TARGOWICA a ZDRADA!

TARGOWICA a ZDRADA

 

– artykuł Kolegi Antoniego Tunkiewicza.
Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

W Oleśnicy Uczcili Dzień Zwycięstwa.

 „- To znamienna data. Czcimy dziś  tych, którzy przelewali krew za naszą wolność i niepodległość. Pamięć o nich to nasz obowiązek” – powiedział burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński podczas symbolicznego składania wieńców pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

Organizatorem oficjalnej części upamiętnienia żołnierza polskiego wszystkich pól bitewnych II Wojny Światowej w dniu 8 maja 2017 roku był Urząd Miasta Oleśnicy we współpracy z Dowódcą Garnizonu oraz organizacjami kombatanckimi. Miejscem złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy jak zawsze był pomnik „Orła Białego” na cmentarzu komunalnym w Oleśnicy, w miejscu spoczynku dziewięciu żołnierzy
z 3 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej II Armii WP, którzy zginęli w marcu 1945 roku na terenie powiatu oleśnickiego. Kwiaty złożono także na cmentarzu wojennym żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli w czasie wyzwalania Oleśnicy.

Druga część spotkania odbyła się w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym ATOL Sp. z o.o. Gospodarzem imprezy integracyjnej związków i stowarzyszeń kombatanckich było Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Oleśnickiej. Z zaproszenia skorzystali Koleżanki i Koledzy Koła ZŻWP im. LOTNIK, przedstawiciele Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych
z Prezes Panią Marią HAWIŃSKĄ, Związku Sybiraków z Prezes Panią Genowefą SUWAŁĄ, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Prezes Panią Stefanią KÖLLNER, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 pułku Ułanów Jazłowieckich na koniach z prezesem Panem Andrzejem KOTOWSKIM. Spotkanie uświetnili swoją obecnością Starosta Oleśnicki Pan Wojciech KOCIŃSKI, Burmistrz Oleśnicy Pan Michał KOŁACIŃSKI i Przewodniczący Rady Gminy Oleśnica Pan Tadeusz KUNAJ oraz przedstawiciele Garnizonu Oleśnica Pan mjr Krzysztof JERMALONEK i mjr Andrzej KOZIARA. Patronat honorowy integracyjnego spotkania w Oleśnicy
z osobistym uczestnictwem, sprawował Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu Kolega płk Marian DĄBROWSKI z wiceprezesem Kolegą st. chor. szt. Adamem CHODACZYŃSKIM.

W części wstępnej, w której w szeregi Koła im. Ziemi Oleśnickiej przyjęto Kol. por. Kazimierza ŻEGLIŃSKIEGO i mł. chor. Jana CHILĘ, uhonorowano Złotym Krzyżem ZŻWP Kol. ppłk. Rudolfa PORĘBSKIEGO i ppłk. Henryka GRZYBA, Odznaką Honorową ZŻWP Kol. Jadwigę SKIBIŃSKĄ i Kol. st. chor. szt. Roberta SZYGENDĘ oraz Medalem Pamiątkowym ZŻWP Prezesa Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 pułku Ułanów Jazłowieckich Pana Andrzeja KOTOWSKIEGO.

Wspólne rozmowy i wymiana doświadczeń odbywały się przy smacznych daniach z grilla serwowanych przez załogę Atol Grill Party, a czas umilał występ orkiestry dętej z Namysłowa pod dyrekcją Kol. st. chor. szt. Roberta Szygendy.

Organizowane od pięciu lat spotkania integracyjne związków i stowarzyszeń kombatanckich w Oleśnicy przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego cieszą się dużym uznaniem w śród członków Kół i zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych. Dlatego na zakończenie spotkania snuto plany na kolejne spotkanie integracyjne – najbliższe to Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 września br.

płk w st. spocz. Lucjan Ławniczek
Foto: mjr rez. Jan Łaski

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Podborsko – warto zajrzeć i zwiedzić.

Podborsko – relacja Kolegi Antoniego Tunkiewicza

Podborsko cz.2

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

ŚWIDNICA-UROCZYSTOŚCI

To zaproszenie właściwie wyjaśnia wszystko. A więc współpracę organizacji kombatanckich i żołnierskich oraz znaczenie Patronatu Honorowego. Pierwsza część uroczystości jak co roku odbyła się pod pomnikiem Sapera WP. Powitaniem przybyłych rozpoczął uroczystość niezawodny społeczny organizator Pan Tadeusz Grabowski. Następnie zgodnie z ustaloną już tradycją prowadzenie uroczystości przejmuje uczeń III LO, klasy mundurowej. Po odegraniu Hymnu Państwowego przez orkiestrę miasta Świdnicy, głos zabrał Prezes Koła ZŻWP, omawiając krótko historię garnizonu WP w Świdnicy, zaznaczając, że pomnik przy którym odbywa się uroczystość jest pozostałością po 21 Batalionie Saperów i stanowi jedyną pamiątkę historyczną garnizonu. Nawiązuje również co łączy obydwie uroczystości. Na wszystkich frontach II Wojny Światowej zginęło 2317 saperów w tym w Katyniu i Miednoje 234. Nastąpiło składanie wieńców i kwiatów pod pomnikiem przez przedstawicieli władz samorządowych i organizacji kombatanckich, przedstawicieli służb mundurowych i innych. Krótką część artystyczną zaprezentowali uczniowie III LO oraz 3 Gimnazjum im. Gen. M. Zmorskiego. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił Wiceprezes ZW ZŻWP kol. Adam Chodaczyński, który na bieżąco wspiera nasze koło. Na zakończenie tej części uroczystości Prezes Koła serdecznie podziękował za liczny udział organizacji, sztandarów, przedstawicieli władz miasta i powiatu a szczególnie młodzieży szkolnej. Przy dźwiękach orkiestry w sformowanej kolumnie pomaszerowano na Plac Św. Małgorzaty gdzie odbyła się bardzo podniosła uroczystość związana z 77 Rocznicą zbrodni Katyńskiej.

Tadeusz Bortnik

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

X Jubileuszowy Zjazd ZŻWP we Wrocławiu

Pod hasłem „Zawsze Wierni Ojczyźnie” obradował 27 marca br. X Wojewódzki Zjazd Delegatów Po złożeniu sprawozdań przez władze statutowe odbyła się wielowątkowa dyskusja. Udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. Wybrano 21-osobowy Zarząd Wojewódzki, 5-osobową Komisję Rewizyjną, 3-osobowy Sąd Koleżeński oraz trzech delegatów na Zjazd Krajowy. Prezesem został wybrany ponownie płk Marian Dąbrowski.

Obrady zjazdu rozpoczął Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk mgr inż. Marian Dąbrowski witając:

 • Kolegów Delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w kołach,

 • Przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego Pana Damiana Mrożka,
 • Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pana gen.dyw. dr. Franciszka Puchałę,
 • Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Pana gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego,
 • Przedstawiciela Prezydenta Wrocławia ppłk inż. Tadeusza Lenkiewicza,
 • Przedstawiciela Burmistrza Gminy Rawicz Panią Beatę Aszkiełowicz – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
 • Kol. gen. bryg. Zdzisława Wijasa -przedstawiciela koła im. gen. Ohanowicza,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Pana kpt. mgr inż.Konstantego Ignaczaka,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych – Pana płk mgr. inż. Wojciecha Olenderka,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związka Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im.Franciszka Gągora Pana płk mgr. Krzysztofa Majera,
 • Prezesa Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ-Pana płk Andrzeja Lazarka,
 • Pana płk Ryszarda Woźniaka – przedstawiciela Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa,
 • Przewodniczącego Towarzystwa Wiedzy Obronnej – Pana płk Władysława Tkaczewa,
 • Sekretarza ZO Towarzystwa Wiedzy Obronnej – Pana płk mgr. Aleksandra Podolskiego,
 • Dyrektora Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. Rozłubirskiego – Pana płk dr Andrzeja Kotlińskiego,
 • Właściciela Hotelu Jasek – Pana mjr Andrzeja Jaska,
 • Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gaj – Pana ppłk Stefana Zydorowicza.

Po powitaniu delegatów i zaproszonych gości Prezes ZW poprosił Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pana gen.dyw. dr. Franciszka Puchałę i Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Pana gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego o wręczenie wyróżnień za zasługi dla ZŻWP.

Na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Kapituła Krzyża wyróżniła:

 1. Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego I Klasy Złotym z Gwiazdą:
 • ppłk Tadeusza Bortnika,
 • płk Jerzego Marczaka
 • płk Lucjana Ławniczka
 1. II Klasy Krzyżem Złotym:
 • ppłk Kazimierza Derkacza
 • st. chor. szt. Wiesława Szczerka
 1. III Klasy Srebrnym:
 • mjr Wacława Maleja.

Za działalność na rzecz Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Pisemnym Podziękowaniem został wyróżniony kol. płk Czesław Kociemski.

Następnym punktem obrad było przedstawienie przez Prezesa ZW sprawozdania z działalności ZW za okres kadencji (2013 – 2017). Kolega st. chor. szt. Władysław Szczerek jako kolejny przedstawił sprawozdanie z pracy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, w konkluzji składanego sprawozdania wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi wojewódzkiemu.

Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego Kolega st. chor. szt. Mieczysław Lisiewski poinformował delegatów, że w trakcie kadencji nie została zgłoszona żadna sprawa do rozpatrzenia przez WSK.

Jako następny wystąpił Przewodniczący Komisji Mandatowej płk Jerzy Dąbrowski podając dane dotyczące frekwencji (na 68 delegatów stawiło się na zjazd 56 delegatów, 82%). Na podstawie przedstawionych danych stwierdził, że decyzje zjazdu będą prawomocne.

W kolejnym punkcie obrad głos zabierali zaproszeni goście, którzy składali życzenia owocnych obrad i sukcesów w dalszej działalności związku.

Następnie rozpoczęto dyskusję na temat dotychczasowych osiągnięć ZW i wyzwań przed którymi stoi WO ZŻWP. Koledzy zabierający głos najczęściej przedstawiali konieczność dokonania zmian w statucie w celu dostosowania go do dzisiejszych realiów (zerwane porozumienie o współpracy przez Ministra ON). Wnioski z dyskusji zaprezentowane będą przez delegatów w trakcie Krajowego Zjazdu ZŻWP.

Ważnym punktem było poddanie przez Przewodniczącego zjazdu płk Lucjana Ławniczka wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zjazd udzielił absolutorium jednogłośnie.

Po przedstawieniu przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz wojewódzkich związku i delegatów na XI Krajowy Zjazd ZŻWP oraz po wybraniu Komisji skrutacyjnej odbyły się wybory.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji skrutacyjnej płk Stanisław Murzyn poinformował, że głosowało 54 delegatów i w wyniku głosowania wybrano:

 1. Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu – Kol. Marian Dąbrowski (54 głosy uzyskane).
 2. Delegatów na zjazd krajowy:
 • Kol. Marian Dąbrowski (51 głosów uzyskanych);
 • Kol. Adam Kęstowicz (48 głosów uzyskanych);
 • Kol. Lucjan Ławniczek (51 głosów uzyskanych).
 1. Członków Zarządu Wojewódzkiego:
 • Kol. Jan Barański;
 • Kol. Tadeusz Bortnik;
 • Kol. Adam Chodaczyński;
 • Kol. Jerzy Dąbrowski;
 • Kol. Kazimierz Derkacz;
 • Kol. Janisław Fituch;
 • Kol. Adam Kęstowicz;
 • Kol. Adam Kowalczyk;
 • Kol. Celestyn Kwiecień;
 • Kol. Marek Leśniak;
 • Kol. Lucjan Ławniczek;
 • Kol. Zbigniew Nagórny;
 • Kol. Jan Regdosz;
 • Kol. Adolf Sitarz;
 • Kol. Jan Stępień;
 • Kol. Bolesław Tabor;
 • Kol. Roman Teper;
 • Kol. Mirosław Wiercioch;
 • Kol. Zdzisław Wijas;
 • Kol. Adam Wojtaszewski.
 1. Członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej:
 • Kol. Karol Horniczan;
 • Kol. Rajnhard Majcher;
 • Kol. Zbigniew Knapek;
 • Kol. Andrzej Pietrzykowski;
 • Kol. Zbigniew Warnicki.
 1. Członków Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego:
 • Kol. Henryk Duda;
 • Kol. Włodzimierz Kaucz;
 • Kol. Mieczysław Lisiewki.

Następnie głos zabrał Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pan gen.dyw. dr. Franciszek Puchała przedstawiając ocenę działalności ZŻWP na Dolnym Śląsku. Stwierdził, że ZW ZŻWP we Wrocławiu należy do najlepiej pracujących zarządów w całym związku. Podziękował za dotychczasową pracę i życzył sukcesów w działalności społecznej w przyszłości.

Przewodniczący zjazdu ogłosił 10 minutową przerwę, w trakcie której, nowo wybrane władze wojewódzkie odbyły swoje pierwsze posiedzenia. Wynikiem tych posiedzeń były następujące rozstrzygnięcia:

 1. Ustalono skład Prezydium ZW:
 • wiceprezes ds. społecznych – Kol. Lucjan Ławniczek;
 • wiceprezes ds. proobronnych – Kol. Jan Barański;
 • wiceprezes ds. socjalnych i zdrowia – Kol. Roman Teper;
 • wiceprezes-skarbnik – Kol. Adam Chodaczyński;
 • sekretarz – Kol. Mirosław Wiercioch;
 • członek prezydium – Kol. Jerzy Dąbrowski.
 1. Ustalono funkcje WKR:
 • przewodniczący WKR – Kol. Karol Horniczan;
 • wiceprzewodniczący WKR – Kol. Andrzej Pietrzykowski;
 • członek WKR – Kol. Reinhard Majcher;
 • członek WKR – Kol. Zbigniew Knapek;
 • członek WKR – Kol.Zbigniew Warnicki.
 1. Ustalono funkcje WSK:
 • przewodniczący WSK – Kol. Włodzimierz Kaucz;
 • wiceprzewodniczący WSK – Kol. Henryk Duda;
 • członek WSK – Kol. Mieczysław Lisiewki.

Ostatnim punktem obrad było przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał płk Aleksandra Podolskiego projektu uchwały programowej. Przewodniczący zjazdu poddał Uchwałę programową X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZŻWP we Wrocławiu pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zjazdu ogłosił zakończenie obrad.

Foto: R. Teper

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu.

27 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 w Hotelu „JASEK” przy ul. Sułowskiej 39 we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP (ZW). Wiodącym tematem obrad był stan przygotowań WO ZŻWP do X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów.

Posiedzenie rozpoczął Prezes ZW płk Marian Dąbrowski witając zebranych. Po ogłoszeniu frekwencji przez ppłk. Mirosława Wierciocha, Prezes stwierdził, że Zarząd może podejmować prawomocne decyzje. Następnie zapoznał zebranych z Planem obrad. W związku z brakiem uwag członków ZW do propozycji planu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie Planu obrad. Wniosek został poparty jednogłośnie.

W pierwszym punkcie obrad płk Jerzy Dąbrowski przedstawił najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań. Wnioski wynikające ze sprawozdań kół za 2016 rok omówił sekretarz ZW ppłk Mirosław Wiercioch. Jako główny problem wskazał starzenie się szeregów (70% stanu osobowego wrocławskiej organizacji ZŻWP mieści się w przedziale wieku 70-100).

Jako kolejny wystąpił wiceprezes-skarbnik st. chor. szt. Adam Chodaczyński, który przedstawił zarządowi sprawozdanie finansowe za 2016 rok i projekt planu finansowego na 2017 rok.

Następnie prezes ZW zapoznał zebranych z oceną kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i oceną przygotowań do X Zjazdu delegatów Wrocławskiej Organizacji ZŻWP.

Jako ostatni wystąpił wiceprezes ds. społecznych, który omówił szczegóły przygotowań do X zjazdu, przedstawił projekt Regulaminu zjazdu oraz  kierunki i tezy jako propozycje ZW na X zjazd.

Kolejnym punktem były głosowania nad przyjęciem uchwał ZW:

 • Uchwała nr 33/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2017 rok.

 • Uchwała nr 34/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu dochodów i wydatków ZW ZŻWP we Wrocławiu na 2016 rok.

 • Uchwała nr 35/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017r. w sprawie rozwiązania Koła ZŻWP LEGNICA w Legnicy.

 • Uchwała nr 36/IX/17 w sprawie wyróżnienia wpisem do honorowej księgi zasłużonych dla organizacji wojewódzkiej.

 • Uchwała nr 37/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie uruchomienia zbiórki darowizn na pomoc prawną dla obrony naszych emerytur i rent.

 • Uchwała nr 38/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu obrad X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów”.

 • Uchwała nr 39/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie rekomendacji Prezydium Zarządu Wojewódzkiego zmian w statucie Związku w czasie XI Zjazdu Krajowego Delegatów.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W kolejnym punkcie w ramach wolnych wniosków odbyła się dyskusja, w której swoje przemyślenia dotyczące działalności kół przedstawili między innymi prezes Koła ZŻWP im. gen. Ohanowicza płk Adolf Sitarz i prezes Koła ZŻWP Ziemia Świdnicka ppłk Tadeusz Bortnik.

Następnie Prezes ZW podsumował obrady ZW i podziękował członkom ZW za przybycie, ogłosił zakończenie obrad.

Mirosław Wiercioch

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Żołnierz żołnierzowi.

Tak właśnie lokalna prasa w Oleśnicy zatytuowała wydarzenie ze stycznia br. w Oleśnicy. Bohaterem powyższego jest mjr w st. spocz. Jerzy Trzciński (członek ZW ZŻWP we Wrocławiu i Wiceprezes Zarządu Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej), aktualnie również pracownik Urzędu Gminy Oleśnica.

Nasz Kolega w 2009 roku przyjął korespondencję od ks. Grzegorza Cebulskiego i Pani Jeleny Fiedukiny, zawierającą informację, że w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowo – Historycznym w Moskwie w zbiorze 3535, spis 3, akta 365 znaleziona została przez wspomnianą już Panią Jelenę Fiedukinę wiadomość o zmianach kadrowych oficerów i żołnierzy z 1813 – 1814 r..

W wiadomości tej pod datą 15.03.1813 r. wpisano informację o śmierci żołnierza kawalergardy szeregowca Kalinika Rotczenki. Pułk Kawalergardów Jego Cesarskiej Mości, któremu patronowała Cesarzowa Maria Fiodorowna, towarzyszył najprawdopodobniej jako ochrona carowi Aleksandrowi I w podróży na spotkanie z cesarzem Niemiec Fryderykiem Wilhelmem. Przyczyną śmierci Kalinika Rotczenki był najprawdopodobniej zawał serca.

Z inicjatywy Kolegi Trzcińskiego Władze Gminy Oleśnica podjęły decyzję o renowacji grobu, która objęła dodatkowo uporządkowanie terenu, wykonanie utwardzonego placu wokół grobu i ścieżek, umożliwiających dojście do niego od strony istniejącego parkingu. Wykonano również gabloty, w których znajdują się opisy historycznego zdarzenia z okresu wojen napoleońskich, historii grobu i historyczne krzyże z grobu (jeden z nich stanowi zabytek, drugi ciekawostkę). Podpisana została również umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim i Wójtem Gminy Oleśnica o realizowaniu opieki nad grobem wojennym.

W listopadzie każdego roku, nabożeństwo ekumeniczne odprawia ks. Jerzy Szczur, proboszcz parafii pw. Przenajświętszej Bogarodzicy w Oleśnicy i ks. Andrzej Augustyn z kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Boguszyc. Po zakończeniu modłów zaproszeni goście, w tym uczniowie ze SP w Sokołowicach, opiekujący się grobem, palą znicze.

29 stycznia 2017 r. na corocznym „Wieczorze kolęd”, na który mieszkańców zaprosiła Parafia Prawosławna, za opiekę nad mogiłą Rotczenki, Prawosławny Ordynariat Polowy Wojska Polskiego uhonorował Kol. mjr w st. spocz. Jerzego Trzcińskiego Odznaką Pamiątkową. Powyższe odznaczenie na zakończenie koncertu kolęd, wręczył ksiądz mitrat Jerzy Szczur.

Kol. Jerzy Trzciński dziękując za wyróżnienie, szczególne wyrazy wdzięczności przy współpracy w opiece nad mogiłą, skierował do: Marii Gorzelak, Kamili i Jakuba Kyrcz, Jacka Patykowskiego, Józefa Raka, Edwarda Wilka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowicach, młodzieży Szkoły Podstawowej w Sokołowicach i wolontariuszy Gminnego Gimnazjum w Oleśnicy.

Na cześć wyróżnionych Chór Oktoich Prawosławnego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (dyrygent ks. Grzegorz Cebulski) zaśpiewał kolędę.

W artykule wykorzystano materiały z prasy lokalnej „Panorama Oleśnicka”, „Informator Gminy Oleśnica” oraz zdjęcia portalu internetowego „Moja Oleśnica pl”.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

„Saperska” Wigilia 2016 r.

W dniu 15.12.2016 r. jak tradycja każe w Hotelu JASEK odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe Koła SAPER ZŻWP. To świąteczno – noworoczne spotkanie rozpoczął Prezes Koła Kol. Marek LEŚNIAK najserdeczniej dziękując Państwu Marioli i Andrzejowi JASEK – właścicielom hotelu – oraz sponsorowi kol. Lesławowi MAJEWSKIEMU za wspaniałomyślność, troskę oraz dobrą wolę. To właśnie dzięki nim a także grupie kolegów – członków Koła SAPER – my wielka saperska rodzina, mieliśmy możliwość po raz kolejny spotkać się w tak uroczym i gościnnym miejscu. Mimo upływu lat na spotkanie przybyło ponad 110 osób. To świadczy że społeczność naszą, łączą głębokie więzy przyjaźni i koleżeństwa.

Serdecznie i z największą sympatią powitano żony naszych zmarłych kolegów oraz członkinie Rodziny Wojskowej.

Szczególnie gorąco powitano:

 • Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP Kol. Mariana DĄBROWSKIEGO

 • Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP Kol. Zdzisława BARSZCZEWSKIEGO

 • Prezesa Honorowego Koła SAPER Kol. Jerzego MARCZAKA,

 • Członka Honorowego Zarządu Głównego ZŻWP kol. Stanisława OSIŃSKIEGO

Nie sposób wymienić wszystkich ale te osoby -bardzo silnie związane z kołem „SAPER”- są godne szczególnego podkreślenia.

Z wielką przyjemnością powitano również nowo przyjętych do Koła Kol. Kol.

 • Mariolę HELIŃSKĄ

 • Longinę PŁUCIENNIK

 • Irenę PRASKĘ

 • Mieczysława EBERTOWICZA.

Stało się już tradycją, że Bożonarodzeniowe spotkania pozwalają jeszcze bardziej integrować się z „naszą wiarą” i kultywować najlepsze obyczaje i zwyczaje starszych pokoleń, stanowiącą wzór do naśladowania dla młodszych kolegów.

Przed złożeniem życzeń, głos zabrał wiceprezes Koła Kol. Andrzej SYPNIEWSKI, przedstawiając osoby, którym następnie zostały wręczone wyróżnienia.

ZA WSPIERANIE DZIAŁAŃ STATUTOWYCH ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

DYPLOMEM

Kazimierz Wiatr

Krzysztof Tłuściak

Edward Białecki

Stanisław Wamposzyc

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZŻ WP

Andrzej Pietrzykowski

ODZNAKĄ HONOROWĄ ZŻ WP

Waldemar Królikowski

MEDALEM XXX –LECIA ZŻ WP

Eugeniusz Mączka

Lesław Stopiński

MEDALEM XXXV- LECIA ZŻ WP

Lechosław Grabowski

Marta Gertsyk

Beata Iwanicka-Stachera

Mariola Jasek

Barbara Krzyżanowska

Ryszard Konewecki

Marek Leśniak

Wiesław Markiewicz

Piotr Małys

Adam Maraj

Bolesław Milewski

Marek Gleba

Jan Kwietniowski

Władysław Wysocki

Zdzisław Pawliczak

Andrzej Pęcak

Marian Pośpieszny

Krzysztof Tłuściak

Zenon Zamiar

W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM XI KADENCJI ZARZĄDU KOŁA SAPER

DYPLOMEM PODZIĘKOWANIA:

Zdzisław Barszczewski

Lesław Majewski

Bronisław Dziaduch

Edward Olszewski

Andrzej Pietrzykowski

Adam Kajkowski

Leszek Wiśniewski

Marek Gleba

Wojciech Skonieczny

Mariola Helińska

Teresa Byłeń

Janina Hryniuk

DYPLOMEM OKOLICZNOŚCIOWYM

z okazji dnia urodzin uhonorowano 3 koleżanki i 6 kolegów.

Wszystkie wyróżnienia zostały wręczone przez Prezesów: Zarządu Wojewódzkiego i Koła SAPER.

Po uroczystości wręczenia medali i dyplomów ponownie głos zabrał Prezes kol. Marek LEŚNIAK, który pogratulował wyróżnionym, a wszystkim zebranym z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzył by były one pełne miłości i ludzkiej życzliwości. Życzył również by zbliżający się Nowy 2017 Rok przyniósł obfite i nieprzemijające sukcesy osobiste, zawodowe oraz rodzinne a także wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i samych słonecznych dni.

Następnie ks. kapelan por. Maksymilian JEZIERSKI rozpoczął celebrowanie uroczystości święceniem opłatków i potraw wigilijnych. Wygłosił Słowo Boże, a my wszyscy po jego wysłuchaniu podzieliliśmy się tradycyjnym opłatkiem by za chwilę delektować się przygotowaną przez załogę hotelu pyszną wieczerzą (m.in. zupą grzybową z uszkami, rybami, pierogami a także świetnymi przekąskami i wspaniałymi słodkościami) oraz ciągnącymi się
w nieskończoność wspomnieniami minionych dni i lat. Tutaj taka refleksja, że warto się było potrudzić, by w sercach saperskich żar obudzić. A czasem w chwilach gdy nie zawsze łatwo się myśleć chciało, to z bratnią duszą przy wigilijnym stole miło się siedziało.

Na zakończenie spotkania Prezes Koła wraz z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP serdecznie podziękowali wszystkim za przybycie, jeszcze raz życząc by kolejne spotkania odbywały się co najmniej w tym samym składzie.

Nasze wspólnotowe spotkanie dobiegło końca uświadamiając nam że ‘SAPERSKA BRAĆ” potrafi być ze sobą na dobre i złe.

Opracował : Andrzej Sypniewski.

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

OPŁATKOWE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE „WOJSKOWYCH BUDOWLANYCH” – 16.12.2016 R.

Zgodnie z Planem Przedsięwzięć Koła, w dniu 16.12.2016 r. w Restauracji „Wieniawa” odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne (Opłatkowe) Koła ZŻWP „Budowlani”. W spotkaniu uczestniczyło 57 osób, w tym 46 członków Koła, 4 małżonki naszych kolegów i 7-mioro zaproszonych gości.

Spotkanie otworzył nowo wybrany Prezes Koła „Budowlani” kol. płk Jan Regdosz, który powitał przybyłych na spotkanie członków (członkinie) Koła i przybyłe małżonki oraz zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu kol. płk. Mariana Dąbrowskiego, Dziekana Sił Powietrznych ks. Prałata płk. Janusza Radzika, Prezesa Koła im. Gen. Ohanowicza kol. płk. Adolfa Sitarza, Prezesa Koła im. Piastów Śl. kol. płk. Kazimierza Derkacza, przedstawiciela Koła „Saper” kol. mjr. Andrzeja Jaska, Prezesa R.O.D. „Obrońca” pana płk. Henryka Tomaszewskiego i małżonkę wiceprezesa Stowarzyszenia Upowszechniania Tradycji Oręża Polskiego im. Króla Jana III Sobieskiego Panią Józefę Janecką.

W dalszej części spotkania głos zabrał ks. Prałat płk Janusz Radzik, który wygłosił Słowo Boże, poświęcił opłatki i potrawy wigilijne, a następnie złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

Następnie wręczono ostatnie w tym roku wyróżnienia:

 • Dyplom Uznania (Podziękowanie) od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego otrzymał wieloletni Skarbnik naszego Koła kol. płk Stanisław Diduszko;

 • List Gratulacyjny z okazji okrągłej rocznicy urodzin otrzymała członkini naszego Koła kol. Janina Zalejska;

 • Podziękowania Zarządu Koła „Budowlani” otrzymali kol. płk Henryk Alberski i kol. ppłk Janusz Kopeć.

Następnie Prezesi zaprzyjaźnionych Kół im. Piastów Śl. i im. Gen. Ohanowicza podziękowali za zaproszenie oraz współpracę między naszymi Kołami, zaś Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP podziękował Prezesom i Zarządowi Koła „Budowlani” za aktywną i wyróżniającą się działalność związkową w minionym roku oraz złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

Nowo wybrany, na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, Prezes Honorowy Koła „Budowlani” kol. płk Jan Stępień podziękował wszystkim za współpracę w okresie jego 4-letniej kadencji, zaś aktualny Prezes Koła kol. płk Jan Regdosz poinformował o wykonaniu wszystkich planowanych przedsięwzięć br. i nakreślił plan działalności Koła w 2017 r. Następnie złożył życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosił wszystkich do łamania się opłatkiem i składania sobie wzajemnych życzeń.

Po opłatku przystąpiono do spożywania potraw wigilijnych ustawionych na obficie zastawionym stole. Były wspomnienia, dyskusje, wymiana poglądów, a wszystko to odbywało się w nastroju świątecznym przy akompaniamencie śpiewanych kolęd.

Jan Stępień

This slideshow requires JavaScript.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz

Spotkanie Wigilijne 2016 r.

Spotkanie Wigilijne 2016 r.

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Dodaj komentarz