ŚWIDNICA-UROCZYSTOŚCI

To zaproszenie właściwie wyjaśnia wszystko. A więc współpracę organizacji kombatanckich i żołnierskich oraz znaczenie Patronatu Honorowego. Pierwsza część uroczystości jak co roku odbyła się pod pomnikiem Sapera WP. Powitaniem przybyłych rozpoczął uroczystość niezawodny społeczny organizator Pan Tadeusz Grabowski. Następnie zgodnie z ustaloną już tradycją prowadzenie uroczystości przejmuje uczeń III LO, klasy mundurowej. Po odegraniu Hymnu Państwowego przez orkiestrę miasta Świdnicy, głos zabrał Prezes Koła ZŻWP, omawiając krótko historię garnizonu WP w Świdnicy, zaznaczając, że pomnik przy którym odbywa się uroczystość jest pozostałością po 21 Batalionie Saperów i stanowi jedyną pamiątkę historyczną garnizonu. Nawiązuje również co łączy obydwie uroczystości. Na wszystkich frontach II Wojny Światowej zginęło 2317 saperów w tym w Katyniu i Miednoje 234. Nastąpiło składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem przez przedstawicieli władz samorządowych i organizacji kombatanckich, przedstawicieli służb mundurowych i innych. Krótką część artystyczną zaprezentowali uczniowie III LO oraz 3 Gimnazjum im. Gen. M. Zmorskiego. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił Wiceprezes ZW ZŻWP kol. Adam Chodaczyński, który na bieżąco wspiera nasze koło. Na zakończenie tej części uroczystości Prezes Koła serdecznie podziękował za liczny udział organizacji, sztandarów, przedstawicieli władz miasta i powiatu a szczególnie młodzieży szkolnej. Przy dźwiękach orkiestry w sformowanej kolumnie pomaszerowano na Plac Św. Małgorzaty gdzie odbyła się bardzo podniosła uroczystość związana z 77 Rocznicą zbrodni Katyńskiej.

Tadeusz Bortnik

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

X Jubileuszowy Zjazd ZŻWP we Wrocławiu

Pod hasłem „Zawsze Wierni Ojczyźnie” obradował 27 marca br. X Wojewódzki Zjazd Delegatów Po złożeniu sprawozdań przez władze statutowe odbyła się wielowątkowa dyskusja. Udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. Wybrano 21-osobowy Zarząd Wojewódzki, 5-osobową Komisję Rewizyjną, 3-osobowy Sąd Koleżeński oraz trzech delegatów na Zjazd Krajowy. Prezesem został wybrany ponownie płk Marian Dąbrowski.

Obrady zjazdu rozpoczął Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk mgr inż. Marian Dąbrowski witając:

 • Kolegów Delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w kołach,

 • Przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego Pana Damiana Mrożka,
 • Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pana gen.dyw. dr. Franciszka Puchałę,
 • Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Pana gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego,
 • Przedstawiciela Prezydenta Wrocławia ppłk inż. Tadeusza Lenkiewicza,
 • Przedstawiciela Burmistrza Gminy Rawicz Panią Beatę Aszkiełowicz – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
 • Kol. gen. bryg. Zdzisława Wijasa -przedstawiciela koła im. gen. Ohanowicza,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Pana kpt. mgr inż.Konstantego Ignaczaka,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych – Pana płk mgr. inż. Wojciecha Olenderka,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związka Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im.Franciszka Gągora Pana płk mgr. Krzysztofa Majera,
 • Prezesa Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ-Pana płk Andrzeja Lazarka,
 • Pana płk Ryszarda Woźniaka – przedstawiciela Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa,
 • Przewodniczącego Towarzystwa Wiedzy Obronnej – Pana płk Władysława Tkaczewa,
 • Sekretarza ZO Towarzystwa Wiedzy Obronnej – Pana płk mgr. Aleksandra Podolskiego,
 • Dyrektora Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. Rozłubirskiego – Pana płk dr Andrzeja Kotlińskiego,
 • Właściciela Hotelu Jasek – Pana mjr Andrzeja Jaska,
 • Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gaj – Pana ppłk Stefana Zydorowicza.

Po powitaniu delegatów i zaproszonych gości Prezes ZW poprosił Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pana gen.dyw. dr. Franciszka Puchałę i Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Pana gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego o wręczenie wyróżnień za zasługi dla ZŻWP.

Na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Kapituła Krzyża wyróżniła:

 1. Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego I Klasy Złotym z Gwiazdą:
 • ppłk Tadeusza Bortnika,
 • płk Jerzego Marczaka
 • płk Lucjana Ławniczka
 1. II Klasy Krzyżem Złotym:
 • ppłk Kazimierza Derkacza
 • st. chor. szt. Wiesława Szczerka
 1. III Klasy Srebrnym:
 • mjr Wacława Maleja.

Za działalność na rzecz Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Pisemnym Podziękowaniem został wyróżniony kol. płk Czesław Kociemski.

Następnym punktem obrad było przedstawienie przez Prezesa ZW sprawozdania z działalności ZW za okres kadencji (2013 – 2017). Kolega st. chor. szt. Władysław Szczerek jako kolejny przedstawił sprawozdanie z pracy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, w konkluzji składanego sprawozdania wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi wojewódzkiemu.

Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego Kolega st. chor. szt. Mieczysław Lisiewski poinformował delegatów, że w trakcie kadencji nie została zgłoszona żadna sprawa do rozpatrzenia przez WSK.

Jako następny wystąpił Przewodniczący Komisji Mandatowej płk Jerzy Dąbrowski podając dane dotyczące frekwencji (na 68 delegatów stawiło się na zjazd 56 delegatów, 82%). Na podstawie przedstawionych danych stwierdził, że decyzje zjazdu będą prawomocne.

W kolejnym punkcie obrad głos zabierali zaproszeni goście, którzy składali życzenia owocnych obrad i sukcesów w dalszej działalności związku.

Następnie rozpoczęto dyskusję na temat dotychczasowych osiągnięć ZW i wyzwań przed którymi stoi WO ZŻWP. Koledzy zabierający głos najczęściej przedstawiali konieczność dokonania zmian w statucie w celu dostosowania go do dzisiejszych realiów (zerwane porozumienie o współpracy przez Ministra ON). Wnioski z dyskusji zaprezentowane będą przez delegatów w trakcie Krajowego Zjazdu ZŻWP.

Ważnym punktem było poddanie przez Przewodniczącego zjazdu płk Lucjana Ławniczka wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zjazd udzielił absolutorium jednogłośnie.

Po przedstawieniu przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz wojewódzkich związku i delegatów na XI Krajowy Zjazd ZŻWP oraz po wybraniu Komisji skrutacyjnej odbyły się wybory.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji skrutacyjnej płk Stanisław Murzyn poinformował, że głosowało 54 delegatów i w wyniku głosowania wybrano:

 1. Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu – Kol. Marian Dąbrowski (54 głosy uzyskane).
 2. Delegatów na zjazd krajowy:
 • Kol. Marian Dąbrowski (51 głosów uzyskanych);
 • Kol. Adam Kęstowicz (48 głosów uzyskanych);
 • Kol. Lucjan Ławniczek (51 głosów uzyskanych).
 1. Członków Zarządu Wojewódzkiego:
 • Kol. Jan Barański;
 • Kol. Tadeusz Bortnik;
 • Kol. Adam Chodaczyński;
 • Kol. Jerzy Dąbrowski;
 • Kol. Kazimierz Derkacz;
 • Kol. Janisław Fituch;
 • Kol. Adam Kęstowicz;
 • Kol. Adam Kowalczyk;
 • Kol. Celestyn Kwiecień;
 • Kol. Marek Leśniak;
 • Kol. Lucjan Ławniczek;
 • Kol. Zbigniew Nagórny;
 • Kol. Jan Regdosz;
 • Kol. Adolf Sitarz;
 • Kol. Jan Stępień;
 • Kol. Bolesław Tabor;
 • Kol. Roman Teper;
 • Kol. Mirosław Wiercioch;
 • Kol. Zdzisław Wijas;
 • Kol. Adam Wojtaszewski.
 1. Członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej:
 • Kol. Karol Horniczan;
 • Kol. Rajnhard Majcher;
 • Kol. Zbigniew Knapek;
 • Kol. Andrzej Pietrzykowski;
 • Kol. Zbigniew Warnicki.
 1. Członków Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego:
 • Kol. Henryk Duda;
 • Kol. Włodzimierz Kaucz;
 • Kol. Mieczysław Lisiewki.

Następnie głos zabrał Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pan gen.dyw. dr. Franciszek Puchała przedstawiając ocenę działalności ZŻWP na Dolnym Śląsku. Stwierdził, że ZW ZŻWP we Wrocławiu należy do najlepiej pracujących zarządów w całym związku. Podziękował za dotychczasową pracę i życzył sukcesów w działalności społecznej w przyszłości.

Przewodniczący zjazdu ogłosił 10 minutową przerwę, w trakcie której, nowo wybrane władze wojewódzkie odbyły swoje pierwsze posiedzenia. Wynikiem tych posiedzeń były następujące rozstrzygnięcia:

 1. Ustalono skład Prezydium ZW:
 • wiceprezes ds. społecznych – Kol. Lucjan Ławniczek;
 • wiceprezes ds. proobronnych – Kol. Jan Barański;
 • wiceprezes ds. socjalnych i zdrowia – Kol. Roman Teper;
 • wiceprezes-skarbnik – Kol. Adam Chodaczyński;
 • sekretarz – Kol. Mirosław Wiercioch;
 • członek prezydium – Kol. Jerzy Dąbrowski.
 1. Ustalono funkcje WKR:
 • przewodniczący WKR – Kol. Karol Horniczan;
 • wiceprzewodniczący WKR – Kol. Andrzej Pietrzykowski;
 • członek WKR – Kol. Reinhard Majcher;
 • członek WKR – Kol. Zbigniew Knapek;
 • członek WKR – Kol.Zbigniew Warnicki.
 1. Ustalono funkcje WSK:
 • przewodniczący WSK – Kol. Włodzimierz Kaucz;
 • wiceprzewodniczący WSK – Kol. Henryk Duda;
 • członek WSK – Kol. Mieczysław Lisiewki.

Ostatnim punktem obrad było przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał płk Aleksandra Podolskiego projektu uchwały programowej. Przewodniczący zjazdu poddał Uchwałę programową X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZŻWP we Wrocławiu pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zjazdu ogłosił zakończenie obrad.

Foto: R. Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

27 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad był stan przygotowań WO ZŻWP do X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

W pierwszym punkcie obrad płk Jerzy Dąbrowski przedstawił najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań. Wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2016 rok omówił sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch. Jako główny problem wskazał starzenie się szeregów (70% stanu osobowego wrocławskiej organizacji ZŻWP mieści się w przedziale wieku 70-100).

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi sprawozdanie finansowe za 2016 rok i projekt planu finansowego na 2017 rok.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych z oceną kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i oceną przygotowań do X Zjazdu delegatów Wrocławskiej Organizacji ZŻWP.

Jako ostatni wystąpił wiceprezes ds. społecznych, który omówił szczegóły przygotowań do X zjazdu, przedstawił projekt Regulaminu zjazdu oraz  kierunki i tezy jako propozycje ZW na X zjazd.

Kolejnym punktem były głosowania nad przyjęciem uchwał ZW:

 • Uchwała nr 33/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2017 rok.

 • Uchwała nr 34/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2016 rok.

 • Uchwała nr 35/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017r. w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP LEGNICA w Legnicy.

 • Uchwała nr 36/IX/17 w sprawie wyróżnienia wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej.

 • Uchwała nr 37/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie uruchomienia zbiórki darowizn na pomoc prawną dla obrony naszych emerytur i rent.

 • Uchwała nr 38/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu obrad X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów”.

 • Uchwała nr 39/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rekomendacji Prezydium Zarządu Wojewódzkiego zmian w statucie Związku w czasie XI Zjazdu Krajowego Delegatów.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W kolejnym punkcie w ramach wolnych wniosków odbyła się dyskusja, w której swoje przemyślenia dotyczące działalności kół przedstawili między innymi prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza płk Adolf Sitarz i prezes Koła ZŻWP Ziemia Świdnicka ppłk Tadeusz Bortnik.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Żołnierz żołnierzowi.

Tak właśnie lokalna prasa w Oleśnicy zatytuowała wydarzenie ze stycznia br. w Oleśnicy. Bohaterem powyższego jest mjr w st. spocz. Jerzy Trzciński (członek ZW ZŻWP we Wrocławiu i Wiceprezes Zarządu Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej), aktualnie również pracownik Urzędu Gminy Oleśnica.

Nasz Kolega w 2009 roku przyjął korespondencję od ks. Grzegorza Cebulskiego i Pani Jeleny Fiedukiny, zawierającą informację, że w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowo – Historycznym w Moskwie w zbiorze 3535, spis 3, akta 365 znaleziona została przez wspomnianą już Panią Jelenę Fiedukinę wiadomość o zmianach kadrowych oficerów i żołnierzy z 1813 – 1814 r..

W wiadomości tej pod datą 15.03.1813 r. wpisano informację o śmierci żołnierza kawalergardy szeregowca Kalinika Rotczenki. Pułk Kawalergardów Jego Cesarskiej Mości, któremu patronowała Cesarzowa Maria Fiodorowna, towarzyszył najprawdopodobniej jako ochrona carowi Aleksandrowi I w podróży na spotkanie z cesarzem Niemiec Fryderykiem Wilhelmem. Przyczyną śmierci Kalinika Rotczenki był najprawdopodobniej zawał serca.

Z inicjatywy Kolegi Trzcińskiego Władze Gminy Oleśnica podjęły decyzję o renowacji grobu, która objęła dodatkowo uporządkowanie terenu, wykonanie utwardzonego placu wokół grobu i ścieżek, umożliwiających dojście do niego od strony istniejącego parkingu. Wykonano również gabloty, w których znajdują się opisy historycznego zdarzenia z okresu wojen napoleońskich, historii grobu i historyczne krzyże z grobu (jeden z nich stanowi zabytek, drugi ciekawostkę). Podpisana została również umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim i Wójtem Gminy Oleśnica o realizowaniu opieki nad grobem wojennym.

W listopadzie każdego roku, nabożeństwo ekumeniczne odprawia ks. Jerzy Szczur, proboszcz parafii pw. Przenajświętszej Bogarodzicy w Oleśnicy i ks. Andrzej Augustyn z kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Boguszyc. Po zakończeniu modłów zaproszeni goście, w tym uczniowie ze SP w Sokołowicach, opiekujący się grobem, palą znicze.

29 stycznia 2017 r. na corocznym „Wieczorze kolęd”, na który mieszkańców zaprosiła Parafia Prawosławna, za opiekę nad mogiłą Rotczenki, Prawosławny Ordynariat Polowy Wojska Polskiego uhonorował Kol. mjr w st. spocz. Jerzego Trzcińskiego Odznaką Pamiątkową. Powyższe odznaczenie na zakończenie koncertu kolęd, wręczył ksiądz mitrat Jerzy Szczur.

Kol. Jerzy Trzciński dziękując za wyróżnienie, szczególne wyrazy wdzięczności przy współpracy w opiece nad mogiłą, skierował do: Marii Gorzelak, Kamili i Jakuba Kyrcz, Jacka Patykowskiego, Józefa Raka, Edwarda Wilka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowicach, młodzieży Szkoły Podstawowej w Sokołowicach i wolontariuszy Gminnego Gimnazjum w Oleśnicy.

Na cześć wyróżnionych Chór Oktoich Prawosławnego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (dyrygent ks. Grzegorz Cebulski) zaśpiewał kolędę.

W artykule wykorzystano materiały z prasy lokalnej „Panorama Oleśnicka”, „Informator Gminy Oleśnica” oraz zdjęcia portalu internetowego „Moja Oleśnica pl”.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

„Saperska” Wigilia 2016 r.

W dniu 15.12.2016 r. jak tradycja każe w Hotelu JASEK odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe Koła SAPER ZŻWP. To świąteczno – noworoczne spotkanie rozpoczął Prezes Koła Kol. Marek LEŚNIAK najserdeczniej dziękując Państwu Marioli i Andrzejowi JASEK – właścicielom hotelu – oraz sponsorowi kol. Lesławowi MAJEWSKIEMU za wspaniałomyślność, troskę oraz dobrą wolę. To właśnie dzięki nim a także grupie kolegów – członków Koła SAPER – my wielka saperska rodzina, mieliśmy możliwość po raz kolejny spotkać się w tak uroczym i gościnnym miejscu. Mimo upływu lat na spotkanie przybyło ponad 110 osób. To świadczy że społeczność naszą, łączą głębokie więzy przyjaźni i koleżeństwa.

Serdecznie i z największą sympatią powitano żony naszych zmarłych kolegów oraz członkinie Rodziny Wojskowej.

Szczególnie gorąco powitano:

 • Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP Kol. Mariana DĄBROWSKIEGO

 • Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO

 • Prezesa Honorowego Koła SAPER Kol. Jerzego MARCZAKA,

 • Członka Honorowego Zarządu Głównego ZŻWP kol. Stanisława OSIŃSKIEGO

Nie sposób wymienić wszystkich ale te osoby -bardzo silnie związane z kołem „SAPER”- są godne szczególnego podkreślenia.

Z wielką przyjemnością powitano również nowo przyjętych do Koła Kol. Kol.

 • Mariolę HELIŃSKĄ

 • Longinę PŁUCIENNIK

 • Irenę PRASKĘ

 • Mieczysława EBERTOWICZA.

Stało się już tradycją, że Bożonarodzeniowe spotkania pozwalają jeszcze bardziej integrować się z „naszą wiarą” i kultywować najlepsze obyczaje i zwyczaje starszych pokoleń, stanowiącą wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.

Przed złożeniem życzeń, głos zabrał wiceprezes Koła Kol. Andrzej SYPNIEWSKI, przedstawiając osoby, którym następnie zostały wręczone wyróżnienia.

ZA WSPIERANIE DZIAŁAŃ STATUTOWYCH ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

DYPLOMEM

Kazimierz Wiatr

Krzysztof Tłuściak

Edward Białecki

Stanisław Wamposzyc

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZŻ WP

Andrzej Pietrzykowski

ODZNAKĄ HONOROWĄ ZŻ WP

Waldemar Królikowski

MEDALEM XXX –LECIA ZŻ WP

Eugeniusz Mączka

Lesław Stopiński

MEDALEM XXXV- LECIA ZŻ WP

Lechosław Grabowski

Marta Gertsyk

Beata Iwanicka-Stachera

Mariola Jasek

Barbara Krzyżanowska

Ryszard Konewecki

Marek Leśniak

Wiesław Markiewicz

Piotr Małys

Adam Maraj

Bolesław Milewski

Marek Gleba

Jan Kwietniowski

Władysław Wysocki

Zdzisław Pawliczak

Andrzej Pęcak

Marian Pośpieszny

Krzysztof Tłuściak

Zenon Zamiar

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM XI KADENCJI ZARZĄDU KOŁA SAPER

DYPLOMEM PODZIĘKOWANIA:

Zdzisław Barszczewski

Lesław Majewski

Bronisław Dziaduch

Edward Olszewski

Andrzej Pietrzykowski

Adam Kajkowski

Leszek Wiśniewski

Marek Gleba

Wojciech Skonieczny

Mariola Helińska

Teresa Byłeń

Janina Hryniuk

DYPLOMEM OKOLICZNOŚCIOWYM

z okazji dnia urodzin uhonorowano 3 koleżanki i 6 kolegów.

Wszystkie wyróżnienia zostały wręczone przez Prezesów: Zarządu Wojewódzkiego i Koła SAPER.

Po uroczystości wręczenia medali i dyplomów ponownie głos zabrał Prezes kol. Marek LEŚNIAK, który pogratulował wyróżnionym, a wszystkim zebranym z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzył by były one pełne miłości i ludzkiej życzliwości. Życzył również by zbliżający się Nowy 2017 Rok przyniósł obfite i nieprzemijające sukcesy osobiste, zawodowe oraz rodzinne a także wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i samych słonecznych dni.

Następnie ks. kapelan por. Maksymilian JEZIERSKI rozpoczął celebrowanie uroczystości święceniem opłatków i potraw wigilijnych. Wygłosił Słowo Boże, a my wszyscy po jego wysłuchaniu podzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem by za chwilę delektować się przygotowaną przez załogę hotelu pyszną wieczerzą (m.in. zupą grzybową z uszkami, rybami, pierogami a także świetnymi przekąskami i wspaniałymi słodkościami) oraz ciągnącymi się
w nieskończoność wspomnieniami minionych dni i lat. Tutaj taka refleksja, że warto się było potrudzić, by w sercach saperskich żar obudzić. A czasem w chwilach gdy nie zawsze łatwo się myśleć chciało, to z bratnią duszą przy wigilijnym stole miło się siedziało.

Na zakończenie spotkania Prezes Koła wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP serdecznie podziękowali wszystkim za przybycie, jeszcze raz życząc by kolejne spotkania odbywały się co najmniej w tym samym składzie.

Nasze wspólnotowe spotkanie dobiegło końca uświadamiając nam że ‘SAPERSKA BRAĆ” potrafi być ze sobą na dobre i złe.

Opracował : Andrzej Sypniewski.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

OPŁATKOWE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE „WOJSKOWYCH BUDOWLANYCH” – 16.12.2016 R.

Zgodnie z Planem Przedsięwzięć Koła, w dniu 16.12.2016 r. w Restauracji „Wieniawa” odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne (Opłatkowe) Koła ZŻWP „Budowlani”. W spotkaniu uczestniczyło 57 osób, w tym 46 członków Koła, 4 małżonki naszych kolegów i 7-mioro zaproszonych gości.

Spotkanie otworzył nowo wybrany Prezes Koła „Budowlani” kol. płk Jan Regdosz, który powitał przybyłych na spotkanie członków (członkinie) Koła i przybyłe małżonki oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu kol. płk. Mariana Dąbrowskiego, Dziekana Sił Powietrznych ks. Prałata płk. Janusza Radzika, Prezesa Koła im. Gen. Ohanowicza kol. płk. Adolfa Sitarza, Prezesa Koła im. Piastów Śl. kol. płk. Kazimierza Derkacza, przedstawiciela Koła „Saper” kol. mjr. Andrzeja Jaska, Prezesa R.O.D. „Obrońca” pana płk. Henryka Tomaszewskiego i małżonkę wiceprezesa Stowarzyszenia Upowszechniania Tradycji Oręża Polskiego im. Króla Jana III Sobieskiego Panią Józefę Janecką.

W dalszej części spotkania głos zabrał ks. Prałat płk Janusz Radzik, który wygłosił Słowo Boże, poświęcił opłatki i potrawy wigilijne, a następnie złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

Następnie wręczono ostatnie w tym roku wyróżnienia:

 • Dyplom Uznania (Podziękowanie) od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego otrzymał wieloletni Skarbnik naszego Koła kol. płk Stanisław Diduszko;

 • List Gratulacyjny z okazji okrągłej rocznicy urodzin otrzymała członkini naszego Koła kol. Janina Zalejska;

 • Podziękowania Zarządu Koła „Budowlani” otrzymali kol. płk Henryk Alberski i kol. ppłk Janusz Kopeć.

Następnie Prezesi zaprzyjaźnionych Kół im. Piastów Śl. i im. Gen. Ohanowicza podziękowali za zaproszenie oraz współpracę między naszymi Kołami, zaś Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP podziękował Prezesom i Zarządowi Koła „Budowlani” za aktywną i wyróżniającą się działalność związkową w minionym roku oraz złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

Nowo wybrany, na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, Prezes Honorowy Koła „Budowlani” kol. płk Jan Stępień podziękował wszystkim za współpracę w okresie jego 4-letniej kadencji, zaś aktualny Prezes Koła kol. płk Jan Regdosz poinformował o wykonaniu wszystkich planowanych przedsięwzięć br. i nakreślił plan działalności Koła w 2017 r. Następnie złożył życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosił wszystkich do łamania się opłatkiem i składania sobie wzajemnych życzeń.

Po opłatku przystąpiono do spożywania potraw wigilijnych ustawionych na obficie zastawionym stole. Były wspomnienia, dyskusje, wymiana poglądów, a wszystko to odbywało się w nastroju świątecznym przy akompaniamencie śpiewanych kolęd.

Jan Stępień

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Spotkanie Wigilijne 2016 r.

Spotkanie Wigilijne 2016 r.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

    Zgodnie z planem zamierzeń na 2016 r. w dniu 20 grudnia br. członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na  kończącym  rok,  zebraniu świąteczno – noworocznym. I tym razem jak od trzech lat, miejscem spotkania ponad 130 koleżanek i kolegów był gościnny Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej.

Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził kol. płk Lucjan Ławniczek, który w imieniu zarządu  powitał koleżanki i kolegów oraz gości wśród których byli: 

 • Pan Wojciech Kociński – Starosta Oleśnicki,

 • ppłk Dariusz Zaręba – Dowódca Garnizonu Oleśnica,

 • mjr Krzysztof Jermalonek – Zastępca Dowódcy Garnizonu,

 • mjr Andrzej Koziara – Kierownik Warsztatów Technicznych Oleśnica,

 • ks. mjr Zbigniew Krzesiński – Kapelan wojskowy,

 • Pan Wilfried Doninck – członek wspierający,

 • ppłk Kazimierz Kotala – kolega z Koła WSzW – 2 we Wrocławiu,

 • płk Zbigniew Knapek z Koła „LOTNIK” w Oleśnicy,

 • Pan Janusz Stach – Dyrektor Biura LOK we Wrocławiu,

 • Pan Edward Podczaszyński – Nadleśnictwo Antonin,

 • Pani Genowefa Suwała – Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Oleśnicy,

 • Pani Stefania Kőllner – Prezes Zarzadu ZERiI w Oleśnicy,

 • Panowie Czesław Wieczorek, Stanisław Piotrowski i Roman Prałat –
  z zaprzyjaźnionego Koła ZWiRWP im. Gen. Franciszka Gągora w Kościanie,

 • Panowie Waldemar Krakowski i Ryszard Majewski – Koło PTTK w Oleśnicy,

 • Panowie Andrzej Kotowski i Janusz Gałązka – Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu,

 • Przedstawiciele Gminy Oleśnica wspierający statutową działalność Koła tj.: Pani Justyna Batog, Irena Tymańska, Małgorzata Święch, Stefania Krzemińska i Pan Dominik Kulczak.

 • Panowie Wojciech Winkowski i Andrzej Lejczak – przedstawiciele Centrum Medycznego Oleśnica,

 • oraz wdowy zmarłych członków naszego Koła.

Spotkanie uatrakcyjniała kolędami, orkiestra dęta z Namysłowa pod batutą st. chor. szt. w st. spocz. Roberta Szygendy.

Na wstępie chwilą ciszy uczciliśmy  pamięć Kolegi st. chor. Kazimierza Piskozuba, który w dniu 12 grudnia odszedł na wieczną wartę.

Następnie w ramach spraw organizacyjnych i personalnych przedstawiono protokół i rozliczenie zbiórki na doroczne paczki, które w dniu 6 grudnia
w uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej trafiły do dwóch rodzin we wsi Bystre. Wręczono  również legitymacja członkowskie naszym nowym członkom tj.; Koleżance Marii Walczakiewicz i Koledze płk rez. Henrykowi Łukasiewiczowi.

W roku XXXV lecia Związku, wręczone zostały wyróżnienia tj.:Krzyże „Za zasługi dla ZŻWP”. Srebrny otrzymał: Kolega ppłk Czesław Trzciański, brązowy mjr Henryk Kozłowski oraz Odznakę Honorową ZŻWP Kolega ppłk Lech Januszewski. Z kolei Medale XXXV lecia ZŻWP odebrali Kolega mł. chor. Zenobiusz Bogus oraz Koledzy z Kościańskiego Koła ZWiRWP: Czesław Wieczorek, Stanisław Piotrowski i Roman Prałat. Ponadto w dowód uznania za działalność na rzecz naszej organizacji związkowej, Prezes Zarządu Koła wręczył piętnastu Kolegom Dyplomy Uznania.

W uznaniu zaangażowania we współpracę z Kościańskim Oddziałem Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Koledzy: ppłk Rudolf Porębski i mjr Andrzej  Krzemiński z rąk Czesława Wieczorka – przedstawiciela Oddziału, otrzymali Srebrne Krzyże Zasługi ZWiRWP.

Specjalne podziękowania za współpracę i ofiarność skierowano do władz samorządowych powiatu i miasta Oleśnicy oraz przedstawicieli Gminy Oleśnica, firmy PROFI w Grabowie nad Prosną i AQUATOR w Ostrzeszowie.

Wyróżnienia  i gratulacje przekazał osobiście prezes naszego koła kol. płk Lucjan Ławniczek, a obecni podziękowali brawami.

Po części oficjalnej, obecni na sali przedstawiciele samorządów i ks. kapelan przekazali nam życzenia świąteczne oraz noworoczne, podkreślając i deklarując wolę dalszej owocnej współpracy.

Miłym i pełnym wzruszenia momentem było tradycyjne wspólne spotkanie opłatkowe (przy kolędach orkiestry dętej) oraz wspólny posiłek z zestawem potraw tj.: zupą grzybową, barszczem i rybą w rolach głównych. Po życzeniach
i połamaniu się opłatkiem były wspólne rozmowy, dyskusje i  zajęcia
w koleżeńskich podgrupach. Na koniec obecni na spotkaniu w ramach degustacji mogli poczęstować się produktami firmy PROFI i AQUATOR.

Ja tam byłem i  przy stole wigilijnym siedziałem, próbowałem dobrych potraw przygotowanych przez personel Zajazdu „U Stefanii” i wspierających nas sponsorów, a to co zapamiętałem w kilku słowach opisałem.

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr w st. spocz. 
Foto. Andrzej Szachnowski Portal olesnica24.com

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Zebranie świąteczno – noworoczne w Kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej. została wyłączona

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZŻWP WE WROCŁAWIU W DNIU 12.12.2016 R.

       12 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w Hotelu JASEK rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było podsumowanie działań ZW w 2016 roku i przedstawienie zamierzeń ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2017 rok.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Następnie głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek przedstawiając ocenę realizacji zadań w 2016 roku. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na konsekwencje wynikające z rozwiązania Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego zawartego 15 lipca 2013 roku. Przedstawił również chronologię działań odwoławczych Prezydium ZG ZŻWP i ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Następnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Wiceprezesa ds. obronnych ppłk Jerzego Kłodkowskiego oceny działalności obronnej w 2016 roku oraz kierunków działalności w 2017 roku.

Jako następny wystąpił Wiceprezes ds. socjalnych płk Roman Teper złożył sprawozdanie z rocznej działalności ZW w zakresie udzielania pomocy socjalnej i zdrowotnej. Przedstawił również kierunki działalności socjalnej i zdrowotnej na 2017 rok.

Wiceprezes – skarbnik przedstawił koncepcję preliminarza dochodów i wydatków na 2017 rok.

Jako następny głos zabrał sekretarz ppłk Mirosław Wiercioch, który omówił realizację zadań w sferze organizacyjnej w 2016 roku i projekt Zasadniczych zamierzeń ZW na 2017 rok. Podziękował za pomoc w prowadzeniu biura ZW jaką udzielają Koledzy: płk Jerzy Dąbrowski, płk Roman Teper, st.chor.szt. Adam Chodaczyński.

Ważnym głosem było wystąpienie Przewodniczącego WKR Kol. st. chor. szt. Władysława Szczerka w sprawie przygotowania danych i wykonania sprawozdań z działalności kół za 2016 rok.

Jako kolejny wystąpił płk Czesław Kociemski, który zapoznał członków ZW z działaniami w ramach FPEiRW a następnie z efektami osobistej pracy – pomocy członkom naszej organizacji w uzyskiwaniu finansowej pomocy z funduszu socjalnego przy WBE Wrocław.

W sprawie wykonania sprawozdań z działalności kół za 2016 rok szczegółowych wytycznych udzielił płk Jerzy Dąbrowski.

Zarząd Wojewódzki przyjął jednogłośnie Uchwałę nr 31/IX/2016 ZW ZŻWP z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Zasadniczych zamierzeń ZW na 2017 rok.

W kolejnym punkcie Prezes ZW przedstawił Ocenę działalności ZW w 2016 roku i główne zadania do realizacji w 2017 roku. Jako najważniejsze zadanie wskazał przygotowanie organizacyjno-logistyczne X Zjazdu delegatów wrocławskiej organizacji ZŻWP.

Na koniec wystąpienia podziękował Zarządowi i Prezydium a w szczególny sposób wiceprezesowi ds. społecznych kol. płk Lucjanowi Ławniczkowi, sekretarzowi kol. płk Mirosławowi Wierciochowi i Skarbnikowi – wiceprezesowi Adamowi Chodaczyńskiemu za twórcze wspieranie inicjatyw w sferze kierowania naszą organizacją.

Bardzo interesujące dla zebranych było wystąpienie Prezesa Honorowego ZW gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego, w którym bardzo wysoko ocenił działalność struktur po lutowym kryzysie i przedstawił etyczne podstawy koniecznych działań na przyszłość. Prezes Honorowy złożył życzenia świąteczne uczestnikom posiedzenia.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił do sąsiedniej sali na tradycyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe, na którym, w uznaniu wybitnych zasług dla naszego związku, wręczył:

 1. Złoty Krzyż z Gwiazdą „za zasługi dla ZŻWP” – płk w st. spocz. Adolf Sitarz.

 2. Złoty Krzyż „za zasługi dla ZŻWP” – płk w st. spocz. Roman Teper.

 3. pisemne podziękowania w formie dyplomu:
 • ks. prał. płk Janusz Radzik,
 • płk w st. spocz. Czesław Kociemski,
 • st.chor.szt. w st. spocz. Edward Białecki,
 • płk w st. spocz. Stanisław Krawiec,
 • ppłk w st. spocz. Edward Olszewski,
 • ppłk w st. spocz. Stanisław Wamposzyc,
 • ppłk w st. spocz. Fryderyk Makuchowski,
 • mjr w st. spocz. Jan Pińczykowski,
 • st.chor.szt. Józef Gadziński,
 • Pani Urszula Czubska,
 • płk w st. spocz. Stanisław Diduszko,
 • ppłk w st. spocz. Tadeusz Motyka,
 • mjr w st. spocz. Andrzej Krzemiński,
 • st. chor. szt. rez. Witold Jędrzejczak,
 • st. chor. szt. w st. spocz. Edward Bandosz,
 • st. chor. szt. w st. spocz. Jerzy Gaumer,
 • płk w st. spocz. Jan Stępień,
 • mjr rez. Wacław Malej,
 • ppłk w st. spocz. Tadeusz Bortnik,
 • płk w st. spocz. Adolf Sitarz,
 • płk w st. spocz. Czesław Łęszczak,
 • płk w st. spocz. Henryk Kołosowski,
 • płk w st. spocz. Zdzisław Urbaniak.

Następnie głos zabrał ks. prał. płk Janusz Radzik składając życzenia świąteczne wszystkim żołnierzom wrocławskiej organizacji ZŻWP. Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy spotkania przystąpili do degustacji potraw wigilijnych. Panował niepowtarzalny nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Mirosław Wiercioch

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Kolacja Wigilijna członków Stowarzyszeń i Związków Kombatanckich w Oleśnicy.

W dniu 15 grudnia 2016 roku o godzinie 17.00 w Sali restauracyjnej hotelu Perła w Oleśnicy odbyła się Uroczysta Integracyjna Kolacja Wigilijna członków Stowarzyszeń i Związków Kombatanckich jakie działają na terenie powiatu oleśnickiego t.j.:

 • Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z Panią Prezes Marią Hawińską,
 • Światowego Związku Żołnierzy AK z Panem Prezesem Krzysztofem Sycianką,
 • Związku Inwalidów Wojennych RP z Panią Prezes Danielą Radziwoń,
 • Związku Sybiraków oddz. Oleśnica z Panią Prezes Genowefą Suwałą,
 • Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP z Panią Prezes Stefanią Koller,
 • ZŻWP Koło im. „Ziemi Oleśnickiej”.

Uroczyste spotkanie swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście:

 • Burmistrz Miasta Oleśnica Pan Michał Kołaciński, zastępca burmistrza Jarosław Sadowski i przewodniczący Rady Miasta Pan Wiesław Piechówka,
 • Starosta Powiatu Oleśnickiego Pan Wojciech Kuciński, wicestarosta Pan Piotr Karasek,
 • Reprezent ZW ZŻWP we Wrocławiu płk Zbigniew Knapek,
 • D-ca Garnizonu Oleśnica Pan ppłk Dariusz Zaremba,
 • Delegacja ZP Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora z Prezesem Tadeuszem Mylerem,
 • księdz Sebastian z parafii NMP MM w Oleśnicy.

Spotkanie rozpoczął Prezes Koła ZŻWP „Lotnik” ppłk Zbigniew Nagórny powitaniem wszystkich obecnych, a szczególnie gości.

Następnie ksiądz Sebastian zgodnie z tradycją odczytał ewangelię, zmówił modlitwę i pobłogosławił opłatek oraz złożył życzenia. Po wystąpieniu księdza Sebastiana życzenia złożył ppłk Zbigniew Nagórny i Prezesi Kół Związków i Stowarzyszeń oraz zaproszeni goście.

Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiły wzajemne życzenia kolegów i koleżanek, a także łamanie się opłatkiem. Życzenia w szczególności dotyczyły zdrowia, pomyślności oraz szczęśliwego doczekania przyszłego roku.

Po życzeniach zebrani przystąpili do degustacji przygotowanych tradycyjnych potraw wigilijnych.

Foto: reporter „Mojej Oleśnicy”
Tekst: mjr F. Starobrat

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz