Konferencja „Historia i teraźniejszość w Wojsku Polskim”.

Zgodnie z „Porozumieniem o współpracy związków i stowarzyszeń wojskowych oraz organizacji pro obronnych we Wrocławiu” Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego realizując jego zadania tj.:

  1. Prowadzenie aktywnej działalności na rzecz integracji środowiska wojskowego;

  2. Kontynuowanie współdziałania, ukierunkowanego głównie na:

  • utrwalaniu w pamięci społeczeństwa dziejów oręża polskiego oraz walk wyzwoleńczych Polaków;

  • upowszechnianie wiedzy obronnej i bezpieczeństwa państwa;

  • organizowanie lub współudział i uczestnictwo w sympozjach
    i konferencjach popularnonaukowych;

  • organizowanie i współorganizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych;

w dniu 12 października 2017 roku zorganizował i przeprowadził konferencję poświęconą historii i teraźniejszości w Wojsku Polskim. Miejscem spotkania ponad 80 zebranych były udostępnione (zgodnie z podpisanym Porozumieniem ZW ZŻWP z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”) pomieszczenia konferencyjne Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. przy ulicy Legnickiej 65.

Prezes ZW ZŻWP Kol. płk Marian Dąbrowski witając gości oraz Koleżanki
i Kolegów Związku, do przedstawienia referatów zaprosił
gen. bryg. Zdzisława WIJASA – „Dylematy i wyzwania środowiska wojskowego”; prof. dr. hab. Jana MACIEJEWSKIEGO – „Wojsko w społeczeństwie Polskim. Perspektywa socjologiczna” i gen. broni Mirosława RÓŻAŃSKIEGO – „Reminiscencje”.

Bardzo interesujących referatów ukazujących historię i teraźniejszość w Wojsku Polskim z zainteresowaniem wysłuchali między innymi: Honorowy Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA, Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI, Doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi Pan Damian MROZEK, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP płk mgr Wojciech OLENDEREK, Prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego płk mgr Krzysztof MAJER, Dyrektor Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. ROZŁUBIRSKIEGO płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, Prezes Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej płk dr Władysław TKACZEW i Sekretarz płk mgr Aleksander PODOLSKI, Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa wz. płk dypl. Ryszard WOŹNIAK, Prezes Koła Nr. 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu ppłk Andrzej LAZAREK, Prezes Zarządu Związku Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Pan Henryk GROTKIEWICZ, licznie przybyli członkowie Klubu Generałów z Prezesem gen. dyw. Marianem MAINDĄ na czele, Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Budowlanych Pani Anna SMARDZEWSKA, Koleżanki i Koledzy ZWiRWP, ZŻWP oraz sympatycy wojska.

Następnie odbyła się wielowątkowa dyskusja, w której wzięli udział min.: gen. bryg. Zdzisław ROZBICKI, mjr Krzysztof DERENOWSKI, gen. dyw. Janusz ORNATOWSKI, st. szer. rez. Zbigniew KOPERSKI i gen. dyw. dr Franciszek PUCHAŁA.

W uznaniu zasług wniesionych w przeprowadzenie konferencji oraz popularyzacje spraw wojska Medalem Pamiątkowym ZŻWP i Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz Albumem „DOLNOŚLĄSKIE INTELIGENTNY ROZWÓJ” 100. rocznica odzyskania niepodległości 1918 – 2018.

Podsumowując konferencję Prezes ZW płk Marian DĄBROWSKI podziękował za wystąpienia oraz owocną dyskusję i zaprosił na drugą część spotkania związków i stowarzyszeń służb mundurowych tj. uroczystości 74. rocznicy Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino, organizowane przez ZWiRWP a odbywające się zaraz po konferencji na Cmentarz Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej.

Tekst: L. Ławniczek
Foto: R. Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.