X Jubileuszowy Zjazd ZŻWP we Wrocławiu

Pod hasłem „Zawsze Wierni Ojczyźnie” obradował 27 marca br. X Wojewódzki Zjazd Delegatów Po złożeniu sprawozdań przez władze statutowe odbyła się wielowątkowa dyskusja. Udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. Wybrano 21-osobowy Zarząd Wojewódzki, 5-osobową Komisję Rewizyjną, 3-osobowy Sąd Koleżeński oraz trzech delegatów na Zjazd Krajowy. Prezesem został wybrany ponownie płk Marian Dąbrowski.

Obrady zjazdu rozpoczął Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP płk mgr inż. Marian Dąbrowski witając:

 • Kolegów Delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w kołach,

 • Przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego Pana Damiana Mrożka,
 • Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pana gen.dyw. dr. Franciszka Puchałę,
 • Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Pana gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego,
 • Przedstawiciela Prezydenta Wrocławia ppłk inż. Tadeusza Lenkiewicza,
 • Przedstawiciela Burmistrza Gminy Rawicz Panią Beatę Aszkiełowicz – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
 • Kol. gen. bryg. Zdzisława Wijasa -przedstawiciela koła im. gen. Ohanowicza,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Pana kpt. mgr inż.Konstantego Ignaczaka,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych – Pana płk mgr. inż. Wojciecha Olenderka,
 • Prezesa Zarządu Okręgowego Związka Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im.Franciszka Gągora Pana płk mgr. Krzysztofa Majera,
 • Prezesa Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ-Pana płk Andrzeja Lazarka,
 • Pana płk Ryszarda Woźniaka – przedstawiciela Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa,
 • Przewodniczącego Towarzystwa Wiedzy Obronnej – Pana płk Władysława Tkaczewa,
 • Sekretarza ZO Towarzystwa Wiedzy Obronnej – Pana płk mgr. Aleksandra Podolskiego,
 • Dyrektora Oddziału Wrocławskiego Instytutu Badań Naukowych im. gen. E. Rozłubirskiego – Pana płk dr Andrzeja Kotlińskiego,
 • Właściciela Hotelu Jasek – Pana mjr Andrzeja Jaska,
 • Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gaj – Pana ppłk Stefana Zydorowicza.

Po powitaniu delegatów i zaproszonych gości Prezes ZW poprosił Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pana gen.dyw. dr. Franciszka Puchałę i Prezesa Honorowego Zarządu Wojewódzkiego Pana gen. bryg. Zdzisława Barszczewskiego o wręczenie wyróżnień za zasługi dla ZŻWP.

Na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Kapituła Krzyża wyróżniła:

 1. Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego I Klasy Złotym z Gwiazdą:
 • ppłk Tadeusza Bortnika,
 • płk Jerzego Marczaka
 • płk Lucjana Ławniczka
 1. II Klasy Krzyżem Złotym:
 • ppłk Kazimierza Derkacza
 • st. chor. szt. Wiesława Szczerka
 1. III Klasy Srebrnym:
 • mjr Wacława Maleja.

Za działalność na rzecz Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Pisemnym Podziękowaniem został wyróżniony kol. płk Czesław Kociemski.

Następnym punktem obrad było przedstawienie przez Prezesa ZW sprawozdania z działalności ZW za okres kadencji (2013 – 2017). Kolega st. chor. szt. Władysław Szczerek jako kolejny przedstawił sprawozdanie z pracy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, w konkluzji składanego sprawozdania wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi wojewódzkiemu.

Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego Kolega st. chor. szt. Mieczysław Lisiewski poinformował delegatów, że w trakcie kadencji nie została zgłoszona żadna sprawa do rozpatrzenia przez WSK.

Jako następny wystąpił Przewodniczący Komisji Mandatowej płk Jerzy Dąbrowski podając dane dotyczące frekwencji (na 68 delegatów stawiło się na zjazd 56 delegatów, 82%). Na podstawie przedstawionych danych stwierdził, że decyzje zjazdu będą prawomocne.

W kolejnym punkcie obrad głos zabierali zaproszeni goście, którzy składali życzenia owocnych obrad i sukcesów w dalszej działalności związku.

Następnie rozpoczęto dyskusję na temat dotychczasowych osiągnięć ZW i wyzwań przed którymi stoi WO ZŻWP. Koledzy zabierający głos najczęściej przedstawiali konieczność dokonania zmian w statucie w celu dostosowania go do dzisiejszych realiów (zerwane porozumienie o współpracy przez Ministra ON). Wnioski z dyskusji zaprezentowane będą przez delegatów w trakcie Krajowego Zjazdu ZŻWP.

Ważnym punktem było poddanie przez Przewodniczącego zjazdu płk Lucjana Ławniczka wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zjazd udzielił absolutorium jednogłośnie.

Po przedstawieniu przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz wojewódzkich związku i delegatów na XI Krajowy Zjazd ZŻWP oraz po wybraniu Komisji skrutacyjnej odbyły się wybory.

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji skrutacyjnej płk Stanisław Murzyn poinformował, że głosowało 54 delegatów i w wyniku głosowania wybrano:

 1. Prezesa ZW ZŻWP we Wrocławiu – Kol. Marian Dąbrowski (54 głosy uzyskane).
 2. Delegatów na zjazd krajowy:
 • Kol. Marian Dąbrowski (51 głosów uzyskanych);
 • Kol. Adam Kęstowicz (48 głosów uzyskanych);
 • Kol. Lucjan Ławniczek (51 głosów uzyskanych).
 1. Członków Zarządu Wojewódzkiego:
 • Kol. Jan Barański;
 • Kol. Tadeusz Bortnik;
 • Kol. Adam Chodaczyński;
 • Kol. Jerzy Dąbrowski;
 • Kol. Kazimierz Derkacz;
 • Kol. Janisław Fituch;
 • Kol. Adam Kęstowicz;
 • Kol. Adam Kowalczyk;
 • Kol. Celestyn Kwiecień;
 • Kol. Marek Leśniak;
 • Kol. Lucjan Ławniczek;
 • Kol. Zbigniew Nagórny;
 • Kol. Jan Regdosz;
 • Kol. Adolf Sitarz;
 • Kol. Jan Stępień;
 • Kol. Bolesław Tabor;
 • Kol. Roman Teper;
 • Kol. Mirosław Wiercioch;
 • Kol. Zdzisław Wijas;
 • Kol. Adam Wojtaszewski.
 1. Członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej:
 • Kol. Karol Horniczan;
 • Kol. Rajnhard Majcher;
 • Kol. Zbigniew Knapek;
 • Kol. Andrzej Pietrzykowski;
 • Kol. Zbigniew Warnicki.
 1. Członków Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego:
 • Kol. Henryk Duda;
 • Kol. Włodzimierz Kaucz;
 • Kol. Mieczysław Lisiewki.

Następnie głos zabrał Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pan gen.dyw. dr. Franciszek Puchała przedstawiając ocenę działalności ZŻWP na Dolnym Śląsku. Stwierdził, że ZW ZŻWP we Wrocławiu należy do najlepiej pracujących zarządów w całym związku. Podziękował za dotychczasową pracę i życzył sukcesów w działalności społecznej w przyszłości.

Przewodniczący zjazdu ogłosił 10 minutową przerwę, w trakcie której, nowo wybrane władze wojewódzkie odbyły swoje pierwsze posiedzenia. Wynikiem tych posiedzeń były następujące rozstrzygnięcia:

 1. Ustalono skład Prezydium ZW:
 • wiceprezes ds. społecznych – Kol. Lucjan Ławniczek;
 • wiceprezes ds. proobronnych – Kol. Jan Barański;
 • wiceprezes ds. socjalnych i zdrowia – Kol. Roman Teper;
 • wiceprezes-skarbnik – Kol. Adam Chodaczyński;
 • sekretarz – Kol. Mirosław Wiercioch;
 • członek prezydium – Kol. Jerzy Dąbrowski.
 1. Ustalono funkcje WKR:
 • przewodniczący WKR – Kol. Karol Horniczan;
 • wiceprzewodniczący WKR – Kol. Andrzej Pietrzykowski;
 • członek WKR – Kol. Reinhard Majcher;
 • członek WKR – Kol. Zbigniew Knapek;
 • członek WKR – Kol.Zbigniew Warnicki.
 1. Ustalono funkcje WSK:
 • przewodniczący WSK – Kol. Włodzimierz Kaucz;
 • wiceprzewodniczący WSK – Kol. Henryk Duda;
 • członek WSK – Kol. Mieczysław Lisiewki.

Ostatnim punktem obrad było przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wniosków i Uchwał płk Aleksandra Podolskiego projektu uchwały programowej. Przewodniczący zjazdu poddał Uchwałę programową X Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów ZŻWP we Wrocławiu pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zjazdu ogłosił zakończenie obrad.

Foto: R. Teper

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.