Oświadczenie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 poz. 1393) obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji RP oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

W świetle powyższego członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego są zbulwersowani decyzją o rozwiązaniu, „Porozumienia o współpracy MON ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego” z dnia 15 lipca 2013 roku ze skutkiem natychmiastowym i bez wymaganego uzasadnienia. Nie możemy zrozumieć w jaki to sposób Związek naruszył zasadę neutralności w sprawach politycznych lub działał niezgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami, co nam zarzucono w tej decyzji. Z niezwykłej interpretacji tej decyzji zawartej w informacji jaką 10 lutego 2016 roku otrzymał Zarząd Rejonowy naszego Związku w Toruniu od Pani Poseł na Sejm RP Anny Sobeckiej wynika, że powodem tego był postkomunistyczny charakter naszego Związku. Nie sposób zrozumieć na czym polega ten „postkomunistyczny” charakter naszego stowarzyszenia, czyżby decydowały o tym życiorysy jego członków ? Przypomnieć należy, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. wolna Polska przyjęła oficerów, w tym generałów służących wcześniej w armiach zaborców. Nikt nie robił im z tego zarzutu. Także nam, zarówno na etapie Partnerstwa dla Pokoju jak i w procesie wstąpienia Polski do NATO nie czyniono zarzutu z tego, że służyliśmy w siłach zbrojnych przed transformacja ustrojową Polski. Zmiany ustrojowe w naszym kraju zostały przez nas zaakceptowane.

Jesteśmy legalną organizacją pozarządową, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Przestrzegamy zasad określonych w Statucie Związku, wywiązywaliśmy się ze zobowiązań wynikających z porozumienia z MON.

Nie dzielimy ofiary życia i krwi żołnierzy walczących o wolność Polski na różnych frontach II wojny światowej. Oddawali ją z reguły młodzi ludzie, niezależnie od tego kto nimi dowodził. Do Związku należą żołnierze wszystkich stopni wojskowych. Wśród nich znajdują się uczestnicy walk na różnych frontach II wojny światowej, żołnierze różnych formacji i frontów walki, w tym także Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, a nawet uczestnicy ruchu oporu we Francji. Są wśród nas kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, Legii Honorowej oraz innych odznaczeń bojowych, krajowych i zagranicznych.

Są wśród nas weterani działań Wojska Polskiego poza granicami państwa. Niektórzy z nich pełnili wysokie funkcje w strukturach międzynarodowych. Współdziałamy z różnymi legalnymi organizacjami pozarządowymi. Terenowe struktury Związku w wielu przypadkach były inspiratorami zawiązywania lokalnych porozumień organizacji kombatanckich i żołnierskich.

Jesteśmy częścią społeczeństwa obywatelskiego. Szanujemy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasadę swobody wypowiedzi i korzystamy z niej. Wypowiedzi pojedynczych członków nie mogą jednak być traktowane, jako stanowisko całego Związku. Mając określoną wiedzę i doświadczenie, w ramach wolności słowa, zabieraliśmy głos na różne tematy. Jako żołnierze w rezerwie i stanie spoczynku żywo interesujemy się zmianami zachodzącymi w wojsku. Zajmowaliśmy więc niekiedy krytyczne stanowisko wobec niektórych koncepcji reform Sił Zbrojnych RP, na przykład systemu dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. To chyba nie może być zabronione w demokratycznym państwie prawnym.

Zgodnie z dotychczasowym porozumieniem prowadziliśmy różne formy działalności na rzecz wspierania obronności i bezpieczeństwa narodowego. Włączaliśmy się w proces przygotowania obronnego młodzieży. Podejmowaliśmy różne działania na rzecz kształtowania jej świadomości społecznej i patriotyzmu. Przykładem tego może być konferencja w Gnieźnie z udziałem Prymasa Seniora Abp. prof. Henryka Muszyńskiego. W uznaniu naszej działalności w różnych dziedzinach byliśmy wyróżniani przez Ministra Obrony Narodowej.

Uroczystościom nadawania nowych sztandarów Związkowych, na których symbolika i treści uzgadniane są z właściwymi organami władzy towarzyszy ich święcenie poprzedzane mszami świętymi z udziałem dostojników Kościoła. Przykładem tego może być uroczyste wręczenie sztandaru dla Zarządu Głównego Związku Żołnierzy WP w Gnieźnie z udziałem ówczesnego Prymasa Polski Abp. Józefa Kowalczyka, oraz w Olsztynie z udziałem Abp. Seniora Edmunda Piszcza. Pierwszy po restytucji Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Biskup Polowy Ks. Bp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź, dobrze poznał nasze środowiska i do dziennikarzy „zatroskanych” o postawy kadry wywodzącej się z ludowego WP mówił: „nie martwcie się o nich, oni są lepsi niż mogliby być”.

Żaden z naszych symboli związkowych nie narusza obowiązujących przepisów prawa. Zachowujemy neutralność partyjną i światopoglądową. W uroczystościach Związkowych uczestniczą przedstawiciele różnych opcji reprezentowanych w Parlamencie oraz administracji rządowej i samorządowej. Uczestniczy w nich licznie młodzież. Szanujemy i krzewimy tradycje narodowe i wojskowe, bierzemy udział w obchodach wielu różnych wydarzeń historycznych. Organizujemy spotkania z weteranami II wojny światowej. Wspomagamy działalność organizacji pro obronnych, w tym także klas mundurowych.

Przypomnieć należy, że wśród naszych członków są oficerowie, w tym generałowie, którzy zasłużyli się na drodze Polski do NATO. Zaakceptowaliśmy zasady obowiązujące w Sojuszu. Nie kwestionujemy zasad cywilnej kontroli nad Siłami Zbrojnymi RP. Związek nasz współpracuje z Europejską Organizacją Stowarzyszeń Wojskowych (EUROMIL) oraz uczestniczy w wielostronnej współpracy w ramach Międzynarodowej Konfederacji Oficerów Rezerwy przy NATO (CIOR). Zawsze mieliśmy dobre relacje z tymi organizacjami.

Ze wspomnianej informacji Pani Poseł Sobeckiej wynika, że Minister Obrony Narodowej poinformował, iż po uprzedniej analizie porozumienie będzie ponownie podpisane. Po cóż więc musimy ewakuować nasze biura, zasoby archiwalne, księgowość itp. w alarmowym trybie i nie wiadomo dokąd.

Rozwiązanie porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, uważamy za działanie czysto polityczne, formę zbiorowego ukarania około 14 tysięcy członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za to tylko, że kierownictwu MON nie podobają się życiorysy lub wypowiedzi niektórych z nich. Nikt nie zabrania polemizować z nimi ani ich krytykować.

Nasze funkcjonowanie było i jest transparentne. Nie prowadziliśmy żadnej działalności antypaństwowej i nie zamierzamy takowej prowadzić. Nie możemy stosować zasady bezwzględnego posłuszeństwa członków wobec władz związkowych, bo byłoby to bezprawne. Nie jest nam wiadome, aby do naszej organizacji należały osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądów lub podlegające lustracji. Sposób postępowania jaki ostatnio nas spotkał jest jaskrawo sprzeczny z deklaracjami i apelami Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Prezes Rady Ministrów dotyczącymi budowania wspólnoty narodowej oraz jedności polskiego społeczeństwa.

Niezależnie od niezrozumiałych uprzedzeń kierownictwa MON (niektórych środowisk) i dziennikarzy do naszego Związku, uformowani jako żołnierze zawsze pozostaniemy wierni naszej Ojczyźnie – Polsce. Żołnierzem się nie bywa – jest się nim nawet w tzw. stanie spoczynku.

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Zebranie świąteczne w zajeździe „U Stefanii” Koła im. Ziemi Oleśnickiej.

        Zgodnie z planem zamierzeń na 2016 r. w dniu 5 kwietnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na swoim zebraniu ogólnym. Już po raz trzeci miejscem spotkania blisko 100 Koleżanek i Kolegów oraz zaproszonych Gości był Zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej.
Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes koła kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu Koleżanek i Kolegów oraz gości w osobach Starosty Powiatu Oleśnickiego Wojciecha Kocińskiego, Burmistrza Oleśnicy Michała Kołacińskiego, Wiceprezesa ZW ZZWP we Wrocławiu Kol. Adama Chodaczyńskiego.
Jak zawsze, świąteczne spotkania w Oleśnicy mają charakter integracyjny, na którym również i tym razem mieliśmy przyjemność gościć delegacje:

 1. Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych z Panią Prezes Marią Hawińską,

 2. Związku Sybiraków z Panem Wiceprezesem Tadeuszem Mireckim,

 3. Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Panem Zbigniewem Rudnikiem,

 4. Koła ZZWP „LOTNIK” z Kol. Zbigniewem Nagórnym i Zbigniewem Knapkiem,

 5. Powiatowego Koła ZWiRWP w Kościanie z Prezesem Koła Kol. Tadeuszem Mylerem.

Z wielką przyjemnością gościmy również wdowy naszych Kolegów, które dzięki stwarzanej atmosferze na naszych spotkaniach, coraz częściej podejmują chęć przystąpienia do Koła.
Na naszym spotkaniu mogliśmy też podziękować przedstawicielom firm wspierających statutową działalność Koła w osobach Pana Sławomira Płażewskiego – Firma „PROFI” z Grabowa nd Prosną i Pana Michała REIFF – Firma „AQUATOR” z Ostrzeszowa, który odebrał Medal Pamiątkowy ZŻWP dla Prezesa Pana Daniela Statnika.
Miłym akcentem było wyróżnienie Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kol. Szczepana Sekuły, któremu pogratulowano gromkimi brawami.
Kolejnym punktem naszego zebrania były sprawy organizacyjne dotyczące przyjęcia uchwał walnego zebrania Koła dotyczących kampanii sprawozdawczo wyborczej w Kole i określenia terminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego na dzień 4 października 2016 r. oraz uchwały dotyczącej wyróżnień osób wspierających naszą działalność Medalami Pamiątkowymi ZŻWP i upoważnienie Zarządu Koła do ich wręczenia w czasie Dożynek Gminy Oleśnica.
Wszyscy obecni zostali zaproszeni na najbliższe uroczystości z okazji świąt państwowych oraz na dzień 13 czerwca br. – tj. obchody XXXV – lecia ZŻWP organizowane przez ZW ZŻWP we Wrocławiu. Po czym kolega prezes zaprosił nas do wspólnego posiłku.
Na stołach znalazły się tradycyjne potrawy: żurek z jajkiem i kiełbasą, wędliny
i sałatki, były też ciasta, owoce oraz długie koleżeńskie rozmowy oraz śpiewy przy akompaniamencie „człowieka orkiestry” Pana Mirosława Jankowskiego. Przy wyjściu można było zabrać do domowej degustacji wyroby zawsze wspierających nas sponsorów.

Ja tam byłem i bardzo smaczne wielkanocne przysmaki próbowałem. Dołączam kilka zdjęć aby wspomnieć i pamiętać to miłe, świąteczne spotkanie w Dąbrowie…

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Jan Łaski mjr rez.

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu

         21 marca 2016 roku o godzinie 11.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad była sytuacja w jakiej znalazł się ZŻWP po zerwaniu przez Ministra Obrony Narodowej porozumienia o współpracy.
Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.
Pierwszym punktem porządku obrad była informacja przedstawiona przez prezesa ZW na temat przebiegu i wniosków wypracowanych na posiedzeniu Zarządu Głównego naszego związku, które odbyło się 24 lutego 2016 roku.
W kolejnym punkcie obrad sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch przedstawił wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2015 rok. Jako główny problem wskazał starzenie się szeregów (70% stanu osobowego wrocławskiej organizacji ZŻWP mieści się w przedziale wieku 70-100). Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań omówił płk Jerzy Dąbrowski.
Następnie prezes ZW przeprowadził głosowania nad przyjęciem uchwał ZW:

 • Uchwała nr 25/IX/16 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia X wojewódzkiego zjazdu delegatów.
 • Uchwała nr 26/IX/16 w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach w związku z zakończeniem IX kadencji.
 • Uchwała nr 27/IX/16 w sprawie obchodów 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 • Uchwała nr 28/IX/16 w sprawie wyróżnienia wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej.
 • Uchwała nr 29/IX/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 • Uchwała nr 30/IX/16 w sprawie przyjęcia Planu finansowego ZW na 2016 rok.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
W kolejnym punkcie porządku obrad Prezesi kół przedstawili sytuację w kołach po zerwaniu przez Ministra Obrony Narodowej porozumienia o współpracy.
Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad i zaprosił na tradycyjne spotkanie świąteczne.
Mirosław Wiercioch

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

„Walka” w sądach o emerytury wojskowe.

Opis zmagań Kolegi Antoniego Tunkiewicza – „Walka” w sądach o emerytury wojskowe.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Zebranie członków koła ZŻWP „Lotnik” w Oleśnicy.

W dniu 10 marca b.r. w sali konferencyjnej hotelu „Perła” w Oleśnicy odbyło się zebranie członków koła ZŻWP „Lotnik” w Oleśnicy.
8-go marca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet, w związku z tym prezes koła ppłk Zbigniew Nagórny złożył obecnym na zebraniu Paniom życzenia z tej okazji, a ppłk Zdzisław Rydz wręczył im kwiaty w imieniu wszystkich zebranych Panów.

Do koła przyjęto dwóch nowych członków, którym legitymacje wręczył prezes koła:

 • mjra Stanisława Śmitkowskiego,

 • st. kpr. Edwarda Marcińczaka.

Następnie ppłk Nagórny poinformował o zerwaniu przez MON porozumienia o współpracy z naszym związkiem, przedstawił konsekwencje i problemy z tym faktem związane. Dotyczy to m.in. turnieju tenisa ziemnego o puchar prezesa ZW ZŻWP, ponieważ nie będziemy mogli skorzystać z kortów na terenie jednostki, które ostatnio zostały wyremontowane naszymi siłami. Ponadto zerwanie porozumienia skutkuje brakiem możliwości korzystania przez nas z jakiejkolwiek infrastruktury wojskowej (brak możliwości wejścia na teren koszar).
Mjr Franciszek Starobrat zreferował sprawę udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych byłych żołnierzy zawodowych, szczególną uwagę zwrócił na czynności jakie muszą wykonać osoby organizujące te uroczystości. Najbardziej bulwersującą informacją jest fakt, że przydzielenie asysty nie jest obligatoryjne. Należy wykonać szereg czynności, które są warunkiem uzyskania asysty.
Kpt. Adam Kowalczyk omówił warunki pomocy socjalnej udzielanej przez WBE dla naszych członków a płk Zbigniew Knapek sprawy związane z kontynuowaniem ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków i na wypadek śmierci w PZU.
Zebrani zostali poinformowani o zmianach w planie działalności w 2016 roku a szczególnie o miejscach spotkań wynikających z omówionych wcześniej zdarzeń.
Na zakończenie przy kawie i ciastku odbyła się dyskusja na interesujące członków tematy.

Tekst i foto: F. Starobrat

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

płk Zygmunt BOREK odszedł na „Wieczną wartę”.

   

OSTATNIE POŻEGNANIE kol. ZYGMUNTA BORKA

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Ppłk Mieczysław Olkowski odszedł na „Wieczną wartę”.

W dniu 17 lutego 2016 roku pożegnaliśmy ppłk. Mieczysława Olkowskiego, członka naszego koła „Lotnik”.
Przeżył 88 lat z czego 35 lat poświęcił służbie wojskowej, którą rozpoczął w 1946 roku w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Boernerowie.
Do roku 1981 pełnił zawodową służbę wojskową w Mirosławcu, Malborku i Oleśnicy. W roku 1959 ukończył Akademię Sztabu Generalnego. W Oleśnicy był starszym wykładowcą Cyklu Taktyki. Przez cały okres służby wojskowej czynnie uczestniczył w nauczaniu wojskowym i wychowaniu obywatelskim setek młodych żołnierzy. Po zakończeniu służby wojskowej wstępuje do ZŻWP koła „Lotnik” w Oleśnicy i jest jego aktywnym członkiem. W tym samym czasie przez okres 10 lat pełni obowiązki Inspektora Obrony Cywilnej w Twardogórze. Poznaliśmy Go w trudach żołnierskiej służby, w zmaganiach z kłopotami codziennego życia, w kontaktach sąsiedzkich, działalności społecznej i podczas spotkań towarzyskich.
Okazał się człowiekiem godnym zaufania. Był oficerem pełnym szacunku i honoru.

Żegnało Go liczne grono kolegów z koła „Lotnik”, wielu przyjaciół, sąsiadów i znajomych.
Słowa pożegnania w imieniu koła „Lotnik” wygłosił nasz kolega członek koła Antoni Szymański .

Tekst i foto : F. Starobrat

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Syberiada polska – refleksje

Refleksje i przemyślenia Kolegi Antoniego Tunkiewicza po obejrzeniu filmu „Syberiada polska” na podstawie własnych wspomnień:

Zesłańcy.

Zesłańcy. Cz. II

ZESŁAŃCY cz.III

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Apel do naszych członków, sympatyków i przyjaciół.

Tą drogą pragniemy gorąco prosić koleżanki i kolegów, przyjaciół wraz z sympatykami, aby przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że będziecie wspierać naszą organizację.

z wyrazami szacunku

Zarząd Wojewódzki ZŻWP we Wrocławiu

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W wyniku transformacji ustrojowej w naszym kraju powstało polskie demokratyczne państwo prawne. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku powstała w wyniku kompromisu między ugrupowaniami politycznymi reprezentowanymi w parlamencie, po konsultacjach z władzami kościelnymi  i po ogólnonarodowym referendum. Odwołuje się ona do idei liberalnych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych oraz patriotyczno-narodowych. Gwarantuje poszanowanie powszechnie uznawanych praw i wolności obywateli.
Dynamiczne zmiany zachodzące w wielu dziedzinach w naszym kraju po ostatnich wyborach parlamentarnych, przykuwają uwagę i są przedmiotem dyskusji  wśród polskiego społeczeństwa, w tym także członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Głoszonym racjom towarzyszą narastające konflikty wychodzące coraz częściej poza siedziby instytucji państwowych i sale parlamentarnych debat. Wystąpienia publiczne polityków są okazją do prezentowania przez nich różnorodnych opinii i argumentów. Swoją retoryką często wykraczają one poza dopuszczalne ramy kultury i przyzwoitości. Populistyczne hasła mają porwać społeczeństwo do walki o wyeliminowanie z życia publicznego tych, którzy w przeszłości służyli celom i ideałom uznawanym obecnie za co najmniej niesłuszne. Odnosi się wrażenie, że używane argumenty połączone ze zniewagami kierowane są także pod adresem żołnierzy, którzy w przeszłości najlepsze lata swojego życia poświęcili służbie Ojczyźnie, doświadczyli okrucieństwa wojny i wojennej tułaczki, odbudowywali, kraj ze zniszczeń wojennych, budowali zręby polskiej państwowości w warunkach narzuconych z zewnątrz, tworzyli kształt Wojska Polskiego i pracowali na rzecz społeczeństwa. Nie sprzyja to budowie wspólnoty narodowej o co często apeluje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych, lecz do kolejnych podziałów społeczeństwa. Godzi w dobrze pojęty interes naszego państwa i życie publiczne jego obywateli.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego zarówno w swoim Statucie jak i w uchwałach programowych kolejnych Zjazdów Delegatów zawsze przestrzegał zasady silnej więzi wojska z Narodem. Jego członkowie uważają nadal, że wojsko jest atrybutem suwerenności państwa i ze swej natury powinno być propaństwowe oraz lojalne wobec Narodu, któremu wiernie i godnie powinno służyć.
W stosunku do swoich członków Związek nasz pełni przede wszystkim funkcję integracyjną. Skupiając w swych szeregach byłych żołnierzy daje poczucie więzi i współuczestnictwa w działaniach na rzecz obrony ich ideałów oraz uprawnień zdobytych po trudach służby, a także prawa do godnego życia. W codziennej działalności łączą nas ścisłe więzi z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz lokalnymi władzami samorządowymi. Ma to podstawowe znaczenie dla integracji naszych związkowych środowisk z żołnierzami czynnej służby wojskowej oraz ze społecznościami lokalnymi. Współpraca z wojskiem, to wspomaganie przez nie niektórych dziedzin działalności związkowej, a zarazem podejmowanie działań przez jednostki organizacyjne Związku na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa państwa.
Członków naszego Związku cieszy postępująca profesjonalizacja Wojska Polskiego i jego modernizacja techniczna. Nie wszystko jednak nas zadawala. Niepokój budzi zwłaszcza niezwykle skomplikowana organizacja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju i ewentualnej wojny, stan szkolenia rezerw osobowych oraz niejasne koncepcje Obrony Terytorialnej. Istotną rolę w procesie niezbędnych zmian w tych dziedzinach powinien odgrywać nasz Związek, chociażby poprzez włączenie naszych przedstawicieli posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie do prac koncepcyjnych związanych z doskonaleniem systemu obronnego państwa.
Wciąż aktualnym zadaniem statutowym Związku jest obrona godności i honoru wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, dbałość o ich dobre imię, o poszanowanie żołnierskiego munduru. Dokładamy  wszelkich starań, aby Związek był powszechnie uznawanym za rzecznika interesów i obrońcę praw żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej oraz ich rodzin. Działania naszej organizacji były, są i będą skierowane przeciw szkalowaniu żołnierskiej godności, nieposzanowaniu munduru i żołnierskiego honoru. Dawaliśmy temu wielokrotnie wyraz w formie kierowanych do władz petycji, czy publikowanych stanowisk, licznych polemik na łamach prasy wojskowej i cywilnej oraz wypowiedzi naszych członków w środkach masowego przekazu. Ważnym elementem naszego działania pozostaje obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin, jak również podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych naszych środowisk.
Najważniejszym problemem, na rozwiązanie którego oczekują liczne  grupy emerytów i rencistów wojskowych jest korzystna dla nich zmiana dotychczasowego systemu waloryzacji i rewaloryzacji świadczeń oraz likwidacja emerytur tzw. „starego portfela”. Niestety, podejmowane do tej pory działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przedstawiciele kierownictwa resortu obrony narodowej oraz parlamentarzyści pozostawali głusi na nasze prośby, petycje i wnioski.
Zmiany jakie niesie ze sobą nowa sytuacja polityczna w naszym kraju będą miały wpływ na warunki życia każdego z nas, a także na całokształt funkcjonowania naszego Związku w podstawowych dziedzinach jego działalności. W związku z tym niezbędne jest ożywienie współpracy naszych struktur organizacyjnych na każdym poziomie ze stowarzyszeniami, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych porozumień.
Zdajemy sobie sprawę z faktu, że tworzenie prawa oraz jego nowelizacja jest domeną Sejmu i Senatu, przy poszanowaniu zasady nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Związek nasz jest legalną organizacja pozarządową i ma prawo oraz obowiązek działać zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie. Niezmienne pozostają cele statutowe naszego stowarzyszenia. Dlatego też działania jednostek organizacyjnych Związku w obecnej sytuacji powinny być skupione na:
1) organizowaniu spotkań środowiskowych z parlamentarzystami, w ramach których prezentować należy nasze racje dotyczące zwłaszcza równego traktowania ofiary krwi i życia żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny światowej i na terenie kraju, poszanowania praw nabytych i zapewnienia opieki socjalno-zdrowotnej należnej kombatantom, emerytom i rencistom wojskowym, umotywowane merytorycznie oraz przy zachowaniu statutowej zasady neutralności partyjnej i tolerancji światopoglądowej,
2) pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa poprzez aktywne uczestnictwo ogniw Związku w życiu społeczności i samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych,
3) zacieśnianie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej w celu pozyskiwania wsparcia finansowego i pozafinansowego oraz tworzenia odpowiednich warunków funkcjonowania jednostek organizacyjnych naszego Związku.
Komunikowanie się z władzami i prowadzenie merytorycznych negocjacji niezależnie od naturalnych różnic w poglądach na liczne kwestie życia państwowego i społecznego będziemy traktować jako zasadę obowiązującą w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów dotyczących naszych środowisk.

  Prezydium Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj