OŚWIADCZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W wyniku transformacji ustrojowej w naszym kraju powstało polskie demokratyczne państwo prawne. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku powstała w wyniku kompromisu między ugrupowaniami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie, po konsultacjach z władzami kościelnymi  i po ogólnonarodowym referendum. Odwołuje się ona do idei liberalnych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych oraz patriotyczno-narodowych. Gwarantuje poszanowanie powszechnie uznawanych praw i wolności obywateli.
Dynamiczne zmiany zachodzące w wielu dziedzinach w naszym kraju po ostatnich wyborach parlamentarnych, przykuwają uwagę i są przedmiotem dyskusji  wśród polskiego społeczeństwa, w tym także członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Głoszonym racjom towarzyszą narastające konflikty wychodzące coraz częściej poza siedziby instytucji państwowych i sale parlamentarnych debat. Wystąpienia publiczne polityków są okazją do prezentowania przez nich różnorodnych opinii i argumentów. Swoją retoryką często wykraczają one poza dopuszczalne ramy kultury i przyzwoitości. Populistyczne hasła mają porwać społeczeństwo do walki o wyeliminowanie z życia publicznego tych, którzy w przeszłości służyli celom i ideałom uznawanym obecnie za co najmniej niesłuszne. Odnosi się wrażenie, że używane argumenty połączone ze zniewagami kierowane są także pod adresem żołnierzy, którzy w przeszłości najlepsze lata swojego życia poświęcili służbie Ojczyźnie, doświadczyli okrucieństwa wojny i wojennej tułaczki, odbudowywali, kraj ze zniszczeń wojennych, budowali zręby polskiej państwowości w warunkach narzuconych z zewnątrz, tworzyli kształt Wojska Polskiego i pracowali na rzecz społeczeństwa. Nie sprzyja to budowie wspólnoty narodowej o co często apeluje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, lecz do kolejnych podziałów społeczeństwa. Godzi w dobrze pojęty interes naszego państwa i życie publiczne jego obywateli.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zarówno w swoim Statucie jak i w uchwałach programowych kolejnych Zjazdów Delegatów zawsze przestrzegał zasady silnej więzi wojska z Narodem. Jego członkowie uważają nadal, że wojsko jest atrybutem suwerenności państwa i ze swej natury powinno być propaństwowe oraz lojalne wobec Narodu, któremu wiernie i godnie powinno służyć.
W stosunku do swoich członków Związek nasz pełni przede wszystkim funkcję integracyjną. Skupiając w swych szeregach byłych żołnierzy daje poczucie więzi i współuczestnictwa w działaniach na rzecz obrony ich ideałów oraz uprawnień zdobytych po trudach służby, a także prawa do godnego życia. W codziennej działalności łączą nas ścisłe więzi z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz lokalnymi władzami samorządowymi. Ma to podstawowe znaczenie dla integracji naszych związkowych środowisk z żołnierzami czynnej służby wojskowej oraz ze społecznościami lokalnymi. Współpraca z wojskiem, to wspomaganie przez nie niektórych dziedzin działalności związkowej, a zarazem podejmowanie działań przez jednostki organizacyjne Związku na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa państwa.
Członków naszego Związku cieszy postępująca profesjonalizacja Wojska Polskiego i jego modernizacja techniczna. Nie wszystko jednak nas zadawala. Niepokój budzi zwłaszcza niezwykle skomplikowana organizacja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju i ewentualnej wojny, stan szkolenia rezerw osobowych oraz niejasne koncepcje Obrony Terytorialnej. Istotną rolę w procesie niezbędnych zmian w tych dziedzinach powinien odgrywać nasz Związek, chociażby poprzez włączenie naszych przedstawicieli posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do prac koncepcyjnych związanych z doskonaleniem systemu obronnego państwa.
Wciąż aktualnym zadaniem statutowym Związku jest obrona godności i honoru wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, dbałość o ich dobre imię, o poszanowanie żołnierskiego munduru. Dokładamy  wszelkich starań, aby Związek był powszechnie uznawanym za rzecznika interesów i obrońcę praw żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej oraz ich rodzin. Działania naszej organizacji były, są i będą skierowane przeciw szkalowaniu żołnierskiej godności, nieposzanowaniu munduru i żołnierskiego honoru. Dawaliśmy temu wielokrotnie wyraz w formie kierowanych do władz petycji, czy publikowanych stanowisk, licznych polemik na łamach prasy wojskowej i cywilnej oraz wypowiedzi naszych członków w środkach masowego przekazu. Ważnym elementem naszego działania pozostaje obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, jak również podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych naszych środowisk.
Najważniejszym problemem, na rozwiązanie którego oczekują liczne  grupy emerytów i rencistów wojskowych jest korzystna dla nich zmiana dotychczasowego systemu waloryzacji i rewaloryzacji świadczeń oraz likwidacja emerytur tzw. „starego portfela”. Niestety, podejmowane do tej pory działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przedstawiciele kierownictwa resortu obrony narodowej oraz parlamentarzyści pozostawali głusi na nasze prośby, petycje i wnioski.
Zmiany jakie niesie ze sobą nowa sytuacja polityczna w naszym kraju będą miały wpływ na warunki życia każdego z nas, a także na całokształt funkcjonowania naszego Związku w podstawowych dziedzinach jego działalności. W związku z tym niezbędne jest ożywienie współpracy naszych struktur organizacyjnych na każdym poziomie ze stowarzyszeniami, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych porozumień.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że tworzenie prawa oraz jego nowelizacja jest domeną Sejmu i Senatu, przy poszanowaniu zasady nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Związek nasz jest legalną organizacja pozarządową i ma prawo oraz obowiązek działać zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie. Niezmienne pozostają cele statutowe naszego stowarzyszenia. Dlatego też działania jednostek organizacyjnych Związku w obecnej sytuacji powinny być skupione na:
1) organizowaniu spotkań środowiskowych z parlamentarzystami, w ramach których prezentować należy nasze racje dotyczące zwłaszcza równego traktowania ofiary krwi i życia żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny światowej i na terenie kraju, poszanowania praw nabytych i zapewnienia opieki socjalno-zdrowotnej należnej kombatantom, emerytom i rencistom wojskowym, umotywowane merytorycznie oraz przy zachowaniu statutowej zasady neutralności partyjnej i tolerancji światopoglądowej,
2) pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa poprzez aktywne uczestnictwo ogniw Związku w życiu społeczności i samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych,
3) zacieśnianie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej w celu pozyskiwania wsparcia finansowego i pozafinansowego oraz tworzenia odpowiednich warunków funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszego Związku.
Komunikowanie się z władzami i prowadzenie merytorycznych negocjacji niezależnie od naturalnych różnic w poglądach na liczne kwestie życia państwowego i społecznego będziemy traktować jako zasadę obowiązującą w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów dotyczących naszych środowisk.

  Prezydium Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Wigilia Koła „Saper”

W dniu 17.12.2015 r. (czwartek) w Hotelu JASEK odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe Koła SAPER ZŻWP. Uroczystość rozpoczął Prezes Koła – kol. Wacław MALEJ słowami najserdeczniejszych podziękowań skierowanych do kol. kol. Andrzeja JASKA – właściciela hotelu i sponsorów Lesława MAJEWSKIEGO i Adama KAJKOWSKIEGO za wspaniałomyślność oraz niezwykły gest dobrej woli. To m.in. właśnie dzięki nim, a także grupie kolegów (z kol. Józefem HAŁASEM na czele) bezpośrednio zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia, mieliśmy możliwość już kolejny raz spotkać się w tak wspaniałym i uroczym miejscu. Wielka rodzina saperów liczy już ok. 150 członków, a w spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób. To świadczy o głębokich więzach łączących naszą społeczność.

Niezwykle serdecznie i gorąco powitano, żony naszych zmarłych kolegów oraz członkinie Rodziny Wojskowej, sympatyków Koła, byłych naszych kolegów saperskiej służby. Uroczystość zaszczycili goście: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP Kol. Marian DĄBROWSKI, Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Zdzisław BARSZCZEWSKI, Prezes Honorowy Koła SAPER Kol. Jerzy MARCZAK, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych Pan ppłk Aleksander WLIZŁO, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu Pan ppłk Bolesław ZAWADZKI, Kierownik Sekcji Strzeleckiej Klubu Sportowego „ŚLĄSK” Pan por. Robert PIETRUCH, Pan gen. bryg. (r) Marek OLBRYCHT, Ksiądz kapelan mjr Marcin KWIATKOWSKI, Prezes Koła Nr 17 Techniki Wojskowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Prezes Koła Nr 29 Stowarzyszenia Saperów Polskich Pan Grzegorz DROGOWSKI, Prezes Koła Nr 2 Stowarzyszenia Saperów Polskich Pan Olgierd BARANOWSKI, Prezes Klubu Piechurów PERPEDES – Kol. Janusz KACZMAREK, sędziowie klasy państwowej w orientacji sportowej: Pani por. Anna WŁODARCZYK-SZYMAŃSKA i Pan dr Piotr CYCH, to osoby bardzo silnie związane z kołem „SAPER” i godne szczególnego wymienienia.
Gorąco powitano również kolegów nowo przyjętych do Koła SAPER, w osobach: Kol. Dariusz DYLONG, Kol. Bogdan PAWLIKOWSKI i Kol. Franciszek SZTURA.

Następnie Prezes udzielił głosu Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk. Bolesławowi ZAWADZKIEMU, który wręczył akt mianowania na stopień majora Kol. kpt. w st. spocz. Andrzejowi JASKOWI. Po gromkich brawach goście, koleżanki i koledzy z Koła pogratulowali awansu. Kol. Andrzej JASEK bardzo gorąco podziękował osobom, które wystąpiły z wnioskiem o awans oraz wszystkim zebranym za gratulacje.
Po wystąpieniu Kol. Andrzeja JASKA, Sekretarz Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej we Wrocławiu Kol. płk w st. spocz. Aleksander PODOLSKI, wręczył:

– Medale Pamiątkowe Towarzystwa Wiedzy Obronnej – 5 kolegom,

– Medale Towarzystwa Wiedzy Obronnej – 5 osobom,

– Dyplomy TWO – 7 osobom.

W dowód uznania i podziękowania za życzliwość oraz wspieranie działań statutowych Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego „SAPER”, zostali wyróżnieni przez Zarząd Koła SAPER:

– Odznaką Honorową ZŻ WP – 1 kolega,

– Medalem XXX lecia ZŻ WP – 2 kolegów,

– Medalem Pamiątkowym ZŻ WP – 3 koleżanki i 1 kolega,

– Medalem 15. lecia wstąpienia Polski do NATO – 2 kolegów,

– Dyplomem Okolicznościowym (urodzinowym) – 3 kolegów.

Te wyróżnienia zostały wręczone przez Prezesów Zarządu Wojewódzkiego i Koła SAPER.

Następnie Prezesa Koła w imieniu własnym, zarządu oraz nieobecnych na naszym spotkaniu koleżanek i kolegów życzył wszelkiego dobra, miłości i cudownie spędzonego czasu z bliskimi, a ten okres Świąt Bożego Narodzenia oby spowodował, żeby nasze życie stało się lepsze i radośniejsze. Życzył również wystrzałowego, bąbelkowego Sylwestra oraz spełnienia marzeń i by nadchodzący Nowy 2016 Rok był rokiem wielu zmian na lepsze.

Po tych życzeniach ks. kapelan mjr Marcin KWIATKOWSKI rozpoczął celebrowanie wigilii od poświęcenia opłatków i potraw wigilijnych. Wygłosił Słowo Boże, a my wszyscy po jego wysłuchaniu podzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem by za chwilę delektować się przygotowaną przez załogę hotelu JASEK pyszną wieczerzą, a także świetnymi przekąskami i wspaniałymi słodkościami. Wsłuchani w brzmiące z cicha w głębi sali kolędy, zatopiliśmy się w rozmowach z najbliższymi kolegami.

Na zakończenie spotkania kol. Prezes Koła wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP serdecznie podziękowali wszystkim za przybycie, jeszcze raz życząc by te Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2016 Rok, upłynęły w zdrowiu i radości.

Opracował : Wacław MALEJ

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Spotkanie kierownictw związków żołnierskich.

20 stycznia 2016 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia …” związków i stowarzyszeń żołnierskich, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK, wiceprezes; Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk dr Władysław TKACZEW, członek Zarządu Głównego TWO, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz; Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDEREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego; Związek Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i kpt. żegl Ryszard ZŁOCIŃSKI – członek Zarządu Dolnośląskiego; Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego.

Spotkanie otworzył gospodarz płk Wojciech OLENDREK i życzył nam owocnych obrad. Następnie zebranie poprowadził Przewodniczący Porozumienia … Krzysztof MAJER. Podsumowano dotychczasowe działania związkowe w 2015 r. Mimo zmniejszania się szeregów kombatantów, żołnierzy i inwalidów, udało się realizować przedsięwzięcia programowo-organizacyjne na dobrym poziomie. Wspólnie m.in. prowadzono uroczystości patriotyczno-religijne w miejscach pamięci narodowej we Wrocławiu i regionie. Popularyzowano tradycje i historię WP. Podkreślono doniosły fakt ufundowania i wręczenia sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP we Wrocławiu i Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie. Dbano o satysfakcjonowanie działaczy związkowych awansami oraz odznaczeniami resortowymi i regionalnymi. Podkreślono wzorową współpracę i życzliwość kierownictwa Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz jednostek wojskowych we Wrocławiu. Udało się sfinalizować sprawę posadowienia kopii tablicy upamiętniającej Defiladę Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 26 maja 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Tablica wróciła na plac w przeddzień inauguracji pobliskiego Narodowego Forum Muzyki. Godzi się odnotować też fakt wyremontowania poniemieckiego schronu i zorganizowania przez aktyw ZWiRWP Izby Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie. Ogólnopolski zasięg miały zaś majowe obchody 70-lecia Zwycięstwa i działalności Związku Inwalidów Wojennych RP na Dolnym Śląsku. Jesteśmy wdzięczni Dolnośląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu i Dowódcy Garnizonu WP za wsparcie wielu naszych działań.

Wyrażano niepokój słabym zainteresowaniem większości szkół bezpośrednim kontaktem uczniów z kombatantami i weteranami w ramach „żywych” lekcji historii oraz niestety „starzenia” się szeregów członkowskich naszych stowarzyszeń. Na koniec obrad przedstawiono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2016 rok. Priorytetem będą dla nas organizowane wspólnie historyczne konferencje popularnonaukowe oraz godne uczczenie rocznic i świąt wojskowych. Przez aklamację obowiązki prezydenta Porozumienia … na kolejny rok powierzono ponownie Krzysztofowi MAJEROWI. Warto podkreślić, że jesteśmy ewenementem w skali krajowej, bo planowe współdziałanie związków wojskowych we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje od 1997 r. i znajduje naśladowców na szczeblu wielu miast i powiatów. Mamy nadzieję, że niedługo do naszego grona wojskowych przyjaciół uda się zaprosić kolejnych sojuszników.

płk /s/ Krzysztof MAJER

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Zebranie sprawozdawcze Koła ZŻWP „LOTNIK”.

W dniu 14.01.br w Kole ZŻWP „Lotnik” w Oleśnicy odbyło się zebranie sprawozdawcze.
Zebranie prowadził prezes Koła ppłk Z. Nagórny, który w pierwszej części obrad przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za 2015 rok.
Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik mł. chor. W. Jędrzejczak a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący ppłk F. Dunowski. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek, aby Zarządowi Koła udzielić absolutorium. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie prezes przedstawił plan pracy na rok 2016 i preliminarz wydatków finansowych.

Do Koła przyjęto 3 nowych członków. Są to:

 1. Janusz Gałązka,
 2. Stanisław Śmitkowski,
 3. Edward Marcińczak.

Zgodnie z Uchwałą ZG ZŻWP z dnia 10.11.2015 r. prezes uhonorował najbardziej aktywnych członków koła następującymi wyróżnieniami:

 1. ZŁOTYM KRZYŻEM ZŻWP:
 • mjr. Franciszka Starobrata.
 1. SREBRNYM KRZYŻEM ZŻWP:
 • ppłk. Bronisława Dłubaka,
 • ppłk. Feliksa Dunowskiego,
 • ppłk. Tadeusza Ferensa,
 • mł.chor. Witolda Jędrzejczaka.

Uchwałą Zarządu Koła następującym członkom zostały wręczone dyplomy:

 • pani Joanna Just-Kempa,
 • pani Maria Kornalewska,
 • ppłk Zdzisław Otfinowski,
 • ppłk Zdzisław Rydz,
 • mjr Antoni Gabriel Szymański,
 • mjr Ryszard Nowak,
 • kpt. Janusz Kłeczek,
 • st. chor. szt. Radosław Bednarz,
 • st. chor. szt. Kazimierz Kluba,
 • st. chor. szt. Krzysztof Cholewo,
 • sierż. Marek Zabiegło.

Zebranie zakończono przy lampce szampana wspominając rok ubiegły i snując plany na rok 2016.

Treść i foto: F. Starobrat

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZŻWP WE WROCŁAWIU W DNIU 14.12.2015 R.

      14 grudnia 2015 roku o godzinie 10.00 w Klubie 4. RBLog rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2015 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2016 rok.
Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad była informacja na temat sytuacji w Kole im. ŚOW w związku z nieskutecznymi próbami wyboru nowego prezesa koła. Informacji udzielił płk Witold Słowiński.
Kolejnym punktem porządku obrad było wręczenie przez Prezesa Honorowego ZW gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego i Prezesa ZW płk. Mariana Dąbrowskiego wyróżnień za wieloletnie zaangażowanie w pracy na rzecz naszego związku.

Uhonorowani zostali Koledzy –

Wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZW ZŻW:

 • st. chor. szt. BANDOSZ Edward – im. Z. Ohanowicza;

 • płk KOŁOSOWSKI Henryk – im. dr. Kassolika;

 • mjr ŚWIDERSKI Ryszard – im. Piastów Śląskich.

Dyplomem uznania:

 • płk DĄBROWSKI Jerzy – im. 3 KOP;

 • płk FITUCH Janisław – Budowlani;

 • st. chor. szt. GADZIŃSKI Józef – im. Z. Ohanowicza;

 • płk ŁAWNICZEK Lucjan – Ziemia Oleśnicka;

 • mjr MALEJ Wacław – Saper;

 • ppłk NAGÓRNY Zbigniew – Lotnik;

 • płk SĘDZIAK Bogdan – Piastów Śląskich;

 • płk SITARZ Adolf – im. Z. Ohanowicza;

 • płk STĘPIEŃ Jan – Budowlani;

 • płk URBANIAK Zdzisław – dr. Kassolika.

Medalem pamiątkowym:

 • ppłk JAROSZYŃSKI Wacław – im. Z. Ohanowicza;

 • płk KOCIEMSKI Czesław – im. Z. Ohanowicza;

 • ppłk KRZYSZTOF Marian – im. Z. Ohanowicza.

Następnie głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2015 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na:

 1. wręczenie nowego sztandaru:

 • organizacja uroczystości w dniu 13.06.2015 r.;

 • rozliczenie zbiórki publicznej;

 • wykonanie miejsca godnego przechowywania Sztandaru – podziękowania dla płk. Adolfa Sitarza i jego współpracowników.

 1. Podpisanie porozumienia pomiędzy Komendantem Szpitala Wojskowego a Prezesem ZW ZŻWP dotyczącego zasad współpracy Koła ZŻWP im dr. Kassolika z administracją szpitala.

 2. Nawiązanie współpracy z Europejskim Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu.

 3. Koła LOTNIK i Ziemi Oleśnickiej podpisały Porozumienie o współpracy z Powiatowym Kołem ZWiRWP w Kościanie.

Następnie przedstawił przedsięwzięcia na 2016 rok omawiając najważniejsze:

 1. Obchody 35 rocznicy powstania ZŻWP:

 • Plany ZG ZŻWP – konkurs literacki, konkurs fotograficzny, galeria miejsc pamięci, konferencje planowane na dzień 5-6.07.2016 r.;

 • Plany ZW ZŻWP na dzień 13.06.2016 r. (rocznica wręczenia sztandaru).

 1. Plan współpracy na 2016r.:

 • Zaplanowane przedsięwzięcia ujęte w Planie DGRSZ na 2016 r..

Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Wiceprezesa ds. obronnych ppłk Jerzego Kłodkowskiego oceny działalności obronnej w 2015 roku oraz kierunków działalności w 2016 roku.
Jako następny wystąpił Wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper złożył sprawozdanie z rocznej działalności ZW w zakresie udzielania pomocy socjalnej i zdrowotnej. Przedstawił również kierunki działalności socjalnej i zdrowotnej na 2016 rok.
Wiceprezes – skarbnik przedstawił koncepcję preliminarza dochodów i wydatków na 2016 rok.
Jako następny głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2015 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2016 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Jerzy Dąbrowski, płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński.
Ważnym głosem było wystąpienie Przewodniczącego WKR Kol. st. chor. szt. Władysława Szczerka w sprawie przygotowania danych i wykonania sprawozdań z działalności kół za 2015 rok.
Jako kolejny wystąpił płk Czesław Kociemski, który zapoznał członków ZW z działaniami w ramach FPEiRW a następnie z efektami osobistej pracy – pomocy członkom naszej organizacji w uzyskiwaniu finansowej pomocy z funduszu socjalnego przy WBE Wrocław.
W sprawie wykonania sprawozdań z działalności kół za 2015 rok szczegółowych wytycznych udzielił płk Jerzy Dąbrowski.
Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie Uchwałę nr 23/IX/2015 ZW ZŻWP z dnia 14 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2016 rok oraz Uchwałę nr 24/IX/15 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP im. ŚOW we Wrocławiu.

W kolejnym punkcie Prezes ZW przedstawił Ocenę działalności ZW w 2015 roku i główne zadania do realizacji w 2016 roku. Jako najważniejsze zadanie wskazał przygotowanie Kół do kampanii sprawozdawczo wyborczej.
Na koniec wystąpienia podziękował Zarządowi i Prezydium a w szczególny sposób wiceprezesowi ds. społecznych kol. płk Lucjanowi Ławniczkowi, sekretarzowi kol płk Mirosławowi Wierciochowi i Skarbnikowi – wiceprezesowi Adamowi Chodaczyńskiemu za twórcze wspieranie i inicjatyw w sferze kierowania naszą organizacją.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił do sąsiedniej sali na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe, na którym Prezes ZW płk Marian Dąbrowski i wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek,  w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył:

Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Klasy III – Krzyż Srebrny:

 • Pan POTYRAŁA Zbigniew – Burmistrz Twardogóry – Ziemia Oleśnicka;

 • Pan BRONŚ Jan – Sekretarz Powiatu Wrocławskiego – Ziemia Oleśnicka.

Prezes Zarządu wojewódzkiego wręczył również Medale Pamiątkowe: Prezesowi Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych kapitanowi Konstantemu Ignaczakowi oraz Prezesowi Zarządu, wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego pułkownikowi Krzysztofowi Majerowi.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper, Krzysztof Majer

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Integracyjne Spotkanie Wigilijne w Oleśnicy.

W czwartek 10 grudnia b.r. w oleśnickim hotelu „Perła” już po raz czwarty Koło ZŻWP „Lotnik”  w Oleśnicy było organizatorem „Integracyjnego Spotkania Wigilijnego” dla członków Stowarzyszeń i Związków Kombatanckich działających na terenie Oleśnicy.
Oprócz koleżanek i kolegów z Koła „Lotnik” w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

 • Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z P. Prezesem Krzysztofem Sycianko,
 • Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z P. Prezes Marią Hawińską,
 • Związku Inwalidów Wojennych RP z P. Prezes Danielą Radziwoń,
 • Związku Sybirakówz P. Prezes Genowefą Suwałą,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z P. Prezes Stefanią Koller,
 • ZŻWP z Koła im „Ziemi Oleśnickiej” z P. Prezesem płk Lucjanem Ławniczkiem reprezentującym jednocześnie ZW ZŻWP .

