wsparciu działalności przez władze samorządowe powiatu i miasta, szczególnie przez Panią Prezydent Beatę Moskal–Słaniewską.

Postanowiono jak dotychczas współpracować z organizacjami kombatanckimi.

Zebrani podziękowali Kol. Adamowi Chodaczyńskiemu za wsparcie i pomoc udzieloną naszemu Kołu. Podziękowanie za znaczącą pomoc w organizowaniu pracy Koła przekazano w formie Dyplomu bardzo miłym Paniom Pracownicom Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Na zakończenie złożono wzajemne życzenia świąteczno-noworoczne, które zakończono toastem kieliszkiem szampana.

Tadeusz Bortnik

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Protest Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 W dniu 13 grudnia w godzinach 10.15 – 12.15 pod pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w pobliżu Sejmu odbył się protest zorganizowany przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Przed rozpoczęciem manifestacji Prezydent FSSM insp. Zdzisław Czarnecki zwrócił uwagę, że jej termin został wymuszony przez decyzję marszałka Sejmu umieszczenia w porządku posiedzenia Sejmu projektu ustawy dotyczącej funkcjonariuszy. Protestowano przeciwko zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżającej świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach Wojska Polskiego.

  W proteście wzięło udział ponad 1000 członków organizacji wchodzących w skład FSSM oraz osób niezrzeszonych. Manifestacja rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego oraz złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Następnie chwilą milczenia oddano cześć ofiarom stanu wojennego.  W wystąpieniach podkreślano odwetowy charakter obu ustaw, naruszających zasady konstytucji i prawa międzynarodowego. Zwrócono uwagę, że obejmą one kombatantów, w tym kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Legii Honorowej, Krzyża Walecznych i innych odznaczeń bojowych. Oczytano list byłych ministrów obrony narodowej do marszałka Sejmu. Przypomniano treści przysięg i ślubowań składanych przez żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb po 1990 r. Zwracano uwagę, że żołnierze i funkcjonariusze dotrzymali ich, natomiast państwo nie. Zapowiedziano, że w przypadku uchwalenia ustaw podejmowane będą działania prawne do skierowania pozwów przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Z ramienia Związku w proteście głos zabrali jako pierwszy mówca, płk Henryk Budzyński oraz płk Cezary Lipert (Koło nr 28 w Warszawie). Na początku swego wystąpienia płk Budzyński przypomniał, że stan wojenny, w rocznicę którego odbywa się manifestacja, przyniósł wiele ofiar. Zaproponował uczczenie chwilą milczenia ich pamięci. Stwierdził, że przygotowane projekty ustaw świadczą o słabości władz państwowych, które dysponując wszystkimi możliwymi narzędziami nie potrafi znaleźć i ukarać przestępców, którzy prześladowali ludzi. Zamiast tego ucieka się do odpowiedzialności zbiorowej. Wskazał na naruszanie prawa przez autorów ustawy. Podkreślił, że jej postanowienia dotkną niektórych kombatantów i weteranów walki o wolność. Podał konkretne przykłady. Na podstawie oceny dyskusji na forach internetowych zwrócił uwagę na pojawiające się niepokoje wśród żołnierzy pełniących obecnie służbę. Wskazał na dążenia Instytutu Pamięci Narodowej do objęcia zakresem jego działania coraz większej liczby obywateli naszego kraju. Przypomniał, że obecne rozwiązania emerytalne dotyczące żołnierzy mają swój początek w ustawie z 1924 r. W tym kontekście zwrócił uwagę, że ustawa z 1924 r. zaliczyła okres służby w armiach zaborczych do okresu wysługi emerytalnej. Płk Lipert przedstawił m. in. zasługi żołnierzy wojskowych służb specjalnych w umacnianiu obronności kraju oraz na drodze Polski do NATO.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W KOLE SAPER ZŻWP

W dniu 17.10.2016 r., w Hotelu JASEK odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SAPER ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu.

W zebraniu uczestniczyło 66 członków Koła, co stanowiło 45%, a więc przeprowadzono je zgodnie z rozdz. VII §56 Statutu w II turze (w tym samym dniu pół godziny później).

Zebranie otworzył prezes Koła. Kol. Wacław MALEJ, który powitał przybyłych na zebranie członków Koła oraz w ich imieniu i własnym bardzo gorąco powitał: prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Marian DĄBROWSKIEGO, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ds. Obronnych Kol. Jerzego KŁODKOWSKIEGO, członka honorowego ZŻWP Kol. Stanisława OSIŃSKIEGO, byłego wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ds. Organizacyjnych Kol. Józefa DROZDA oraz prezesa honorowego Koła SAPER Kol. Jerzego MARCZAKA.

Przed rozpoczęciem części oficjalnej zebrania prezes Koła podziękował kolegom
z Zarządu Koła, Kol. Jerzemu MARCZAKOWI za aktywną działalność również w pracach Zarządu Koła. Najbardziej aktywni członkowie Koła zostali wyróżnieni: Brązowym Krzyżem ZŻWP, Złotym Medalem XXXV-lecia ZŻWP, Medalem pamiątkowym ZŻWP, Dyplomem uznania oraz Dyplomem gratulacyjnym z okazji okrągłych urodzin.

Po części uroczystej prezes Koła Kol. Wacław MALEJ zaproponował Prezydium Zebrania w składzie: Kol. Marian DĄBROWSKI, Kol. Jerzy KŁODKOWSKI, Kol. Józef DROZD, Kol. Jerzy MARCZAK oraz Kol. Stanisław OSIŃSKI. Prezydium na Przewodniczącego Zebrania wybrało Kol. Jerzego KŁODKOWSKIEGO, który przedstawił propozycję porządku zebrania oraz sposobu wyboru władz na nową kadencję, poprzez głosowanie jawne. Wybrano protokólantów oraz dokonano wyboru komisji mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła minionej kadencji (2013-2016) przedstawił prezes Koła Kol. Wacław MALEJ, natomiast z działalności Komisji Rewizyjnej przewodniczący Kol. Ryszard JANOSZ, który wystąpił również z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. Po dyskusji nad sprawozdaniami, podczas której zabrał głos również Prezes ZW ZŻWP Kol. Marian DĄBROWSKI, zebranie jednomyślnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła, a następnie Protokół Komisji Mandatowej przedstawił Przewodniczący Kol. Jerzy SZYMAŃSKI, który stwierdził prawomocność prowadzonych obrad.

Zebranie jednomyślnie zdecydowało o wyborze nowych władz Koła w głosowaniu jawnym i wyborze Prezesa Koła przez nowo wybrany Zarząd. Po podaniu kandydatur do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki, w wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego wybrano, do:

Zarządu Koła: Kol. Mikołaja BIENIECKIEGO, Kol. Jerzego DOLEWSKIEGO, Kol. Andrzeja HEILMANA, Kol. Marka LEŚNIAKA, Kol. Wacława MALEJA, Kol. Andrzeja PIETRZYKOWSKIEGO, Kol. Andrzeja SYPNIEWSKIEGO, Kol. Michała WŁODARCZYKA i Kol. Krzysztofa WIŚNIEWSKIEGO;

Komisji Rewizyjnej: Kol. Ryszard KOCZOROWSKI, Kol. Ryszard JANOSZ, Kol. Adam SOSNOWSKI.

Zarząd Koła na swoim pierwszym posiedzeniu wybrał:

prezes: Kol. Marek LEŚNIAK

wiceprezesi: Kol. Andrzej SYPNIEWSKI

Kol. Krzysztof WIŚNIEWSKI

Kol. Andrzej HEILMAN

sekretarz: Kol. Jerzy DOLEWSKI

skarbnik: Kol. Michał WŁODARCZYK

członkowie: Kol. Mikołaj BIENIECKI

Kol. Wacław MALEJ

Kol. Andrzej PIETRZYKOWSKI.

Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu dokonała wyboru:

przewodniczący: Kol. Ryszard JANOSZ

wiceprzewodniczący: Kol. Ryszard KOCZROWSKI

sekretarz: Kol. Adam SOSNOWSKI.

Po ukonstytuowaniu się nowych władz Koła dokonano wyboru niżej wymienionych delegatów na X Zjazd Wojewódzki: Kol. Zdzisław BRSZCZEWSKI, Kol. Marian DĄBROWSKI, Kol. Józef DROZD, Kol. Jerzy DOLEWSKI, Kol. Tadeusz GRABARCZYK, Kol. Ryszard JANOSZ, Kol. Jerzy KŁODKOWSKI, Kol. Zdzisław KORBUT, Kol. Marek LEŚNIAK, Kol. Wacław MALEJ, Kol. Franciszek MILEWICZ, Kol. Stanisław OSIŃSKI, Kol. Aleksander PODOLSKI, Kol. Andrzej SYPNIEWSKI.

Na zakończenie nowo wybrany prezes Kol. Marek LEŚNIAK, podziękował za zaufanie i wybór, po czym zebranie przyjęło jednomyślnie uchwałę programową działalności Koła SAPER na następną XII Kadencję.

Na tym zebranie zakończono.

Wacław MALEJ

Zdjęcia: Wacław MALEJ, Krzysztof WIŚNIEWSKI

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Rawiczu.

Zgodnie z planem pracy Rawickiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 18.11.2016r o godz 18.00 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Uczestników zebrania oraz zaproszonego gościa przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Wrocławiu przywitał prezes Zarządu Koła kolega Celestyn Kwiecień. Przedstawił on wniosek Zarządu koła o powołanie na to zebranie przewodniczącego zebrania kol. Waldemara Łozę. Zebranie przyjęło wniosek jednogłośnie. Następnie zebranie uczciło minutą ciszy pamięć odeszłego na wieczną wartę kolegi Stefana Poligi. Następnie zebranie przyjęło w poczet członków koła nowego członka panią Lucynę Leczykiewicz .Sprawozdanie z działalności Koła w minionej kadencji /2013-2016/ przedstawił Prezes Zarządu Koła kol Celestyn Kwiecień. Przedstawił on między innymi narastający problem z powiększeniem stanu liczebnego koła wynikający między innymi z braku jednostki wojskowej na terenie ziemi rawickiej.Zaznaczył on również o spotkaniach integracyjnych jakie miały miejsce w minionej kadencji z środowiskiem wojskowym. Podziękował członkom ustępującego zarządu za duży wkład pracy jaki został wniesiony w działalność Koła.Kolejne sprawozdanie złożyła Komisja Rewizyjna która zaproponowała udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za minioną kadencję. Po przeprowadzeniu dyskusji nad sprawozdaniami zabranie podjęło jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium.Po czym przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na X Zjazd Wojewódzki we Wrocławiu.W skład nowo wybranego Zarządu Koła weszli koledzy Celestyn Kwiecień Prezes Zarządu.Leon Fill Sekretarz Zarządu. Kazimira Giezek Skarbnik Zarządu, Reinhard Majcher członek zarządu.Komisję rewizyjną tworzą Zdzisław Rogowski Przewodniczący .Elżbieta Cichońska Sekretarz oraz Leszek Stoiński Członek. Delegatami na X Zjazd Wojewódzki Związku zostali kol Celestyn Kwiecień oraz kol Reinhard Majcher. Zebranie zakończono na miłym i serdecznym spotkaniu towarzyskim.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Stanowisko Prezydium ZG ZŻWP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

S T A N O W I S K O

Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

W godzinach popołudniowych 2 grudnia br. na stronie internetowej Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Projekt ten drastycznie obniża emerytury żołnierzom pełniącym służbę na rzecz „totalitarnego państwa” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. oraz w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Intencją twórców ustawy jest zniesienie przywilejów emerytalnych tych żołnierzy, ponieważ ich zdaniem „nie zasługują oni na ochronę prawną ze względu na poczucie naruszenia w tym zakresie zasady sprawiedliwości społecznej”.

Z projektu ustawy nie wynika kto jest jej autorem, czyżby był on sierotą? Został przygotowany w tajemnicy z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa. Wbrew twierdzeniu autorów ustawy zamieszczonym w jej uzasadnieniu nie został on opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Naruszono liczne przepisy Regulaminu Pracy Rady Ministrów dotyczące postępowania z projektami dokumentów rządowych. Nie można go znaleźć w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nie przeprowadzono uzgodnień ani konsultacji społecznych. Nie został on rozpatrzony przez Komitet Stały Rady Ministrów. Nie było go również w porządku obrad Rady Ministrów w dniu 24 listopada 2016 r. ani we wcześniejszych. Mimo tych naruszeń prawa w dniu 2 grudnia br. został on podpisany przez Panią Premier Beatę Szydło i jako projekt rządowy skierowany do Sejmu. Pani Premier nie zna ani projektu ustawy, ani jego uzasadnienia. W piśmie przewodnim przy którym przesyła projekt ustawy do Sejmu pisze, że ”w załączeniu przedstawia opinię dotyczącą zgodności proponowanych rozwiązań z prawem Unii Europejskiej”. Treść uzasadnienia mówi natomiast, że „zakres projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej

Analiza projektu ustawy wskazuje na zwykłe niechlujstwo w pracach nad nim. Nie zawiera on definicji „państwa totalitarnego”. Autorzy projektu ustawy nie zauważają, że w polskim systemie prawnym ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin jest jednakowa dla wszystkich żołnierzy. Zasady obliczania wysokości emerytury wojskowej są jednakowe dla każdego żołnierza, a jej wysokość zależy od uposażenia pobieranego w ostatnim miesiącu pełnienia służby. Wyjątek stanowią żołnierze powołani po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej. Jakie więc przywileje mają oni na myśli. Nie wyjaśniają, dlaczego żołnierze pełnili służbę „na rzecz państwa totalitarnego” w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. a funkcjonariusze pobierający emerytury policyjne w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.

Prezydium Zarządu Głównego stoi na stanowisku, że projekt ustawy narusza zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza art. 2. Autorzy ustawy nie przestrzegają wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej materii (sprawa K 6/09) . Nie wyjaśniają, dlaczego dzielą żołnierzy pełniących służbę po 1990 r., w wolnej Polsce, na żołnierzy „gorszego sortu”, którym należy drastycznie ograniczyć uprawnienia emerytalne oraz na lepszych, których ustawa pomija. Żołnierze „gorszego sortu” potrzebni są, gdy zachodzi potrzeba pochwalić się wysiłkiem naszego kraju w misjach pokojowych. Twórcy ustawy zapominają o rodzinach żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju obcinając im renty rodzinne. Nie pamiętają o zasługach żołnierzy przy wprowadzeniu naszego kraju do NATO. Świadomie wprowadzają się w błąd społeczeństwo poprzez określenie „specjalne przywileje emerytalne”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych.

Prezydium Zarządu Głównego zwraca uwagę, że pozostali emeryci i renciści wojskowi, a także żołnierze pełniący obecnie zawodową służbę wojskową nie mogą czuć się bezpiecznie. Pojawiły się już żądania polityków, aby takimi rozwiązania objąć również kadrę dowódczą Wojska Polskiego oraz działaczy partyjnych. Żołnierzom zawodowym ich polityczny przełożony wskazał już, że to nie oni są prawdziwymi patriotami gotowymi bronić Ojczyzny, że to nie oni stanowią elitę armii. Przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej, na co wskazują liczni ekonomiści, system zaopatrzenia emerytalnego ich obejmujący może ulec zmianie.

Prezydium przypomina, że w dniu 5 lutego br. ówczesny Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej – Rzecznik Prasowy Bartłomiej Misiewicz, w trakcie spotkania Konwentem Korpusu Oficerów Zawodowych poinformował, że w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w innych ministerstwach nie są w tej chwili prowadzone prace, które pogarszałyby sytuację żołnierzy zawodowych oraz emerytów wojskowych. Podkreślił także, że takie prace nie są planowane w komórkach resortu obrony narodowej.

  Prezydium Zarządu Głównego stwierdza, że pro­jektodawcą kierują wyłącznie motywy polityczne, wynikające z zobowiązań wyborczych. Gdy brak pieniędzy na realizację rozdętych programów wyborczych najłatwiej sięgnąć po emerytury, tym bardziej, że towarzyszące temu hasła populistyczne znajdują wielu zwolenników. Nie zauważają, że projekt jest wewnętrznie sprzeczny, gdyż w jednym miejscu prezentuje zasady procentowe obliczania wysokości emerytur, a w innym określa maksymalną jej wysokość bez względu na te obliczenia.

Autorzy projektu ustawy stawiają się ponad prawem. Nie są i nie chcą być uczestnikami procesów demokratycznych zawarowanych w Konstytucji RP. Bezkrytycznie akceptują dążenia IPN do objęcia zakresem jego działania coraz większej grupy obywateli. Mając to na uwadze Prezydium rekomenduje twórcom ustawy zapoznanie się i traktowanie jako niedoścignionego wzorca treści art. 81 oraz 82 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. z 1924 nr 6, poz. 46).

Prezydium Zarządu Głównego zwraca się do parlamentarzystów o odrzucenie projektu ustawy, przy tworzeniu której naruszono tak wiele przepisów. Pamiętajmy wszyscy o słowach Juliana Tuwima, który w wierszu „Modlitwa 2” prosi Boga „niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”.

Prezydium Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Manifestacja środowisk służb mundurowych.

W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się pod Sejmem RP manifestacja środowisk służb mundurowych będąca protestem:

 • przeciwko projektowi ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r.

 • zwalnianiu ze służby funkcjonariuszy Policji, którzy podjęli pracę przed 1990 rokiem.

Manifestację zorganizowały stowarzyszenia wchodzące w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięło w niej udział ok. 1200 byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodziny, a także czynni funkcjonariusze. Liczba uczestników manifestacji, w czasie jej trwania była różna. Było to spowodowane krótkim czasem na jej zorganizowanie, zmianą w ostatniej chwili godziny rozpoczęcia (Sejm zmienił godzinę procedowania nad projektem) oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały trudności w dojeździe uczestników manifestacji spoza Warszawy.

Uczestnicy manifestacji protestowali przede wszystkim przeciwko:

 • łamaniu Konstytucji RP i przepisów wielu ustaw;

 • kolejnemu obniżeniu rent i emerytur funkcjonariuszom i ich rodzinom pełniącym służbę przed 1990 rokiem ( ze wskaźnika 0,7% na 0,5% – nieznanym w naszym systemie prawnym);

 • drastycznemu obniżeniu świadczeń emerytalnych osobom, które pełniły służbę przed 1990 rokiem i po pozytywnej weryfikacji zostały ponownie zatrudnione do służby w III RP lub podjęły pracę w instytucjach cywilnych i firmach prywatnych (ich emerytura nie może być wyższa niż kwota przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS – jest to w chwili obecnej ok. 1600 zł netto);

 • kłamstwom rządu RP, który oszukał środowiska służb mundurowych konsultując zupełnie inny projekt ustawy niż ten, który został skierowany do Sejmu w listopadzie br.;

 • wprowadzaniu w błąd społeczeństwa poprzez określenie „specjalne przywileje”, co jest zamierzonym brakiem rozróżnienia systemu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy i ich rodzin z systemem ubezpieczeń społecznych;

 • pozbawianiu godności i środków do życia funkcjonariuszy, którzy wiernie i często z narażeniem życia służyli Rzeczypospolitej Polskiej;

 • obrażaniu byłych i czynnych pracowników służb mundurowych sformułowaniami, które nie mają odzwierciedlenia w historii, czy w systemie prawa polskiego, takimi jak: „oprawcy”, „funkcjonariusze totalitarnego państwa”, „funkcjonariusze organizacji przestępczej”.

 • zwalaniu ze służby najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy rozpoczynali pracę przed 1990 r. – choćby jeden miesiąc.

W manifestacji uczestniczyli i głos zabrali, posłowie: Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna), Michał Szczerba i Borys Budka (PO), byli posłowie, przedstawiciele partii politycznych i organizacji społecznych, w tym mi.in.: Stanisław Wziątek i Andrzej Rozenek.

W czasie ponad 3 godzinnego trwania manifestacji głos zabierali przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych w FSSM RP, w tym między innymi:

 • Zdzisław Czarnecki – Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

 • Adam Miksiewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,

 • Grzegorz Domaszewicz – były Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej,

 • Marek Bielec – członek Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

 • Leszek Sucholewski – Prezes Stowarzyszenia byłych Policjantów Centralnego Biura Śledczego KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji

 • Tomasz Kowalczyk – członek Zarządu Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

Na manifestacji byli też z nami nasi szefowie, którzy zabierali głos, a wśród nich: gen. insp. Policji w st. spocz. Leszek Szreder – były Komendant Główny Policji, gen. bryg w st. spocz. Mirosław Gawor – były Szef Biura Ochrony Rządu. Głos zabierało też szereg innych osób: zwykli funkcjonariusze z różnych służb i ich rodziny, których chce się w sposób perfidny i niezgodny z prawem pozbawić środków do godnego życia, leczenia i normalnej egzystencji.

Odczytano także dwa ważne dokumenty, listy skierowane do Ministra Mariusza Błaszczaka przez:

 • byłych Ministrów Spraw Wewnętrznych: Henryka Majewskiego, Andrzeja Milczanowskiego, Leszka Millera, Krzysztofa Janika, Ryszarda Kalisza i Bartłomieja Sienkiewicza;

 • byłych szefów służb UOP, ABW oraz AW: Andrzeja Milczanowskiego, Pawła Białka, Andrzeja Kapkowskiego, Jerzego Nóżkę, Krzysztofa Bondaryka , Dariusza Łuczaka.

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Policją, która manifestację zabezpieczała.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W KOLE ZŻWP „BUDOWLANI” – 15.11.2016 R.

Zgodnie ze Statutem ZŻWP oraz Uchwałą Nr 26/IX/16 Zarządu Wojewódzkiego i Planem Przedsięwzięć Koła, w dniu 15.11.2016 r. w domu działkowca na terenie ROD „Obrońca” odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła „Budowlani” we Wrocławiu.
Na zebraniu obecnych było 38 członków (na stan 61), co stanowi 62%, a to umożliwiło przeprowadzenie zebrania w I-szej turze.
Zebranie otworzył prezes Koła kol. płk Jan Stępień, który powitał przybyłych na zebranie członków Koła oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego kol. płk. Mariana Dąbrowskiego, V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ds. socjalnych i zdrowia kol. płk. Romana Tepera oraz Prezesa ROD „Obrońca” Pana płk. Henryka Tomaszewskiego.
Następnie zebranie wybrało przewodniczącego zebrania kol. płk. Jerzego Gałązkę, po czym powołało pozostałych członków prezydium: kol. płk. Mariana Dąbrowskiego, kol. płk. Jana Stępnia i kol. płk. Mariana Morę. Gościnnie do prezydium został zaproszony pan płk Henryk Tomaszewski.
Dalej dokonano wyboru protokolantów oraz przyjęto porządek i regulamin zebrania. Dokonano również wyboru komisji mandatowej i wyborczej oraz komisji uchwał i wniosków.
Następnie sprawozdanie z działalności zarządu Koła w minionej kadencji (2013-2016 r.) przedstawił prezes Koła kol. płk Jan Stępień. Na wstępie podkreślił, że po przyjęciu kolegów z rozformowanego Koła WZRB, liczebność naszego Koła wzrosła o 9-ciu członków. Aktualnie Koło liczy 61 członków, w tym 6 pań oraz 1 członek wspierający. Podkreślił również, że w minionej kadencji pożegnaliśmy trzech kolegów członków naszego Koła (płk Tadeusz Lech, płk Jan Horoszko, kpt. Władysław Machała) oraz współdziałających z nami kolegów budowlańców z terenu (płk Janusz Chmielewicz z Poznania i płk Zbigniew Kawecki z Opola). Pamięć odeszłych na wieczną wartę kolegów uczczono minutą ciszy.
Następnie zaznaczył, że oprócz działań statutowych, bardzo ważnymi przedsięwzięciami integrującymi środowisko wojskowych budowlanych są coroczne wrześniowe 3-dniowe spotkania integracyjne, coroczne „majówki budowlanych” organizowane w plenerze i coroczne opłatkowe spotkania świąteczno-noworoczne oraz współpraca z pokrewnymi nam stowarzyszeniami i naszymi agendami byłej Służby Zakwaterowania i Budownictwa w terenie. Należycie dbamy o sprawy socjalno-zdrowotne naszych członków i ich rodzin oraz na bieżąco wspieramy wdowy, szczególnie w ich trudnych sytuacjach życiowych.
Wszystkie przedsięwzięcia i zdarzenia, jakie miały miejsce w Kole w minionej kadencji, zostały udokumentowane i zarejestrowane w Kronice Koła.

Na zakończenie Prezes podziękował wszystkim kolegom z Zarządu za włożony trud i pracę w realizację omawianych zadań oraz wszystkim członkom za przynależność do Koła, dyscyplinę, lojalność i wyrozumiałość. Podziękował również Prezesowi i V-ce Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego oraz zaocznie Prezesowi Honorowemu Zarządu Wojewódzkiemu za pomoc w różnych sprawach, za sympatię i życzliwość do naszego Koła i wreszcie za zaszczycanie nas swoja obecnością na naszych „imprezach”, co bardzo mocno podnosiło ich ważność i rangę.
W dalszej kolejności sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła, z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, przedstawił jej przewodniczący kol. płk. Henryk Janas. Po dyskusji nad sprawozdaniami (głos zabrało 4-ch członków i Prezes Zarządu Wojewódzkiego), zebranie jednomyślnie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi Koła.
Następnie sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Mandatowej, który stwierdził prawomocność prowadzonych obrad.

Przed rozpoczęciem procedur związanych z wyborem nowych władz, wręczono pozostałe w tym roku odznaczenia i wyróżnienia:

 • Złote Medale XXXV-lecia ZŻWP z rąk Prezesa ZW otrzymali kol. płk Marian Mora i płk Stanisław Czerwiński,

 • Listy gratulacyjne z okazji okrągłych urodzin otrzymali kol. Irena Orłowska-Bogucka, płk Michał Srokowski, płk Andrzej Kaczmarek i kpt. Zbigniew Diug,

 • Podziękowania Zarządu Koła „Budowlani” otrzymali: kol. płk Stanisław Fituch, płk Jerzy Bąk, płk Włodzimierz Sekulski i płk Michał Srokowski.

Zebranie jednomyślnie zdecydowało o wyborze nowych władz Koła w głosowaniu jawnym i wyborze Prezesa Koła przez nowo wybrany Zarząd. Po podaniu przez komisję wyborczą kandydatur do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Wojewódzki, zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie: kol. płk Tadeusz Zawadzki, mjr Zdzisław Bigdowski.
W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego w skład 8-mio osobowego Zarządu Koła weszli kol. płk Czerwiński, płk Diduszko, ppłk Dziaduch, płk Mora, płk Regdosz, płk Romański, ppłk Warnicki Wiesław i mjr Warnicki Zbigniew.
Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybrał: Prezesa Koła kol. płk. Jana Regdosza, wiceprezesów: kol. płk. Mariana Morę i kol. ppłk. Wiesława Warnickiego, sekretarza – kol. płk. Stanisława Czerwińskiego, skarbnika – kol. płk. Stanisława Diduszko, członków zarządu: kol. ppłk. Andrzeja Romańskiego, kol. ppłk. Jana Dziaducha, kol. mjr. Zbigniewa Warnickiego.
W skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej Koła wybrani zostali kol. kol. płk Henryk Janus, płk Dionizy Łozowicki i ppłk Sławomir Szandrocho. W/w na 1-szym posiedzeniu wybrali spośród siebie: przewodniczącego – kol. płk. Henryka Janusa, wiceprzewodniczącego – kol. płk. Dionizego Łozowickiego i sekretarza – kol. ppłk. Sławomira Szandrocho.
Na delegatów na X Zjazd Wojewódzki we Wrocławiu wybrani zostali koledzy: płk Jan Regdosz, płk Jan Stępień, ppłk Wiesław Warnicki, płk Henryk Janus, płk Jarosław Fituch, płk Andrzej Kaczmarek, pani Halina Nowakowska.
Następnie głos zabrał nowo wybrany Prezes Koła, który podziękował wszystkim za zaufanie i wybór go na to stanowisko, zapewniając jednocześnie swoje pełne zaangażowanie w realizację planowanych przedsięwzięć i zadań statutowych. Przedstawił również plan zamierzeń Koła do końca 2016 r.
Ponadto zgłosił wniosek, aby ustępującemu Prezesowi Koła kol. płk. Janowi Stępniowi, który pełnił tę funkcję przez 4 kadencje, nadać tytuł Honorowego Prezesa Koła „Budowlani”. Zebranie wniosek ten przyjęło jednomyślnie.
Nowo wybrany Prezes Honorowy podziękował za zaufanie i wybór na tak zaszczytną funkcję, deklarując dalszą więź ze środowiskiem wojskowych budowlanych.
Następnie zebranie przyjęło jednomyślnie uchwałę programową na następną VII Kadencję działalności Koła „Budowlani”.
Na tym zebranie zakończono.
Tradycyjnie już wszystkich zebranych poczęstowano grochówką wojskową.

Jan Stępień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Święto Niepodległości we Wrocławiu.

Święto Niepodległości we Wrocławiu

Relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Geneza Święta Niepodległości.

Święto Niepodległości.

Materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY.

ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY /DNI, KTÓRE NAS ŁĄCZĄ: W RADOŚCI I ZADUMIE/

Materiał przygotowany przez Kolegę Antoniego Tunkiewicza.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz