Sztandar coraz bliżej – posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu.

13 kwietnia 2015 roku o godzinie 10.00 w Klubie 4. RBLog rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było zapoznanie członków zarządu ze stanem przygotowań do wręczenia ZW nowego sztandaru.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez Sekretarza ZW ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Panią Hannę Pietrzak z

Firmy „Opieka i zaufanie” z Łodzi możliwości opieki nad osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi opieki.

Po krótkiej dyskusji dotyczącej możliwości i kosztów opieki organizowanej przez firmę „Opieka i zaufanie” Prezes przedstawił propozycje dwóch uchwał i poddał je pod głosowanie:

 • Uchwała ZW Nr 18/IX/15 w sprawie zatwierdzenia „Uchwały Nr 1/IX//15 Prezydium ZW w sprawie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym i pomocniczym Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu”.

 • Uchwała Nr 19/IX/15 w sprawie wyróżnienia Wpisem do honorowej Księgi Zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie Prezes przedstawił zebranym Harmonogramu przygotowania uroczystości wręczenia sztandaru w dniu 13.06.2015 r. oraz przeprowadził głosowanie nad Uchwałą ZW Nr 20/IX/15 w sprawie przyjęcia do realizacji Harmonogramu przygotowania uroczystości wręczenia sztandaru w dniu 13.06.2015 r., uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Jako kolejny wystąpił Wiceprezes ZW – Skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński zapoznając zebranych ze stanem finansów. Wskazał na występujące zagrożenia apelując o prowadzenie intensywnej akcji w kołach na rzecz pozyskiwania środków z odpisu 1 procenta z podatku od osób fizycznych. Omówił również wstępne wyniki przeprowadzonej zbiórki publicznej na ufundowanie sztandaru.

W kolejnym punkcie wiceprezes do spraw społecznych płk Lucjan Ławniczek omówił dotychczasowe działania i ich efekty zmierzające do przygotowania Wrocławskiej Organizacji ZŻWP do wręczenia ZW ufundowanego sztandaru. Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, że nie widzi zagrożeń w końcowych przygotowaniach do uroczystości.

Po krótkiej przerwie głos zabrał Wiceprezes ZW ds. obronnych ppłk Jerzy Kłodkowski, który przedstawił informację nt. Zawodów strzeleckich o puchar Prezesa ZW.

W ramach „Wolnych wniosków” Prezes ZW ZŻWP podziękował za bardzo duży wkład pracy i zaangażowanie Kolegom, którzy przygotowują uroczystość wręczenia sztandaru a w szczególności Koledze Bogdanowi Sędziakowi i Koledze Lucjanowi Ławniczkowi. Podziękował również Prezesom Kół i wszystkim Kolegom zrzeszonym w Kołach za hojność i przeprowadzenie efektywnej zbiórki publicznej na rzecz ufundowania sztandaru.

Następnie Prezes ZW podziękował członkom ZW za przybycie i ogłosił zakończenie obrad.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Wielkanocne zebranie w zajeździe „U Stefanii” Koła im. Ziemi Oleśnickiej

Zgodnie z planem zamierzeń na 2015 r. w dniu 31 marca br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na swoim zebraniu ogólnym. Tym razem miejscem spotkania blisko 80 kolegów był zajazd „U Stefanii” w Dąbrowie Oleśnickiej. Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził prezes koła kol. Lucjan Ławniczek, który po powitaniu kolegów i gości w osobach starosty powiatu Oleśnickiego Wojciecha Kocińskiego i przedstawiciela Gminy Oleśnica Krzysztofa Skórzewskiego oraz wdów naszych Kolegów – przedstawił porządek zebrania. Po jego zatwierdzeniu sprawnie realizowane były wszystkie punkty porządku zebrania.

Na początku były sprawy personalne. Prezes pogratulował kolegom obchodzącym jubileuszowe urodziny. Gratulacje i życzenia otrzymali koledzy: Stanisław Szymańczuk – 90 urodziny, Marian Duda – 80 urodziny, Włodzimierz Piesik – 65 urodziny, Tadeusz Jasień – 60 urodziny. Następnie wręczył odznaczenia związkowe. Honorowe odznaki „Za zasługi dla ZŻWP” odebrali koledzy: Jacek Wieczorek, Dariusz Jagiełło i Waldemar Mieszała. Wszystkim pogratulowano gromkimi brawami.

Miłym świątecznym akcentem były podziękowania dla osób i firm współpracujących i wspierających naszą działalność. Dzięki ich wsparciu nasze spotkania są bogatsze i smaczniejsze. Nasi sprawdzeni przyjaciele to: WWŻ „Profi” z Grabowa n/ Prosną, firma Aqator z Ostrzeszowa, Andrzej Hamarowski z Nowoszyc, Jakub i Kamila Kyrczowie z Sokołowa, Małgorzata Święch ze Smardzowa, Justyna Batog z Ligoty Wielkiej, Jadwiga Bodo z Boguszyc, Tadeusz Naborczyk z Nieciszowa i Wiesław Podczaszyński z Jenkowic.

Kolejnym punktem naszego zebrania były sprawy organizacyjne dotyczące składek członkowskich, składek na sztandar dla ZW ZŻWP oraz planowanych przedsięwzięć. Wszyscy obecni zostali zaproszeni na 13 czerwca br. – tj. na wręczenie sztandaru dla naszej organizacji wojewódzkiej, na spotkanie integracyjne 8 maja w Warsztatach Technicznych, na zawody strzeleckie o puchar prezesa ZW ZŻWP – 9 maja oraz na Dzień Weterana 1 września br.

Potem starosta Oleśnicki Wojciech Kociński i sekretarz Gminy Oleśnica Krzysztof Skórzewski złożyli wszystkim przybyłym serdeczne życzenia świąteczne, a kolega prezes zaprosił nas do wspólnego posiłku. Na stołach znalazły się tradycyjne potrawy: żurek z jajkiem i kiełbasą, wędliny i sałatki, były też ciasta, owoce oraz długie koleżeńskie rozmowy. Przy wyjściu można było zabrać do domowej degustacji wyroby zawsze wspierających nas sponsorów.

Ja tam byłem, i bardzo smaczne wielkanocne przysmaki próbowałem. Dołączam kilka zdjęć aby wspomnieć i pamiętać to miłe, świąteczne spotkanie w Dąbrowie…

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.

Foto: Władysław Szczerek st. chor. rez.

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Spotkanie Koła „SAPER”

Zgodnie z planem pracy koła „SAPER” ZŻWP na 2015 r. w dniu 19.02. 2015r. – na terenie CSWIiCh przy ul. Obornickiej , dzięki pomocy i zaangażowaniu jego Dowództwa – odbyło się spotkanie koleżeńskie członków Koła SAPER. Rozpoczął je Prezes – kol. Wacław MALEJ – witając wszystkich gości, kolegów i sympatyków koła. Pogrążeni w smutku, chwilą ciszy uczciliśmy pamięć tych , którzy odeszli na „ostatnią żołnierską wartę” kol. kol. Józefa PIETRZYKOWSKIEGO – pierwszego prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP i Jana JEZIERSKIEGO –członka koła „SAPER” /patrz pożegnania/.

Po przedstawieniu porządku spotkania, Prezes – kol. Wacław MALEJ poinformował kolegów, że Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2014r. kol. Stanisław KRAWIEC – został mianowany do stopnia pułkownika. List gratulacyjny wręczyli: Prezes Honorowy ZW ZŻWP kol. Zdzisław BARSZCZEWSKI i Prezes koła kol. Wacław MALEJ.

Następnie Prezes koła wręczył dyplomy pamiątkowe jubilatom obchodzącym 75. i 80. urodziny oraz legitymacje członkowskie czterem nowo przyjętym do naszego grona, natomiast Prezes Honorowy ZW ZŻWP kol. gen. Zdzisław Barszczewski, udekorował 4 kolegów przyznanymi im medalami i odznakami.

W ciepłej i przyjemnej atmosferze przy kawie i pączku (tu serdecznie należy podziękować kol. Józefowi HAŁASOWI) wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji kol. Jacka GDULI na temat działalności klubu sportowego „ARTEMIS”, który zachęcał  nas jednocześnie do aktywności ruchowej. Głos zabrał następnie kol. Jerzy KACZMAREK – Prezes klubu piechurów „PERPEDES”. Ze swadą godną mistrza mowy i miana wzorowego przewodnika, opowiedział o działalności koła jednocześnie zapraszając do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez klub „PERPEDES”.

W kolejnym punkcie spotkania Prezes Koła „SAPER” – kol. Wacław MALEJ złożył sprawozdanie z działalności koła za lata 2013 – 2014., sekretarz Zarządu Koła kol. Jerzy DOLEWSKI przedstawił dane statystyczne, a skarbnik kol. Michał WŁODARCZYK omówił stan finansów koła i wpłat na Sztandar ZW ZŻWP, który będzie uroczyście wręczony w dniu 13 czerwca 2015 r.

Oklaskami podziękowano kol. kol. Jerzemu MARCZAKOWI i Józefowi HAŁASOWI za zaangażowanie i pomoc w rozwiązywaniu czasami bardzo złożonych problemów starszych i schorowanych członków Koła jak również ich rodzin.Mając na uwadze systematyczny wzrost naszej saperskiej „załogi” podjęto uchwałę o powiększeniu Zarządu Koła „SAPER”. Do Zarządu koła powołano kol. Andrzeja HEILMANA, któremu powierzono zadania związane z pomocą socjalną.

Na zakończenie spotkania Prezes kol. MALEJ zaapelował o dokonywanie wpłat na nowy Sztandar dla Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu i szeroki udział w ceremonii jego wręczenia. Zachęcał również do aktywnego uczestnictwa w uroczystościach państwowych, wycieczkach oraz imprezach organizowanych wspólnie z klubami: „ARTEMIS” i „PERPEDES”.

Opracował : Andrzej Sypniewski
Foto: Wacław Malej

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu

23 lutego 2015 roku o godzinie 10.00 w Klubie 4. RBLog rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad było przedstawienie formalnych sprawozdań z działalności Zarządu Wojewódzkiego za 2014 rok, zapoznanie członków zarządu ze stanem realizacji harmonogramu dotyczącego fundacji sztandaru.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez Sekretarza ZW ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było przedstawienie przez członka Prezydium płk. Jerzego Dąbrowskiego uwag dotyczących jakości i terminowości wykonania sprawozdań przez Koła. Następnie sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch przedstawił wnioski wypływające z analizy sprawozdania za 2014 rok. Poinformował ponadto, że Wrocławska Organizacja Związku (WOZ) liczy na dzień 01.01.2015 roku 15 kół, które w sumie liczą 748 członków. W stosunku do 2014 roku liczba kół zmniejszyła się o 1 (Koło ZŻWP WZRB z Wrocławia), a liczba członków zwiększyła się o 13 osób. Średnia wieku wynosi 74,4.

Jako następny wystąpił Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej st. chor. szt. Władysław Szczerek przedstawiając uwagi wynikające ze sprawozdawczości Komisji Rewizyjnych Kół.

Jako kolejny wystąpił Wiceprezes ZW – Skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński zapoznając zebranych ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego na 2014 r. oraz z planem dochodów i wydatków na 2015 rok. Wskazał na występujące zagrożenia apelując o prowadzenie intensywnej akcji w kołach na rzecz pozyskiwania środków z odpisu 1 procenta z podatku od osób fizycznych.

Prezes poddał pod głosowanie trzy uchwały:

 • Uchwała ZW ZŻWP we Wrocławiu nr 15/IX/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

 • Uchwała ZW ZŻWP we Wrocławiu nr 16/IX/15 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2015 rok.

 • Uchwała ZW ZŻWP we Wrocławiu nr 17/IX/15 w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP im. WZRB we Wrocławiu.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Po 10 minutowej przerwie głos zabrał Wiceprezes ZW ds. społecznych płk Lucjan Ławniczek, który omówił stan realizacji przedsięwzięć harmonogramu dotyczącego fundacji sztandaru.

Jako ostatni wystąpił płk Bogdan Sędziak, który przedstawił wyniki dotychczasowej zbiórki publicznej na rzecz fundacji sztandaru oraz udzielił Prezesom Kół wytycznych do dalszych działań aż do dnia zakończenia zbiórki publicznej.

W ramach „Wolnych wniosków” Prezes ZW ZŻWP stwierdził, że wzrost szeregów zanotowany w 2014 roku jest skutkiem wielkiego zaangażowania zarządów kół, szczególnie prezesów, we wdrażaniu form pracy atrakcyjnych dla środowiska byłych żołnierzy. Za uzyskanie, po raz pierwszy od dekady, wzrostu ilości członków w skali całej WOZ, złożył Prezesom Kół i Zarządowi Wojewódzkiemu gratulacje.

Prezes ZW podziękował członkom ZW za przybycie i ogłosił zakończenie obrad.

This slideshow requires JavaScript.

foto: W.Malej

Opublikowano Wydarzenia | Możliwość komentowania Posiedzenie ZW ZŻWP we Wrocławiu została wyłączona

Zebranie Koła ZŻWP „Lotnik” w Oleśnicy

12 lutego br członkowie Koła ZŻWP „Lotnik” spotkali się na zebraniu, w czasie którego podsumowano ubiegłoroczną działalność.

Prezes koła ppłk Zbigniew Nagórny powitał zebranych. Następnie członek ZW ZŻWP płk Zbigniew Knapek wręczył płk Romualdowi Tarnawskiemu list z życzeniami z okazji ukończenia 90 – ciu lat, od prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu płk w st. spocz. Mariana Dąbrowskiego.

W kolejnym punkcie zebrania prezes Nagórny przedstawił sprawozdanie z działalności koła za rok 2014. Sekretarz zarządu koła kpt. Adam Kowalczyk przedstawił dane statystyczne, skarbnik sierż. szt. Witold Jędrzejczak omówił finanse a przewodniczący Komisji Rewizyjnej ppłk Feliks Dunowski przedstawił sprawozdanie z kontroli działalności Zarządu koła i złożył wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium. Obecni w głosowaniu udzielili absolutorium jednogłośnie.

Po sprawozdaniach przy pączkach („tłusty czwartek”) i lampce szampana odbyła się dyskusja i rozmowy w grupach koleżeńskich.

W trakcie zebrania odbyła się zbiórka na sztandar dla ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Tekst i foto: F. Starobrat

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Inauguracyjne zebranie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej.

Zgodnie z planem zamierzeń na 2015 r. w dniu 03 lutego br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na swoim zebraniu ogólnym. W sali byłego klubu żołnierskiego w Warsztatach Technicznych w Oleśnicy spotkało się blisko 40 kolegów naszego koła.

Zebranie przygotowane przez zarząd koła prowadził ze względu na nieobecność kol. Lucjana Ławniczka wiceprezes kol. Jerzy Trzciński, który po powitaniu kolegów i gościa – Wojciecha Kocińskiego Starosty Powiatu Oleśnickiego przedstawił porządek zebrania. Po jego zatwierdzeniu jak zwykle sprawnie realizowane były wszystkie punkty porządku zebrania.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć członków naszego koła: mł. chor. rez. Eugeniusza Będę i kpt w st. sp. Wiesława Burdkę, których pożegnaliśmy na wieczną wartę w styczniu br.

Po tym punkcie w ramach spraw personalnych wręczone zostały wcześniej przyznane wyróżnienia naszego związku dla kolegów, którzy z różnych powodów nie mogli ich odebrać. Medal XXX – lecia ZŻWP otrzymał kol. Jerzy Różański, srebrny medal Za Zasługi dla ZŻWP otrzymał kol. Adolf Szczegodziński, a brązowe medale przekazane zostały kol. Stanisławowi Wiekierze i Grzegorzowi Świtoniowi.

Kolejnym punktem były sprawy bieżące. Kol. Jerzy Trzciński przedstawił informacje o pracy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu. Przedstawiony został stan prac nad najważniejszym przedsięwzięciem jakim będzie ufundowanie i wręczenie w br. sztandaru dla ZW ZŻWP we Wrocławiu. Rolę matki chrzestnej sztandaru powierzono Pani Lidii Geringer de Oedenberg.

Ważnym i stałym punktem naszego zebrania było kronikarskie spojrzenie na to co się działo w okresie między zebraniami. Jak zawsze przedstawione zostało nasze „Koło w obiektywie”. Wspomnieliśmy wszystkie przedsięwzięcia, w których uczestniczyliśmy i które organizowaliśmy sami, bądź we współpracy z kołem „Lotnik”.

Potem przedstawione zostały planowane terminy zebrań w 2015 r. Po omówieniu i analizie terminów zebrań, obecni członkowie zaakceptowali je.

Kolejnym punktem była informacja o zmianach w ustawowych zapisach dotyczących praw konsumenta. Po przypomnieniu głównych zmian koledzy otrzymali mały informator dotyczący wielu zagadnień związanych z tym tematem.

Po tej części zebrania głos zabrał – nasz gość Starosta Powiatu Oleśnickiego – Wojciech Kociński. Przedstawiciel powiatowego samorządu zapoznał nas z bilansem początkowym prac nowej rady naszego powiatu. Pojawił się też temat naszego oleśnickiego szpitala i jego ekonomicznej kondycji. Mimo trudności starosta przedstawił zarys działań, które powinny pozwolić na rozwiązanie problemów istotnych szczególnie dla pacjentów. Pojawił się także temat przyszłości terenów po lotnisku wojskowym.

Nasz gość przekazał, że strategicznym dla władz powiatu są działania władz Politechniki Wrocławskiej, która uważa byłe lotnisko jako doskonałe miejsce do rozwoju struktur niezbędnych do kształcenia studentów w specjalnościach lotniczych. Po kilku dodatkowych pytaniach podziękowaliśmy gościowi brawami.

Kolejnym miłym momentem zebrania była prelekcja i pokaz filmu z rejsu naszych kolegów Włodzimierza Obiegło i Ryszarda Bednarza po Bałtyku. Zapachniało przygodą i morskimi klimatami. Wyprawa naszych kolegów promowała nasze miasto, jego mieszkańców w dalekiej, gościnnej Skandynawii – krainie spokojnej natury i ludzi otwartych na obcokrajowców.

Po morskich wspomnieniach wystąpił skarbnik naszego koła kol. Andrzej Krzemiński. Poruszył on kwestie wysokości składek naszych członków i omówił preliminarz wydatków na 2015 r.

Na zakończenie spotkania członkowie zarządu zaprosili nas do uczestnictwa w planowych przedsięwzięciach.

Mimo roboczego charakteru zebrania tradycyjnie można było wypić kawę lub herbatę, zjeść dobrego ciasta. Smakowały też dorodne jabłka z oleśnickich sadów, które znalazły się na stołach, co miało ogromny wymiar ekonomiczno – polityczny z wiadomych względów.

Opracował: Jerzy Tomasz Trzciński mjr rez.
Foto: Władysław Szczerek st. chor. szt. w st. sp.

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

IV SPOTKANIE POKOLEŃ W WAŁCZU.

Zwracamy się do Waszego Związku (kół) o umieszczenie podanego ogłoszenia. Celem naszej prośby jest odszukanie i zaproszenie byłych żołnierzy i pracowników wojska. Prosimy o umieszczenie ogłoszenia na stronie www i na tablicy informacyjnej w klubie.

Doinformowanie na stronie: http://www.2brygada.walcz.paak.net/.

–Zarząd ZŻWP koła nr 10 w Wałczu

IV Spotkanie pokoleń – informacja

Baza noclegowa

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Wspólnie skuteczniej

26 stycznia 2015 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia …” związków i stowarzyszeń żołnierskich, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego, Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego, Stowarzyszenie Tradycji i Myśli Obronnej – płk dr Władysław TKACZEW, członek Zarządu Głównego TWO, prezes Zarządu Oddziału, Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr Stefan KOZIARA, członek Zarządu Okręgowego, redaktor naczelny „Biuletynu”, Związek Weteranów i Rezerwistów WP – ppłk mgr Krzysztof MAJER – wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego, mjr inż. Dariusz TROJANOWSKI – sekretarz Zarządu Dolnośląskiego, prezes Zarządu Wrocławskiego i kpt. żegl Ryszard ZŁOCIŃSKI – członek Zarządu Dolnośląskiego.
Na wstępie spotkania płk Wojciech OLENDREK wręczył płk Marianowi DĄBROWSKIEMU pamiątkowy Krzyż „95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP”. Następnie zebranie poprowadził Przewodniczący Porozumienia Krzysztof MAJER. Podsumowano dotychczasowe działania związkowe w 2014 r. Mimo zmniejszania się szeregów kombatantów i inwalidów, a utrzymania stanów członkowskich ZŻ WP i ZWiRWP, udało się realizować przedsięwzięcia programowo-organizacyjne na dobrym poziomie. Wspólnie m.in. prowadzono uroczystości patriotyczno-religijne w miejscach pamięci narodowej we Wrocławiu i regionie. Odnotowano fakt ufundowania sztandaru dla Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej w Głogowie /podobna uroczystość czeka w br. Koło Miejskie ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie/. Dbano o satysfakcjonowanie działaczy związkowych awansami oraz odznaczeniami resortowymi i regionalnymi. Podkreślono wzorową współpracę i życzliwość kierownictwa Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz jednostek wojskowych we Wrocławiu. Wyrażano niepokój słabym zainteresowaniem szkół bezpośrednim kontaktem uczniów z kombatantami i weteranami w ramach „żywych” lekcji historii. Na koniec obrad przedstawiono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2015 rok. Priorytetem będą dla nas uroczyste obchody 70-lecia Zwycięstwa, a dla Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP wręczenie sztandaru. Przez aklamację obowiązki prezydenta Porozumienia na kolejny rok powierzono ponownie Krzysztofowi MAJEROWI. Warto podkreślić, że jesteśmy ewenementem w skali krajowej, bo planowe współdziałanie związków wojskowych we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje od 1997 r. i mamy nadzieję, że do naszego grona uda się zaprosić kolejne stowarzyszenia.

ppłk w st. spocz. Krzysztof MAJER

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Koledzy! Pamiętajmy o przekazaniu 1% na organizację pożytku publicznego.

Tą drogą pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym koleżankom i kolegom, przyjaciołom i sympatykom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ten wielki gest świadczy o tym, że wspieracie naszą organizację.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Wojewódzki ZŻWP we Wrocławiu

Pamiętaj !!!

Przekazując 1% swojego podatku dla ZŻWP realnie nie straciłeś żadnych pieniędzy. Musiałeś i tak oddać państwu należny podatek, włącznie z  tym 1%. W ten sposób tylko wskazałeś na co mają zostać wykorzystane te pieniądze. Jeśli tego nie zrobiłeś państwo samo zadecydowało na co przeznaczyć twój 1%. Dlatego warto było mieć wpływ (choćby 1%-owy) na to, jak zostanie wykorzystany twój podatek.

Serdecznie dziękujemy !!!

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Wigilia u „Saperów”

        W dniu 18.12.2014 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Hotelu JASEK odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe Koła SAPER ZŻWP. Tę niezwykłą a za razem jakże radosną uroczystość świąteczno – noworoczną rozpoczął Prezes Koła kol. Wacław MALEJ słowami najserdeczniejszych podziękowań skierowanych do kol. kol. Andrzeja JASKA – właściciela hotelu i sponsorów Lesława MAJEWSKIEGO i Adama KAJKOWSKIEGO za wspaniałomyślność oraz niezwykły szlachetny gest serca, troski oraz dobrej woli. To m.in. właśnie dzięki nim a także grupie kolegów ( z kol. Józefem HAŁASEM na czele bezpośrednio zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia), mieliśmy możliwość już kolejny raz spotkać się w tak wspaniałym i uroczym miejscu z nadzieją , że nie po raz ostatni. Wielka rodzina saperów liczy już ponad 140 członków a na spotkanie przybyło nas ponad 130. To świadczy o głębokich więzach łączących naszą społeczność.

Niezwykle serdecznie i gorąco powitano, żony naszych zmarłych kolegów oraz członkinie Rodziny Wojskowej, sympatyków Koła, byłych naszych kolegów saperskiej służby. Nie sposób było powitać z imienia i nazwiska wszystkich zaproszonych gości ale:

 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP Kol. Marian DĄBROWSKI,
 • Prezes Honorowy Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Zdzisław BARSZCZEWSKI,
 • Prezes Honorowy Koła SAPER Kol. Jerzy MARCZAK,
 • Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych Pan ppłk Aleksander WLIZŁO,
 • Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej Pan dr inż. Leszek BOGDAN,
 • Dowódca 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego Pan płk Jan BEREZA,
 • Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu Pan ppłk Bolesław ZAWADZKI,
 • Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Pan prof. dr hab. inż. Zenon ZAMIAR,

to osoby bardzo silnie związane z kołem „SAPER” i godne szczególnego wymienienia.

Stało się już tradycją, że właśnie przed Świętami Bożego Narodzenia, spotykamy się z naszą przewspaniałą społecznością, reprezentującą środowisko wrocławskich Saperów. Spotkania te pozwalają jeszcze bardziej integrować się z „naszą wiarą” i kultywować najlepsze obyczaje i zwyczaje starszych pokoleń, stanowiącą wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.

Przed złożeniem życzeń głos zabrał sekretarz Koła Kol. Jerzy DOLEWSKI, przedstawiając osoby, którym następnie zostały wręczone wyróżnienia w postaci;

MEDALU ZA PROPAGOWANIE WIEDZY OBRONNEJ

– Kol. mjr rez. Jerzy DOLEWSKI

– Kol. ppłk rez. Grzegorz DROGOWSKI

– Kol. mjr rez. Tadeusz GRABARCZYK

– Kol. kpt. w st. spocz. Andrzej JASEK

– Kol. ppłk w st. spocz. Jerzy KŁODKOWSKI

– Kol. mjr rez. Wacław MALEJ

– Kol. płk w st. spocz. Andrzej SYPNIEWSKI

– Kol. st. chor. sztab. w st. spocz. Michał WŁODARCZYK

a wręczenia dokonał Sekretarz Zarządu Okręgowego Towarzystwa Wiedzy Obronnej we Wrocławiu Pan płk w st. spocz. Aleksandr PODOLSKI.

W dowód uznania i podziękowania za życzliwość oraz wspieranie działań statutowych Koła SAPER Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zostali wyróżnieni przez Zarząd Koła SAPER:

ODZNAKĄ HONOROWĄ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO:

– Kol. Gerard DUDZIŃSKI

– Kol. Adam KAJKOWSKI

– Kol. Jerzy KŁODKOWSKI

– Kol. Aleksander MITUTA

– Kol. Andrzej PIETRZYKOWSKI

– Kol. Marian ZIELIŃSKI

MEDALEM XXX LECIA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO:

– Pan dr inż. Leszek BOGDAN

– Pan płk Jan BEREZA

– Pan mjr Romuald GŁOWACKI

– Pan por. Robert PIETRUCH

– Pan Wojciech OSYPIUK,

– Kol. Józef KAWAŁKO

– Kol. Sylwester KLIMCZAK

– Kol. Mark LEŚNIAK

– Kol. Lesław MAJEWSKI

– Kol. Kazimierz MOREK

– Kol. Kazimierz WIATR

– Kol. Zenon ZAMIAR

MEDALEM PAMIĄTKOWYM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WP:

– Pan ppłk Aleksander WLIZŁO

– Kol. płk w st. spocz. Aleksander PODOLSKI

– Pan sierż. Tomasz DYLĄG,

MEDALEM 15. LECIA WSTĄPIENIA POLSKI DO NATO:

– Kol. płk w st. spocz. Jerzy MARCZAK

– Pan płk Andrzej DUTKA

– Pan ppłk Tomasz WŁODARCZYK

– Pan ppłk Bolesław ZAWADZKI

– Ks. kapelan mjr Marcin KWIATKOWSKI

– Kol. ppłk w st. spocz. Józef HAŁAS

DYPLOMEM OKOLICZNOŚCIOWYM

z okazji dnia urodzin wyróżniono 7 kolegów.

Te wyróżnienia zostały wręczone przez Prezesów”:

 • Zarządu Wojewódzkiego

 • i Koła SAPER.

Przyszedł czas na złożenie przez Prezesa Koła życzeń Wigilijnych i Noworocznych.

Pięknie zabrzmiały proste – jakby żołnierskie – słowa byśmy my i nasi najbliżsi z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia we wspaniałej rodzinnej atmosferze, wypełnionej melodią staropolskich kolęd, znaleźli mnóstwo prezentów pod choinką, cieszyli się zdrowiem i pysznościami wigilijnego stołu. Życzył również wystrzałowego, bąbelkowego Sylwestra oraz spełnienia marzeń w Nowym 2015 Roku.

Po tych życzeniach ks. kapelan mjr. Marcin Kwiatkowski rozpoczął celebrowanie wigilli od poświęcenia opłatków i potraw wigilijnych. Wygłosił Słowo Boże, a my wszyscy po jego wysłuchaniu podzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem by za chwilę delektować się przygotowaną przez załogę hotelu pyszną wieczerzą ( m.in. zupą grzybową z uszkami, rybami, pierogami z kapustą , grochem i fasolą a także świetnymi przekąskami i wspaniałymi słodkościami). Wsłuchani w brzmiące z cicha w głębi sali kolędy, zatopiliśmy się w rozmowach z najbliższymi kolegami.

Na zakończenie spotkania kol. Prezes Koła wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP serdecznie podziękowali wszystkim za przybycie, jeszcze raz życząc by te Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2015 Rok, upłynęły w zdrowiu i radości, a kolejne spotkania już robocze odbywały się w tym samym składzie. Te słowa zakończyły naszą „biesiadę” stanowiącą o tym że „saperska brać” to trwały związek przyjaciół i sympatyków stanowiących nierozerwalną jedność pokoleń.

Opracował : Andrzej Sypniewski.

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj