Wrocławska Organizacja Związkowa.

Koleżanki i Koledzy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Organizacja nasza zrzeszała 819 członków, działających w 19 kołach. Aktualnie dolnośląska organizacja liczy 634 członków
w 12 kołach. W okresie IX Kadencji 2013 – 2017 r. ubyło –185 członków tj. 20 %.

Okres IX kadencji od 27.05.2013 r. do 27.03.2017 r. był bardzo trudny.

Dwukrotnie zmienialiśmy siedzibę Zarządu Wojewódzkiego.

Zgodnie z zapisami Statutu ZZWP w dniu 16.12.2013 r. na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego przyjęto uchwałę o rozpoczęciu zbiórki publicznej na Sztandar dla ZW ZŻWP we Wrocławiu. Procedura zwieńczona sukcesem, trwała do 13.06.2015 r. gdzie na rynku wrocławskim, aktu wręczenia sztandaru dokonał Prezes ZŻWP Pan gen. dyw. Franciszek Puchała. Fakt ten skutkował również zwiększenie liczby członków w czterech kołach.

Nawiązane kontakty przez Komitet Honorowy Ufundowania Sztandaru znacząco przyczyniły się do wzrostu współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami i instytucjami. To był dobry okres dla Naszej organizacji.

5.02.2016 r. Minister Obrony Narodowej wypowiedział naszemu Związkowi Porozumienie o współpracy i nakazał dowódcom i kierownikom jednostek oraz instytucji wojskowych w trybie natychmiastowym zerwanie współpracy ze Związkiem.

Dzięki zaangażowaniu naszych członków i życzliwości Instytucji oraz organizacji z terenu Wrocławia i miast gdzie działają nasze koła udało się
z powodzeniem rozwiązać problemy lokalowe i organizacyjne wynikające z Decyzji MON. Aktualnie posiedzenia Zespołu roboczego i Prezydium Zarządu Wojewódzkiego odbywają się w siedzibie Dzielnicowej Rady Osiedla Gaj na ulicy Krynickiej 80 a posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego ,ważne uroczystości Związku dzięki życzliwości kol. mjr. Andrzeja Jaska organizujemy w hotelu Jasek na ul. Sułowskiej 39.

Ponadto 21 września 2016 roku podpisaliśmy Porozumienie z Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA z terminem ważności do
31 grudnia 2018 roku na możliwość korzystania z pomieszczeń przy ul. Legnickiej 65. Z udostępnianych pomieszczeń korzystają koła zlokalizowane we Wrocławiu.

Rozwiązanie przez MON porozumienia o współpracy uniemożliwia nam kontakt z jednostkami i instytucjami wojskowymi, co w poważnym stopniu wpływa na stany liczebne naszych kół. Prawdopodobnie kierownictwu MON o to chodziło, by
w bliskiej perspektywie osłabić potencjał organizacyjny naszego Związku
oraz poprzez uniemożliwienie nam kontaktów z młodszymi kolegami, kształtować morale Sił Zbrojnych.

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Sprawnie przeprowadzona kampania sprawozdawczo-wyborcza w kołach. ukazała stan realizacji uchwały programowej X Krajowego Zjazdu Delegatów i IX Zjazdu Delegatów Wrocławskiej Organizacji Związku. Mimo wielu trudności stan realizacji w poszczególnych obszarach przedstawia się następująco:

– W działalności organizacyjnej – Głównymi przedsięwzięciami WOZ było:

 • Organizacja i logistyczne zabezpieczenie uroczystości wręczenia Sztandaru
  ufundowanego przez społeczeństwo Dolnego Śląska,

 • Organizacja obchodów XXXV lecia Związku;

 • Organizacja statutowych form pracy w nowych warunkach po 5.02.2016 r.

 • Prowadzenie polityki informacyjnej ZW we Wrocławiu – strona internetowa –
  zzwp.wroclaw.pl

– W działalności społecznej :

Głównymi przedsięwzięciami w tej dziedzinie w IX Kadencji było:

 • Na początku kadencji tworzenie właściwej atmosfery wokół zasad współpracy
  z jednostkami i instytucjami Resortu Obrony Narodowej – Decyzja Nr 187/MON;

 • Udział w uroczystościach obchodów świąt wojskowych i państwowych;

 • Utrzymywanie właściwych relacji między wojewódzkimi strukturami Związku
  a administracją samorządową. Wyróżniające to: Oleśnica, Świdnica, Głogów
  i Rawicz.

 • Organizacja uroczystości wręczenia Sztandaru dla ZW ZŻWP – 13.06.2015 r.;

 • Rozwijanie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi we
  Wrocławiu i Województwa Dolnośląskiego;

 • Rozszerzanie współpracy z Ligą Obrony Kraju na rzecz promocji obronności;

 • Tworzenie nowych form pracy organizacyjnej mającej na celu zapewnienie więzi środowiska wojskowego – jak na razie bez wsparcia MON;

 • Tworzenie właściwej polityki informacyjnej wśród naszych członków
  i środowisk, w których prowadzimy działalność.

Ponadto:

UCHWAŁA NR 39/IX/17 Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: rekomendacji Prezydium Zarządu Wojewódzkiego zmian w statucie Związku w czasie XI Zjazdu Krajowego Delegatów wystąpiliśmy do Zarządu Głównego z nw. propozycją :

Na podstawie postanowienia § 30 ppkt. 8 Statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu, dla umożliwienia nawiązania współpracy z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego
i zapewnienia świadczeń na rzecz osób Niepełnosprawnych naszego Związku proponujemy dokonanie przez XI Zjazd Krajowy Delegatów niżej wymienionych zmian w Statucie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i KRS ZŻWP:

 1. W Statucie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

§ 10 ust. 1 Celami działalności Związku są – dodać:

ppkt. 7) działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych – byłych i obecnych
żołnierzy Wojska Polskiego oraz ich rodzin.

 1. W KRS Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 • W rubryce 3 – Cel działania organizacji – dodać:

pkt. 7) działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych – byłych i obecnych żołnierzy Wojska Polskiego oraz ich rodzin.

 • W rubryce 4 – Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – dodać:

pkt. 6) Działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zmiany proponujemy w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – Departamentem Spraw Społecznych.

Dzisiaj jednak po ogłoszeniu Wyroku Trybunału Konstytucyjnego (Sygn. akt
K 5/17 z dnia 20.06.2017 r. w sprawie „Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowniczym” więcej zmian nie proponujemy .

-W działalności obronnej:

Głównymi przedsięwzięciami w tej dziedzinie są:

 1. Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w:

  • trójboju wojskowym;

  • strzelaniu z pistoletu wojskowego;

  • strzelanie dla kobiet z pistoletu pneumatycznego i kbks.

W dniu 9.09.2017 r. wracamy do organizacji zawodów na szczeblu WOZ;

 1. Udział reprezentacji ZW w Edycjach Zawodów Sportowo Obronnych ZG.

  • 2013 r. – IV miejsce drużyny oraz III miejsce w żucie granatem.

 2. Turnieje tenisa ziemnego organizowane w Oleśnicy i we Wrocławiu,

 3. Wojskowa Liga Brydża Sportowego,

 4. Zawody strzeleckie w Głogowie,

 5. Wystawy Filatelistyczne w Głogowie,

 6. Wycieczki na Międzynarodowe Targi Obronne w Kielcach,

 7. Wycieczka w 2015 r. na posterunek radiotechniczny „Backbone”,

 8. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

 9. Pikniki integracyjne związków i stowarzyszeń kombatanckich po uroczystych obchodach świąt i rocznic.

– W działalności socjalnej i zdrowia:

Głównymi przedsięwzięciami w tej dziedzinie w czasie IX Kadencji ZW ZŻWP jest:

 • Prowadzenie stałego monitoringu z zakresu potrzeb opieki zdrowotnej
  warunków materialnych naszych członków. Ilość wymagających takiej opieki
  to ok. 45 w roku;

 • Gromadzenie własnych środków finansowych na pomoc potrzebującym.
  W kadencji zakupiono i wydano 72 bony towarowe na sumę 5000 zł;

 • Ścisła współpraca Kol. płk Czesława Kociemskiego we Wrocławiu i Kolegów
  prowadzących działalność na rzecz potrzebujących w Kołach z WBE
  we Wrocławiu w IX Kadencji skutkowała udzieleniem 1872 zapomóg
  w wysokości od 800 do 2000 zł.;

 • Wspieranie działalności FPEiR – Pomoc z 1% w ciągu IX Kadencji dla 30 osób
  na kwotę 21 tyś zł. Przy ZW powołany jest pełnomocnik Fundacji – Kol.
  płk Jerzy Dąbrowski.

– W działalności finansowej i gospodarczej:

Gospodarka finansowa Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu, prowadzona jest zgodnie z wytycznymi ZG, zapewniając realizację wszystkich zobowiązań wobec US, ZUS, instytucji i organizacji oraz osób fizycznych.

Głównymi źródłami dochodu są:

  • składki członkowskie;

  • dotacje z funduszu 1% z odpisu od podatku;

  • dopłaty członków Związku do organizowanych imprez i spotkań.

Głównymi kierunkami realizacji finansowania są:

  • opłata zobowiązań dot. wynajęcia pomieszczeń (czynsz, media, telefon….)

  • zabezpieczenie finansowania działalności biura ZW ZŻWP we Wrocławiu;

  • organizacyjne zabezpieczenie zbiórki na cele socjalne – zakup bonów;

  • wspieranie działalności FPEiR – promocja i sprzedaż cegiełek FPEiR;

  • właściwe finansowanie przedsięwzięć organizacyjnych (wycieczek,
   pikników, zawodów, spotkań) z ww. źródeł dochodu.

WNIOSKI I PROPOZYCJE

 1. Nie dokonywać zmian w Statucie ,natomiast w KRS w rubryce 3- Cel działania organizacji – dodać pkt 7 działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych – byłych i obecnych żołnierzy Wojska Polskiego oraz ich rodzin ,w rubryce 4 – Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego – dodać pkt 6 Działalność na rzecz osób Niepełnosprawnych.

 2. Kontynuować zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną,

 3. Integrować środowisko wojskowe i służb mundurowych do aktywnego udziału w przyszłych wyborach.

 4. Jednoczyć środowiska służb mundurowych.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego
płk w st. spocz. Marian Dąbrowski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.