Nasze spotkanie uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz Miasta i Powiatu z Wiceburmistrzem Miasta Oleśnicy P. Jarosławem Sadowskim na czele oraz Dowódca Garnizonu Oleśnica P. ppłk Dariusz Zaremba i ksiądz Sebastian  z parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy.
Zebrani gromkimi brawami powitali delegację Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora w Kościanie z P. Prezesem Tadeuszem Mylerem jednocześnie wiceprezesem Wielkopolskiego Oddziału ZWiR WP w Poznaniu i członka Zarządu Głównego.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele lokalnej prasy: „Panoramy Oleśnickiej”, „Oleśniczanina” i portalu internetowego „Moja Oleśnica”.
Po powitaniu obecnych Prezes Koła „Lotnik” ppłk Zbigniew Nagórny podsumował  pracę wykonaną w kończącym się roku, a w szczególności tą jaką wykonaliśmy wspólnie z Kołem ZŻWP im „ Ziemi Oleśnickiej” na rzecz integracji całego naszego środowiska. Należały do nich  spotkania z okazji „Dnia Zwycięstwa”, „Dnia Kombatanta”, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, „Dnia Niepodległości” i spotkania wigilijnego.
W roku 2016 będziemy kontynuować współpracę.
Następnie głos zabierali nasi goście składają obecnym życzenia z okazji zbliżającej się Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia świętowanych przez Polaków zgodnie z tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie oraz zbliżającego się Nowego 2016 Roku.
Wyjątkowe były życzenia P. Tadeusza Mylera bo zostały połączone z wyróżnieniem kol. kol. Zbigniewa Nagórnego i Lucjana Ławniczka Srebrnymi Krzyżami Zasługi dla ZWiR WP.
Kolejny punkt programu to wystąpienie ks. Sebastiana, który po odczytaniu ewangelii, pobłogosławił opłatki i złożył obecnym życzenia.
Ponownie głos zabrał Prezes Koła „Lotnik” Z. Nagórny, który powiedział:
„ŻYCZĘ PAŃSTWU i WASZYM NAJBLIŻSZYM , BY WIGILIJNY WIECZÓR, ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NOWY 2016 ROK UPŁYNĘŁY W ZDROWIU i RADOŚCI , BY NIGDY NIE ZABRAKŁO WAM ZAPAŁU ORAZ WYTRWAŁOŚCI W SPOŁECZNYM DZIAŁANIU NA RZECZ INTEGRACJI NASZYCH ŚRODOWISK „.
I tu nastąpiły najważniejsze punkty spotkania: po pierwsze dzielenie się opłatkiem, składanie sobie wzajemnych życzeń, a na koniec degustacja wigilijnych potraw przygotowanych przez personel restauracji i rozmowy w gronie najbliższych.
Do spotkania na następnej Wigilii w tym samym niezmienionym składzie !!!

 

This slideshow requires JavaScript.

Tekst i foto : F. Starobrat

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

mjr WP Jan Gałązka odszedł na „Wieczną wartę”!

5 grudnia b.r. z wielkim żalem pożegnaliśmy kolegę mjra WP Jana Gałązkę. Człowieka o wielkim sercu i niebywałej dobroci, naszego kolegę ze służby, ZŻWP, działkowca, pszczelarza i sąsiada.Po odbyciu czynnej służby, którą odbywał w Łodzi w 1957 roku skierowany został do Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Oleśnicy. Po jej ukończeniu pozostał w Oleśnicy pracując na różnych stanowiskach, od instruktora cyklu eksploatacji do komendanta lotniska.Po odejściu w 1987 roku na zasłużoną emeryturę aktywnie uczestniczył w życiu ZŻWP, Polskim Związku Działkowców uprawiając działkę w ROD „Relaks” oraz Powiatowym Zrzeszeniu Pszczelarzy w Oleśnicy. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony dla ZŻWP w formie krzyża i innymi medalami MON.

W imieniu ZŻWP i PZD mjra Jana Gałązkę pożegnał wiceprezes zarządu Koła „Lotnik” kol. Zbigniew Knapek (jednocześnie prezes ROD „Relaks”), a w imieniu PZP kol. Czesław Trzciański.

Będzie nam Pana Jana brakować!

Panie Janie zostanie Pan na zawsze w naszej pamięci!

Spoczywaj w pokoju!!!

Cześć Twojej pamięci!!!

This slideshow requires JavaScript.

Tekst i foto: F. Starobrat

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Z wizytą u radiotechników.

Z inicjatywy sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu ppłk. Mirosława Wierciocha 23 listopada 2015 roku została zorganizowana wycieczka na posterunek radiotechniczny „Backbone” w Wiewiórczynie. Na posterunku tym pracuje nowoczesna, polskiej produkcji, stacja radiolokacyjna NUR-12M. Jest to trójwspółrzędny radar dalekiego zasięgu przeznaczony do kontroli obszaru powietrznego. Umożliwia wykrywanie obiektów powietrznych, określanie ich współrzędnych (azymut, odległość, wysokość), śledzenie automatyczne tras wybranych obiektów, a także elektroniczną identyfikację oraz peleng źródeł zakłóceń aktywnych.
Więcej dowiedzieć się można o polskich stacjach radiolokacyjnych na stronie http://dziennikzbrojny.pl/artykuly
, które są dowodem, że i w Polsce są ośrodki przemysłowe charakteryzujące się dużym stopniem innowacyjności i produkcją urządzeń na najwyższym światowym poziomie.
Wśród uczestników wyjazdu byli m.in. dawni dowódcy 35 batalionu radiotechnicznego we Wrocławiu pułkownicy Bogdan Sędziak i Aleksander Kierys. Byliśmy zgodni, że jest to super nowoczesny sprzęt, o którym kiedyś można było tylko pomarzyć. Niestety ze względu na tajemnicę wojskową nie mogliśmy wykonać zdjęć wewnątrz obiektu ale obsługa cierpliwie wyjaśniała nam tajniki posterunku. Uwieczniliśmy swój udział zdjęciami na zewnątrz posterunku. Miłym akcentem było wręczenie przez Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP płk.Krzysztofa Majera Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP płk Marianowi Dąbrowskiemu odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK „Szlak 2. Armii Wojska Polskiego”. Dziękujemy serdecznie dowództwu 31 batalionu radiotechnicznego za zorganizowanie interesującego i propagującego osiągnięcia polskiej radiolokacji, przedsięwzięcia.

This slideshow requires JavaScript.

Mirosław Wiercioch
Foto: Roman Teper, Marek Cembrzyński, Krzysztof Majer
Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

WYCIECZKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA DO OPOLA, ROGOWA OPOLSKIEGO I PRÓSZKOWA

Zarząd Koła Saper ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego i Klub Piechurów Perpedes, zorganizowali ostatnią w tym roku wycieczkę na Opolszczyznę. W dniu 11.10.2015r. o godz.8. 00 nasza zintegrowana klientela turystyczna, wyruszyła spod bramy CSWInż. i Chem. do Opola. Kierownik wycieczki Jerzy Marczak bardzo gorąco powitał wszystkich uczestników wycieczki, zapoznał z jej programem oraz pożyczył wspaniałego samopoczucia i wielu sympatycznych wrażeń. Następnie przewodnik i zarazem pilot Piotr Trojanowski, omówił bardzo szczegółowo niedzielną eskapadę i utartym już szlakiem, po niecałych dwóch godzinach jazdy przybyliśmy na zwiedzanie Starego Miasta i pięknego Ratusza. Ratusz w Opolu stanowi budynek, znajdujący się w dzielnicy Śródmieście. Wzniesiony został w 1864 r. i częściowo w 1936 r., w stylu neorenesansowym na wzór florenckiego pałacu Vecchio, w miejscu wcześniejszej budowli. W średniowieczu, w miejscu obecnego ratusza, znajdował się drewniany dom kupiecki, W XIV wieku zdecydowano postawić budowlę z cegieł- ratusza. W XVI w. postawiono wieżę z zegarem i dzwonem. W 1740r. postawiono barokową wieżę z charakterystyczną cebulastą kopułą. Ratusz przetrwał bombardowania w czasie II wojny światowej i służy do dzisiaj jako siedziba władz miejskich. Z wieży wykonywany jest codziennie hejnał Opola. Po zwiedzeniu Ratusza, podziwialiśmy Rynek, który zachował średniowieczny kształt, typowy dla ówczesnych miast tego regionu. Opolski Rynek mocno ucierpiał w 1945r. podczas zdobywania miasta przez Armię Czerwoną. Zniszczeniu uległa większość zabytkowych kamieniczek na pierzei zachodniej i wschodniej. Pozostałe odbudowano po wojnie, jednak większość nie nawiązuje kształtem do dawnych przedwojennych. Architekci polscy nadali nowym budynkom kształty nawiązujące do baroku. Mieliśmy okazję podziwiać pierzeję północną, wschodnią, południową i zachodnią, różniące się zabudową i niepowtarzalnym urokiem i wyglądem. Kolejnym obiektem godnym uwagi to Wzgórza Uniwersyteckie. Są najwyższym wzniesieniem w obrębie starego miasta, osiągające 165m ponad poziom morza. W swej ponad 1000-letniej historii nosiło różne nazwy. Początkowo nazywano je Górą Wapienną, bo w średniowieczu istniał tu kamieniołom i wyrobisko kamienia wapiennego oraz piece, w których wypalano wapno . Stąd nazwy ulic – Wapienna dzisiaj Piwna i równoległa do niej, tylko częściowo Kamienna. W późniejszych czasach miejsce to nazywano Wzgórzem Wojciechowym, Dominikanów, Kolegiackim, Klasztornym, Zamkowym, a nawet Opolskim Akropolem. Po 1996r.przyjęto nazwę Uniwersyteckiego, bo tu ulokowano główne budynki Uniwersytetu Opolskiego Colegium Maius i Colegium Minus. Historia Wzgórza jest bardzo bogata i nie sposób go opisać w całym jej bogactwie. Obecnie Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu można nazwać muzeum rzeźby uratowanej na wolnym powietrzu.. Renowacje stojących tam pomników, zostały sfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Ratowania zabytków Śląska Opolskiego, Ministerstwa Kultury i prywatnego sponsora Karola Cebulę. Zgodnie z planem wycieczki, godna zwiedzenia była Katedra- Kościół katedralny świętego Krzyża- rzymsko-katolicki Kościół parafialny, a także katedralny. Dnia 3 kwietnia 1964r. świątynia została wpisana do rejestru województwa opolskiego. Obecny kościół powstał w XV wieku w miejscu wcześniejszych z XI i XIII wieku, i był wielokrotnie przebudowywany. Dzięki wieżom o wysokości 73 m, jest najwyższą budowlą w mieście. W świątyni znajduje się obraz Matki Boskiej Opolskiej ( MBO ), sprowadzony tu na stałe w 1702r. z Piekar Śląskich. W jednej z bocznych absyd stoi ołtarz z obrazem MBO ukoronowany w 1983r. przez papieża Jana Pawła II. Po obu stronach ołtarza umieszczono anioły, a jego szczytu, znajduje się wizerunek Boga Ojca w towarzystwie aniołków. W południowym fragmencie katedry znajduje się Kaplica Piastowska, zbudowana na przełomie XV i XVI wieku. Z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy na ścianie północnej drzewo genealogiczne Piastów Opolskich. Całość uzupełniają dwa barwne witraże, przedstawiające zabytki Opola, m.in. Katedrę, Ratusz, i Wieżę Piastowską. Znajdują się tutaj: Kaplica św. Jadwigi, św. Anny, a we wnęce gotycka chrzcielnica z XIV w. – najstarszy zabytek w świątyni. W świątyni są także dwie ambony, starsza wykonana w stylu renesansowym, druga wykonana w stylu klasycystycznym przez Jana Echtera w 1805r. Organy katedralne powstały w 1898r. Zobaczyliśmy także Opolską Wenecję ( OW ). Tworzy ją szereg uroczych kamienic, które w połączeniu z kanałem dają piękny widok, przypominający właśnie Wenecję, OW najbardziej prezentuje się od ulicy Piotrowskiej. 10 czerwca 2007r.uruchomiona została iluminacja fragmentu rzeki Młynówki, od mostu Katedralnego do Zamkowego. Obecnie znajduje się 8 mostów nad Młynówką, którą można odseparować od Odry dzięki nowo wybudowanym śluzom przy moście katedralnym oraz na południowym krańcu Wyspy Pasieki. Nie mogliśmy nie zobaczyć Wieży Piastowskiej tj. okrągłej wieży wolnostojącej w płd.- wsch. narożniku nieistniejącego obecnie Zamku Piastowskiego w Opolu. Jest jednym z najstarszych zabytków architektury obronnej w Polsce, zbudowany około 1300r. o wysokości 42m. Kolejną atrakcją, którą zwiedziliśmy to Amfiteatr Opolski- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Od czerwca1963, oprócz 1982 i 2010r., odbywa się tutaj krajowy Festiwal Piosenki Opolskiej. Widownia liczy obecnie 3633 miejsc siedzących, a przed przebudową prawie 4800 miejsc. Zobaczyliśmy także Staw Zamkowy. Pierwotnie była tu fosa otaczająca zamek książęcy. Zamek został rozebrany w 1930r., a z części fosy utworzono staw. Nad brzegiem stawu w 1909r. zbudowany został drewniany domek nazywany „ Domkiem lodowym”. Podczas powodzi w 1997r. domek został całkowicie zalany i uszkodzony. Obecnie po rekonstrukcji, mieści się tutaj restauracja Piramida, natomiast staw zamieniony na największa fontannę w mieście. I na tym zakończyliśmy zwiedzanie Opola. Bardzo zmęczeni ale zadowoleni, udaliśmy się do Hotelu „Zajazd Krapkowice”, gdzie zjedliśmy bardzo smaczny obiad i zregenerowaliśmy siły do dalszego zwiedzania. Udaliśmy się obecnie do Rogowa Opolskiego, aby podziwiać renesansowy zamek ( obecnie pałac ), zbudowany w XVI w. przez Ród Rogoyskich. Najstarszą część stanowią dwa renesansowe skrzydła mieszkalne z narożną basztą. W czasie ostatniej wojny i po wojnie zamek uległ zniszczeniu. W latach 60. ruiny przejęła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu i rozpoczęła jego odbudowę, którą zakończyła w 1975r. Obecnie w zamku znajduje się oddział zbiorów zabytkowych biblioteki. Mieliśmy okazję oglądać rękopisy z XIV w., książki drukowane od poł. XV do końca XVIII w. i zbiory zabytkowej grafiki i kartografii w tym prawie komplet map śląskich. Ostatnim obiektem, który zobaczyliśmy to Zamek w Prószkowie, uważany przez niektórych historyków za pałac. Należał do rodu Prószkowskich, zbudowany około XVI w. na planie prostokąta z dziedzińcem wewnętrznym. Był otoczony fortyfikacjami bastionowymi. Zniszczony przez Szwedów w 1644r. został odbudowany, a w XVIII i XIX wieku przebudowany. Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej. Zachowały się krużganki dziedzińca i barokowe wnętrze. I na tym zakończyliśmy zwiedzanie pięknej Opolszczyzny. Około godz.18.00 bardzo zmęczeni i jednocześnie naprawdę zadowoleni, udaliśmy się do Wrocławia. Na zakończenie chciałbym najserdeczniej podziękować naszym niezawodnym turystom za mężne znoszenie trudów eskapady, bardzo dziękuję Prezesowi Koła Saper Koledze W. Malejowi za wykonanie pięknych zdjęć, pilotowi i jednocześnie przewodnikowi P. Trojanowskiemu za wzorcowe przygotowanie wycieczki oraz Panu Czesławowi- naszemu kierowcy za bezpieczną i kulturalną jazdę. Do spotkania w przyszłym roku, na wycieczkach zagranicznych i krajowych.

This slideshow requires JavaScript.

Jerzy Marczak
foto: Wacław Malej

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI we WROCŁAWIU

2015.11.11 – Święto Niepodległości – część I – przypomnienie

2015.11.11. Cz.II – Święto Niepodległości – relacja

2015.11.11. Cz.III – Święto Niepodległości

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj