PODRÓŻE CIĄGLE KSZTAŁCĄ…

Wspaniałe podróże Saperów i osób z nimi zaprzyjaźnionymi.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu

29 września 2014 roku o godzinie 10.00 w Klubie 4. RBLog rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad był stan realizacji zadań mających na celu ufundowanie nowego sztandaru ZW ZŻWP we Wrocławiu.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

Pierwszym punktem porządku obrad było wręczenie przez Prezesa ZW płk. Mariana Dąbrowskiego wyróżnień za zaangażowanie w pracy na rzecz naszego związku:

 1. złota odznaka za zasługi dla ZŻWP w formie krzyża:

 • płk DROZD Józef – Koło Saper ;

 • płk SITARZ Adolf – Koło im. gen. dyw. Z.Ohanowicza ;

 • płk STĘPIEŃ Jan – Koło Budowlani ;

 • ppłk Piotrowicz Mieczysław – Koło ŚOW;

 • płk Byra Jan – Koło im.3KOP;

 1. srebrna odznaka za zasługi dla ZŻWP w formie krzyża:

 • ppłk WIERCIOCH Mirosław – Koło ŚOW;

 • płk TEPER Roman – Koło WSZW-2;

 1. Wpis do Księgi Honorowej zasłużonych dla ZŻWP:

 • ppłk Zdzisław Gołębiowski – Koło Ziemi Oleśnickiej;

 • ppłk Zbigniew Nagórny – Koło Lotnik;
 • st. chor. szt. CHODACZYŃSKI Adam – Koło Gaj.

W kolejnym punkcie Prezes ZW zauważył, że 27.09.2014 r. minął rok i cztery miesiące działalności Wojewódzkiej Organizacji w IX kadencji.

Przypomniał najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w 2014 roku:

 • 5 lutego odbyło się spotkanie z prezesami Kół,

 • 24.02.2014 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu wojewódzkiego,

 • 13.03.2014 r. wysłaliśmy Wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zezwolenie na zbiórkę publiczną na fundację sztandaru,

 • 14.04.2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego z udziałem Prezesa Związku gen. dyw. Franciszka Puchały,

 • 10.05.2014 r. na strzelnicy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych odbyły się zawody strzeleckie o puchar prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku,

 • 9.06.2014 r. Zarząd Wojewódzki był kontrolowany przez Główną Komisję Rewizyjną,

 • 2.09.2014 r. Prezes Koła im gen. Zbigniewa Ohanowicza kol. płk Adolf Sitarz zorganizował wyjazd na Międzynarodowe Targi Obronne do Kielc,

 • 23.08.2014 r. na kortach tenisowych Wyższej Szkoły oficerskiej Wojsk Lądowych odbył się Turniej tenisa ziemnego,

 • 28.08.2014 r. w Wesołej na centralnych zawodach strzeleckich nasza reprezentacja w składzie mjr Jerzy Dolewski , st. chor. szt. Leszek Wiśniewski i por. Ryszard Bednarz zajęła 8 miejsce na 22 zespoły biorące udział w zawodach,

 • 16 i 17.09 we Włocławku odbyło się Posiedzenie Zarządu Głównego i Sejmik Korespondentów Głosu Weterana i Rezerwisty w których uczestniczyli kol. Bogdan Sędziak i Jerzy Marczak,

 • 20.09.2014 r. przy wiodącym udziale prezesa koła im. gen Zbigniewa Ohanowicza kol. płk Adolfa Sitarza nastąpiło odsłonięcie Tablicy pamiątkowej na wyremontowanym budynku, w którym funkcjonował Sztab Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Następnie Prezes ZW złożył podziękowanie Prezesom przodujących kół naszej organizacji, dzięki których działalności, inicjatywom i zaradności w IX Kadencji udaje się zachowywać na niezmiennym poziomie liczebność naszej organizacji. Na szczególne słowa uznania i podziękowania zasługują;

 • kol. płk Lucjan Ławniczek – Wiceprezes ZW i Prezes koła im. Ziemi Oleśnickiej,

 • kol. płk Adolf Sitarz –Prezes koła im. gen. Zbigniewa Ohanowicza,

 • kol. ppłk Zbigniew Nagórny –Prezes koła Lotnik w Oleśnicy,

 • kol. płk Jan Stępień – Prezes Koła Budowlani,

 • kol. płk Tadeusz Bortnik – Prezes Koła im. Ziemi Świdnickiej,

 • kol. mjr Wacław Malej – Prezes Koła Saper,

 • ppłk Kazimierz Derkacz – Prezes Koła im. Piastów Śląskich,

 • kol. płk Adam Kęstowicz – Prezes Koła im. Ziemi Głogowskiej.

Osobne podziękowanie Prezes skierował do kol. płk. Czesława Kociemskiego za ogromny wkład pracy w działalności socjalnej na rzecz najuboższych i wymagających pomocy oraz do kol. ppłk. Janisława Fitucha za organizację cyklicznych turniejów tenisa ziemnego i brydża.

Ważnym punktem posiedzenia ZW było jednogłośne przyjęcie Uchwały nr 12/IX/2014 ZW ZŻWP z dnia 29 września 2014 w sprawie wyróżnienia wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji Wojewódzkiej”.

Jako następny zabrał głos Kol. płk Jerzy Dąbrowski omawiając osiągnięcia i porażki Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.

Kol. płk Bogdan Sędziak zapoznał zebranych z przebiegiem Posiedzenia Zarządu Głównego ZŻWP natomiast Kol. płk Jerzy Marczak złożył sprawozdanie z obrad Sejmiku Korespondentów Głosu Weterana i Rezerwisty.

Wiceprezes ds społecznych Kol. płk Lucjan Ławniczek zapoznał zebranych ze stanem przygotowań do uroczystości wręczenia ZW nowego sztandaru. Po krótkiej dyskusji zarząd zdecydował, że sprawa zaproszenia Chrzestnych sztandaru zostanie rozstrzygnięta na grudniowym posiedzeniu ZW.

Bardzo ważnym punktem posiedzenia ZW było złożenie przez Prezesów Kół sprawozdań z dotychczasowej działalności, przedstawienie sukcesów ale również bolączek i problemów nurtujących środowisko.

Jako kolejny głos zabrał Wiceprezes-Skarbnik ZW st. chor. szt. Adam Chodaczyński przedstawiając zebranym obszerną informację dotyczącą stanu finansów ZW na dzień 30.06.2014 r.. Omówił realizację planu finansowego za I półrocze, stan dyscypliny opłacania składek członkowskich na 30.09.2014 r., prenumeratę GWiR na 2015 r.. Wystąpienie swoje zakończył apelem do prezesów kół o podjęcie aktywnych działań w celu zwiększenia wpływów z 1% na OPP w 2015r..

Prezes ZW podziękował członkom ZW za przybycie i ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch

Wacław Malej (foto)

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Święto 4. Regionalnej Bazy Logistycznej

W dniu 20.09.2014r. 4. Regionalna Baza Logistyczna obchodziła swoje święto połączone z przejęciem dziedzictwa i tradycji Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej. W uroczystym apelu wzięły udział pododdziały wraz z pocztami sztandarowymi, które podlegały pod Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego do czasu jego rozwiązania. Uroczystość swoją obecnością, uświetnili przedstawiciele władz administracyjno- samorządowych. Szefa Sztabu Generalnego WP reprezentował Zastępca Szefa Zarządu Planowania Logistyki Sztabu Generalnego WP płk Karol Andrzejewski. Zaproszenie na uroczystość przyjęło 6-ciu byłych Dowódców ŚOW z gen. dyw. Janem Kuriatą na czele oraz grono wrocławskich generałów z generałem Czesławem Piątasem, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych Wrocławia na czele z dowódcą garnizonu gen. bryg. Wojciechem Lewickim. Ponadto na uroczystość zaproszono przedstawicieli pozostałych służb mundurowych miasta Wrocławia, stowarzyszeń, organizacji społecznych oraz związków kombatanckich. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z płk. Lucjanem Ławniczkiem, który reprezentował Prezesa ZW płk Mariana Dąbrowskiego. Wrocławskie szkolnictwo reprezentowali Magnificencje-Rektorzy wyższych uczelni- z przewodniczącym Kolegium Rektorów- jego Magnificencją prof. dr hab. Romanem Kołaczem. Wszystkich zaproszonych gości powitał Komendant 4. RBLog płk Krzysztof Krużycki, który podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za wysiłek i trud włożony w pomnażanie dorobku i osiągnięć Dowództwa, życząc jednocześnie wielu sukcesów i satysfakcji. Kolejny głos zabrał Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ – Szef Sztabu gen. bryg. Ryszard Szczepiński. Wystąpienia zakończył Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz.

Następnie dokonano aktu odsłonięcia tablicy ŚOW w składzie:

 • Zastępca Szefa Inspektoratu SZ- Szef Sztabu gen. bryg. Ryszard Szczepiński

 • Były Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Jan Kuriata ( 1984 –87 )

 • Ostatni etatowy Dowódca ŚOW gen. bryg. Zbigniew Smok ( 2009-11 )

 • Komendant 4.RBLog płk Krzysztof Krużycki

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „ Budowy Tablicy” płk Adolf Sitarz.

Po odsłonięciu tablicy wystąpił płk Adolf Sitarz, który podziękował wszystkim tym osobom, instytucjom, urzędom, ofiarodawcom wojskowym i cywilnym, którzy wsparli finansowo i organizacyjnie „budowę tablicy”. Następnie zwiedzono budynek sztabu po jego remoncie i modernizacji. Druga część uroczystości, odbyła się w Klubie 4.RBLog, gdzie zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu pokoleń, połączonym z konferencją historyczną, której tematem było powstanie i funkcjonowanie Dowództwa ŚOW, prowadzone przez byłych Dowódców Okręgu: gen. dyw. Fryderyka Czekaja, gen. broni Zbigniewa Głowienkę, gen. dyw. Jana Kuriatę, i wykładowcę WSOWLąd ppłk. dr. Krzysztofa Nowackiego. Dodatkowym elementem spotkania, była projekcja filmu, podsumowująca 60-letnią działalność ŚOW. Konferencję zakończył okolicznościowy, wyśmienity koncert Justyny Steczkowskiej, która po raz pierwszy śpiewała z akompaniamentem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych pod przewodnictwem mjr. Mariusza Dziubka.

Uroczyste obchody Święta 4.RBLog wywołały niezwykłe sympatyczne wspomnienia żołnierzy, pracowników wojska, związanych z Dowództwem ŚOW.

Jerzy Marczak

Adam Chodaczyński

Wacław Malej (foto)

This slideshow requires JavaScript.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

Z wizytą u Dowódcy Garnizonu Wrocław

2014-09-24 13.35.1824 września 2014 roku delegacja Prezydium ZW ZŻWP we Wrocławiu w składzie:

 • Prezes ZW ZŻWP we Wrocławiu – płk w st. spocz. Marian Dąbrowski;
 • Sekretarz ZW ZŻWP we Wrocławiu – ppłk rez. Mirosław Wiercioch,

spotkali się z Dowódcą Garnizonu Wrocław gen. bryg. Wojciechem Lewickim.

W imieniu środowiska byłych żołnierzy, Prezes ZW złożył gratulacje D-cy garnizonu z okazji mianowania na stopień generała brygady i poinformował o inicjatywie fundacji sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. Przedstawił dotychczasowe działania przygotowawcze do wręczenia sztandaru w 2015 roku i zaprosił Dowódcę garnizonu do udziału w Komitecie Honorowym fundacji sztandaru. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, w dyskusji poruszono aspekty współpracy Związku z jednostkami Garnizonu Wrocław.

Mirosław Wiercioch

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA ZŻWP ZARZĄDU KOŁA POWIATOWEGO IM. ZIEMII GŁOGOWSKIEJ

W dnia 18.09.2014 r. odbyło się zebranie Koła im. Ziemi Głogowskiej, które otworzył prezes płk Adam Kęstowicz witając zebranych członków Koła i Stowarzyszeń Kawalerów Orderów Wojennych Krzyża Grunwaldu i Krzyża Virtuti Militari Kombatantów Wojska Polskiego. Przedstawił proponowany porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. Wręczył z okazji ukończenia 85 lat okolicznościową laurkę Prezesa Wojewódzkiego Zarządu ZŻWP płk Mariana Dąbrowskiego, st chor. sztab. Fryderykowi Śnieżkowi. Następnie nastąpiło wręczenie podziękowań w formie dyplomów kol. ppor. Edwardowi Artowi i kpr. Stanisławowi Matczakowi.

Realizując kolejny punkt porządku zebrania nastąpiło przyjęcie w poczet członków niżej wymienionych kandydatów:

p. Bachórz Bronisławę,

p. Kardaś Grażynę,

p. Łuczyk Agnieszkę,

szer. Horbatowskiego Łukasza,

st. kpr. pchor.. Groffika Marka,

st. sierż.sztab. Derkacza Zbigniewa,

kan. Woźniczaka Jana,

szer. Żaka Józefa.

Sekretarz Zarządu Koła st.chor.sztab. Adam Mrzygód odczytał wyciąg z protokółu zebrania Zarządu Koła z dnia 17.09.2014 r. i przedstawił wniosek o przyjęcie w poczet członków. Po krótkiej charakterystyce osoby nastąpiło głosowanie. Wszystkie osoby jednogłośnie zostały przyjęte do naszej organizacji.
Prezes Zarządu wręczył legitymacje członkowskie.

Dodatkowo wydano legitymacje Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu i Virtuti Militari:

kan. Cuper Edwardowi,

kpt. Podejmie Radosławowi,

szer. Cieślakowi Tadeuszowi.

Sekretarz przedstawił obecnym propozycje do wyróżnienia odznakami Brązowymi i Srebrnymi
„Za Zasługi dla ZŻWP“, Odznakami Honorowymi ZŻWP oraz zapoznał z wnioskami – propozycjami personalnymi dotyczącymi wyróżnień przez Zarządy Stowarzyszeń Kawalerów Orderów Wojennych Krzyża Grunwaldu i Krzyża Virtuti Militari. Podjęto uchwałę o złożeniu wniosku dotyczącego wyróżnienia sztandaru Koła Odznaką za zasługi dla SKOW Krzyża Virtuti Militari.

Następnie wysłuchano wystąpień okolicznościowych dotyczących przypomnienia rocznicy wielkich wydarzeń, jakie dotknęły Naród Polski :

a) z okazji 75 rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej kol. por. Marciniak Franciszek Prezes Zarządu Miejskiego Kombatantów RR i BWP i członek ZŻWP,

b) z okazji 75 rocznicy napadu Związku Radzieckiego na Polskę 17.09.1939 r. kol. por. Zieliński Jacek.

c) z okazji minionego Dnia Wojska Polskiego Kol. por. Wiktor Wolski Wiceprezes Zarządu Miejskiego Kombatantów RR i BWP i członek ZŻWP.

W przerwach zebrania towarzyszył i przygrywał zaproszony Zespół Muzyczny „SING”, głównie utwory o tematyce wojskowej, a obecni nawet próbowali wspólnie pośpiewać.

Sekretarz Zarządu Koła i Zarządu Stowarzyszeń Kawalerów omówili stan finansów i przypomnieli członkom o obowiązku płacenia składek.

W ostatnim punkcie zebrania w wolnych wnioskach, zabierający głos zobowiązali Zarząd Koła do ustalenia miejsca dla pocztu sztandarowego na uroczystościach związanych z obchodami rocznic, świąt państwowych i lokalnych oraz do ustalenia liczby Kół w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, które posiadają swój sztandar.

Na koniec zebrania prezes płk. A. Kęstowicz podziękował wszystkim przybyłym na zebranie a w szczególności Kol. Grażynie Kardaś, która zorganizowała i zabezpieczyła muzyczną oprawę zebrania i serdecznie zaprosił do udziału w Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa, które odbędą się 23.10.2014 r. Na zebraniu powierzono funkcję Rzecznika Koła Pani Grażynie Kardaś, którą zobowiązano do systematycznego informowania o wszystkich wydarzeniach naszą całą organizację. Następnie rozpoczęły się rozmowy i dyskusje podczas spożywania skromnego poczęstunku.

płk Adam Kęstowicz

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

WYCIECZKA NA XXII MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Zgodnie z Planem Zamierzeń ZW ZŻWP, w dniu 2.09.2014r., zorganizowano już dziesiątą wycieczkę historyczno-wojskową na XXII Targi MSPO do Kielc, pod kierownictwem Prezesa Koła ZŻWP im. gen. Z. Ohanowicza – płk. Adolfa Sitarza, który już 13 razy odwiedził Targi. Udział w wycieczce wzięli członkowie z Kół ZŻWP: Saper im. gen. J. Jasińskiego, im. gen. Z. Ohanowicza, Lotnika, Ziemi Oleśnickiej, Ziemi Świdnickiej, im. płk. dr. F. Kassolika, po raz pierwszy dwoje uczniów z klasy maturalnej( wojskowej ) LO im. Obrońców Lwowa ze Świdnicy oraz członek Wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Warto nadmienić, ze tegoroczna wystawa jest wyjątkowa, gdyż powstała pod auspicjami istniejącego od początku roku Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jak stwierdził Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pilot Lech MAJEWSKI. Tu w Kielcach, na MSPO, dało się zauważyć jak wiele zmian zachodzi w jednostkach podporządkowanych Dowództwu Generalnemu. Mieliśmy okazję podziwiać:

 • czołgi Leopard 2A5;
 • transportery Rosomaki, Kraby;
 • śmigłowce;
 • systemy artyleryjskie i sprzęt saperski;
 • pojazd specjalny dla plutonu rozminowania;
 • stacje radiolokacyjne;
 • bezzałogowe statki powietrzne;
 • nowoczesne zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe;
 • elementy zabezpieczenia logistycznego wojsk;
 • elementy wyposażenia pododdziałów liniowych m.in. podnośniki, trenażery symulatory,
 • konsole zdalnego sterowania.

W drodze do Kielc, wysłuchaliśmy bardzo ciekawej informacji płk. Jana Szymczaka o Regionie Świętokrzyskim. Region ten wyróżnia się jako obszar niezwykle mocno powiązany z rozwojem społeczności ludzkiej. Świadczą o tym m.in. odkrycia archeologiczne, istotne wydarzenia i postaci z historii naszej państwowości, unikalne zabytki techniki, wspaniałe dzieła sztuki, centra kultu religijnego, miejsca pamięci narodowej, ośrodki tradycyjnej kultury ludowej, czy bogate tradycje literackie. Ponadto region ten wyróżnia się jako teren atrakcyjny przyrodniczo. Po zwiedzeniu ekspozycji na MSPO, udaliśmy się do Tokarni, w której znajduje się Skansen Muzeum Wsi Kieleckiej. Zgromadzono tutaj kilkadziesiąt obiektów drewnianych z ziemi świętokrzyskiej i sandomierskiej w postaci chałup wiejskich, spichlerzy,, kościółków, wiatraków,, dworu, studni, stodoły, młynów wodnych, kolekcji rzeźb artysty ludowego J. Bernasiewicza. W skansenie odbywają się co roku „ Wytopy Ołowiu” tradycyjną metodą z Galeny. Wszyscy uczestnicy wycieczki z wielkim zainteresowaniem, oglądali perełki budownictwa wiejskiego naszych przodków, będąc jednocześnie zachwyceni ich stanem technicznym oraz ich mnogością. Już bardzo zmęczeni ale usatysfakcjonowani, przemieściliśmy się do pobliskiego Hotelu & Restauracji Cynamon, gdzie z wielkim apetytem skonsumowaliśmy smaczny obiad. W drodze powrotnej, mieliśmy przyjemność wysłuchania wspomnień z działalności ppłk. Ryszarda Woźniaka, jako attache wojskowego w USA oraz uczestnika misji pokojowych ONZ. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem jego opowiadań, gdyż mówił to z wielką i młodzieńczą swadą, a nawet „ zademonstrował” wszystkim doskonałą znajomość języka angielskiego. Podróż powrotna do Wrocławia upłynęła w sympatycznej i koleżeńskiej atmosferze, Dzielono się wrażeniami z tej jakże interesującej i pouczającej wycieczki. Płk Sitarz podziękował wszystkim uczestnikom, za stworzenie niezwykle serdecznej, rodzinnej atmosfery, i zapewnił, że w przyszłym roku spotkamy się na kolejnej wycieczce. My także dziękujemy płk.. Sitarzowi, za wielki trud zorganizowania jubileuszowej wycieczki pomimo podeszłego już wieku.

Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panom- fotografom, za wykonanie pięknych zdjęć: Rafałowi Warzesze, Pawłowi Tarasińskiemu i Ireneuszowi Wasylkiewiczowi.

Jerzy Marczak

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

WYCIECZKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA SZLAKIEM DWORÓW SZLACHECKICH PO OPOLSZCZYŹNIE

Zarząd Koła Saper ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego z Klubem Piechurów Perpedes, zorganizowali  pierwszą wycieczkę Szlakiem Dworów Szlacheckich, po Opolszczyźnie, a 4. w tym roku. W dniu 7.09.2014r. członkowie Koła, wdowy po naszych zmarłych Kolegach, i członkowie Klubu, wyruszyli autokarem o godz.8.00 spod bramy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych na zwiedzanie Opolszczyzny. Kierownik wycieczki Jerzy Marczak, po serdecznym powitaniu uczestników wycieczki, przedstawił krótko jej program życząc jednocześnie dobrego samopoczucia oraz przeżycia wielu wrażeń. Następnie Piotr Trojanowski – nasz erudycyjny przewodnik i zarazem pilot, bardzo szczegółowo omówił organizację niedzielnej eskapady. Pierwszym zabytkiem, który wzbudził u nas wielki zachwyt to Pałac Sulisław pierwszy pięciogwiazdkowy hotel na Opolszczyźnie, niezwykle pięknie odrestaurowany. Początki pałacu sięgają XVIII stulecia. Jednym z prominentnych właścicieli tego obiektu był król Prus Fryderyk Wilhelm III. Obecnie pałac jest wprowadzany w XXI wiek i oddany gościom jako jedyny w Polsce ośrodek medycyny ajurwedyjskiej ( systemu starożytnej medycyny indyjskiej ), polegającej na zachowaniu równowagi pomiędzy ciałem, duchem i umysłem. Harmonię można uzyskać poprzez dietę oczyszczającą, połączoną z cyklem zabiegów. Właściciele Jerzy i Beata Bar polecają bogatą ofertę pakietów pobytowych, np. pakiet pobytowy 8 dni kosztuje od 4130 zł od osoby.

Kolejnym obiektem, który zwiedziliśmy to Zamek w Brzegu. Renesansowy zamek swymi początkami sięga czasów Henryka I Brodatego (I poł. XIII w.). W XIV i XV wieku ta rezydencja książąt linii brzesko- legnickich (1311-1675) była wielokrotnie rozbudowywana, by ostatecznie, w latach 1532-1586 ulec gruntownemu przekształceniu i przebudowie w jeden z najokazalszych monarszych zamków renesansowych w tej części Europy. Najcenniejszym elementem architektonicznej bryły trójskrzydłowego zamku jest artystyczny wystrój kamiennej fasady budynku bramnego. W XVI w. wraz z zamkiem przebudowano również wnętrza przyległego do niego kolegiackiego kościoła p.w. Św. Jadwigi za rodowe mauzoleum tutejszych książąt. Pochowano tu co najmniej 43 przedstawicieli linii książęcej. W 1741r. zamek został zbombardowany i zniszczony przez wojska pruskie. W latach 1966-1990 przeprowadzono kompleksową odbudowę obiektów zamkowych. Od 1945r. z brzeskim zamkiem związane jest Muzeum Piastów Śląskich, które prowadzi bardzo szeroką działalność kulturalno-oświatową.

Wielkie zainteresowanie wśród naszych turystów wywołał Pałac Łosiów w Narolu. Ten zespół pałacowy, został wzniesiony w latach 1773-1781 przez Feliksa Antoniego Łosia. Założenie pałacowe składało się z budynku głównego i dwóch pawilonów połączonych z pałacem półkolistymi galeriami. Na centralnej osi pałacu został usytuowany przedpokój, który spełniał funkcję reprezentacyjną oraz sala balowa. Przed pałacem znajduje się dziedziniec w kształcie podkowy – herbowego znaku Łosiów. W pałacu znajdowało się 50 pomieszczeń zdobionych malowidłami z kominkami i wyposażonych w zabytkowe meble.

Pałac w przeszłości pełnił rożne funkcje – szkoła muzyczna, dramatyczna, ośrodek kultury. Był kilkakrotnie spalony, zniszczony, ale prawdziwa tragedia spotkała go w 1939r., kiedy został zbombardowany, a następnie obrabowany. W 1944r. pałac był poważnie uszkodzony i spalony. Od tego czasu zabudowania pałacowe stały się opuszczoną ruiną. Poprawa stanu pałacu nastąpiła w 1995r., kiedy sprzedano go małżeństwu muzyków, którzy powołali fundację „Pro Academia Narolense”, której celem było przywrócenie dawnej świetności nawiązującej do czasów F. A. Łosia.

Przedostatnim obiektem podczas tej wycieczki był Pałac w Lewinie Brzeskim., który zwiedziliśmy tylko z zewnątrz. Jest to pałac barokowy Leopolda Von Bees, zbudowany w 1772r., odnowiony w 1860r., i ponownie zniszczony przez ogień w 1955r. Pałac piętrowy, wzniesiony na planie prostokąta z dwoma prostopadłymi skrzydłami. W jednym pomieszczeniu na parterze sklepienie kolebkowe z lunetami. Na piętrze ozdobny balkonik. Ozdobne wejście. Przed frontem pałacu prostokątny dziedziniec otoczony murem z XVIII w., z trzema bramami i półkoliście zamkniętymi arkadami. Zwróciliśmy uwagę podczas oglądania na przypałacowy park zabytkowy, w którym podziwialiśmy pomnikowe okazy cisu kilkusetletniego, grójecznika japońskiego, dębu czerwonego i szypułkowego. Obecnie po odrestaurowaniu pałacu , znajduje się w nim gimnazjum. I wreszcie, już zmęczeni, udaliśmy się na bardzo smaczny integracyjny obiad, który spałaszowaliśmy z wielkim apetytem.

Po krótkim odpoczynku, oglądnęliśmy najbardziej zaniedbany Pałac w Dąbrowie Niemodlinskiej. Zamek ten wzniósł w XVII w. Joachim von Mettich-Tschetsdan – przedstawiciel jednego z najzamożniejszych śląskich rodów. Do jego budowy przystąpiono 7 lipca 1615r. Dwa lata później stała już renesansowa, trzyskrzydłowa rezydencja, wzniesiona z cegły na planie nieregularnego czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Przez kolejne wieki poddawano go wielokrotnie przebudowom, aby ostatecznie w latach 1894-1897 nadać mu obecny neorenesansowy kształt. Charakterystyczna cechą pałacu są jego kręcone kominy, stanowiące rzadkość nawet w Europie. Zamkowe mury pamiętają wielu właścicieli, w tym również książęcą rodzinę Hochbergów. Obecnie właścicielem Zamku jest Uniwersytet Opolski, który ma ograniczone możliwości zaadaptowania obiektu na Centrum Biznesowe. I na tym zakończyliśmy bardzo ciekawą pierwszą wycieczkę po Opolszczyźnie.

Chciałbym nadmienić, że w tej wycieczce uczestniczyła Pani Maria Unrug, bliska krewna polskiego wiceadmirała, która podzieliła się wspomnieniami o tym wybitnym człowieku. Chcę przypomnieć, że wiceadmirał urodził się 7.10.1884r. w Brandenburgu. Podczas I wojny światowej był dowódcą okrętów podwodnych i flotylli okrętów podwodnych w niemieckiej flocie. Następnie wstąpił do odrodzonej polskiej Marynarki Wojennej. Od 1925 do 1939r. dowodził Flotą i Obszarem Nadmorskim, a w trakcie kampanii wrześniowej obroną wybrzeża. Po wyjściu z niewoli niemieckiej w 1945r. zajmował stanowisko I Zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej. Zmarł 28 lutego1973r. w Lailly-enVal.

Pragnę w tym miejscu, bardzo gorąco podziękować naszym turystom za godne znoszenie trudów wielogodzinnej wycieczki, przewodnikowi za dobre przygotowanie programu i jego realizację, Koledze Januszowi Kaczmarkowi Prezesowi Klubu Perpedes za cenne uwagi podczas jej przygotowywania, Kol. Kol. Malejowi, Kłodkowskiemu, Dziaduchowi za wykonanie pięknych zdjęć oraz Panu Czesławowi naszemu kierowcy za bezkolizyjną jazdę.

Zapraszam na kolejną wycieczkę dnia 5 października, na dalsze zwiedzanie Opolszczyzny.

Jerzy Marczak

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

Zgodnie z planem zamierzeń ZW ZŻWP, w sobotę dnia 23.08.2014r., na kortach tenisowych WSOWL im. gen. Tadeusza. Kościuszki, odbył się XI Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu. Na wstępie Wiceprezes Lucjan Ławniczek, reprezentujący Prezesa ZW, powitał Zastępcę Rektora- Komendanta płk. dr. Piotra Pertka, Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego płk. dr. Mirosława Dolińskiego, głównego sędziego ppłk. Waldemara Korzenieckiego, przedstawiciela Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz przybyłych zawodników.

Turniej zaszczycili swoja obecnością: Wiceprezes ZW płk Roman Teper, członek Prezydium ZW płk Jerzy Marczak, członek ZW płk Bogdan Sędziak, Prezes Koła Budowlani płk Jan Stępień, Prezes Koła Saper mjr Wacław Malej.

Zawody zorganizował wielki pasjonat tenisa płk Janisław Fituch. W zawodach uczestniczyło 20 zawodników z Wrocławia i Gniezna tj. 10 par. Po niezwykle szlachetnej i jednocześnie zaciekłej grze, zostały wręczone puchary dla par i zespołów, które zdobyły pierwsze trzy miejsca . Ponadto wszyscy otrzymali upominki, które ufundował Wojskowy Instytut Wydawniczy. Aktu dekoracji dokonali Wiceprezes ZW płk Lucjan Ławniczek i ppłk Waldemar Korzeniecki, którzy złożyli gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla zawodników za fair play.

Następnie wszyscy, zostali zaproszeni przez organizatora płk. Janisława Fitucha na wspólny integracyjny obiad.

Na zakończenie, chciałbym w imieniu ZW ZŻWP bardzo szczerze, podziękować Komendzie Szkoły, sędziom zawodów z Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu – ppłk Waldemarowi Korzenieckiemu, por. Michałowi Bejnarowiczowi, sierż. Michałowi Zawiślańskiemu, za udostępnienie kortów tenisowych i bardzo sprawne przeprowadzenie Tunieju, a płk Romanowi Teperowi i mjr Wacławowi Malejowi za profesjonalnie wykonane zdjęcia.

TABELA WYNIKÓW I KOMUNIKAT KOŃCOWY TURNIEJU TENISOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Jerzy Marczak

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

4.WYCIECZKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA DO DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW

    Zarząd Koła Saper ZŻWP im. gen. J. Jasińskiego wespół z Klubem Piechurów Perpedes zorganizowali już 4.i ostatnią wycieczkę do Doliny Pałaców i Ogrodów, do Kotliny Jeleniogórskiej. Dnia 27 czerwca o godz.7.30, nasza stała klientela turystyczna, wyruszyła autokarem w kierunku Jeleniej Góry, do Doliny Pałaców i Ogrodów. Organizator wycieczki Jerzy Marczak po przywitaniu wszystkich uczestników wycieczki, przedstawił jej program, zapoznał lakonicznie z obiektami zaplanowanymi do zwiedzenia życząc jednocześnie dobrego nastroju i przeżycia wielu niezapomnianych wrażeń. W Jeleniej Górze powitał nas znakomity przewodnik i jednocześnie pilot Piotr Trojanowski, który bardzo szczegółowo omówił plan wycieczki. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obejrzenia Pałacu Nowy Dwór w Kowarach. Zespół pałacowy „ Radociny” zwany „ Nowym Dworem” został zbudowany w 1570r. przez hrabiego Schaffgotscha. Do dziś posiada niemal wszystkie cechy późnorenesansowego dworu śląskiego. Do pałacu przylega XIX wieczny park, w którym podziwialiśmy ciekawy drzewostan. Dziś zabytek stanowi własność prywatną i udostępniany jest do zwiedzania tylko okazjonalnie. Kolejnym obiektem, który zobaczyliśmy to Pałac Smyrna w Kowarach. Na podstawie detali architektonicznych, a także dekoracji we wnętrzu, datuje się powstanie pałacu na lata 20.XVIIIw. Pałac w późniejszych czasach mógł być zakupiony przez właściciela powstałej w 1804r. fabryki pluszu, przekształconej w 1856r. w Kowarską Fabrykę Dywanów Smyrneńskich. W tym okresie został poddany gruntownemu remontowi. Do końca II wojny światowej w obiekcie mieszkał dyrektor Zakładu Henryk Gorris. Po wojnie pałac pełnił funkcję przychodni zdrowia, a od 1998r. został zakupiony i readoptowany przez właściciela na prywatny Hotel Smyrna. Następnie zobaczyliśmy bardzo zaniedbany Pałac Ciszyca i pozostałości folwarku, które wybudowano na początku XIX w. Te budynki klasycystyczne należały przed laty do znamienitych rodów Radziwiłłów i Czartoryskich. Był również sceną miłosnej historii, w którą wplatany został poza mieszkańcami Ciszycy późniejszy Cesarz Niemiec Wilhelm Hohenzollern. W 2011r.rozporządzeniem Prezydenta RP pałac i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej zostały wciągnięte na listę „ pomników historii”. Uznano, ze zespół jedenastu rezydencji KJ stanowi dziedzictwo kulturowe o szczególnej randze . Wśród nich znalazł się zespół pałacowo- parkowy w Ciszycy.

Wielkie zaciekawienie wśród zwiedzających wzbudziła Świątynia Wang w Karpaczu. Jest to faktycznie Kościół Górski Naszego Zbawiciela znany powszechnie jako Kościół Wang lub Świątynia Wang, stanowiący ewangelicki kościół parafialny w Karkonoszach, przeniesiony w 1842r. z miejscowości Wang, leżącej nad jeziorem Vangsmjosa w Norwegii.

Po tych trudach zwiedzania, przemieściliśmy się do znanej nam restauracji w Mysłakowicach, gdzie zjedliśmy z ogromnym apetytem bardzo smaczny integracyjny obiad. Po krótkim odpoczynku, przejechaliśmy ponownie do Jeleniej Góry, aby już spokojnie zwiedzić bardzo interesujące Muzeum Karkonoskie. Zaciekawiła nas historia miasta, chata karkonoska w środku muzeum , a w szczególności wystawa szkła. Niezwykle były zadowolone Panie z bogatej kolekcji szkła, a przede wszystkim możliwości zakupu po konkurencyjnych cenach.

I tak zakończyła się ostatnia wycieczka szlakiem Doliny Pałaców i Ogrodów. Kolejne wycieczki planujemy na Opolszczyznę, gdzie będziemy zwiedzać Dwory Szlacheckie.

Chciałbym bardzo gorąco podziękować naszym niestrudzonym turystom za chęć uczestniczenia w naszych eskapadach i godne znoszenie trudów z uśmiechem. Dziękuję przewodnikowi za profesjonalne przygotowanie wycieczki, Koledze Janowi Dziaduchowi za wykonane piękne zdjęcia oraz Panu Czesławowi- naszemu kierowcy za kulturę i bezpieczną jazdę.

Jerzy Marczak

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj

WOJNA POLSKO-ROSYJSKA W PAMIĘCI POLAKÓW /1919 -1921/

WOJNA POLSKO-ROSYJSKA W PAMIĘCI POLAKÓW /1919 -1921/ – bardzo interesujący materiał autorstwa Kolegi Antoniego Tunkiewicza.

Opublikowano Wydarzenia | Skomentuj